Karta zaměstnance

Comments (...)

2021.07.27a / 00:00

 

003) Mzdy

 

    2950 - Mzdy - upravit názvy polí

 

    - upraveno dle zadání

 

    - Sériové číslo karty ... uloženo v textovém poli COPR, max. 10 znaků

 

    - Původní osobní číslo ... uloženo v textovém poli RIPR, max. 6 znaků

 

 

 

2019.04.25a / 00:00

 

001) Mzdy - Karta zaměstnance / Osobní údaje

 

    - dole doplněno pole OBORVZD pro zadání oboru vzdělání

      pro ISPV

 

      toto pole není možné použít v SQL dotazech

 

 

 

2015.06.08a / 00:00

 

001) Mzdy

 

    - okno Mzdy a Karta zaměstnance zvětšeno na 1.000 x 700

 

 

 

2009.08.03a / 00:00

 

003) MZDY - Karta zaměstnance

 

    - doplněno zaškrtávací pole v záložce Osobní údaje:

 

      Uplatnit slevu na SP zaměstnavatele

 

      údaj uložen v číselném poli SP_P v tabulce QZ11

 

 

 

2009.02.27a / 15:00

 

001) Mzdy

 

    - okno karty zaměstnance zvětšeno na 1000 x 700 pixelů

 

    - modul mezd vyžaduje rozlišení monitoru min. 1024 x 768

 

 

 

2007.06.06a / 12:00

 

005) Mzdy - karta zaměstnance - Osobní údaje

 

    obnovena pole

 

    SKSC - Počet vychovaných dětí

    SVSK - Počet osob pro zákonné srážky

 

 

 

2007.05.07b / 22:00

 

002) Mzdy

 

    - Poznámky k zadání údajů do karty zaměstnance

 

      - pokud má být v poli zadán nějaký speciální znak, je jejich výčet

        uveden u pole

 

        např. v poli Pohlaví (M/Z) je nutné zadat M nebo Z a ne m/z

 

      - každému zaměstnanci je přiřazeno OSCP - osobní číslo pracovníka,

        to je uvedeno v kartě zeměstnance v záložce Osobní údaje v polích:

 

        - Osobní číslo - nelze změnit

 

        - Osobní číslo HPP - musí být vyplněno stejným číslem, má význam

                             pro statistiku a hlášení zdravotním pojišťovnám

 

        - Os. č. vedl. č. - osobní číslo pro vedlejší činnost - myšleno

                            u stejného zaměstnavatele, standardně se uvede 0

                            (POZOR - nejde o DPP a DPČ)

 

        - Osobní číslo - uvede se opět pevně zadané osobní číslo

 

 

 

2007.04.26b / 14:00

 

003) Mzdy - Karta zaměstnance / Sestavy

 

    - Tisk karty zaměstnance

 

      - upraveno, tisknou se jen očíslované neprázdné parametry

 

      - při zaškrtnutí pole Konfigurace je na konci sestavy uveden

        přehled parametrů s jiným než implicitním nastavením

 

 

 

2005.04.22a / 07:00

 

01) Mzdy

 

   - Osobní údaje

 

     Mzdový list 2004

     Mzdový list

 

     - tiskne se přímo z BlobMemo polí bez nutnosti obnovení a generování dat

 

02) Mzdy

 

   - Karta zaměstnance

 

     - v záložce Sestavy doplněny záložky:

 

       - Mzdový list 2004

       - Mzdový list 2005

       - Data 2004

       - Data 2005

 

       data z těchto záložek se použijí přímo v jednotlivých funkcích a sestavách

       bez nutnosti cokoliv obnovovat a generovat ===> podstatné urychlení práce

 

 

 

2005.04.21a / 12:00

 

01) Mzdy

 

   - uživatel 112016 - zapnuta volba výpočtu ZP - zdravotní pojištění

     podle nastavení v kartě zaměstnance

 

   - Karta zaměstnance

 

     - v záložce Osobní údaje:

 

       - logicky přeskupena pole

 

       - doplněna nová pole (pro ELDP):

 

         Název            Pole FF2 Délka

 

         Příjmení         Nazev       34

         Jméno            Nazevs      30

         Titul            Field_Text  28

         Ulice            Nazp        50

         Číslo domu       Pole        31

         Obec             Jtabms      56

         Místo narození   Adresar     30

 

         Zařadit do RELDP Index2      Integer - 1 pro věty, které mají být

                                                exportovány v XML pro RELDP

 

     - záložka RELDP

 

       - v záložce 1. Identifikace pojištěnce jsou pole neaktivní - obsah

         se automaticky přebírá ze záložky Osobní údaje a Doba zaměstnání

 

         nepovinné pole Pošta je prázdné

 

 

 

2005.04.07a / 19:00

 

03) Mzdy

 

