AKCE

Comments (...)

2017.10.05a / 00:00

 

002) Import akcí - upraveny hlášky programu

 

 

 

2017.06.13a / 00:00

 

002) Import akcí po startu programu - uživatel 112016

 

    - upraveno - test na 5-ti a 7-mi místné číslo zboží

 

 

 

2017.06.05a / 00:00

 

002) Import akcí po startu programu - uživatel 112016

 

    - po importu se nezobrazí informační okno

 

    - akce se importují pouze pro zboží s 5-ti a 7-mi místným číslem

 

 

 

2017.05.31a / 00:00

 

002) Import AKCÍ - uživatel 112016, agenda XX, POS

 

    - import akcí se spustí:

 

      - automaticky po startu programu

 

      - v Importu XML dokladů

 

        - automaticky ve funkci - Načti seznam dokladů

 

        - ručně v záložce Import dat ve funkci - Import AKCÍ NEW

 

      - ve všech 3 případech (po startu programu doplněno) se zobrazí informační okno

        s informací o provedeném importu

 

 

 

2017.05.02b / 10:00

 

002) Import akcí MO - pouze uživatel 112016

 

    - zařazen automaticky do spuštění programu

 

 

 

2017.05.01a / 00:00

 

004) Import akcí MO - NEW - pouze uživatel 112016

 

    - POZOR - původní Import akcí MO vypnut

 

      pod touto nebo novější verzí programu proveďte nejprve Export Akcí MO

 

    - pouze pro uživatele 112016

 

    - pouze na POS

 

    - importuje se pouze v případě, že jsou dostupná novější data

 

    - import je proveden pomocí SQL, tedy na serveru zcela mimo program

 

    - importují se pouze změněná pole

 

    - bez zpoždění

 

    - log o generování SQL je v souboru:

 

      \TEMP\akce01-SQL.txt

 

    - v okně Import XML dokladů

 

      - provede se automaticky při spuštění

 

        Načti seznam dokladů

 

        před načtením seznamu dokladů

 

      - lze spustit ručně v záložce Import dat funkcí

 

        Import AKCÍ NEW

 

      - po dobu importu dole v okně zobrazeno výrazně:

 

        Vyčkejte prosím ...

 

 

 

2017.04.30a / 00:00

 

002) Servis / Data / Export akcí - pouze uživatel 112016

 

    - vygeneruje se soubor s datumem a časem posledního generování a odešle na komunikační server

 

 

 

2017.01.18a / 00:00

 

003) Import akcí MO - uživatel 112016

 

    - doplněno zpoždění v řádu desítek milisekund při zpracování každého importovaného řádku

 

    - import ponechán na konci programu při jeho ukončení, kdy obsluha již nemusí s programem nic dělat

 

 

 

2016.09.05a / 00:00

 

003) Import AKCÍ pro uživatele 112016

 

    - po hlášení o halířové ceně import akcí pokračuje

 

 

 

2016.07.14a / 09:00

 

001) Import akcí

 

    - doplněno logování

 

 

 

2016.07.14a / 09:00

 

002) Nulování akcí

 

    - doplněno logování

 

 

 

2016.06.14b / 13:00

 

003) Export / Import dokladu XML - uživatel 112016

   

    - verze XML: 2016.06.14b

 

    - doplněny akce MO - pole Cena06/16/26/07/17/27

 

 

 

2016.06.14b / 13:00

 

002) Při Exportu AKCÍ MO se na komunikační server neodešle soubor s verzí dat - i pro

    starší verze klientů na MO se budou Akce MO automaticky vždy importovat při

    každém ukončení programu

 

    tuto verzi programu nainstalujte na počítač, ze kterého se exportují akce MO

 

 

 

2016.06.14a / 12:00

 

001) Na MO se Import AKCÍ MO provede při každém ukončení programu bez ohledu na

    verzi importovaných dat

 

 

 

2016.06.02a / 09:00

 

001) Doplněn log pro Import AKCÍ

 

 

 

2016.01.14a / 00:00

 

002) Import akcí MO na MO

 

    - nastavují se jen nenulové hodnoty

 

 

 

2016.01.05a / 00:00

 

001) Doplněn log - ImportAkciMO

 

 

 

2015.11.26a / 00:00

 

001) VO sklad - uživatel 112016

 

    - VO AKCE se použije pro:

 

      - uživatel 112016

 

