ISPV - Čtvrtletní šetření o ceně práce

Comments (...)

2019.08.12b / 11:00

 

001) Mzdy - ISPV - uživatel 112016

 

    - úprava 1171

 

    - z XML u pole OBORVZD odstraněny čárky

 

 

 

2019.06.20a / 16:00

 

000) Pouze pro uživatele 112016

 

001) Mzdy - ISPV - OBORVZD

 

    - karta zaměstnance - vlevo dole

 

      doplněna funkce:

 

      Import OBORVZD z Excel *.CSV - pro všechny zaměstnance

 

      oprávnění:

 

      8892 Mzdy - Import OBORVZD - Excel CSV

 

      před importem archivujte aktuální tabulku QZ11 (HRJ6QZ11)

 

    - Sestava 301

 

      datové soubory pro Trexima obsahují OBORVZD - Př.:

 

===================================================

19014325;99999;1972;Z;CZ;H;1990.00000.411SSB00.00000.0000;Z;CZ0804;1111;52232;prodavačka;N;N;14.99;90;0;496.00;496.00;496.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;61956;10800;0;0;1250;0;0;0;122.00

---------------------------------------------------

<zamestnanec>

     <idzam>99999</idzam>

     <roknar>1972</roknar>

     <pohlavi>Z</pohlavi>

     <stobc>CZ</stobc>

     <vzdelani>H</vzdelani>

     <oborvzd>1990.00000.411SSB00.00000.0000</oborvzd>

     <invald>Z</invald>

     <mistovp>CZ0804</mistovp>

     <czicse>1111</czicse>

     <czisco>52232</czisco>

     <nazpoz>prodavačka</nazpoz>

     <vedouci>N</vedouci>

     <kontopd>N</kontopd>

     <dobazam>14.99</dobazam>

     <eviddny>90</eviddny>

     <konecep>0</konecep>

     <fondsta>496.00</fondsta>

     <fondsje>496.00</fondsje>

     <odpracd>496.00</odpracd>

     <prescas>0.00</prescas>

     <abscelk>0.00</abscelk>

     <absplac>0.00</absplac>

     <absdovol>0.00</absdovol>

     <absnemoc>0.00</absnemoc>

     <absnemz>0.00</absnemz>

     <mzda>61956</mzda>

     <poprav>10800</poprav>

     <poneprav>0</poneprav>

     <prippcas>0</prippcas>

     <priplat>1250</priplat>

     <nahrady>0</nahrady>

     <nahrnemz>0</nahrnemz>

     <pohotov>0</pohotov>

     <prumvyd>122.00</prumvyd>

   </zamestnanec>

===================================================

 

 

 

FAQ - ISPV - OBORVZD - OBOR NEJVYŠŠÍHO DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ

 

- Př. požadovaného zadání:

 

 1986.00000.180VSM00.00000.0000

 

- takový údaj nelze zadat ručně, bylo by to velmi

 složité

 

- doporučuji použít pro pořízení a odeslání spolu

 s ISPV za 4/2018 doplněk do Excelu

 

 Jak postupovat, když nemáme ve mzdovém programu

 zavedenou položku OBORVZD?

 

 Je potřeba nahrát kódy oboru vzdělání (OBORVZD)

 do excelové tabulky ke konkrétním osobním číslům

 (IDZAM). Tabulku zaslat k zpracovateli, první

 sloupec je IDZAM a druhý OBORVZD. Do našeho

 systému si sehrajeme údaje dle osobních čísel

 (IDZAM).

 

 https://www.obory-vzdelani.cz/excel/vyber-oboru-instalace.html

 Instalace doplňku pro výběr oboru vzdělání do Excelu

 https://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Aplikace-Obor-vzdelani/Doplnek-OBORVZD---navod-k-instalaci.aspx

 

 v ES manas tak není nutné nic měnit ani doplňovat

 

- další informace:

 

https://www.obory-vzdelani.cz/

Výběr oboru vzdělání - Webová aplikace

 

https://www.obory-vzdelani.cz/jak-zadat-obor-vzdelani.html

OBOR NEJVYŠŠÍHO DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ

 

https://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Aplikace-Obor-vzdelani/Casto-kladene-otazky.aspx

Často kladené otázky k položce Obor vzdělání (OBORVZD)

 

- Položka OBORVZD se vyplňuje u zaměstnanců se

 středoškolským a vyšším vzděláním (SŠ, VOŠ,

 konzervatoře, VŠ) - úroveň dosaženého vzdělání

 dle KKOV D až V; (D - nižší střední vzdělání -

 tříletá praktická škola)

 

- Úroveň dosaženého vzdělání dle KKOV (A - C) -

 položka OBORVZD zůstává úplně prázdná (nevyplňuje

 se ani nulou).

 

- Za 2018Q4 vyžadujeme vyplněnou položku OBORVZD

 za všechny zaměstnance. Po domluvě se

 zpracovatelem lze domluvit dodání části

 zaměstnanců do 25.1.2019. Zbytek údajů musí být

 dodán nejpozději do 15. března 2019.

 

- Jak postupovat, když nemáme ve mzdovém programu

 zavedenou položku OBORVZD?

 

 Je potřeba nahrát kódy oboru vzdělání (OBORVZD)

 do excelové tabulky ke konkrétním osobním číslům

 (IDZAM). Tabulku zaslat k zpracovateli, první

 sloupec je IDZAM a druhý OBORVZD. Do našeho

 systému si sehrajeme údaje dle osobních čísel

 (IDZAM).

 

https://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Prirucka.aspx

Příručka pro přípravu vstupních dat

 

https://www.ispv.cz/getfile/9de3bfc6-36e7-4786-be87-b5ebe69db277/ISPVprirucka_web.aspx?disposition=attachment

ISPVprirucka.pdf (verze: 2018 - 11)

 

https://www.ispv.cz/getdoc/7fa806f6-292b-489b-a067-cfd4f1f22c5b/Popis-polozek-MI.aspx

Popis položek věty o ekonomickém subjektu (MI)

 

https://www.ispv.cz/getdoc/6df66f3c-d04e-4dfc-96ce-9d2507cb46a8/Popis-polozek-MP.aspx

Popis položek věty o pracovních poměrech (MP)

 

OBORVZD        

Obor vzdělání.

