Evidence majetku

Comments (...)

2015.12.28c / 17:00

 

001) Evidence majetku

 

    - odpisy technického zhodnocení majetku doplněny do roku 2028

 

    - pro výpočet odpisů za rok 2015 použijte min. tuto verzi programu

 

    - ověřte správnost odpisů majetku s technickým zhodnocením

 

    - před generováním odpisů za rok 2015 je nutné nastavit parametry

      v konfiguraci - 1. Program, ... / Majetek / 112016

 

    - viz.:

 

      2010.03.26b / 14:00

 

      Evidence majetku - pro uživatele 112016

 

      - v Servis / Konfigurace / 1. Program / Majetek / 112016

 

      - každý rok aktualizujte technické zhodnocení nehmotného majetku

        13002 v Kč k 12. měsíci v roce

 

      - po vygenerování odpisů ověřte správnost parametrů majetku 13002

 

 

 

2014.11.14a / 00:00

 

001) Evidence majetku

 

    - karta majetku - Změna vstupní ceny - měsíční

 

      - upraven výpočet

 

 

 

2014.11.07a / 00:00

 

002) Evidence majetku

 

    - karta majetku - Změna vstupní ceny - měsíční

 

      - povoleno zadání záporné hodnoty

 

 

 

Evidence majetku

 

Modul Evidence majetku slouží ke zpracování evidence majetku a k výpočtu odpisů u dlouhodobého majetku. Program počítá daňové odpisy  podle platné legislativy. Výpočet účetních odpisů lze variabilně nastavit -   shodný s odpisy daňovými, shodný s daňovými s poměrným rozlišením v prvním roce pořízení nebo lineární určený počtem měsíců nebo roků.

 

Modul Evidence majetku využívá při výpočtech pevně nastavené hodnoty z Konfigurace majetku

(Servis/Konfigurace/Majetek) a dále údaje proměnlivé a doplňované z jednotlivých číselníků (databází). Základní číselník, který stanovuje všechny druhy daňových odpisů a v němž se nastavují druhy odpisů nedaňových je Číselník typů odpisů. Seznam osob, jimž jsou jednotlivé součásti majetku přiřazovány, je v Číselníku osob, umístění majetku vybíráme z Číselníku umístění.

 

Před vlastním zpracováním evidence majetku je proto nutno nastavit požadované hodnoty v Konfiguraci majetku (v distribuční verzi jsou vždy aktuální hodnoty nastaveny, volíme pouze individuálně požadované rozdíly v počítání odpisů účetních), do Číselníku typů odpisů doplnit požadované druhy účetního odpisování a vytvořit číselník osob a umístění, pokud chceme majetek sledovat i z těchto hledisek.

 

Před vlastním zpracováním evidence majetku je proto nutno nastavit požadované hodnoty v Konfiguraci majetku (v distribuční verzi jsou vždy aktuální hodnoty nastaveny, volíme pouze individuálně požadované rozdíly v počítání odpisů účetních), do Číselníku typů odpisů doplnit požadované druhy účetního odpisování a vytvořit číselník osob a umístění, pokud chceme majetek sledovat i z těchto hledisek.

 

Panel Majetek je tvořen tabulkou se seznamem všeho evidovaného majetku. Každý řádek seznamu představuje jeden majetek. Po jednotlivých položkách seznamu se pohybujeme pomocí kurzorových kláves (šipek), umístěním kurzoru myši do požadovaného řádku seznamu nebo prostřednictvím ovládacích tlačítek umístěných v levém horním rohu seznamu.

 

Popis jednotlivých posuvných tlačítek se nabídne na monitoru po kurzoru myši nad tlačítko. Význam tlačítek zleva:

- posun na první větu

- posun na předchozí větu

- posun na následující větu

- posun na poslední větu

- návrat aktuálního stavu

 

 

 

Evidence majetku

 

Modul Evidence majetku slouží ke zpracování evidence majetku a k výpočtu odpisů u dlouhodobého majetku. Program počítá daňové odpisy  podle platné legislativy. Výpočet účetních odpisů jde nastavit shodný s odpisy daňovými, shodný s daňovými s poměrným rozlišením v prvním roce pořízení nebo lineární určený počtem měsíců nebo roků. Podrobně jsou jednotlivé druhy účetních odpisů popsány v kapitole Číselník typů odpisů.