      - není POS

 

      - je agenda HR/HD/HP, ne XX

 

    - místo Cena06 použita Cena21

 

    - karta zboží VO:

 

      - Cena21 - nový význam: C06-VO PC  bez DPH ... pole podbarveno světle žlutě

 

      - Cena23 - nový význam: C01-MO NC  bez DPH ... pole podbarveno žlutě

        Cena24 - nový význam: C02-MO PS    s DPH ... pole podbarveno žlutě

        Cena25 - nový význam: C03-MO sleva s DPH ... pole podbarveno žlutě

 

      - Cena08/18/28 - na VO brána jako AKCE katalogová

        Cena09/19/29 - na VO brána jako AKCE týdenní

 

        odděleny nadpisem VO - AKCE

 

    - Servis / Centrální číselník

 

      - číselníky pro agendu XX se nastaví podle POS, ne VO

 

    - Nový význam cen na VO:

 

      - Cena21 = běžná cena pro 137xxx (dříve Cena06)

 

      - Cena06/16/26/07/17/27 - akční ceny na MO (katalog + týden)

 

      - Cena08/18/28 - katalogová akce na VO

 

      - Cena09/19/29 - týdenní akce na VO

 

     - Servis / Data / Export akcí

 

       - z VO na MO se exportují pouze pole:

 

         Cena06/16/26 a Cena07/17/27 - katalogová a týdenní akce MO

 

         následující pole se exportují nulová - na VO jde o akce VO:

 

         Cena08/18/28 a Cena09/19/29

 

       - při zaškrtnutí HR+HD+HP místo XX (nyní implicitně zaškrtnuto) bude export proveden z VO číselníků zboží HR+HD+HP

 

         - ty potom musí mít naimportovány akce MO podle rozsahů čísel zboží (připravujeme)

 

     - Servis / Data / Import akcí - na MO

 

       - importují se pouze pole:

 

         Cena06/16/26 a Cena07/17/27 - katalogová a týdenní akce MO

 

       - na MO tak lze importovat pouze katalogovou a týdenní akci z MO, ne případnou víkendovou nebo vlastní

 

     - Číselník zboží - záložka AKCE MO / VO

 

       - Import Excelové tabulky s akcemi MO/VO provádějte ve funkci Servis / Centrální číselník pro zvolenou agendu

 

       - ideální je import provést pro agendy HR+HD+HP, aby uživatelé těchto agend měli k dispozici informace o

         akcích MO i VO

 

       - současně se provádí import akcí MO i VO (agendy HR+HD+HP)

 

 

 

2015.10.16a / 00:00

 

001) Uživatel 112016/MO - Import akcí

 

    - při importu akcí se testuje, zda se do nastavovaných cenových polí 06-09/16-19/26-29 nedosazuje

      halířová hodnota (0,0109-0.0299)

 

      pokud by k tomu došlo, zobrazí se hlášení

 

      Halířová cena pri importu akcí!

 

      a import akcí se přeruší

 

    - v akčních cenách se nesmí vyskytovat cena 0,02 Kč

 

 

 

2015.10.15a / 00:00

 

002) Import akcí - uživatel 112016

 

    - provádí se jednorázově při ukončení programu

 

 

 

2015.10.14a / 00:00

 

007) Import AKCÍ - uživatel 112016

 

    - zrušen při spuštění programu

 

 

 

2015.10.08a / 00:00

 

002) Doplněno logování importu akcí MO

 

 

 

2015.10.08a / 00:00

 

003) Upraven Import akcí MO

 

 

 

2015.08.20a / 00:00

 

002) Číselník zboží / AKCE MO / 3. Nastav AKCE - 3. Nastav AKCE

 

    - pro zboží s navazující akcí se nemění původní datum akce OD

 

    - v logu **001**

 

 

 

2015.08.15c / 02:00

 

001) Upraven automatický import akcí - uživatel 112016

 

 

 

2015.08.14a / 00:00

 

002) Upraven import akcí

 

    - vyřazena funkce spojování navazujících akcí

 

    - importují se všechna pole důlažitá pro definování akcí

 

 

 

2015.08.13a / 00:00

 

001) Automatický import AKCÍ - 112016

 

    - zrychleno

 

    - u zboží s pokračující akcí se aktualizuje pouze datum akce do

 

 

 

2015.08.13a / 00:00

 

002) Export AKCÍ

 

