K1 - bilance skladu

Comments (...)

2013.02.06a / 18:00

 

001) K1

 

    - upraveno zpracování posledního 5-ti místného čísla zboží před 9xxxx

 

 

 

2012.05.16a / 09:00

 

001) K1

 

    v hlavním okně K1 doplněno zaškrtávací pole:

 

    Do KZ/PS nezapsat nulové množství + zdrojová cena

 

    Toto pole je implicitně nezaškrtnuto.

 

    Při zaškrtnutí se v případě nulového konečného zůstatku zboží nezapíše do

    PS souboru pro následující měsíc zdrojová cena zboží pro případ, že by

    v následujícím měsíci bylo zboží zrušeno a mělo záporný pohyb na výdajové

    cestě (vratka, přecenění).

 

 

 

2012.02.21a / 17:00

 

001) Servis / Data / K1 - Navýšení PS pro sníženou DPH *1.04

 

    - oprávnění:

 

      8795 Data - Navýšení PS pro sníženou DPH *1.04

 

    - zadá se vstupní (lze Vybrat) a výstupní PS soubor

 

    - lze vypnout zboží ve snížené sazbě se zásobou zápornou, nulovou nebo kladnou

 

    - po spuštění Proveď se do výstupního PS souboru zapíšou údaje ze vstupního PS souboru,

      u zboží se sníženou sazbou DPH, které je v číselníku zboží a vyhovuje omezení

      zásoby MJ se jako celková zásoba v Kč uvede původní zásoba v Kč * 1,04 (navýšení o 4%)

 

    - Př. sestavy:

 

                   Navýšení PS pro sníženou DPH *1.04         Strana :      1

                                                                             

       100  Mouka pš.hl.spec.volná Kg Herber           95.00 kg                  638.00 Kč =>           663.52 Kč, rozdíl =            25.52 Kč

       ...  

     88031  Primátor nealkoh.pivo 0,5lv              3200.00 ks                16160.00 Kč =>         16806.40 Kč, rozdíl =           646.40 Kč

 

            C E L K E M                                                    215152380.25 Kč =>     223758475.56 Kč, rozdíl =       8606095.31 Kč

 

Zásoba MJ - záporná

Zásoba MJ - nulová

Zásoba MJ - kladná

 

    - ověřeno v K1, mezi protokolem přecenění a rozdílem sestav K1 se vstupním a výstupním

      PS souborem může v celkové částce rozdílu vzniknout rozdíl v řádu cca. desítek korun

      z důvodu zaokrouhlovacích odchylek (např. pro 4000 zboží rozdíl cca. 4000x0,005 Kč)

 

 

 

2011.03.14a / 12:00

 

001) Bilance skladu K1

 

    - na konec sestavy před Test K1 doplněny použité parametry pro

      generování K1

 

002) Bilance skladu K1

 

    - upraven text parametru:

 

      z

 

      Ocenit zdrojovou cenou ze zboží KZ s nenulovým množstvím a nulovou cenou

 

      na

 

      Ocenit zdrojovou cenou ze zboží KZ s nenulovým množstvím a nekladnou cenou

 

      pro POS je tento parametr odškrtnut

 

003) Bilance skladu K1

 

    - při generování K1 se archivujín tabulky:

 

      - číselník zboží         aa__Z201

      - číselník skupin zboží  aa__ZS01

      - číselník obalů         aa__O201

 

      - pro agendu HP navíc receptury:

 

        HP__R_PK

        HP__S_PK

 

004) POS / Bilance skladu K1

 

    - 2/4 doplněn doklad PD - Inventurní soupiska

 

    - 2/4 rozšířeny volby POS:

 

      Pokladny bez DPH

 

      Příjmový doklad s DPH

 

      Výdajový doklad s DPH

 

      Inv. soupiska PD bez DPH

 

      Zdrojová cena s DPH

 

      Př.:

 

