K1 - pekárna

Comments (...)

2010.12.27a / 23:00

 

004) K1 pro pekárnu

 

    - pro agendu HP se v okamžiku generování K1 vytvoří kopie obou tabulek receptur

      ve tvaru:

 

      HP__R_PK_yyyymmdd_hhmmss

 

      HP__S_PK_yyyymmdd_hhmmss

 

      a dále číselníku zboží, skupin zboží a obalů ve tvaru:

 

      HP__Z201_yyyymmdd_hhmmss

      HP__ZS01_yyyymmdd_hhmmss

      HP__O201_yyyymmdd_hhmmss

 

      poslední záloha v daném měsíci slouží jako vstup pro případné opakování

      K1 na pekárně

 

      bohužel není možné kopii provést do jedné tabulky za měsíc, protože

      nové zkopírované tabulky jsou obsazeny serverem

 

 

 

2009.04.27b / 14:00

 

001) K1 Pekárna

 

    doplněno zaškrtávací pole:

 

    HP/Pekárna: cesta 91 a zboží<59000 ocenit CenaPLC místo ZdrojovaCena

 

 

 

2009.01.15a / 12:00

 

001) K1 - HP - Pekárna

 

    - doplněna zaškrtávací pole HP pekárna pro povolení akcí - aktuálně by

      měla být nezaškrtnuta:

 

      Cesta 137 -> 90

      Cesta 590 -> 90

      Cesta 600 -> 90

      Cesta ostatní -> 90

 

      Odečet cesty 30 z cesty 90

      Odečet cesty 31 z cesty 90

      Odečet cesty 32 z cesty 90

      Odečet cesty 33 z cesty 90

      Odečet cesty 34 z cesty 90

      Odečet cesty 35 z cesty 90

      Odečet cesty 36 z cesty 90

      Odečet cesty 37 z cesty 90

      Odečet cesty 38 z cesty 90

      Odečet cesty 39 z cesty 90

 

    - v okně 2/4 by mělo být zaškrtnuto pole 91xxx

 

    - cesta 91 se ocení stejně jako cesty 806/808/820 zdrojovou cenou,

      pokud je kladná nenulová, jinak cenou na cestě 91

 

 

 

2008.12.10a / 16:00

 

002) Pekárna - K1

 

    - na konci doplněny podsoučty:

 

      C E L K E M  Zboží - OZ - 1-899

 

      C E L K E M  Zboží - OZ - 900-999

 

      C E L K E M  Zboží - OZ - 50000-58999

 

      C E L K E M  Zboží - OZ - 59000-59999

 

      C E L K E M  Zboží - OZ - 100-999

 

 

 

2008.10.06c / 20:00

 

001) K1 pro agendu HP (Pekárna)

 

    - od obratu na cestě 90 se odečítá obrat na cestách 30-39 (nákup výrobků)

 

      - upraveno, ignoruje zboží 59000 - 59999 - přeprodej ke všem cestám

 

 

 

2008.10.06b / 16:00

 

001) K1 pro agendu HP (Pekárna)

 

    - od obratu na cestě 90 se odečítá obrat na cestách 30-39 (nákup výrobků)

 

      - upraveno, ignoruje zboží 59000 - 59999 - přeprodej

 

 

 

2008.10.05c / 20:00

 

001) K1 pro agendu HP (Pekárna)

 

    - od obratu na cestě 90 se odečítá obrat na cestách 30-39 (nákup výrobků)

 

      - upraveno

 

 

 

2008.10.05b / 14:00

 

002) K1 pro agendu HP (Pekárna)

 

    - od obratu na cestě 90 se odečítá obrat na cestách 30-39 (nákup výrobků)

 

 

 

2008.09.26a / 00:00

 

001) HP/Pekárna - K1

 

    - algoritmus výpočtu pro 7. a 8. měsíc se použije pro každý měsíc

 

      t.j. pro zatížení výrobků se bere pole ZdrojovaCena z číselníku

      zboží a ne CelkemZdrojovaCena z řádku dokladu

 

