Karta majetku

Comments (...)

2012.06.15a / 12:00

 

001) Majetek / Karta majetku

 

    - v záložce Další parametry doplněno zaškrtávací pole:

 

      V nemovitosti v nájmu neplátce

 

      ve větě karty majetku uloženo v celočíselném poli Byte_07 s hodnotou 0/1

 

 

 

2009.03.25a / 00:00

 

002) Evidence majetku - karta majetku

 

    - záložka rozšířena

 

      Technické zhodnocení + Změna vstupní ceny měsíční

 

 

 

2007.08.29c / 17:00

 

001) Evidence majetku

 

    - v kartě majetku obnoveno v záložce Odpisy daňové pole Účet oprávek,

      jde o účet daňových oprávek, podle kterého je řazena a součtována

      sestava daňových oprávek

 

 

 

2007.04.13a / 13:00

 

004) Karta majetku:

 

    - doplněna funkce Generování odpisů pro rychlé generování odpisů

      pro aktuální majetek

 

      - oprávnění: 8530

 

    - doplněno součtové pole Techn. zhodnocení měsíční

 

      - obsahuje součet polí v záložce Technické zhodnocení měsíční

 

    - doplněna informace o posledním generování jednotlivých typů odpisů

 

      U/M - účetní měsíční

      D/M - daňové měsíční (není použito)

      U/R - účetní roční

      D/R - daňové roční

 

      je zobrazen datum a čas generování a verze programu při generování

      odpisů, viz pole v SQL:

 

      DateTime_01 AS DatumUMesicni,

      DateTime_02 AS DatumDMesicni,

      DateTime_03 AS DatumURocni,

      DateTime_04 AS DatumDRocni,

 

      URL1Stav AS VerzeUMesicni,

      URL2Stav AS VerzeDMesicni,

      Opravil3 AS VerzeURocni,

      Opravil4 AS VerzeDRocni,

 

    - zobrazen rok / měsíc k 1.1. aktuálního roku vyhledem k datumu zařazení

      u účetních odpisů, rok u daňových

 

    - v titulku okna majetku zobrazen rok odpisování

 

    - Seznam majetku - F2 - Číslo - výběr majetku podle jeho čísla

     

      - oprávnění: 8532

 

      - po stisknutí F2 lze přímo zadat číslo majetku a otevře se jeho karta

 

 

 

2007.04.11a / 00:00

 

002) Majetek - Karta majetku

 

    - při změně datumu zařazení se automaticky nastaví Rok a Měsíc odpisování

      pro účetní odpisy a Rok odpisování pro daňové odpisy

 

 

 

2007.04.10a / 13:00

 

001) Majetek

 

    - Karta majetku - doplněno:

 

      - rok odpisování (text)

 

      - u typu odpisu (dříve druh majetku) údaje z číselníku typů odpisů

 

      - název Způsobu odpisování u daňových odpisů

 

 

 

2007.04.08b / 22:00

 

002) Majetek

 

   - Karta majetku - v hlavičce sestavy doplněny názvy použitých tabulek

 

 

 

2006.11.01a / 12:00

 

001) Tisk karty majetku

 

    - čísla účtů včetně úvodních nul

 

002) Karta majetku - význam polí Rok a měsíc odpisování (FAQ)

 

    - Odpisy účetní      

 

      - Rok / měsíc odpisování

 

        pořadové číslo roku a měsíce k 1.1. aktuálního roku

 

    - Odpisy daňové

 

      - Rok odpisování

 

        pořadové číslo roku k 1.1. aktuálního roku

 

 

 

Karta majetku

 

se otevře dvojklikem myší na libovolné pole v řádku požadovaného majetku nebo tlačítkem Oprava majetku po provedení volby majetku (otevře se karta majetku, v jehož řádku je umístěn symbol šipky).

 

Karta nově zařazovaného majetku (prázdná karta) se otevře po kliknutí na tlačítko Nový majetek umístěné v horní části panelu vpravo od ovládacích tlačítek.

 

Karta majetku obsahuje údaje nutné ke správnému výpočtu odpisů a oprávek, k zaúčtování vypočítaných hodnot a k vytváření požadovaných tiskových sestav. Údaje v kartě můžeme v průběhu účetního období opravovat a doplňovat prostřednictvím funkce Oprava majetku (karta se otevře dvojklikem v řádku požadovaného majetku nebo klikem na tlačítko Oprava majetku po zvolení majetku myší nebo ovládacími tlačítky)

 

V horní části karty jsou soustředěny údaje o majetku:

 

•        číslo majetku zadáme při pořizování nového majetku podle našich potřeb. Je možno číslovat jednotlivé položky vzestupně v číselné řadě  (1,2,3 ...) nebo vytvářet skupiny majetku již při číslování (má význam při větším počtu položek - 101,102,103 - první skupina, 201,202,203 ... - druhá skupina atd.).