   - karta zaměstnance

 

     - změna parametru se projeví okamžitě při výpočtu a tisku přímo v kartě

       zaměstnance

 

   - upravena volba v kartě zaměstnance:

 

     ZPZP z doplatku do minimální mzdy platí:

 

     1 - zaměstnanec (implicitně)

     2 - zaměstnavatel

     3 - zaměstnanec i zaměstnavatel

     4 - nedopočítávat

 

     u DPP/DPČ se automaticky bere 4 - nedopočítávat

 

 

 

2004.07.30a / 00:00

 

01) Mzdy / Karta zaměstnance

 

   - Akce - doplněn datum noční prohlídky

 

     pole D_01 v datovém skladu mezd

     pole MES v kartě zaměstnance QZ11

 

   - ZP - doplněny údaje pro Hromadné oznámení

 

     pole v kartě zaměstnance QZ11:

 

     Kód         Datum změny

 

     FIELD_ALGO  FIELD_DEC

     FIELD_ANO   FIELD_LEN

     FIELD_CIS   FIELD_OEV

     FIELD_DEC   FIELD_PORC

 

     pole v datovém skladu mezd:

 

     Kód             Datum změny

 

     String_02       D_02

     String_04       D_03

     String_02ASCII  D_04

     String_04ASCII  D_05

 

 

 

Nový zaměstnanec

 

Pokud zakládáme novou databázi zaměstnanců, musíme v úvodním panelu modulu MZDY zvolit tlačítko "Nový zaměstnanec".

 

Otevře se okno, v němž se přímo nabídne nové číslo zaměstnance jako číslo následující po čísle posledního zaměstnance (doporučujeme použít max. čtyřmístná čísla XXXX-9999). Nabídnuté číslo můžeme případně změnit (za větší, použijeme-li číslo již existujícího zaměstnance, program nedovolí jeho zadání) a po potvrzení čísla v okně se otevře nová karta zaměstnance, ve které se vyplní údaje o zaměstnanci.

Potřebujeme-li doplnit nového zaměstnance do již existující databáze zaměstnanců, můžeme použít též tlačítko "Nový" v panelu Osobní evidence - Seznam zaměstnanců. Postup při zadávání je stejný. Nová karta se neotevře, pokud před potvrzením nového čísla zaměstnance v nabídnutém okně zvolíme "ESC" a tím funkci "Nový zaměstnanec" ukončíme.

 

Pro správnou funkci výpočtu mezd u nově zadávaného zaměstnance je nutno zadat nezbytné údaje do databází, z  nichž program čerpá údaje při výpočtu - tj. do karty zaměstnance, databáze rodinných příslušníků, trvalých složek mzdy a v každém měsíci do databáze měsíčních složek mzdy

 

A. KARTA ZAMĚSTNANCE

- zde je nutno nastavit  žlutě podsvícené údaje v jednotlivých níže popsaných záložkách.

 

 1) Osobní údaje:

       Osobní číslo hlavního pracovního poměru - uvedeme číslo shodné s číslem zaměstnance, pokud se jedná o kartu zaměstnance v hlavním pracovním poměru. Pokud vyplňujeme kartu pro zaměstnance ve vedlejším pracovním poměru, který je zároveň u nás zaměstnán v hlavním pracovním poměru, uvedeme zde číslo karty jeho hlavního pracovního poměru (a naopak na kartě hlavního pracovního poměru uvedeme číslo jeho karty vedlejší činnosti.

       Rodné číslo, Rozená, Místo narození - uvedeme rodné číslo bez lomítka a další údaje o pracovníkovi

       Osobní číslo HPP - uvedeme číslo shodné s osobním číslem pracovníka, údaje je nutný pro statistické výkazy

 

Názvy polí poskytujících údaje pro výpočet mezd a statistiku jsou podsvíceny žlutě. Pokud má být v některém poli této i ostatních záložek zadán nějaký speciální znak, je jejich výčet uveden u pole, např. v poli Pohlaví (M/Z) je nutné zadat M nebo Z a ne m/z.

 

 2) Pracovní zařazení:

         Druh činnosti - uvedeme 9, pokud se jedná o zaměstnance na dohodu o provedení práce, jinak pole zůstane prázdné

         Druh pracovního poměru - není-li pole vyplněno, program automaticky zařadí zaměstnance do hlavního  pracovního poměru. Pokud má pracovník u stejné firmy pracovní poměr hlavní i vedlejší, zadáme  zde V (= vedlejší pracovní poměr) V tomto případě musí mít dvě karty zaměstnance, v kartě hlavního prac. poměru uvedeno číslo karty vedlejšího pracovního poměru a v kartě VPP v poli "Druh pracovního poměru" uvedeno V.)