 

Modul Evidence majetku využívá při výpočtech pevně nastavené hodnoty z Konfigurace majetku  (Servis/Konfigurace/Majetek) a dále údaje proměnlivé a doplňované z jednotlivých číselníků (databází). Základní číselník, který stanovuje všechny druhy daňových odpisů a v němž se nastavují druhy odpisů nedaňových je Číselník typů odpisů. Seznam osoby, jimž jsou jednotlivé součásti majetku přiřazovány, je v Číselníku osob, umístění majetku vybíráme z Číselníku umístění.

 

Před vlastním zpracováním evidence majetku je proto nutno nastavit požadované hodnoty v Konfiguraci (záložka majetek)  (v distribuční verzi jsou vždy aktuální hodnoty nastaveny, volíme pouze individuálně požadované rozdíly v počítání odpisů účetních), do Číselníku typů odpisů doplnit požadované druhy účetního odpisování a vytvořit číselník osob a umístění, pokud chceme majetek sledovat i z těchto hledisek.

 

Panel Majetek je tvořen tabulkou se seznamem všeho evidovaného majetku. Každý řádek seznamu představuje jeden majetek. Aktivní je vždy věta označená vlevo šipkou:

 

V horní části panelu jsou tlačítka pro editaci evidence majetku:

•        F2 - Číslo - funkce pro rychlý přístup k editaci karty majetku při větším objemu dat. Otevře se okno, pokud známe číslo majetku a zadáme ho do pole v tomto otevřeném okně, nabídne se ihned karta tohoto majetku k prohlížení a opravě

•        Nový majetek - otevře se prázdná karta pro zadání nového majetku do evidence

•        Oprava majetku - otevře se právě aktivní věta databáze (tj. majetek) k opravě a prohlížení

•        Zrušení majetku - zruší (po dotazu a potvrzení) právě aktuální větu databáze

•        Test - test funkce, interní procedury programu

•        Export - export dat

 

Po jednotlivých položkách seznamu se pohybujeme pomocí kurzorových kláves (šipek), umístěním kurzoru myši do požadovaného řádku seznamu nebo prostřednictvím ovládacích tlačítek umístěných vlevo nad seznamem (nad sloupcem "Číslo").

 

Popis jednotlivých posuvných tlačítek se nabídne na monitoru po kurzoru myši nad tlačítko. Význam tlačítek zleva:

- posun na první větu

- posun na předchozí větu

- posun na následující větu

- posun na poslední větu

- návrat aktuálního stavu

 

Nad řádky seznamu majetku je pole pro nastavení komfortního prohlížení evidence majetku a zároveň tisku sestav majetku pomocí označení námi vybraných parametrů a nastavení omezujících hodnot těchto parametrů. Nejprve nastavíme hraniční hodnoty vybraného parametru a poté parametr zvolíme zaškrtnutím pole před jeho názvem. U polí žlutě podsvícených je možno vybírat z číselníku prostřednictvím klávesy F9 a F10. Seznam majetku níže na stránce bude odpovídat námi zadaným hodnotám. Takto vytvořený seznam můžeme vytisknout. Sestava v implicitním nastavení obsahuje všechny zatrhnuté údaje, zrušením zatrhnutí dosáhneme tvaru sestavy podle našich požadavků.

 

Data seznamu je možno seřadit podle údajů v libovolném sloupci vzestupně nebo sestupně.

 

Pro komfortnější tisk sestav byly doplněny další záložky, obsahující doplňující údaje sestav a některé sestavy v předdefinovaném stavu:

 

Údaje o každém jednotlivém majetku jsou soustředěny v Kartě majetku. Karta se otevře dvojklikem myší na libovolné pole v řádku požadovaného majetku nebo tlačítkem Oprava majetku po provedení volby majetku (otevře se karta majetku, v jehož řádku je umístěn symbol šipky).

Karta nově zařazovaného majetku (prázdná karta) se otevře po kliknutí na tlačítko Nový majetek umístěné v horní části panelu vpravo od ovládacích tlačítek. Zde je také umístěno tlačítko pro vymazání položky majetku ze seznamu - Zrušení majetku.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0