•        označení -

•        název majetku zadáme jednoznačný pro další rozlišení jednotlivých položek seznamu majetku

•        datum pořízení - zadáme datum pořízení majetku podle prvotních dokladů

•        datum zařazení - zadáme podle naší účetní evidence

•        datum vyřazení - při pořízené nového majetku ponecháme datum automaticky nastavené (program nastaví "nesmyslné" datum - rok 1899, s datumem vyřazení se pracuje pouze pokud je zadáno v aktuálním tvaru - aktuální kalendářní/účetní rok)

•        počet kusů - zadáme počet kusů majetku, u nově pořizovaného majetku je automaticky zadáno číslo 1, lze přepsat

•        osoba - nutno zadat číselný kód osoby z číselníku osob, výběr z číselníku bude doplněn

•        umístění - kód umístění z číselníku, výběr bude doplněn

•        poznámka - možno vepsat libovolnou poznámku vztahující se k danému majetku

•        pořízení - doplňující údaje ke způsobu pořízení (nákup, ve vlastní režii, údaje o prodejci atd.)

•        vyřazení - doplňující údaje vztahující se k vyřazení majetku

•        generování odpisu -

•        tisk karty majetku -

 

Další část karty obsahuje údaje o odpisech daňových i účetních a je rozdělena na několik záložek:

 

a) Odpisy daňové

 

•        typ odpisu - můžeme zadat přímo číselnou hodnotu nebo pomocí klávesy F9 (F10) otevřeme číselník typů odpisů a požadovaný typ daňového odpisu vybereme (dvojklikem myší nebo klávesou Enter).  Zvolený typ je automaticky převzat do záložky účetních odpisů a v tom případě se účetní odpisy počítají rovnoměrně měsíčně od data zařazení - počet měsíců vychází z odpisové sazby zvoleného typu odpisů vynásobené 12.

•        způsob odpisování - standardně je zaškrtnut klasický způsob odpisování, tj. podle aktuálních tabulek zákona o daních z příjmů. Vyhovuje-li námi evidovaný majetek podmínkám zákona na zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10, 15 či 20 %, zaškrtneme jiný požadovaný způsob odpisování.

•        vstupní cena - zadáme vstupní cenu majetku podle zákona o daních z příjmů (a zákona o účetnictví) v aktuálním znění k datu zařazení majetku do evidence

•        odepsáno - toto pole vyplníme při zadávání již odepisovaného majetku do evidence, zadáme výši daňových odpisů (oprávek) do konce předcházejícího účetního období

•        zvýšení ceny - rozumí se zvýšení ceny v průběhu účetního období, za které se počítají odpisy

•        odpis - v této kolonce je po provedení výpočtu odpisů funkcí generování odpisů zobrazen aktuálně vypočítaný roční daňový odpis majetku

•        zůstatková cena - po provedeném výpočtu odpisů je doplněna aktuální zůstatková cena majetku

•        zůstatková cena-vyřazeno - v tomto poli se objeví po provedeném výpočtu odpisů u majetku v aktuálním roce vyřazeného zůstatková cena pro vyřazení majetku z účetní evidence.

•        rok odpisování - u nově pořízeného majetku zadáme hodnotu 1, tzn. že majetek je odepisován první rok. Pokud pořizujeme do evidence majetek již částečně odepisovaný zadáme aktuální rok odpisování. Po provedeném výpočtu odpisů a převodu dat do následujícího roku je hodnota zde uvedená zvýšena o 1. Pokud u majetku v aktuálním roce nastavíme "neodepisovat" (tj. zrušíme zaškrtnutí pole Odepisovat), zůstane hodnota pole Rok odpisování po převodu do následujícího roku stejná. Hodnoty v tomto poli se u účetních a daňových odpisů mohou lišit v závislosti na námi zvoleném postupu při uplatňování daňových a účetních odpisů.

•        odpisovat x již odepsané - zaškrtávací pole, jejichž význam odpovídá jejich popisu. Standardně je v nově otevřené kartě majetku nastaveno pole Odepisovat jako aktivní, pokud majetek z jakéhokoliv důvodu odepisovat nechceme, musíme zaškrtnutí zrušit. Pole Již odepsané je naopak standardně neaktivní a musíme je aktivovat u majetku zcela odepsaného.