 

 

2008.09.24b / 16:00

 

003) K1 - Pekárna

 

    - doplněno zaškrtávací pole (vlevo dole nad PDF)

 

      HP/Pekárna - Přepisovat CenaPLC pro suroviny 0-999

 

      pole je implicitně zaškrtnuto

 

 

 

FAQ - K1 na pekárně

 

1) 1. spuštění K1 - pro suroviny 100-999 se nastaví průměrná zdrojová cena

  do pole CenaPLC (Plánovaná cena) v kartě zboží na 4 desetinná místa

 

2) hromadná kalkulace výrobních cen výrobků

  se zaškrtnutým polem

 

  Použít CenaPLC místo ZdrojovaCena pro K1  

 

3) Spuštění SQL - viz novinky 2008.09.16a / 16:00

 

4) Pořízení výsledku SQL (množství i cena bez zaokrouhlení) pomoci DL na cestě 590

  - pomocí F8 se nastaví typ ceny 43 - CenaPLC a ta se automaticky nabídne

    na 4. desetinná místa a množství MJ se zadá ručně podle SQL

    rovněž na 4 desetinná místa

 

5) 2. konečné spuštění K1

  - obrat Kč na cestě 90 (příjem výrobků) a 590 (výdej surovin) by měl být

    ideálně shodný při správném postupu a správném nastavení receptur,

    při zaokrouhlení na 0,0001 ale může vzniknout chyba např. na 1 milionu

    MJ až

 

    0,00005 x 1.000.000 = 50 Kč

 

6) hromadná kalkulace výrobních cen výrobků

  s nezaškrtnutým polem

 

  Použít CenaPLC místo ZdrojovaCena pro K1  

 

  - nastaví aktuální výrobní ceny výrobků

 

7) Možné problémy, které zkreslí výsledek K1:

 

  a) některá z použitých surovin nemá reálnou zdrojovou cenu, např. z důvodu:

     - vstupní zásoba (PS) byla záporná nebo nesmyslná

     - surovina nemá žádný příjem

 

  b) konečné zásoby surovin nesmí být záporné

 

  c) konečné zásoby výrobků by měly být nulové - všechny výrobky se prodaly,

     nesmí být záporné

 

 

 

2008.09.16a / 16:00

 

001) Pekárna - Agenda HP

 

    - K1 - upraveno - ceny i množství se berou na 4 desetinná místa

 

    - K1 - po prvním spuštění se pro suroviny 100-999 nastaví zdrojová cena

      do pole CenaPLC v kartě suroviny

 

      toto pole se následně použije ke spuštění SQL pro stanovení spotřeby surovin

 

    - pořízení skladového dokladu + receptur

 

      - množství i ceny lze zadat na 4 desetinná místa

 

      - doplněn TypCeny 43 - použije se pole CenaPLC

 

      - doplněno i do F7/F8

 

      - správnost zadání množství a ceny na 4 desetinná místa lze ověřit

        v řádku skladového dokladu dole v záložce Info funkcí I

 

    - příklad upraveného SQL pro 2008/8 - množství i ceny jsou bez zaokrouhlení

 

      výsledky tohoto SQL se spotřebou surovin se zadají jako výdajový doklad,

      množství i ceny se uvedou na 4 desetinná místa

 

//===================================================

// pro jiny mesic nez 2008/7 a jine typy dokladu nez FA+VP upravit HP87....

// pro oceneni suroviny se bere pole CenaPLC pretypovane na realne cislo

// CenaPLC obsahuje zdrojovou cenu surovin po prvnim projeti K1 za zvoleny mesic

SELECT

   CisloSuroviny,

   NazevSuroviny,

   MnozstviSuroviny_Kg,

   CAST(zz.CenaPLC AS Float) AS ZdrojovaCenaSuroviny_Kc_za_Kg,

   CAST(zz.CenaPLC AS Float)*MnozstviSuroviny_Kg AS CelkemCenaSuroviny_Kc

FROM

(

   //----- secte suroviny za vyrobek, 0-899 bere v gramech a prevadi na kilogram

   //----- ostatni suroviny bere kusove

   SELECT

      CisloSuroviny,

      NazevSuroviny,

      SUM(CelkemMJ*

         (case when CisloSuroviny<=899 then 

            MnozstviSurovinyGramNa1kus/1000.0 

         else 

            MnozstviSurovinyGramNa1kus end)