      - v únoru 2011 provedena inventura POS do Inventurní soupisky

        PD, ceny včetně DPH

 

      - příjem prováděn v PL - Přijímací list v cenách bez DPH

 

      - výdej prováděn v DL - Dodací list v cenách bez DPH

 

      - prodej prováděn na pokladnách R1 a O1 v cenách včetně DPH

 

      - v okně K1 1/4 zvolte:

 

        2011 / 02 - únor

 

        Další

 

      - v okně K1 2/4 zvolte:

 

        Označ vše

 

        a) pro bilanci skladu včetně DPH v POS:

 

           - zrušte zaškrtnutí u Pokladny bez DPH

 

           - zaškrtněte Příjmový doklad s DPH

 

           - zaškrtněte Výdajový doklad s DPH

 

           - zaškrtněte Zdrojová cena s DPH

 

        b) pro bilanci skladu bez DPH v POS:

 

           - zaškrtněte Pokladny bez DPH

 

           - zaškrtněte Inv. soupiska PD bez DPH

 

        Další

 

 

 

2011.03.02a / 10:00

 

001) K1

 

    - omezení na vyloučení zboží 9888x rozšířeno i na rozsah 9600x

 

      zaškrtávací pole:

 

      Ignorovat řádky PS se zbožím 9888x - překlasifikace + 9600x

 

      Pro zboží 9888x + 9600x dosadit do KZ/PS množství i cenu nulovou

 

      Zboží 9888x + 9600x nebude součástí součtů CELKEM

 

 

 

2011.02.22a / 13:00

 

001) K1 / Test K1

 

    - do pole lze zadat jinou sestavu K1 pro test

 

    - test K1 upraven

 

002) Upraven algoritmus K1 pro případ:

 

=======================================================================================

               MJ              Kč       Kč/MJ     Zatížení Kč        Výnos Kč  Marže %

=======================================================================================

PS            0.01            1.15      115.00

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

V             0.01            1.15      115.00            1.15            0.00     0.00

=======================================================================================

KZ            0.00            1.15      115.00            1.15            0.00     0.00

=======================================================================================

 

    na správný tvar:

 

=======================================================================================

KZ            0.00            0.00      115.00            1.15            0.00     0.00

=======================================================================================

 

 

 

2011.02.05a / 10:00

 

002) K1

 

    - při generování se archivují následující tabulky pro možnost opakování K1

      v budoucnu:

 

      aa_Z201 ... číselník zboží

      aa_ZS01 ... číselník skupin zboží

      aa_O201 ... číselník obalů

 

      kopie číselníků má název doplněný o

 

      _yyyymmdd_hhmmss

 

 

 

2011.01.23b / 12:00

 

001) K1 - Tisk - Konečné zásoby

 

    - upravena hlavička

 

    - netisknou se nulové stavy

 

 

 

2010.07.12a / 09:00

 

005) Rozšířeno logování K1

 

 

 

2010.05.11a / 10:00

 

003) Data / K1 / Konvertuj zvolený K1 soubor do PS a KZ souboru

 

    - upraven tvar generovaných PS a KZ souborů - doplněna jakost 0

 

    - z generovaných PS a KZ souborů vyřazeny věty s nulovými obraty

 

 

 

2010.05.05a / 11:00

 

002) Data - nová záložka K1

 

    - Konvertuj zvolený K1 soubor do PS a KZ souboru

 

      soubory jsou vytvořeny následující:

 

      TEMP\PS_K1.TXT ... PS soubor z K1 k počátečnímu datumu

      TEMP\KZ_K1.TXT ... PS soubor z K1 ke konečnému  datumu

 

      pro Pekárnu zaškrtněte:

 

      4 desetinná místa pro pekárnu místo 2

 

    - oprávnění:

 

      8232 Data - Konverze K1 na PS a KZ

 

 

 

2010.03.04b / 14:00

 

006) K1 - uzavření dokladů

 

    - doplněno logování

 

