K1 - SQL

Comments (...)

2009.11.25a / 00:00

 

001) K1 - tabulka K1 pro SQL

 

    - doplněno

 

    - v tabulce K1 doplněna 4 nová pole z číselníku zboží:

 

      C10 - Cena01

      C11 - Cena02

      C12 - ZdrojovaCena

      C13 - PosledniNakupniCena

 

    - na závěr sestavy K1 je uveden přehled použitých neskladových položek

 

    - na závěr sestavy K1 je uveden opis protokolu o generování K1

 

    - v okně SQL doplněny 2 nové funkce:

 

      - Chyba K1

 

        ověření principu bilance skladu pro každé zboží

 

        PS/MJ + příjmy/MJ - výdeje/MJ = KZ/MJ

 

        PS/Kč + příjmy/Kč - zatížení_výdejů/Kč = KZ/Kč

 

      - Rozdíl účetní / Ceny

        ... po spuštění funkce Ceny se vygeneruje seznam zboží, které má zdrojovou cenu

            použitou v K1 mimo interval poloviny až dvojnásobku poslední nákupní ceny

            z karty zboží a existuje tak možnost, že není zdrojová cena správná

            posuďte správnost uvedených zápisů

 

SQL - základní SQL pro všechna pole tabulky K1

 

SELECT

   Cislo AS AutoInc1,

   ZmenaDatum AS Datum,

   (case  when Abs(F01)>0.00099 then C01/F01 else 0.0 end) AS KcMJ,

   C01 AS Kc,

   C02 AS ZdrojovaCena,

   C03 AS Rozdil1,

   C04 AS Rozdil2,

   C05 AS CenaObalu,

   C06 AS ZdrojovaCena2,

   C07 AS Zatizeni,

   C08 AS Vynos,

   C09 AS PC,

   C10 AS ZCena01,

   C11 AS ZCena02,

   C12 AS ZZdrojovaCena,

   C13 AS ZPosledniNakupniCena,

   F01 AS MnozstvitMJ,

   F02 AS DPH,

   F03 AS Marze,

   I01 AS Rok,

   I02 AS Mesic,

   I03 AS DenOd,

   I04 AS DenDo,

   I05 AS Jakost9,

   I06 AS Cesta,

   I07 AS CisloZbozi,

   I08 AS K1Sklad,

   I09 AS SkupinaZbozi,   // -9=obal, -5=soucty

   I10 AS NeskladovaPolozka,   // 1=neskladova polozka

   I11 AS TypK1,   // 1=K1

   I12 AS Skupina2,

   S0801 AS ZO,   // Zbozi / Obal

   S0802 AS MJ,

   S0803 AS Pohyb,

   S0804 AS Druh,

   S0805 AS ZO2,   // Zbozi / Obal

   S3201 AS NazevZbozi,

   S3202 AS Nadpis,

   S3203 AS NazevSkupinyZbozi,

   S3204 AS NazevSkupiny2

FROM

   K1

 

- název skutečné tabulky přejmenován na K1

 

Druh:

 

O1  C E L K E M  Obaly - láhve vratné

O2  C E L K E M  Obaly - mimo láhve vratné

O3  C E L K E M  Obaly

X   ... obal/zboží

Z1  C E L K E M  Zboží - OZ - 10000-49999

Z2  C E L K E M  Zboží - VPZ

Z3  C E L K E M  Zboží

Z4  C E L K E M

Z11 C E L K E M  Zboží - OZ - 10000-19999

Z12 C E L K E M  Zboží - OZ - 20000-29999

Z13 C E L K E M  Zboží - OZ - 30000-39999

Z14 C E L K E M  Zboží - OZ - 40000-49999

ZHP C E L K E M  Zboží - OZ - 100-999

 

 

Pohyb:

 

KZ ... konečná zásoba

P  ... příjem

PS ... počáteční stav

V  ... výdej na sledované cestě

VV ... výdej ostatní

 

SQL pro nalezeni rozdilu MJ nebo Kc za zbozi

 