Kód oboru vzdělání je složen z roku ukončení

studia, kódu školy a kódu oboru vzdělání.

Vyplňuje se u zaměstnanců se středním a vyšším

vzděláním. Pokud má zaměstnanec ukončeno více

škol se stejným nejvyšším vzděláním, vyplní obor

vzdělání, který nejvíce odpovídá požadavkům na

jeho současné zaměstnání. Jestliže to nelze

určit, vyplní se obor vzdělání, které ukončil

později.

K vytvoření kódu oboru vzdělání slouží internetová

aplikace, která je k dispozici zde.

https://www.obory-vzdelani.cz/

 

https://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Aplikace-Obor-vzdelani.aspx

Aplikace Obor vzdělání

 

https://www.obory-vzdelani.cz/excel/vyber-oboru-instalace.html

Instalace doplňku pro výběr oboru vzdělání do Excelu

https://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Aplikace-Obor-vzdelani/Doplnek-OBORVZD---navod-k-instalaci.aspx

 

 

 

2018.01.08a / 00:00 - aktualizovaná

 

004) Mzdy - ISPV za 4.Q 2017

 

    ... připravujeme

 

 

 

2017.06.26a / 00:00

 

004) Mzdy - ISPV

 

    - nový tvar MP / XML souboru ISPV pro rok 2017:

 

      - doplněna nová pole - tím se mění pořadí polí ve větě MP:

 

        - 7. OBORVZD C 30 ... Obor nejvyššího dosaženého vzdělání KO

 

          - bere se z karty zaměstnance z pole Vzdělání / Vzdelani

 

            A - bez vzdělání

            B - neúplné základní vzdělání

            C - základní vzdělání

            D - nižší střední vzdělání

            E - nižší střední odborné vzd.

            H - střední odb.vzd. s výuč.l.

            J - stř.nebo SO vzd.bez M i VL

            K - úplné střední všeobecné v.

            L - úplné SOV s vyučením i M

            M - úplné SOV s M (bez vyuč.)

            N - vyšší odborné vzdělání

            R - bakalářské vzdělání

            T - vysokoškolské vzdělání

            V - VŠ doktorské vzdělání

 

        - 12. NAZPOZ C 254 ... Název pracovní pozice KO

 

          - bere se z karty zaměstnance z pole Pracovní zařazení / Název funkce

 

        - aktuální seznam polí věty MP:

 

          1.  ICO        C        8                -        Identifikační číslo ekonomického subjektu        KO

          2.  IDZAM        C        10                -        Jednoznačný a v čase stálý kód zaměstnance v rámci ekonomického subjektu        KO

          3.  ROKNAR        N        4        0        -        Rok narození        KO

          4.  POHLAVI        C        1                -        Pohlaví        KO

          5.  STOBC        C        2                -        Státní občanství (dle číselníku CZ-GEONOM)        KO

          6.  VZDELANI        C        1                -        Stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání (dle číselníku KKOV)        KO

          7.  OBORVZD        C        30                        Obor nejvyššího dosaženého vzdělání        KO

          8.  INVALD        C        1                -        Stupeň invalidního důchodu        KO

          9.  MISTOVP        C        6                -        Místo obvyklého výkonu práce (dle číselníku LAU 1)        KO

          10. CZICSE        C        4                -        Postavení v zaměstnání (dle klasifikace CZ-ICSE)        KO

          11. CZISCO        C        5                -        Kód klasifikace zaměstnání, které zaměstnanec převážně vykonával (dle klasifikace CZ-ISCO). Platí od 1.1.2011.        KO

          12. NAZPOZ        C        254                        Název pracovní pozice        KO

          13. VEDOUCI        C        1                -        Vedení nebo řízení dalších zaměstnanců        KO

          14. KONTOPD        C        1                -        Konto pracovní doby        SO

          15. DOBAZAM        N        5        2        rok        Doba zaměstnání v daném ekonomickém subjektu v letech        KO

          16. EVIDDNY        N        3        0        kal.dny        Počet kalendářních dnů v evidenčním počtu zaměstnanců        SO

          17. KONECEP        N        8        0        -        Poslední den v evidenčním počtu zaměstnanců        KO

          18. FONDSTA        N        7        2        hod        Celkový stanovený fond pracovní doby        SO

          19. FONDSJE        N        7        2        hod        Celkový sjednaný fond pracovní doby        SO

          20. ODPRACD        N        7        2        hod        Odpracovaná doba (bez svátků)        SO

          21. PRESCAS        N        7        2        hod        Celkový počet přesčasových hodin zaměstnance        SO

          22. ABSCELK        N        7        2        hod        Celkový počet neodpracovaných hodin (včetně svátků)        SO

          23. ABSPLAC        N        7        2        hod        Počet neodpracovaných hodin s náhradou mzdy (kromě prac. neschopnosti)        SO

          24. ABSDOVOL        N        7        2        hod        Počet neodpracovaných hodin z důvodu dovolené        SO

          25. ABSNEMOC        N        7        2        hod        Celkový počet neodpracovaných hodin z důvodu pracovní neschopnosti        SO

          26. ABSNEMZ        N        7        2        hod        Počet neodpracovaných hodin prac. neschopnosti bez nemocenské dávky        SO

          27. MZDA        N        8        0        Kč        Mzda za práci zúčtovaná        SO

          28. POPRAV        N        8        0        Kč        Prémie a odměny pravidelně zúčtované        SO

          29. PONEPRAV        N        8        0        Kč        Prémie a odměny nepravidelně zúčtované        SO

          30. PRIPPCAS        N        8        0        Kč        Příplatky za přesčas zúčtované        SO

          31. PRIPLAT        N        8        0        Kč        Další příplatky zúčtované        SO

          32. NAHRADY        N        8        0        Kč        Náhrady mzdy zúčtované (bez pracovní neschopnosti)        SO

          33. NAHRNEMZ        N        8        0        Kč        Náhrady mzdy za dobu pracovní neschopnosti placené zaměstnavatelem        SO

