Daňová evidence

Comments (...)

2016.04.20a / 08:00

 

002) Daňová evidence = Jednoduché účetnictví

 

    - doplněn nový modul DPH + Kontrolní hlášení v Sestavách

 

      - pracuje s účetními doklady i saldokontními doklady

 

 

 

2008.10.27a / 00:00

 

003) DE - Daňová evidence

 

    - upraveno zaúčtování zahraniční platby

 

 

 

Daňová evidence

 

Po dvojkliku na nápis "Daňová evidence" v levém rozbalovacím menu se zobrazí jednotlivé složky - skupiny funkcí tohoto modulu:

 

•        Doklady - obsahuje databázi účetních dokladů a saldokontních dokladů. Prostřednictvím této funkce zadáváme do daňové evidence data z prvotních dokladů (pokladní doklady, bankovní výpisy, vnitřní účetní doklady) a zároveň jsou do této databáze automaticky generovány doklady při účtování o platbách saldokontních dokladů.

•        Číselníky - účtová osnova (druhy výdajů a příjmů daňových případně nedaňových), číselník typů dokladů, zakázek a DPH

•        Filtry - pomocné funkce sloužící k výběru dokladů podle zadaných kritérií

•        Platby / Úhrady - zadávání plateb saldokontních dokladů (automaticky vygeneruje doklad o platbě a zapíše platbu do hlavičky saldokontního dokladu)

•        Sestavy - výstupní tiskové sestavy z hlediska účetnictví a DPH

•        Saldokonto - výstupní sestavy evidence pohledávek a závazků

 

Evidence daňových příjmů a výdajů (dříve jednoduché účetnictví) je v programovém vybavení manas řešena stejnými prostředky jako klasické podvojné účetnictví. Princip zápisu je stejný, liší se systém účtování. Neúčtuje se o pohledávkách a závazcích, ale pouze o faktických příjmech a výdajích daňově uznatelných z hlediska daně z příjmu fyzických osob.

 

Každou částku výdaje či příjmu zapisujeme na dva účty (do dvou sloupců peněžního deníku):

1. rozhodneme zda se jedná o výdaj (příjem) hotovostní - pokladna nebo bezhotovostní - běžný účet

2. rozhodneme o jaký druh výdaje (příjmu) se jedná - za materiál, za zboží, režie, služby ...

 

Proto lze pro evidenci daňových výdajů a příjmů využít klasického "podvojného" zápisu do databáze účetních dokladů a zjednodušení evidence dosáhneme vhodným nastavením účtové osnovy, tj. vlastně sloupců peněžního deníku - neboli druhů daňově uznatelných výdajů a příjmů.

 

V neposlední řadě nám tento způsob umožňuje evidovat libovolný počet pokladen, běžných účtů, členit daňové výdaje podle našich potřeb či evidovat v případě potřeby i výdaje nedaňové.

 

 

 

DAŇOVÁ EVIDENCE (dříve Jednoduché účetnictví)

 

Evidence daňových příjmů a výdajů (dříve jednoduché účetnictví) je v programovém vybavení manas řešena stejnými prostředky jako klasické podvojné účetnictví. Princip zápisu je stejný, liší se systém účtování. Neúčtuje se o pohledávcích a závazcích, ale pouze o faktických příjmech a výdajích daňově uznatelných z hlediska daně z příjmu fyzických osob.

 

Každou částku výdaje či příjmu zapisujeme na dva účty (do dvou sloupců peněžního deníku):

 

1. rozhodneme zda se jedná o výdaj (příjem) hotovostní - pokladna nebo bezhotovostní - běžný účet

 

2. rozhodneme o jaký druh výdaje (příjmu) se jedná - za materiál, za zboží, režie, služby ...

 

Proto lze pro evidenci daňových výdajů a příjmů využít klasického "podvojného" zápisu do databáze účetních dokladů a zjednodušení evidence dosáhneme vhodným nastavením účtové osnovy, tj. vlastně sloupců peněžního deníku - neboli druhů daňově uznatelných výdajů a příjmů.

 

V neposlední řadě nám tento způsob umožňuje evidovat libovolný počet pokladen, běžných účtů, členit daňové výdaje podle našich potřeb či evidovat v případě potřeby i výdaje nedaňové.

 

 

 

Účetní doklady - evidence příjmů a výdajů

 

V tomto panelu evidujeme všechny hotovostní i bezhotovostní (platba na BÚ) daňové příjmy a výdaje a u plátců DPH slouží i k evidenci daně z přidané hodnoty u hotovostně placených dokladů – tj. přijatých či vydaných daňových dokladů za hotové a zjednodušených daňových dokladů.