•        účet majetku -

•        účet oprávek -

•        účet nákladů -

•        středisko -

•        účet vyřazeno - tato pole nemají u daňových odpisů praktický význam, do účetnictví vstupují údaje ze záložky odpisů účetních, kde je nutno je vyplnit, pokud výsledné sestavy mají obsahovat členění podle těchto hledisek.

 

b) Odpisy účetní

 

•        typ odpisu - je automaticky nastaven podle typu daňového odpisu (popsáno výše), můžeme ale zadat jiný  druh účetního odpisu z číselníku.

•        pro účetní odpisy nastavení od r. 2005 - pokud u nově zařazovaného majetku zvolíme účetní odpisy jako odpisy daňové, zaškrtneme toto pole, aby se i účetní odpisy počítaly podle aktuálního nastavení. Naopak u staršího majetku s odpisy nastavenými shodně (účetní jako daňové) musí zůstat toto pole nezaškrtnuto. Daňové odpisy se v roce 2005 počítají podle nových daňových tabulek, ale u účetních odpisů je nutno pokračovat v odpisování podle původních tabulek, tj. použít sazby platné do konce roku 2004.

 V aktuální verzi je toto pole neaktivní, protože pro nové uživatele nemá praktický význam.

•        vstupní cena - zadáme vstupní cenu majetku podle zákona o účetnictví (a zákona o daních z příjmů) v aktuálním znění k datu zařazení majetku do evidence, u evidence drobného hmotného majetku zadáme cenu celkovou, tj. za počet kusů uvedený v hlavičce karty majetku

•        odepsáno - toto pole vyplníme při zadávání již odepisovaného majetku do účetní evidence, zadáme výši účetních odpisů zúčtovaných do konce předcházejícího účetního období

•        zvýšení ceny - rozumí se zvýšení ceny v průběhu účetního období, za které se počítají odpisy

•        odpis - v této kolonce je po provedení výpočtu odpisů funkcí generování odpisů zobrazen aktuálně vypočítaný roční účetní odpis majetku

•        zůstatková cena - po provedeném výpočtu odpisů je doplněna aktuální zůstatková cena majetku

•        zůstatková cena-vyřazeno - v tomto poli se objeví po provedeném výpočtu odpisů u majetku v aktuálním roce vyřazeného zůstatková cena pro vyřazení majetku z účetní evidence.

•        rok odpisování, měsíc odpisování - je automaticky nastaven po potvrzení datumu zařazení majetku do užívání v horní části karty. U nově pořízovaného majetku má rok hodnotu 1, tzn. že majetek je odpisován první rok. Pokud pořizujeme do evidence majetek již částečně odepisovaný zadáme aktuální rok odpisování. Po provedeném výpočtu odpisů a převodu dat do následujícího roku je hodnota zde uvedená zvýšena o 1. Pokud u majetku v aktuálním roce nastavíme "neodpisovat" (tj. zrušíme zaškrtnutí pole Odpisovat), zůstane hodnota pole Rok odpisování po převodu do následujícího roku stejná.

•        odpisovat x již odepsané - zaškrtávací pole, jejichž význam odpovídá jejich popisu. Standardně je v nově otevřené kartě majetku nastaveno pole Odepisovat jako aktivní, pokud majetek z jakéhokoliv důvodu odepisovat nechceme, musíme zaškrtnutí zrušit. Pole Již odepsané je naopak standardně neaktivní a musíme je aktivovat u majetku zcela odepsaného.

•        účet majetku -

•        účet oprávek -

•        účet nákladů - tato pole mohou být u odpisů účetních vyplněna, protože právě tyto údaje vstupují do účetní evidence. Pokud zde čísla účtů zadáme, vytvoří program výstupní sestavy přímo s daty pro zaúčtování. Čísla účtů vybereme z číselníku (účtové osnovy). Pokud čísla účtů nezadáme, odpisy se vypočítají, výsledné tiskové sestavy budou obsahovat všechen majetek bez rozlišení a údaje pro zaúčtování budeme muset z těchto sestav vypočítat.

•        středisko - pokud účtujeme na střediska, zadáme zde středisko vztahující se k tomuto majetku

•        účet vyřazeno - zadáme číslo účtu pro zaúčtování zůstatkové ceny při vyřazení majetku z evidence.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0