    - exportují se pouze akce s datumem konce akce rovným nebo větším než je aktuální datum

 

 

 

2015.08.12a / 00:00

 

001) Doplněno oprávnění:

 

    8864 POS / 112016 / Povolení změny akčních cen v kartě zboží

 

    s odpovídající funkcí, jinak budou pole šedá bez možnosti změny

 

 

 

2015.08.12a / 00:00

 

002) Pro uživatele 112016 potlačeno hlášení o změně ceny v průběhu akce

 

 

 

2015.08.10a / 00:00

 

001) Doplněno automatické načtení aktuálních akcí po spuštění programu

 

      - pouze na POS pro uživatele 112016

 

      - v průběhu zpracování se vlevo dole ve stavovém řádku programu zobrazí

 

        Načítám AKCE ...

 

        a ostatní funkce programu jsou blokovány

 

 

 

2015.08.10a / 00:00

 

002) Export / Import AKCÍ - zjednodušený - 112016 - doplnění

 

    - v kartě zboží na VO / Ceny zapnuto zobrazení AKCÍ jako na MO

 

    - Servis / Data / Import/Export dat - ve verzi programu manasNX.exe

 

    - pole Cena06-09/16-19/26-29 v karté zboží nesmí obsahovat běžné ceny (např. Cena06), ale pouze AKCE

 

    - vlevo dole funkce:

 

      - Export AKCÍ MO (112016)

 

        - oprávnění: 8862 Servis / Data / Export AKCÍ

 

        - pouze pro uživatele 112016

 

        - na VO vygeneruje ze zvolených číselníků zboží - zaškrtnutí HR/HD/HP/XX exportní soubor (\DATA\akce01.txt)

 

          a uloží jej na komunikační server

 

        - implicitně je zaškrtnuta agenda XX, ve které by na VO měly být připraveny akční ceny - pole Cena06-09/16-19/26-29

 

        - bere se pouze zboží s nenulovými poli Cena06-09/Cena16-19/Cena26-29

 

 

 

2015.06.22b / 07:00

 

001) Export / Import AKCÍ - zjednodušený - 112016

 

    - upraven export

 

      - zahrne se pouze zboží s kompletně nastavenou akcí - cema, datum od a datum do

 

      - u zboží bez akce je tak možné zachovat původní nastavení polí Cena06-09/16-19/26-29

 

    - po ověření nastavím zaškrtávací pole (volba agendy, import do číselníku zboží XX) dle zadání jako implicitní

 

    - funkce importu na MO pouze nastaví aktuální akční ceny pro až 4 úrovně akcí, negeneruje cenovky ani podklady

      pro jejich tisk

 

    - po přidání nového zboží na MO doporučujeme funkci importu opakovat (lze opakovat bez omezení), aby se jednak

      aktualizovaly akční ceny pro celý sortiment a případně nastavila i akce pro toto nové zboží

 

    - změny v číselníku zboží XX na MO se projeví pouze po zaškrtnutí pole

 

      Aktualizovat AKCE v číselníku zboží - XX

 

      po ověření nastavíme pole jako implicitně zaškrtnuté

 

 

 

2015.06.22a / 00:00

 

001) Export / Import AKCÍ - zjednodušený - 112016

 

    - v kartě zboží na VO / Ceny zapnuto zobrazení AKCÍ jako na MO

 

    - Servis / Data / Import/Export dat - ve verzi programu manasNX.exe

 

    - pole Cena06-09/16-19/26-29 v karté zboží nesmí obsahovat běžné ceny (např. Cena06), ale pouze AKCE

 

    - vlevo dole doplněny funkce:

 

      - Export AKCÍ MO (112016)

 

        - oprávnění: 8862 Servis / Data / Export AKCÍ

 

        - pouze pro uživatele 112016

 

        - na VO vygeneruje ze zvolených číselníků zboží - zaškrtnutí HR/HD/HP/XX exportní soubor (\DATA\akce01.txt)

 

          a uloží jej na komunikační server

 

        - bere se pouze zboží s nenulovými poli Cena06-09/Cena16-19/Cena26-29

 

      - Import AKCÍ MO (112016/XX)

 

        - oprávnění: 8863 Servis / Data / Import AKCÍ

 

        - na MO načte importní soubor z komunikačního serveru a aktualizuje číselník zboží XX

 

        - aktualizuje se pouze existující zboží

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0