 

 

2010.02.12a / 12:00

 

004) K1 - Tisk KZ

 

    - doplněny součty

 

 

 

2010.01.27a / 13:00

 

001) K1

 

    - upraveno generování konečného PS souboru pro poslední zboží před 9888x

 

 

 

2010.01.22b / 06:00

 

001) K1

 

    - obraty výdejů na zboží 9888x překlasifikací na konci K1 mají být záporné

 

    - upraveno

 

 

 

2010.01.21b / 16:00

 

001) Bilance skladu K1

 

    - upraveno

 

    - na konci K1 je uveden Test K1 a obrat na překlasifikacích 9888x

 

 

 

2010.01.11b / 15:00

 

001) Upravena K1 - doplněna zaškrtávací pole - implicitně zaškrtnuto

 

    Ignorovat řádky PS s nulovou cenou

 

    Ignorovat řádky PS se zbožím 9888x - překlasifikace

 

    Do KZ/PS dosadit pro nulovou cenu nulové množství

 

    Pro zboží 9888x dosadit do KZ/PS množství i cenu nulovou

 

    Zboží 9888x nebude součástí součtů CELKEM

   

002) Ve 4/4 okně průvodce K1 doplněna funkce Test K1

 

003) Celkové úpravy K1:

 

    1) v PS budu ignorovat řádky s nulovou cenou

 

    2) v PS budu ignorovat řádky se zbožím 9888x - překlasifikace

 

    3) do KZ dosadím do množství 0, pokud bude cena nulová

 

    4) pro zboží 9888x dosadím do KZ množství i cenu nulovou

 

    5) pro zboží 9888x bude sloužit sloupec Kč u výdajových cest

       k účetní finanční likvidaci překlasifikace

 

    6) zboží 9888x nebude součástí součtů C E L K E M na konci K1

 

    7) po generování K1 se spustí Test K1 - v něm bude vidět,

       u kterých zboží nesouhlasí PS+P-Zatížení=KZ

       u těchto zboží se provede pomocí opravného dokladu narovnání

       chybných pohybů a K1 se znovu přegeneruje nebo se součet

       rozdílů z jednotlivých druhů zboží použije pro zaúčtování

       tohoto rozdílu, pokud nebude velký

 

 

 

2009.12.04a / 00:00

 

009) K1

 

    Transakce - POZOR - lze použít POUZE mimo síťový provoz!

 

 

 

2009.11.07b / 11:00

 

001) K1 - doplněna zaškrtávací pole (v 1. okně vlevo uprostřed):

 

    Ocenit zdrojovou cenou ze zboží KZ s nenulovým množstvím a nulovou cenou

 

    V případě nulové nebo záporné zdrojové ceny použít zdrojovou cenu ze zboží

 

    - obě pole jsou implicitně zaškrtnuta

 

    - při nezaškrtnutí se K1 chová stejně jako dříve

 

 

 

2009.11.03a / 11:00

 

001) K1 - Konečné generování K1 - uzavřít před generováním všechny otevřené doklady

 

    - upraveno

 

002) K1

 

    - pokud pro zboží není počáteční stav ani příjem, bere se jako zdrojová cena

      pole ZdrojovaCena z karty zboží

 

 

 

2009.11.01a / 17:00

 

001) K1

 

    - doplněny parametry WHERE za partnera a řádek dokladu pro parametrizování

      SQL dotazů při generování K1

 

      lze tak například K1 zpracovat za všechny příjmy, ale výdaje jen za

      skupinu partnerů

 

      v tomto případě se nastaví:

 

      AND (p.Skupina=1)

 

      do pole

 

      Výdej - WHERE partner

 

      pro omezení za cestu XXXX z čísla partnera XXXXxxx lze do stejného pole zadat:

 

      AND ((p.Cislo/1000)=137)

 

      je tak možné zjistit např. průměrnou dosaženou marži při výdeji zboží

      za skupinu nebo cestu partnerů

 