         ) AS MnozstviSuroviny_Kg

   FROM

   (

      //----- pro kazdy vyrobek doplní podle receptury spotreby surovin

      SELECT

         CisloVyrobku,

         a3.Receptura,

         CelkemMJ,

         s.CisloZbozi AS CisloSuroviny,

         s.NazevZbozi AS NazevSuroviny,

         s.MnozstviMJ AS MnozstviSurovinyGramNa1kus

      FROM

      (

         //----- ke kazdemu vyrobku doplnim Nazev, DPH a Receptura

         SELECT

            a2.CisloVyrobku,

            z.Nazev,

            z.DPH,

            a2.Celkem AS CelkemMJ,

            z.Receptura

         FROM

         (

            //----- vysledkem je Celkem pocet pro kazde CisloVyrobku za FA+VP

            SELECT

               CisloVyrobku,

               SUM(Pocet) AS Celkem

            FROM

            (

               //----- pocitam vyrobky z FA, 2008/7

               SELECT

                  CisloZbozi AS CisloVyrobku,

                  SUM(MnozstviMJ) AS Pocet

               FROM

                  HP87Y_FA

               GROUP BY

                  CisloZbozi

               UNION ALL

               //----- prictu vyrobky z VP, 2008/7

               SELECT

                  CisloZbozi AS CisloVyrobku,

                  SUM(MnozstviMJ) AS Pocet

               FROM

                  HP87Y_VP

               GROUP BY

                  CisloZbozi

            ) AS a1

            GROUP BY

               CisloVyrobku

         ) AS a2, HP__Z201 AS z

         WHERE

            a2.CisloVyrobku = z.Cislo

      ) AS a3, HP__S_PK AS s, HP__Z201 AS zs

      WHERE

         (a3.Receptura=s.CisloDokladu) and

         (zs.Cislo=s.CisloZbozi)

   ) AS a4

   GROUP BY

      CisloSuroviny,

      NazevSuroviny

) AS a5, HP__Z201 AS zz

WHERE

   (CisloSuroviny=zz.Cislo)

//===================================================

 

 

 

2008.09.08b / 12:00

 

001) Pekárna - K1

 

    - upraveno

 

      251301 se bere místo cesty 600

 

 

 

2008.08.30a / 11:00

 

001) Pekárna

 

    - pro K1 se pro 7. a 8. měsíc použije pro zatížení výrobků z řádků

      výdajových dokladů aktuální ZdrojovaCena z číselníku zboží

 

 

 

2008.08.27a / 15:00

 

001) Pekárna - K1

 

    - rozšířena bilance skladu K1 pro agendu HP - pekárna

 

    - pro výdej (výdej, 137xxx, 590xxx) výrobků (10000 - 99999) se automaticky

      generuje příjem (P) výrobku ve výrobní ceně - je tak vypočítáno

      zatížení, zisk a průměrná dosažená marže a konečná zásoba je nulová

 

      výrobní cena výrobku se bere z řádku dokladu z pole ZdrojovaCena - do

      tohoto pole se uloží výrobní cena výrobku jako součet cen surovin

      v okamžiku generování Kalkulace, tedy aktuální výrobní cena v okamžiku

      expedice výrobků a generování výdajových dokladů

 

      Kalkulace výrobku by měla být provedena VŽDY při změně receptury

      nebo cen vstupních surovin výrobku

 

 

 

2008.04.28b / 12:00

 

002) Pekárna - K1 - bilance skladu - uživatel 112016

 

    - v K1 se samostatně generují výstupy pro skupinu zboží s čísly 100 - 999,

      suroviny pro pekárnu

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0