 

Dále se v databázi účetních dokladů evidují všechny převody peněžních prostředků mezi pokladnou a bankou a prostřednictvím panelu „Platby" se také automaticky vygenerují účetní doklady o přijatých či uskutečněných platbách dříve vystavených či přijatých a zaevidovaných (v panelu „Saldokontní doklady") faktur. Postup při pořizování účetních dokladů je obdobný jako v podvojném účetnictví.

 

Klikneme na tlačítko „Nový doklad", otevře se tabulka s údaji nutnými pro vyplnění hlavičky dokladu – typ dokladu, datum, předmět operace případně u daňových dokladů datum uskutečnění zdanitelného plnění, ostatní údaje týkající se saldokontních dokladů není nutno v tomto případě vyplňovat. Datumy, které se nastaví automaticky při dalším zpracování dokladu v účetnictví nejsou na závadu, program vybírá data do jednotlivých sestav podle jiných kritérií, datum uskutečnění zdanitelného plnění či datum splatnosti mají informativní charakter a význam nabývají pouze v sestavách týkajících se DPH nebo saldokonta.

 

Po jednotlivých polích hlavičky se pohybujeme pomocí klávesy ENTER, kurzorovými šipkami na klávesnici nebo pomocí myši umístíme kurzor do zvoleného pole. Po vyplnění hlavičky se otevře tabulka s prázdnými řádky nového účetního dokladu.

 

V záhlaví je název stran MD a Dal nahrazen termíny Příjem (rozumí se příjem Kč v hotovosti nebo na BU) a Výdej (zde se opět uvádí výdej Kč z pokladny nebo běžného účtu), rozlišení druhu příjmu či výdeje („za co") se uvede v opačném sloupci, tj. evidujeme-li příjem do pokladny ve sloupci Příjem, pak ve druhém řádku přijatou částku zapíšeme do sloupce Výdej. Kód druhu příjmu (podle nastavení účtové osnovy) je uveden v prvním sloupci pod názvem Účet. Například nákup poštovních známek se do jednotlivých řádků účetního dokladu zapíše tímto způsobem:

 

211000 - v účtové osnově nastaven jako kód pro Pokladnu

505000 - v účtové osnově nastaven jako kód pro Výdaje daňové - Provozní režie.

 

Příklady zápisu v DE

 

1. Nákup materiálu u plátce DPH na základě daňového dokladu za hotové zapíšeme takto:

  číslo účtu     Příjem          Výdej       DPH

  211000                        1190,00

  501000        1000,00                       3100     (kód pro základ přijatá zdan. plnění se základní sazbou daně)

  343519          190,00                       3102     (kód pro DPH u přij. zdan. plnění se základní sazbou daně a plným nárokem  na odpočet)

 

2. Příjem hotovosti např. při výběru z běžného účtu bude zaevidován tímto způsobem:

  číslo účtu         Příjem       Výdej     DPH

  211000        10000,00

  261000                         10000,00

     

  (261000 - kód pro Průběžné položky v účtové osnově JU)

 

3. Příjem za zboží či službu při vystavení daňového dokladu za hotové (zjednodušeného daňového dokladu):

  číslo účtu           Příjem            Výdej          DPH

  211000              224,00

  604000(zboží)                        100,00          2100     (kód pro základ uskut. zdan. plnění základní sazba daně)

  343619                                     19,00          2101      (kód pro DPH uskut. základní sazba daně)

  602000(služby)                      100,00          2150     (kód pro základ uskut. zdan. plnění snížená sazba daně)

  343605                                       5,00          2151     (kód pro DPH uskut. snížená sazba daně)

 

1. Počáteční stavy

 

K zadání počátečních stavů účtu pokladny, běžných účtů případně průběžných položek je v účtové osnově nastaven účet 700000 - Počáteční stav, nepeněžní operace. Počáteční zůstatky zadáváme v panelu účetní doklady. Zvolíme funkce "Nový doklad", typ dokladu "Počáteční stav, vzáj. zápočty" (lze nastavit libovolný počet typů dokladů případně použít pouze nastavený číselník typů účetních dokladů), do řádků dokladu pak zadáme hodnoty zůstatku na účtu 211xxx a 221xxx, doklad vyrovnáme zápisem stejné částky na opačnou stranu účtu 700000.