      WHERE parametry za partnera a řádky dokladu se nastaví samostatně

      pro příjmy, výdaje a pohyby na cestách 8xx (805,806,808,820)

 

      pro uplatnění těchto parametrů musí být zaškrtnuto pole Parametry

 

002) K1

 

    - doplněno zaškrtávací pole (červeně uprostřed první obrazovky):

 

      Konečné generování K1 - uzavřít před generováním všechny otevřené doklady

 

      při zaškrtnutí se před generováním K1 uzavřou všechny neuzavřené doklady

      všech zvolených typů ve zvoleném měsíci

 

      uzavírané doklady se zobrazí před vlastním generování K1 v protokolu

 

 

 

2009.10.22a / 08:00

 

001) Sklad / K1

 

    - doplněna cesta 805, obdobná jako cesta 806

 

 

 

2009.06.19a / 13:00

 

003) K1

 

    - mimo agendu HP vyloučeny zápisy CenaPLC do číselníku zboží pro zboží 0-999 (suroviny)

 

 

 

2009.04.20a / 07:00

 

001) K1 - upraveno generování protokolu

 

 

 

2009.03.24a / 09:00

 

001) Bilance skladu K1

 

    - upraveno

 

    - při generování je možné zaškrtnutím povolit:

 

      - Parametry

 

        - doba generování K1 prodloužena o 18%

 

      - Generovat tabulku pro SQL rozbory

 

        - doba generování K1 prodloužena o 105%

 

      - Transakce

 

        - doba generování K1 prodloužena o 97%

 

      - při zaškrtnutí všech 3 voleb doba generování K1 prodloužena o 131%

 

    - název tabulky generované pro SQL dotazy:

 

      aaRMModdo_K1_rrrrmmddhhmmss

 

      kde

 

      aa je agenda

      R  je znak roku K1

      MM je měsíc K1

      od je den v měsíci od K1

      do je den v měsíci do K1

      rrrrmmdd je rok, měsíc a den generování

      hhmmss je hodina, minuta a sekunda generování

 

 

 

2009.03.10b / 13:00

 

001) K1, K1 POS

 

    - okno zvětšeno na 1000 x 720 bodů

 

 

 

2008.11.12a / 17:00

 

003) K1, K1 POS

 

    - doplněn na 2. obrazovce průvodce Přehled typů dokladů

 

 

 

2008.08.30b / 22:00

 

001) K1, K1 POS

 

    - doplněna funkce

 

      Označ vše

 

      pro výběr všech tabulek ze zvoleného měsíce

 

 

 

2007.06.03a / 09:00

 

001) K1

 

    - upraveno generování konečného PS souboru

 

    - do PS souboru se nezapisují položky s nulovým množstvím i cenou

 

 

 

2007.06.02a / 13:00

 

004) K1, K1 POS

 

    - doplněno zaškrtávací pole PDF pro povolení současného generování

      bilance skladu do PDF - při velikosti sestavy v řádu stovek vět

      může být generování PDF časově i paměťově náročné

 

 

 

2007.05.05b / 18:00

 

002) K1

 

    - doplněn sklad 725 - K4/P4/Z4/O4/M4

 

003) K1 + K1POS

 

    - nezpracovávají se ztratné obaly 1-6 a obal 0, ignorují se ve vstupním PS

      a negenerují se do výstupního PS souboru

 

 

 

2007.01.01b / 15:00

 

002) K1 + K1POS

 

    - pro uživatele 112016 se nenabídne typ dokladu PA

 

 

 

2006.05.17a / 08:00

 

001) K1 / K1POS - neskladové položky

 

    - pro zboží/služby/materiál, které mají charakter neskladových položek

      (např. je účtována cena za hodinu, kilometr, ...), se v číselníku zboží

      v záložce 5/Doplněk zaškrtne pole Neskladová položka

 

      takto označené zboží potom nebude figurovat v K1/K1POS, ani v následných

      SQL datech

 