SELECT

   CisloZbozi,

   NazevZbozi,

   xMJ AS RozdilMJ,

   xKc AS RozdilKc

FROM

(

SELECT

   CisloZbozi,

   NazevZbozi,

   SUM(MJPS+MJP-MJV-MJVV-MJKZ) AS xMJ,

   SUM(KcPS+KcP-KcV-KcVV-KcKZ) AS xKc

FROM

(

SELECT

   CisloZbozi,

   NazevZbozi,

   (case  when Pohyb='PS' then MnozstvitMJ else 0.0 end) AS MJPS,

   (case  when Pohyb='P'  then MnozstvitMJ else 0.0 end) AS MJP,

   (case  when Pohyb='V'  then MnozstvitMJ else 0.0 end) AS MJV,

   (case  when Pohyb='VV' then MnozstvitMJ else 0.0 end) AS MJVV,

   (case  when Pohyb='KZ' then MnozstvitMJ else 0.0 end) AS MJKZ,

   (case  when Pohyb='PS' then Kc else 0.0 end) AS KcPS,

   (case  when Pohyb='P'  then Kc else 0.0 end) AS KcP,

   (case  when Pohyb='V'  then Zatizeni else 0.0 end) AS KcV,

   (case  when Pohyb='VV' then Zatizeni else 0.0 end) AS KcVV,

   (case  when Pohyb='KZ' then Kc else 0.0 end) AS KcKZ

FROM

(

SELECT

   ZO,

   CisloZbozi,

   Pohyb,

   Cesta,

   MnozstvitMJ,

   Kc,

   KcMJ,

   Zatizeni,

   Vynos,

   Marze,

   NazevZbozi

FROM

(

SELECT

   (case  when Abs(F01)>0.00099 then C01/F01 else 0.0 end) AS KcMJ,

   C01 AS Kc,

   C07 AS Zatizeni,

   C08 AS Vynos,

   F01 AS MnozstvitMJ,

   F03 AS Marze,

   I06 AS Cesta,

   I07 AS CisloZbozi,

   S0801 AS ZO,   // Zbozi / Obal

   S0803 AS Pohyb,

   S0804 AS Druh,

   S3201 AS NazevZbozi

FROM

   K1

) AS x

WHERE

   (Druh='X') 

) AS xx

) AS xxx

GROUP BY

   CisloZbozi,

   NazevZbozi

) AS xxxx

WHERE

   (CisloZbozi<>0) AND

   ((ABS(xMJ)>0.00099) OR (ABS(xKc)>0.0099))

 

- název skutečné tabulky přejmenován na K1

 

 

 

2006.05.17b / 16:00

 

001) K1 / K1POS - SQL rozbor

 

    - tlačítko SQL po dokončení generování K1

 

    - otevře se okno K1 SQL, které v 7-mi záložkách zobrazuje následující

      data z posledni K1 / K1POS:

 

    - data ze zobrazené záložky lze tisknout a 2 způsoby exportovat

 

      - K1

 

        - data z aktuální bilance skladu

 

      - K1 za skupiny´

 

        - za skupinu zboží

 

      - K1 za skupiny 2

 

        - za skupinu skupin zboží - v číselníku skupin zboží lze v poli Skupina

          nastavit skupinu skupin, t.j. zboží rozdělené do skupin dále sloučit

          přiřazením několika skupin do společné skupiny skupin

 

      - Záporné zásoby

 

        - přehled záporných zásob MJ, zásoby by měly být vždy nezáporné

 

      - Záporná cena

 

        - přehled záporných cen, měly by být vždy kladné, nikdy by neměl nastat

          případ, kdy je u konečné zásoby MJ a Kč rozdílné znaménko - to vždy svědčí

          o chybné skladové operaci, např. přecenění

 

      - Záporné výnosy

 

        - přehled ztrátových položek

 

      - Rozdíl

 

        - rozdíl je nenulový pouze v případě chybných skladových operací - pro

          zobrazené zboží je nutné projít jeho jednotlivé pohyby

 

    - oprávnění

 

      8370 K1SQL - Export

      8371 K1SQL - Export 2

      8372 K1SQL - Tisk

 

 

 

2005.10.27a / 12:00 BETA

 

001) Konfigurace

 

    - Sklad/POS / Rozbory

 

      - K1 tabulka

 

      - K1POS tabulka

 

        ... zapnutí výstupu bilance skladu do tabulky pro SQL

 

 

 

2005.10.04d / 21:00 BETA

 

001) Bilance skladu - K1 + K1POS

 

    - výsledky se ukládají při generování do tabulky

 

      asr_K101 ... K1

 

      asr_K102 ... K1 POS

 

      kde as je agenda sklad

          r  je rok

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0