          34. POHOTOV        N        8        0        Kč        Odměny za pracovní pohotovost zúčtované        SO

          35. PRUMVYD        N        8        2        Kč/hod        Průměrný hodinový výdělek za poslední čtvrtletí sledovaného období        Q

 

    - do pole FONDSTA se místo 7.5 bere pětina týdenního pracovního úvazku

 

      Úvazek / Týdenní pracovní úvazek

 

 

 

2016.10.20b / 10:00

 

001) Mzdy - uživatel 112016

 

    - Sestava 301 ISPV - pro agendu HP se k číslu střediska nepřipočte 9000

 

 

 

2016.04.28d / 17:00

 

002) Mzdy

 

    - upraveno hlášení "Chybné pole Dny" při generování ISPV statistik (sestava 301)

 

 

 

2016.04.27a / 13:00

 

002) Mzdy

 

    - upravena ISPV statistika

 

 

 

2016.04.25c / 02:00

 

001) Mzdy - ISPV statistiky - Sestava 301 - Čtvrtletní šetření o ceně práce

 

    - doplněna 4 nová pole - do věty o ekonomickém subjektu (MI):

 

      - ODMDPPQ  – jedná se o SLM 631 – odměna – dohoda o provedení práce – Kč  

                   uloženo v poli BlobMemo2Stav

 

      - HODDPPQ  – jedná se o SLM 631 – odměna – dohoda o provedení práce – hod.

                   uloženo v poli BlobMemo1Stav

 

      - ODMSTATQ – jedná se o SLM 633 – odměna jednatelu DPP – Kč              

                   uloženo v poli BlobMemo3Stav

 

      - ODSTUPQ  – jedná se o SLM 622 – odstupné – Kč                            

                   uloženo v poli BlobMemo4Stav

 

 

 

FAQ - 2016 - připravujeme ve mzdách

 

6) Změna struktury dat: nové položky vstupní věty ISPV v roce 2016

 

  http://ispv.cz/cz/Aktuality/Zmena-struktury-dat--nove-polozky-vstupni-vety-ISP.aspx

 

  http://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Soubory-ke-stazeni.aspx

 

  - od 1. čtvrtletí 2016 v dubnu 2016

 

 

 

2015.04.25a / 09:00

 

001) Mzdy

 

    - upraveno hlídání rozsahů polí pro ISPV statistiku

 

 

 

2014.07.23a / 00:00

 

001) Mzdy - Sestava 301 - ISPVData.XML

 

    - upraveno pole <dobazam>

 

    - Př. pro zaměstnance 160 od 1.10.2007

 

   <zamestnanec>

     <idzam>160</idzam>

...

     <dobazam>6.75</dobazam>

     <eviddny>181</eviddny>

...

   </zamestnanec>

 

13 DOBAZAM - N5:2 - delka zamestnani v danem ekonomickem subjektu v letech

14 EVIDDNY - N3:0 - pocet kalendarnich dnu v evidencnim poctu zamestnancu

 

 

 

2014.07.22a / 00:00

 

001) Mzdy - Sestava 301 - ISPVData.XML

 

    - upraveno pro střediska 9xxx

 

    - NUTS4 správně doplněno - Př.:

 

      <mistovp>CZ0806</mistovp>

 

 

 

2012.07.31a / 09:00

 

001) Mzdy - Statistika ISPV

 

    - do pole PONEPRAV za zaměstnance se dosazuje 0

 

    - do pole PONEQ se nepřičítá složka mzdy 361

 

 

 

2012.07.30a / 12:00

 

001) Mzdy - Statistika ISPV

 

    - do pole:

 

      - PONEPRAV za zaměstnance

 

      se dosazuje složka mzdy 361 - odměny mimořádné stejně jako již dříve do pole:

 

      - PONEQ za zaměstnavatele (od verze 2012.05.11a / 10:00)

 

 

 

2012.07.19b / 10:00

 

001) Mzdy - ISPV

 

    - z přehledu zaměstnanců vyločeny dohody - CZICSE = 1211 a 1212

 

 

 

2012.06.11a / 09:00

 

001) Mzdy / ISPV

 

    - ze souborů MP.TXT a ISPVData.XML vyřazena položka ZAMEST dle

 

      http://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Soubory-ke-stazeni.aspx

 

 

 

2012.05.11a / 10:00

 

002) Mzdy / Sestava 301 - ISPV

 

    - upravena pole:

 

      08 PONEQ - N11:0 - nepravidelne odmeny ... Kč za SLOM 361 = odměny mimořádné

 

      15 OONQ - N11:0 - celkove ostatni osobni naklady ... Kč za SLOM 632 = DPČ

      16 ODMDPCQ - N11:0 - odmeny na dohody o pracovni cinnosti ... Kč za SLOM 632 = DPČ

      17 HODDPCQ - N8:0 - hodiny odpracovane na dohody o pracovni cinnosti ... hodiny za SLOM 632 = DPČ

 

 

 

2011.07.29a / 12:00

 

001) Mzdy

 

    - sestava 301 - Čtvrtletní šetření o ceně práce ISPV

 

      - na konci protokolu doplněny součty položek v ISPVData.xml / mi+mp.txt

 

 

 

2011.05.03d / 17:00

 

001) Mzdy - Statistiky ISPV

 

    - úprava na aktuální stav podle:

 

      http://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Soubory-ke-stazeni.aspx

 

      doplněno přečíslování pole ZAMEST z původního číselníku zaměstnání:

 

      Klasifikace zaměstnání (KZAM-R)

      http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_zamestnani_%28kzam_r%29

 

      na nový:

 

      Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

      http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_zamestnani_%28cz_isco%29

 

      Přečíslování ze ZAMEST na CZISCO provedeno podle následujícího převodového můstku

      (jiná čísla ZAMEST se nekonvertují a je nutné případně převodový můstek doplnit):

 

===================================================

12229 vedoucí pracovník výrobního útvaru v průmyslu jinde neuvedený

12191 Řídící pracovníci v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)

---------------------------------------------------

12244 vedoucí provozu v maloobchodě

14201 Řídící pracovníci v maloobchodě

---------------------------------------------------

12245 vedoucí provozu ve velkoobchodě

14202 Řídící pracovníci ve velkoobchodě

---------------------------------------------------

12316 vedoucí útvaru financování

12112 Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)

---------------------------------------------------

13140

13141 vedoucí malé velkoobchodní organizace

11202 Nejvyšší představitelé středních společností a institucí

---------------------------------------------------

13162 vedoucí samostatného skladu (překladiště)

11203 Nejvyšší představitelé malých společností a institucí

---------------------------------------------------

31126 stavební technik provozní, (vedoucí hrázný-jezný)

31126 Stavební technici provozní

---------------------------------------------------

31129 stavební technik jinde neuvedený

31129 Ostatní stavební technici

---------------------------------------------------

31154 strojírenský technik péče o základní fondy

31156 Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení

---------------------------------------------------

31199 technik jinde neuvedený

31199 Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení

---------------------------------------------------

31229 operátor a obsluha výpočetní techniky jinde neuvedený

35110 Technici provozu informačních a komunikačních technologií

---------------------------------------------------

31299 technik ve výpočetní technice jinde neuvedený

35110 Technici provozu informačních a komunikačních technologií

---------------------------------------------------

31529 bezpečnostní technik a technik pro kontrolu jakosti jinde neuvedený

31195 Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech

---------------------------------------------------

34150

34151 obchodní cestující, dealer

33220 Obchodní zástupci

---------------------------------------------------

34152 obchodní zástupce

33220 Obchodní zástupci

---------------------------------------------------

34161 nákupčí (zásobovač, nákupce)

33230 Nákupčí

---------------------------------------------------

34176 reklamační referent

33397 Reklamační referenti

---------------------------------------------------

34221 odbytový agent (odbytář, prodejce)

33311 Odbytoví agenti (odbytáři, prodejci)

---------------------------------------------------

34310

34311 vedoucí administrativní agendy

33411 Vedoucí všeobecných administrativních pracovníků

---------------------------------------------------

34330

34331 účetní všeobecný

33131 Odborní účetní všeobecní

---------------------------------------------------

34331 účetní všeobecný

33131 Odborní účetní všeobecní

---------------------------------------------------

34332 účetní mzdový

33132 Odborní účetní mzdoví

---------------------------------------------------

34336 fakturant odborný

33135 Odborní fakturanti

---------------------------------------------------

34396 referent organizace a řízení odborný

33433 Odborní pracovníci organizace a řízení

---------------------------------------------------

34399 referent administrativy jinde neuvedený

33439 Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

---------------------------------------------------

34711 aranžér

34321 Aranžéři

---------------------------------------------------

34712 návrhář interiérů, bytový návrhář, bytový architekt

34322 Bytoví návrháři

---------------------------------------------------

41159 administrativní pracovník jinde neuvedený

41100 Všeobecní administrativní pracovníci

---------------------------------------------------

41217 fakturant (úředník faktur)

43115 Fakturanti

---------------------------------------------------

41219 nižší účetní jinde neuvedený

43119 Ostatní úředníci v oblasti účetnictví

---------------------------------------------------

41310

41311 vedoucí malého skladu, skladmistr

33417 Vedoucí úředníků v logistice

---------------------------------------------------

41312 skladník (úředník)

43210 Úředníci ve skladech

---------------------------------------------------

41315 operátor skladů

43210 Úředníci ve skladech

---------------------------------------------------

41319 úředník skladu jinde neuvedený

43210 Úředníci ve skladech

---------------------------------------------------

41331 dispečer dopravy a přepravy, komerční dispečer

43232 Dopravní dispečeři

---------------------------------------------------

51112 lodní stevard

51111 Stevardi a letušky

---------------------------------------------------

51221 šéfkuchař

34341 Šéfkuchaři v jídelnách, menzách

---------------------------------------------------

51228 pomocný kuchař

51203 Pomocní kuchaři

---------------------------------------------------

51699 pracovník ochrany majetku a osob jinde neuvedený

54199 Ostatní pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy

---------------------------------------------------

52111 prodavač smíšeného zboží

52231 Prodavači smíšeného zboží

---------------------------------------------------

52112 prodavač potravinářského zboží

52232 Prodavači potravinářského zboží

---------------------------------------------------

52115 prodavač textilu, obuvi

52235 Prodavači textilu, obuvi a kožené galanterie

---------------------------------------------------

52212

52201 prodavač ve stánku (kiosku)

52110 Stánkoví prodavači potravin (kromě rychlého občerstvení)

---------------------------------------------------

61131 zahradník

61131 Zahradníci pro pěstování zahradních rostlin

---------------------------------------------------

71421 lakýrník stavební

71312 Stavební lakýrníci a natěrači

---------------------------------------------------

72222 zámečník, zámečník strojů

72222 Zámečníci strojů

---------------------------------------------------

72223 provozní zámečník, údržbář

72223 Provozní zámečníci, údržbáři

---------------------------------------------------

72413 elektromechanik strojů a zařízení

74121 Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích)

---------------------------------------------------

72415 provozní elektromechanik

74123 Provozní elektromechanici

---------------------------------------------------

74116 řezník bourač, vyřezávač masa

75112 Porážeči zvířat, bourači masa

---------------------------------------------------

74118 dělník potravinářské výroby u zpracování masa a ryb

81601 Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb

---------------------------------------------------

74122 pečivář, těstovinář

75121 Pekaři

---------------------------------------------------

74224 truhlář, truhlář opravář (převážně ruční)