    - v Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Rozbory je nutné zaškrtnout

      pole K1 - ignorovat neskladové položky zboží

 

      zaškrtněte rovněž pole:

 

      K1 - tabulka

      K1POS - tabulka

 

      a v rámci generování bilance skladu se automaticky vytvoří tabulka

      s výsledky K1 pro další zpracování (např. bilanci skladu za skupiny zboží)

 

      aar_K1mmddhhmmss.FF2

 

      kde je:

 

      aar ... agenda a znak roku

      mmdd ... měsíc a den

      hhmmss ... hodina, minuta, sekunda

 

 

 

2005.07.19c / 20:00

 

005) Bilance skladu (K1)

 

    - po generování dostupná vedle funkce Tisk také funkce Tisk - konečné zásoby

 

 

 

2005.07.14a / 09:00

 

003) K1

 

    - implicitně zaškrtnuto Pokladny bez DPH

 

 

 

2005.04.01d / 10:00

 

02) K1

 

   - v názvu sestavy je uveden název firmy, agenda a agenda sklad

 

   - upraveno stránkování pomocných sestav

 

 

 

2004.08.05c / 12:00

 

01) K1

 

   - upraveno generování pro jakost 9

 

 

 

2004.07.20a / 23:00

 

01) K1

 

   - ze zpracování lze vyloučit zboží v jakosti 9

 

     - zaškrtávací políčko Jakost 9 v panelu 1/4

 

 

 

2004.07.15a / 12:00

 

01) K1

 

   - ze zpracování lze vyloučit zboží v jakosti 9

 

     - zaškrtávací políčko Jakost 9 v panelu 1/4

 

 

 

2003.03.14a / 08:00

 

01) K1

 

   - pokud je celkový prodej MJ nulový, bere se jako výnos hodnota Prodeje v Kč

 

   - testuje se:

     VýnosKč = ProdejKč - ZatíženíKč

     při rozdílu se do MSG souboru zapíše údaj uvozený '~'

 

   - z příjmových dokladů se cesty >= 100 zpracují jako příjem (mimo 806/808/820)

 

   - z výdejových dokladů se cesty < 100 zpracují jako výdej

 

 

 

2003.03.13a / 12:00

 

01) K1

 

   - doplněna cesta 600

 

   - lze zvolit generování - označení souborů:

 

     standardní     PS/ZZ/OZ/KK ... poč. stav/záporné zásoby/ovoce a zelenina/sestava K1

     sklad 710      P1/Z1/O1/K1

     sklad 720      P2/Z2/O2/K2

     sklad 730      P3/Z3/O3/K3

 

 

 

Bilance skladu - K1

 

Funkce Bilance skladu slouží k podrobnému rozboru hospodaření na skladě / POS.

 

Funkce je dostupná

 

Sklad / Rozbory / Bilance skladu

 

a zjednodušená varianta pro POS:

 

POS / Bilance POS

 

obě funkce jsou dostupné také ostatními způsoby ovládání programu.

 

V úvodní obrazovce (obrazovka je v pravém horním rohu označena pořadím z celkového počtu obrazovek - 1/4 znamená první obrazovka ze čtyř celkem) funkce Bilance skladu se vybere rok a měsíc, za který mý být rozbor vygenerován.

 

Po zaškrtnutí pole Povolit omezení je možné dobu zpracování ve zvoleném měsíci omezit Ode dne Do dne.

 

Po zaškrtnutí pole Jakost 9 rozbor pracuje i s jakostí 9, kterou jinak ignoruje (jakost 9 byla dříve

některými uživateli používána k pohybu a sledování vadného zboží - ovoce a zeleniny).

 

Po stisknutí tlačítka Další se zobrazí další obrazovka (2/4):

 

V levém sloupci je zobrazen seznam všech typů dokladů, které byly ve zvoleném měsíci pořízeny. Zaškrrnutím pole před každým typem dokladu se typ dokladu zahrne do generování rozboru.