       Středisko kmenové -  uvedeme kmenové středisko zaměstnance (tj. středisko, v němž zaměstnanec pracuje a na jehož vrub budou případně účtovány mzdové náklady zaměstnance), v případě malé firmy neúčtující na střediska uvedeme číslo 1. Údaj je využíván při vytváření tiskových sestav, zaměstnanec může mít různé středisko kmenové a výplatní.

       Středisko výplatní - pokud zaměstnavatel vyplácí mzdu na více místech, ale ne na každém středisku. Může být jedno výplatní středisko pro více středisek kmenových, v případě malé firmy opět uvedeme číslo 1.

     

 3) Mzdové zařazení:

Údaje z této záložky (pokud jsou zde zadány) vstupují přímo do zpracování mezd v každém aktuálním měsíci a tvoří základní část mzdy.

       Forma mzdy - v tomto poli musíme pro správný výpočet mezd povinně zadat hodnotu, volíme z následujících možností:

               1 - THP,  měsíční mzda

               4 - dělník, hodinová mzda

               6 - dohoda o pracovní činnosti a ostatní vedlejší pracovní poměry

               7 - Mzda zadávaná ručně, speciální druh mzdy pouze pro specifického uživatele

       Mzdová sazba, plat - toto pole musí být vyplněno, aby byla mzda vypočítána. Pokud je forma mzdy 1 - měsíční mzda, pak zde uvedeme měsíční plat, při formě mzdy 4 - hodinová mzda zde uvedeme sazbu hodinovou. Údaj tohoto pole je přebírán při měsíčním zpracování mezd do výpočtu mezd jako základní mzdová složka.

     Tarifní stupeň -  údaj musí být vyplněn, zadáme číslici od 1 do 16,  

       Mzdová sazba prémie - zadáme-li do tohoto pole v kartě zaměstnance procento prémii, budou se v každém měsíčním zpracování počítat prémie podle zadané hodnoty. Nepožadujeme-li výpočet prémií pravidelně, ale pouze v některém měsíci, nezadáváme do tohoto pole nic, ale zadáme  v aktuálním měsíci výši prémií jako Měsíční složku mzdy konkrétního zaměstnance.

       Osobní ohodnocení -  pole může zůstat nevyplněno, v tom případě se bere osobní ohodnocení rovno 0. Zadáme-li nominální hodnotu, přebírá se při každém měsíčním zpracování mezd do výpočtu mzdy zaměstnance.

       Základ daně poplatník - protože se předpokládá, že většina zaměstnanců (poplatníků) má podepsáno prohlášení k dani ze mzdy, vyplňují se údaje v tomto poli následovně:

       Prázdné  pole - poplatník podepsal prohlášení k dani ze mzdy (uplatňuje se sleva na dani)

       1 - důchodce (podepsal prohlášení, není nárok na měsíční slevu na dani)

       2 - nepodepsal prohlášení v HPP (hlavní pracovní poměr)

       3 - nedaní se

       4 - student

       Základ daně invalidita - údaje do tohoto pole se opět vyplňují logicky, tj.:

       Prázdné pole - není invalidita

       1 - částečná invalidita

       2 - plná invalidita

       3 - ZTP

       A - částečná invalidita + ZTP

       B - plná invalidita + ZTP

       Kód odlišnosti výpočtu - uvedeme údaj 7 v případě, že zaměstnanec nemá placeny svátky v žádném měsíčním zpracování mezd.

       Datum změny - týká se předchozího údaje a zadáme ho v případě, že dojde ke změně ve zpracování mezd v průběhu kalendářního roku.

 

 4) Úvazek:

     Úvazek sjednaný denní - uvedeme sjednaný denní pracovní úvazek zaměstnance, údaj je nutno vyplnit pro správnou funkci výpočtu mezd

       Týdenní pracovní úvazek  - uvedeme týdenní pracovní úvazek zaměstnance

 

 5) Doba zaměstnání:

       Datum nástupu - uvedeme datum nástupu zaměstnance do zaměstnání, nutno uvést i v případě nového zavádění zpracování mezd u každého zaměstnance, potom u každé nově vyplňované karty zaměstnance.

       Konec pracovního poměru - u zaměstnanců v pracovním poměru nutno v současné verzi vyplnit datum vyšší než datum nástupu (tj. např. rok 2050), jinak neproběhne výpočet mzdy v měsíčním zpracování mezd. Při faktickém ukončení pracovního poměru nahradíme aktuálním datumem ukončení pracovního poměru.

 

 6) Důchod:

V této záložce je potřeba vyplnit pouze poslední pole a to v tom případě, že organizace přispívá na penzijní připojištění zaměstnance v jiné procentní výši než povoluje zákon. Implicitní výše penzijního připojištění (hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance) se nastavuje v konfigurace mezd a týká se všech zaměstnanců. Pokud je příspěvek zaměstnavatele některým zaměstnancům rozdílný, je nutno u těchto zaměstnanců tuto procentní výši nastavit. Pokud zaměstnavatel přispívá částkou neodvíjející se od vyměřovacího základu zaměstnance (pevně stanovená částka), pak se tato částka zadá v trvalých složkách mzdy.