75220 Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

---------------------------------------------------

81621 topič - obsluha vytápění, ohřívačů, výměníků

81822 Obsluha kotlů na vytápění, ohřívačů a výměníků (kromě obsluhy kotlů lodí a lokomotiv)

---------------------------------------------------

83243 řidič nákladního automobilu

83321 Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů)

---------------------------------------------------

83249 řidič nákladního automobilu a tahače jinde neuvedený

83321 Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů)

---------------------------------------------------

91329 pomocník, uklízeč jinde neuvedený

91127 Uklízeči prodejních prostor

---------------------------------------------------

91415 domovník správce domu

51530 Správci objektů

---------------------------------------------------

93212 pomocný dělník v průmyslu (ve výrobě)

93292 Pomocní dělníci ve výrobě

---------------------------------------------------

93319 nekvalifikovaný pracovník při manipulaci s vozidly poháněnými ručně jinde neuvedený

93310 Řidiči nemotorových vozidel

---------------------------------------------------

93379

93393 pomocný skladník

93331 Pomocní skladníci

---------------------------------------------------

93397 pomocný pracovník obchodního provozu

93333 Pomocní pracovníci obchodního provozu

===================================================

 

      doplnění struktury provedeno podle:

 

      http://www.ispv.cz/getfile/c18ff37e-7b7e-458f-aabc-00e8ccb05cc0/Rozdily_struktur_ISPV.aspx?disposition=attachment

 

ISPV2011                                        

 

MI VĚTA O EKONOMICKÉM SUBJEKTU                                        

 

Poř.        Název pol.        Jed.        Typ        Celkem        Des.míst

1.        ICO        -        C        8        

2.        NAZEV        -        C        45        

3.        ULICECP        -        C        37        

4.        MISTO        -        C        30        

5.        PSC        -        N        5        0

6.        LAU1        -        C        6        

7.        HRMZDYQ        Kč        N        11        0

8.        PONEQ        Kč        N        11        0

9.        ODPRACDQ        hod        N        8        0

10.        PRESCASQ        hod        N        8        0

11.        ABSCELKQ        hod        N        8        0

12.        ABSPLACQ        hod        N        8        0

13.        POCFYZQ        -        N        9        2

14.        POCPREPQ        -        N        9        2

15.        OONQ        Kč        N        11        0

16.        ODMDPCQ        Kč        N        11        0

17.        HODDPCQ        hod        N        8        0

                                 

MP VĚTA O PRACOVNÍCH POMĚRECH                                        

 

Poř.        Název pol.        Jed.        Typ        Celkem        Des.míst

1.        ICO        -        C        8        

2.        IDZAM        -        C        10        

3.        ROKNAR        -        N        4        0

4.        POHLAVI        -        C        1        

5.        STOBC        -        C        2        

6.        VZDELANI        -        C        1        

7.        INVALD        -        C        1        

8.        MISTOVP        -        C        6        

9.        CZICSE        -        C        4        

10.        ZAMEST        -        C        5        

11.        CZISCO        -        C        5        

12.        VEDOUCI        -        C        1        

13.        KONTOPD        -        C        1        

14.        DOBAZAM        rok        N        5        2

15.        EVIDDNY        kal.dny        N        3        0

16.        KONECEP        -        N        8        0

17.        FONDSTA        hod        N        7        2

18.        FONDSJE        hod        N        7        2

19.        ODPRACD        hod        N        7        2

20.        PRESCAS        hod        N        7        2

21.        ABSCELK        hod        N        7        2

22.        ABSPLAC        hod        N        7        2

23.        ABSDOVOL        hod        N        7        2

24.        ABSNEMOC        hod        N        7        2

25.        ABSNEMZ        hod        N        7        2

26.        MZDA        Kč        N        8        0

27.        POPRAV        Kč        N        8        0

28.        PONEPRAV        Kč        N        8        0

29.        PRIPPCAS        Kč        N        8        0

30.        PRIPLAT        Kč        N        8        0

31.        NAHRADY        Kč        N        8        0

32.        NAHRNEMZ        Kč        N        8        0

33.        POHOTOV        Kč        N        8        0

34.        PRUMVYD        Kč/hod        N        8        2

 

 

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>

-<ispv

 xsi:schemaLocation="http://www.ispv.cz/schema/ispv2011 http://www.ispv.cz/schema/ispv2011.xsd"

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

 xmlns="http://www.ispv.cz/schema/ispv2011"

 podverze="1"

 verze="1"