Při generování celkové bilance skladu by měly být zaškrtnuty všechny typy dokladů. Je možné ale např. zvolit jen některé typy dokladů a získat tak přehled o pohybu zboží na nich. Např. pokud byla provedena inventura zadáním do přijímacích listů začátkem ledna, je možné po zaškrtnutí typu dokladu PL (vpravo od podtržítka) vygenerovat inventurní soupis zboží.

 

Pouze pro POS (Pokladní systém) slouží zaškrtávací pole:

•        Pokladny bez DPH ... na pokladnách R1-R8/O1-O8/V1-V8 se standardně používá jako prodejní cena cena 02 včetně DPH, na ostatních typech dokladů je ale použita cena (cena 01) bez DPH, zaškrtnutím tak budou všechny ceny v bilanci skladu bez DPH

•        Ostatní doklady s DPH - opak předchozího, zaškrtnutím tak budou všechny ceny v bilanci skladu včetně DPH

 

Na skladě je všechno zboží vedeno v cenách bez DPH.

 

Dále můžeme zaškrtnout pole:

•        Obaly ocenit cenou #00 - pohyb obalů se ocení vždy cenou z číselníku obalů (cena 00), jinak se použije skutečná prodejní cena obalu.

 

Zpracování Bilance skladu K1

 

Bilance skladu pracuje tak, že zpracuje všechny doklady zvolených typů dokladů za zvolené období (měsíc nebo kratší). Zpracovány jsou tzv. prvotní doklady, tedy skutečné nákupní a prodejní ceny.

Bilance skladu vychází z počátečního stavu zásob k 1. dni zvoleného období, k nim připočte všechny příjmy a odečte všechny výdaje ve zvoleném období a výsledkem je konečný zůstatek zásob k poslednímu dni zpracovávaného období a pohyby zboží ve zpracovávaném období.

Za celé zpracovávané období bilance skladu metodou váženého aritmetického průměru z počátečních zásob a uskutečněných příjmů

stanoví tzv. zdrojovou cenu (průměrnou nákupní cenu, za kterou bylo ve zvoleném období zboží na skladě k dispozici pro prodej). Tato zdrojová cena je potom použita k výpočtu zatížení skladu při prodeji zboží (zatížení = zdrojová cena zboží x množství prodaného zboží) a stanovení průměrné dosažené marže při prodeji.

Konečná zásoba zboží v Kč je stanovena jako zdrojová cena zboží * konečná zásoba v MJ.

 

Zpracování bilance skladu je měsíční (nebo za kratší období), bilance skladu po jednotlivých měsících na sebe musí navazovat. K tomu slouží datový soubor *.PS, který se automaticky generuje k následujícímu dni po konci období zpracování a obsahuje údaje o počátečním stavu zásob.

Při prvním generování, kdy takový datový soubor ještě neexistuje, se objeví hlášení:

 

Předpokládá se, že se vychází z nulového stavu skladu (při zahájení činnosti) nebo je počáteční inventurní stav zásob skladu zadán k 1. dni v roce a nebo od zahájení zpracování.

 

Pokud jde o navazující K1 po již dříve generované, upřesní se jméno vstupního souboru *.PS v poli

 

•        Jméno vstupního souboru počátečních stavů k 1. dni zpracovávaného období a

Jméno generovaného souboru konečných zůstatků k poslednímu dni zpracovávaného obdobi je oznámeno v dalším editačním poli.

 

Poznámka:

Konečné zůstatky k poslednímu dni zpracovávaného období = počáteční stav k 1. dni následujícího období (po zpracovávaném období).

 

Příklad.:

 

pokud je zpracovávané období leden 2005, je bilancí skladu zpracován soubor počátečních stavů k 1.1.2005 a automaticky se vygeneruje soubor počátečních stavů k 1.2.2005 pro následující období, který obsahuje konečné zůstatky skladu k 31.1.2005.