 

V uvedeném příkladu je zaúčtován počáteční zůstatek účtu Pokladna (211000 - 20000,00) a Běžný účet (221000 - 50000,00), doklad je vyrovnán zápisem na opačnou stranu účtu 700000 - počáteční stav.

 

 

 

Saldokontní doklady  - evidence přijatých a vydaných faktur

 

V tomto panelu se evidují všechny přijaté a vydané faktury, které nejsou v okamžiku zaúčtování placeny, tj. vstupují do saldokontní evidence a budou uhrazeny později hotově (z pokladny) či bezhotovostně prostřednictvím běžného účtu.

 

Způsob pořízení je obdobný jako v panelu účetní doklady. Po zvolení funkce „Nový doklad" se otevře tabulka s hlavičkou saldokontního dokladu. Zvolíme typ dokladu z číselníku typů dokladů (zde použijeme některý z nastavených typů – přijatá faktura DD, přijatá zálohová faktura, přijatý dobropis, stejně tak i vydané doklady, nebo pokud to naše evidence vyžaduje můžeme nastavit v číselníku typů dokladů podrobnější členění, není to ale nutné pro správné zaevidování druhu příjmu či výdeje, jak bude vysvětleno dále). Bez ohledu na nastavený typ číslování dokladů v konfiguraci účetnictví v tomto panelu zůstává pole číslo dokladu vždy prázdné, můžeme zde uvést například variabilní symbol dokladu nebo libovolné jiné označení evidovaného dokladu. Pro evidenci přijatých a vydaných faktur je potřebný údaj variabilní symbol dokladu, dále konstantní symbol a částka Kč, u přijatých faktur údaje o partnerovi včetně čísla účtu, u všech daňových dokladů pak datum uskutečnění zdanitelného plnění pro zpracování dat v evidenci DPH a datum splatnosti.

 

Po vyplnění údajů v hlavičce saldokontního dokladu se otevře tabulka s jednotlivými řádky dokladu. Zde zadáme údaje z dokladu tak, jako bychom je účtovali do databáze účetních dokladů, tj. rozúčtujeme výdaje resp. tržby a DPH a celkovou částku uvedeme na libovolný protiúčet (možno nastavit v účtové osnově jiný pro přijaté a jiný pro vydané faktury nebo použít stejný).

Při provádění plateb prostřednictvím modulu „Platby" se řádky saldokontního dokladu „překopírují" do databáze účetních dokladů a místo „protiúčtu" je doplněn účet platby – pokladna nebo běžný účet. Zápis v databázi saldokontních dokladů může vypadat v případě vydané faktury za zboží například takto:

 

Obr. : Daňová evidence - řádky saldokontních dokladů

 

Po provedení úhrady výše uvedeného dokladu prostřednictvím modulu „Platby" se řádky dokladu převezmou a místo čísla protiúčtu odběratelé (311000) je dosazen kód běžného účtu z účtové osnovy (úhrada přijata na běžný účet):

 

Obr. : Daňová evidence - řádky účetních dokladů

 

Stejně jako v modulu „Účetní doklady" i v databázi saldokontních dokladů je možno jednotlivé údaje ať už v hlavičce dokladu nebo v jednotlivých řádcích rozúčtování kdykoliv opravit do té doby, než je možnost opravy zablokována samostatnou funkcí (záložka v panelu Saldokontní doklady).

 

Evidence přijatých a vydaných dobropisů

 

Přijaté či vydané dobropisy evidujeme v databázi saldokontních dokladů obdobně jako odpovídající typ dokladu (faktura přijatá či faktura vydaná), pouze zápis částek provedeme na opačné strany. Příklad:

 

Vydaný dobropis (k dříve námi vydané faktuře za zboží, tj. platit budeme my) zaevidujeme takto:

 

- účet 604000 a 343619 má částky uvedeny na straně MD (snižují příjmy za zboží), údaje do hlášení DPH se převezmou na příslušné řádky v záporné hodnotě.

 

Po provedené platbě odběrateli je vygenerován účetní doklad o platbě, který vypadá takto:

 

- částka za vydaný dobropis byla vydána z pokladny a částka bez daně snižuje příjmy za zboží (MD účtu 604000) a příjmy DPH - účet 343619.

 

Přijatý dobropis evidujeme obdobně, zápis je opět proveden na opačné strany než přijatá faktura:

 

Po provedené platbě vygenerovaný účetní doklad obsahuje následující zápis:

 

- tj. za přijatý dobropis je přijata celková částka do pokladny a sníženy náklady na zboží a nárok na odpočet DPH zápisem na opačnou stranu příslušného účtu.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0