 struktura="2011">

 -<odesilatel>

  <firma>Pokus s.r.o.</firma>

  <jmeno>Hugo Hujer</jmeno>

  <email>meteleskum@bleskum.cz</email>

  <telefon>123456789</telefon>

  <zprava>2009-11-01T00:00:00</zprava>

  </odesilatel>

 -<zamestnavatel ico="11223344">

  -<ekonomickySubjekt>

   <nazev>ISPV2009 a.s.</nazev>

   <ulicecp>Testovací 1</ulicecp>

   <misto>Praha</misto>

   <psc>12600</psc>

   <lau1>CZ0100</lau1>

   <hrmzdyq>987654321</hrmzdyq>

   <poneq>654321</poneq>

   <odpracdq>555000</odpracdq>

   <prescasq>111000</prescasq>

   <abscelkq>44000</abscelkq>

   <absplacq>22000</absplacq>

   <pocfyzq>321,00</pocfyzq>

   <pocprepq>210,00</pocprepq>

   <oonq>12345</oonq>

   <odmdpcq>12366</odmdpcq>

   <hoddpcq>325265</hoddpcq>

   </ekonomickySubjekt>

  </zamestnavatel>

 -<zamestnanci ico="11223344">

  -<zamestnanec>

   <idzam>1</idzam>

   <roknar>1954</roknar>

   <pohlavi>M</pohlavi>

   <stobc>CZ</stobc>

   <vzdelani>V</vzdelani>

   <invald>Z</invald>

   <mistovp>CZ0100</mistovp>

   <czicse>1121</czicse>

   <zamest>13179</zamest>

   <czisco>13241</czisco>

   <vedouci>A</vedouci>

   <kontopd>N</kontopd>

   <dobazam>8,76</dobazam>

   <eviddny>90</eviddny>

   <konecep>0</konecep>

   <fondsta>520,00</fondsta>

   <fondsje>520,00</fondsje>

   <odpracd>480,00</odpracd>

   <prescas>0,00</prescas>

   <abscelk>40,00</abscelk>

   <absplac>40,00</absplac>

   <absdovol>40,00</absdovol>

   <absnemoc>0,00</absnemoc>

   <absnemz>0,00</absnemz>

   <mzda>165439</mzda>

   <poprav>0</poprav>

   <poneprav>0</poneprav>

   <prippcas>0</prippcas>

   <priplat>0</priplat>

   <nahrady>13846</nahrady>

   <nahrnemz>0</nahrnemz>

   <pohotov>0</pohotov>

   <prumvyd>286,46</prumvyd>

   </zamestnanec>

  </zamestnanci>

</ispv>

 

 

Změny v šetření ISPV od roku 2011

 

Pro data za jednotlivá čtvrtletí roku 2011 platí podle

Programu statistických zjišťování (www.czso.cz) následující změny:

 

1. Změna periodicity k poskytnutí individuálních údajů

 

Data o pracovních poměrech (MP soubor) se zjišťují pololetně,

tj.  za 1. pololetí (leden až červen) a za rok (leden až prosinec).

 

Data o ekonomickém subjektu (MI soubor) se zjišťují stejně jako dosud,

čtvrtletně.

 

2. Změna struktury dat

 

Struktura dat o pracovním poměru bude rozšířena o položku CZISCO,

určenou pro kód zaměstnání v klasifikaci CZ-ISCO.

Popis položky CZISCO je stejný jako popis položky ZAMEST.

 

Změny se uplatní poprvé na datech za 1. čtvrtletí 2011

(data předávaná v dubnu 2011).

 

 

 

FAQ - Mzdy - Statistika - ISPV - Čtvrtletní šetření o ceně práce

 

 

Obsah souboru MP.TXT

 

 01 ICO - C8 - identifikacni cislo ekonomickeho subjektu

    ... Servis / Konfigurace mzdy / Firma / Ič

   

 02 IDZAM - C10 - jednoznacna identifikace zamestnance v ramci ES

    ... Karta zaměstnance / Osobní údaje / Osobní číslo

 

 03 ROKNAR - N4:0 - rok narozeni

    ... Karta zaměstnance / Osobní údaje / Rok narození

 

 04 POHLAVI - C1 - pohlavi

    ... Karta zaměstnance / Osobní údaje / Pohlaví (M/Z)

 

 05 STOBC - C2 - statni obcanstvi [CZ-GEONOM]

    ... Karta zaměstnance / Osobní údaje / Stát - trvalý pobyt

 

 06 VZDELANI - C1 - stupen nejvyssiho dosazeneho vzdelani [dle ciselniku KKOV]

    ... Karta zaměstnance / Vzdělání / VZDELANI

 

 07 INVALD - C1 - druh invalidniho duchodu

    ... Karta zaměstnance / Mzdové zařazení / Základ daně - invalidita

        1 = částečná a A = částečná + ZTP -> C

        2 = plná a B = plná + ZTP -> P

        nic = bez odpočtu a 3 = ZTP -> Z

 

 08 MISTOVP - C6 - misto obvykleho vykonu prace [dle ciselniku LAU 1]

    ... Karta zaměstnance / Pracovní zařazení / Středisko výplatní -> NUTS

 

 09 CZICSE - C4 - postaveni v zamestnani [dle klasifikace CZ-ICSE]

    ... Karta zaměstnance / Statistika / CZICSE

 

 10 ZAMEST - C5 - zamestnani, ktere zamestnanec prevazne vykonaval [dle klasifikace KZAM-R]

    ... Karta zaměstnance / Statistika / ZAMEST

 

 11 VEDOUCI - C1 - vedeni nebo rizeni dalsich zamestnancu

    ... Karta zaměstnance / Statistika / VEDOUCI nebo N pokud není uvedeno

 

 12 KONTOPD - C1 - konto pracovni doby

    ... uvedeno N

 

 13 DOBAZAM - N5:2 - delka zamestnani v danem ekonomickem subjektu v letech

    ... Karta zaměstnance / Statistika / DOBAZAM

        k tomu se připočte (počet_dní_zaměstnání - počet_dní_vynětí)/366

        počet_dní_zaměstnání:

        Karta zaměstnance / Doba zaměstnání / Datum nástupu

        až

        Karta zaměstnance / Doba zaměstnání / Konec pracovního poměru - datum

        počet_dní_vynětí:

        Karta zaměstnance / Evidence/vynětí / Datum vynětí

        až

        Karta zaměstnance / Evidence/vynětí / Datum návratu z vynětí

 

 14 EVIDDNY - N3:0 - pocet kalendarnich dnu v evidencnim poctu zamestnancu

    ... počet_dní_zaměstnání - počet_dní_vynětí

        počet_dní_zaměstnání:

        Karta zaměstnance / Doba zaměstnání / Datum nástupu

        až

        Karta zaměstnance / Doba zaměstnání / Konec pracovního poměru - datum

        počet_dní_vynětí:

        Karta zaměstnance / Evidence/vynětí / Datum vynětí

        až

        Karta zaměstnance / Evidence/vynětí / Datum návratu z vynětí

 

 15 KONECEP - N8:0 - posledni den v evidencnim poctu zamestnancu

    ... Karta zaměstnance / Doba zaměstnání / Konec pracovního poměru - datum

        nebo 0

 

 16 FONDSTA - N7:2 - celkovy stanoveny fond

    ... 7.5*KumulativniPocetDni

        KumulativniPocetDni pro rok 2011:

        Q1 = 64    

        Q2 = 64+65

        Q3 = 64+65+66

        Q4 = 64+65+66+65

 

 17 FONDSJE - N7:2 - celkovy sjednany fond

    ... úvazek*KumulativniPocetDni

        úvazek = Karta zaměstnance / Úvazek / Úvazek sjednaný denní

 

 18 ODPRACD - N7:2 - odpracovana doba (bez svatku)

    ... odpracované hodiny za SLOM:

        111, 121, 122, 131, 152, 153, 181

 

 19 PRESCAS - N7:2 - celkovy pocet prescasovych hodin zamestnance

    ... odpracované hodiny za SLOM:

        211, 212, 215

 

 20 ABSCELK - N7:2 - celkovy pocet neodpracovanych hodin

    ... hodiny za SLOM:

        511 - 580, mimo 524

        nebo úvazek sjednaný

 

 21 ABSPLAC - N7:2 - pocet neodpracovanych hodin s nahradou mzdy (krome prac. neschopnosti)

    ... hodiny za SLOM:

        521 - 580, mimo 524

        nebo úvazek sjednaný

 

 22 ABSDOVOL - N7:2 - pocet neodpracovanych hodin z duvodu dovolene

    ... hodiny za SLOM:

        521, 522

        nebo úvazek sjednaný

 

 23 ABSNEMOC - N7:2 - celkovy pocet neodpracovanych hodin z duvodu pracovni neschopnosti

    ... hodiny za SLOM:

        511

        nebo úvazek sjednaný

 

 24 ABSNEMZ - N7:2 - pocet neodpracovanych hodin prac. neschopnosti bez nemocenske davky

    ... hodiny za SLOM:

        511

        nebo úvazek sjednaný

 

 25 MZDA - N8:0 - mzda za praci zuctovana

    ... Kč za SLOM:

        111 - 361

 

 26 POPRAV - N8:0 - premie a odmeny pravidelne zuctovane

    ... Kč za SLOM:

        175, 254, 255, 256, 311, 312, 321, 341, 361, 364

 

 27 PONEPRAV - N8:0 - premie a odmeny nepravidelne zuctovane

    ... 0

 

 28 PRIPPCAS - N8:0 - priplatky za prescas zuctovane

    ... Kč za SLOM:

        211, 212, 215

 

 29 PRIPLAT - N8:0 - dalsi priplatky zuctovane

    ... Kč za SLOM:

        241, 243, 251, 261

 

 30 NAHRADY - N8:0 - nahrady mzdy zuctovane (bez pracovni neschopnosti)

    ... Kč za SLOM:

        521 - 580, nebo 5241

 

 31 NAHRNEMZ - N8:0 - nahrady mzdy za dobu pracovni neschopnosti placene zamestnavatelem

    ... Kč za SLOM:

        860

 

 32 POHOTOV - N8:0 - odmeny za pracovni pohotovost zuctovane

    ... Kč za SLOM:

        310, 325

 

 33 PRUMVYD - N8:2 - prumerny hodinovy vydelek

    ... Karta zaměstnance / CN - Časová náhrada

        Výdělek průměrný pro CN nebo za čtvrtletí

 

 

Obsah souboru MI.TXT

 

 01 ICO - C8 - identifikacni cislo ekonomickeho subjektu

    ... Servis / Konfigurace mzdy / Firma / Ič

   

 02 NAZEV - C45 - nazev ekonomickeho subjektu

    ... Servis / Konfigurace mzdy / Firma / Název firmy

   

 03 ULICECP - C37 - ulice a cislo popisne

    ... Servis / Konfigurace mzdy / Firma / Ulice

   

 04 MISTO - C30 - misto sidla

    ... Servis / Konfigurace mzdy / Firma / Obec

   

 05 PSC - N5:0 - postovni smerovaci cislo

    ... Servis / Konfigurace mzdy / Firma / PSČ

   

 06 LAU1 - C6 - okres sidla podle ciselniku LAU 1

    ... CZ0806

 

 07 HRMZDYQ - N11:0 - hrube mzdy

    ... Kč za SLOM:

        111 - 361

 

 08 PONEQ - N11:0 - nepravidelne odmeny

    ... 0

 

 09 ODPRACDQ - N8:0 - odpracovana doba

    ... odpracované hodiny za SLOM:

        111, 121, 122, 131, 152, 153, 181

 

 10 PRESCASQ - N8:0 - prescasove hodiny

    ... odpracované hodiny za SLOM:

        211, 212, 215

 

 11 ABSCELKQ - N8:0 - neodpracovane hodiny

    ... hodiny za SLOM:

        511 - 580

        nebo úvazek sjednaný

 

 12 ABSPLACQ - N8:0 - neodpracovane placene hodiny

    ... hodiny za SLOM:

        511 - 580, mimo 5241

        nebo úvazek sjednaný

 

 13 POCFYZQ - N9:2 - prumerny pocet zamestnancu (fyzickych osob)

 

 14 POCPREPQ - N9:2 - prumerny prepocteny pocet zamestnancu

 

 15 OONQ - N11:0 - celkove ostatni osobni naklady

    ... Kč za SLOM:

        632

 

 16 ODMDPCQ - N11:0 - odmeny na dohody o pracovni cinnosti

    ... Kč za SLOM:

        632

 

 17 HODDPCQ - N8:0 - hodiny odpracovane na dohody o pracovni cinnosti

    ... hodiny za SLOM:

        632

        nebo úvazek sjednaný

 

 

 

2011.02.08a / 16:00

 

003) Mzdy

 

    - upravena sestava 301 - ISPV - Čtvrtletní šetření o ceně práce

 

 

 

2010.08.06a / 12:00

 

003) Mzdy - statistiky

 

    - do

 

      15 OONQ - N11:0 - celkove ostatni osobni naklady

 

      zrušeny SLOM 772 a 780 a doplněna SLOM 632 - DPČ (je tam pouze 632)