 

Po stisknutí Další se zobrazí obrazovka 3/4:

 

která pouze informuje o průběhu generování bilance skladu.

 

Po stisknutí Další (po ukončení zpracování) se zobrazí obrazovka 4/4:

 

která v průběhu generováni zobrazuje další informace a po dokončení generování v dolní části zpřístupní 3 tlačítka:

 

•        Tisk - protokol - k prohlížení a tisku se nabídne sestava protokolu generování bilance skladu

 

•        Tisk - tisk bilance skladu

 

Př.:

 

Popis výpočtu bilance skladu:

 

Počáteční stav citronů (v souboru *.PS z předešlého období) byl 15,84 kg, 278,81 Kč, tedy 278,81 / 15,84 = 17,60 Kč/kg.

 

Během období bylo nakoupeno dalších 38,90 kg za 680,75 Kč, tedy 680,75 / 38,90 = 17,50 Kč/kg.

 

V daném období tak bylo k dispozici celkem 15,84 kg + 38,90 kg = 54,74 kg za celkovou cenu 278,81 Kč + 680,75 Kč = 959,56 Kč, tedy 959,56 / 54,74 = 17,53 Kč/kg, což je právě zdrojová cena (přesně 17,5294), za kterou bylo průměrně nakoupeno zboží určené k prodeji v daném období.

 

Prodáno bylo celkem 49,93 kg za celkem 1.060,68 Kč, tedy průměrná prodejní cena byla 1.060,68 / 49,93 = 21,24 Kč/kg. Prodané zboží bylo pořízeno (zatížení skladu) za cenu 49,93 kg (prodané množství) x 17,5294 Kč/kg (průměrná cena, za kterou bylo zboží určené k prodeji pořízeno = zdrojová cena) = 875,24 Kč. Při prodeji tak byl dosažen výnos 1.060,68 Kč (prodejní cena) - 875,24 Kč (náklady na pořízení prodaného zboží) = 185,43 Kč (výpočet je proveden s větší přesností, tištěné údaje jsou zaokrouhleny na halíře).

Podělíme-li 1.060,68 Kč (prodejní cena) / 875,24 Kč (náklady na pořízení prodaného zboží) = 1,21187 - vyjde průměrná dosažená marže, t.j. 21,19 %. Případně 185,43 Kč (výnos) / 875,24 Kč (zatížení) = 0,21186, t.j. opět 21,19%.

 

Na konci období na skladě zůstane 15,84 kg (počáteční stav) + 38,9 kg (příjmy) - 49,93 kg (výdeje) = 4,81 kg

v ceně 4,81 kg (zásoba v kg) x 17,5294 Kč/kg (zdrojová cena) = 84,32 Kč.

 

Při zpracování by měl platit následující vzorec:     PS + P - zatizeni = KZ

kde

PS... je počáteční stav Kč

P... je příjem Kč

zatizeni... je zatížení skladu Kč

KZ... je konečný zůstatek Kč

 

V uvedeném případě platí, protože platí:  278,81 + 680,75 - 875,24 = 84,32

 

Pro správný výpočet bilance skladu je nutné zabezpečit, aby na začátku žádného období nebyla zásoba nějakého zboží záporná. K ní může dojít např. pokud nejsou pořízeny všechny doklady, ke zboží, které se prodává ještě není příjem (např. u prodejců ovoce a zeleniny pro smlouvání vadnosti zboží) nebo dojde k záměně čísel podobných druhů zboží. Při takovém stavu by měly být údaje upraveny nebo doplněny, případně by měly být doplněny doklady (dodací list na partnery 806000 - manka, 808000 - škody nebo 820000 - přebytky), které dokladový stav skladu narovnají na skutečný inventurní.

 

•        Tisk - konečné zásoby - přehled jen konečných zásob zboží na konci období - pro uvedený příklad:

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0