 

    - v

 

      16 ODMDPCQ - N11:0 - odmeny na dohody o pracovni cinnosti

      17 HODDPCQ - N8:0 - hodiny odpracovane na dohody o pracovni cinnosti

 

      již SLOM 632 - DPČ byla

 

 

 

2010.03.04b / 14:00

 

003) Mzdy - statistika 301 - ISPV - Ctvrtletni setreni o cene prace

 

    - do MI.TXT doplněna pole:

 

      15 OONQ - N11:0 - celkove ostatni osobni naklady

                ... složka mzdy 772 - pomůcky

 

      16 ODMDPCQ - N11:0 - odmeny na dohody o pracovni cinnosti

                ... složka mzdy 632 - DPČ

 

      17 HODDPCQ - N8:0 - hodiny odpracovane na dohody o pracovni cinnosti

                ... složka mzdy 632 - DPČ

 

 

 

2010.01.23a / 12:00

 

001) Mzdy - statistiky - nastavení NUTS4 pro střediska

 

    Mzdy / Číselníky / Číselník středisek

 

    spusťte funkci Test

 

002) Mzdy - statistiky

 

    - z polí:

 

      20 ABSCELK  - celkovy pocet neodpracovanych hodin

      22 ABSDOVOL - pocet neodpracovanych hodin z duvodu dovolene

      23 ABSNEMOC - celkovy pocet neodpracovanych hodin z duvodu pracovni neschopnosti

 

      vyloučeny složky mzdy 524 a 5241

 

 

 

2009.06.05a / 09:00

 

008) Mzdy - ISPV 2009

 

    - v poli KONTOPD nastaveno N

 

 

 

2009.04.28b / 01:00

 

001) Mzdy - Sestava 301 - ISPV 2009 - upraveno, výstup v

 

    \DATA\ISPVData.XML

    \DATA\MI.TXT

    \DATA\MP.TXT

 

 

 

2009.04.27a / 12:00

 

001) Mzdy - Sestava 301 - ISPV 2009 - upraveno, výstup v

 

    \DATA\ISPVData.XML

 

 

 

2004.09.23a / 06:00

 

01) Mzdy - statistický výkaz ISPV

 

   - lze generovat za libovolné čtvrtletí

 

   - připraven pro převod do chystaného XML tvaru

 

   - pro 3.Q 2004 se nastaví Měsíc pro tisk 9 a Čtvrtletí pro tisk 3

 

     pro 4.Q 2004 se nastaví Měsíc pro tisk 12 a Čtvrtletí pro tisk 4

 

   - podle protokolu o generování je nutné doplnit případné chybějící

     údaje

 

 

 

Data pro ISPV - Čtvrtletní šetření o ceně práce

 

1) Soubory

 

  vytvoří se 2 soubory:

 

  c:\MI.TXT ... identifikace

 

  ... obsah se převezme ze starého programu, aktualizuje se poslední pole - počet zaměstnanců

 

  C:\MP.TXT ... zaměstnanci

 

  jednotlivá pole jsou oddělena středníky (povolený formát)

 

2) Údaje o zaměstnancích

 

  - všechny údaje, které budou součástí této statistiky jsou doplněny

    červeným tučným textem stat

 

  - u každého zaměstnance musí být správně nastaveno:

 

    - Rok narození

    - Pohlaví

    - Státní občanství

    - Vzdělání

    - CZICSE

    - Zaměstnání

    - Tarifní stupeň

    - Vedoucí

    - Týdenní fond

 

  - DOBAZAM se přebírá ze starého programu a připocte se k ní EVIDDNY/366

 

3) Funkce

 

  Tiskové sestavy / 301 ISPV - Čtvrtletní šetření o ceně práce

 

  zvolí se Sestava - Generování + Tisk bez změny dalších parametrů

 

4) Popis generování

 

  - v tabulce zaměstnanců QZ11 v aktuálním měsíci se vynulují následující pole:

 

    EVIDDNY

    ODPRACD

    PRESCAS

    ABSENCE

    NEMOC

    ABSNAHR

    DOVOLENA

    MZDA

    PREMODM

    PRIPPCAS

    PRIPLAT

 

  - obnoví se z datového skladu data za 1.-3. měsíc 2004

 

  - za každý měsíc 1.-3. 2004 se pro každého zaměstnance napočítávají údaje,

    které byly vynulovány

 

  - údajem rozhodným pro zařazení zaměstnance do statistiky je pole MZDA,

    do kterého se napočítávají částky za SLOM 111-361

 

 

 

2004.07.28c / 16:00

 

01) Čtvrtletní statistika - Čtvrtletní šetření o ceně práce

 

   - za 2. čtvrtletí kumulativně za 1. - 6. měsíc

 

   - VEDOUCI - pokud pole není vyplněno, bere se N

 

   - NEZDAN - napočítávají se nezdanitelné částky z výplatního lístku

 

              OSOBA, DETI, INV

 

 

 

2004.07.28b / 14:00

 

02) Čtvrtletní statistika - Čtvrtletní šetření o ceně práce

 

   - ZAMEST - karta zaměstnance / Výpočet / 3 / ZAMEST

              nebo

              karta zaměstnance / Pracovní zařazení / Zařazení / Povolání

 

   - VEDOUCI - karta zaměstnance / Pracovní zařazení / Zařazení / Vedoucí

 

   - NEZCAST - karta zaměstnance / Výpočet / 3 / NEZCAST

 

             = nezdanitelná částka základu daně - musí být zadáno ručně,

               údaj v kartě zaměstnance jinde není

 

 

 

2004.06.18e / 14:00

 

01) Mzdy - sestavy

 

   - 301 - ISPV - Čtvrtletní šetření o ceně práce

 

     - pro zvolené čtvrtletí

     - přehledný seznam chybějících údajů, které je nutné doplnit

     - opis generovaných souborů C:\MI.TXT a C:\MP.TXT

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0