 

   7) Dovolená:

       Nárok na dovolenou BR (běžný rok) - zadejte počet dnů nároku na dovolenou u poplatníka za běžný kalendářní rok.

       Nárok na dodatečnou dovolenou BR (běžný rok) - zadejte počet dnů nároku na dodatečnou dovolenou u poplatníka za běžný kalendářní rok.

     Čerpání dovolené BR - zadáme počet dnů vyčerpané dovolené, pokud pracovník nastoupil do zaměstnání v průběhu roku a má část dovolené vyčerpanou. Při čerpání dovolené v průběhu zaměstnání se údaj v tomto poli aktualizuje.

       Zůstatek dovolené BR - zadáme zůstatek dovolené, pokud pracovník nastoupil do zaměstnání v průběhu roku a má část dovolené vyčerpanou. Při čerpání dovolené v průběhu zaměstnání se údaj v tomto poli aktualizuje.

       Převod loňské dovolené -  zadáme počet dnů nevyčerpané loňské dovolené, pokud pracovník nastoupil do zaměstnání v průběhu roku a má část dovolené vyčerpanou. Při dalším zpracování mezd se údaj v tomto poli aktualizuje.

     Čerpání loňské dovolené -  zadáme počet dnů vyčerpané loňské dovolené, pokud pracovník nastoupil do zaměstnání v průběhu roku a má část loňské dovolené vyčerpanou. Při dalším zpracování mezd se údaj v tomto poli aktualizuje.

     Zůstatek loňské dovolené -  zadáme počet dnů zbývající loňské dovolené, pokud pracovník nastoupil do zaměstnání v průběhu roku a má část loňské dovolené vyčerpanou. Při dalším zpracování mezd se údaj v tomto poli aktualizuje.

     Čerpání MR v BR (dovolené minulého roku v běžném roku) - do těchto polí se doplňují údaje při čerpání dovolené z minulého roku v běžném roku - podle jednotlivých měsíců.

     Čerpání BR v BR (dovolené běžného roku v běžném roku) - do těchto polí se doplňují údaje při čerpání dovolené v běžném roku - podle jednotlivých měsíců.

 

 8) ZP - zdravotní pojištění:

     Zdravotní pojišťovna - musí být vyplněna. Zvolíme zatrhnutím políčka před názvem příslušnou zdravotní pojišťovnu a klikneme na tlačítko "Nastav ZP". Do pole ZP se nastaví zkratka vybrané pojišťovny podle seznamu uvedeného přímo na záložce karty.

 

     ZP z doplatku do minimální mzdy platí:

     1) zaměstnanec (tato volba je implicitně nastavena jako správná podle zákona) - pokud je hrubá mzda nižší než je minimální vyměřovací základ, potom podle znění aktuálně platného zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, hradí celou částku zdravotního pojistného z rozdílu mezi hrubou mzdou a minimální mzdou (minimální vyměřovací základ) tj. celých 13,5% zaměstnanec. Zaměstnanec v tomto případě odvádí 1/3 pojistného na ZP ze svého vyměřovacího základu (nižší než min. vym. základ) a celou částku pojistného z rozdílu mezi vyměřovacím základem a minimálním vyměřovacím základem.

     2) zaměstnavatel - v tomto případě odvádí zaměstnanec pouze 1/3 ZP ze svého (nižšího vyměřovacího základu) a celou částku pojistného z rozdílu mezi minimální mzdou a vyměřovacím základem (13,5 %) hradí zaměstnavatel (překážky na straně zaměstnavatele, dohoda se zaměstnancem atd., daňové dopady z hlediska daně z příjmu musí řešit organizace individuálně).

     3) zaměstnanec i zaměstnavatel - pokud zaškrtneme  tuto možnost,  bere se při nižším vyměřovacím základu než je minimální mzda jako vyměřovací základ ZP minimální vyměřovací základ (minimální mzda) a z něho se vypočítá zdravotní pojištění, z této částky pak zaměstnavatel strhne zaměstnanci 1/3 a zbývající část doplatí.

     4) nedopočítávat - v tomto případě se zdravotní pojištění počítá ze zadaného základu, bez ohledu na jeho minimální výši.

 

 9) SP - sociální pojištění:

      Malá organizace vyplní druh činnosti zaměstnance pro měsíční přehled o vyměřovacích základech MO

 

 10) PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK:

     Výdělek průměrný pro DNP - musí zadat zaměstnavatel vyplácející dávky nemocenského pojištění (velká organizace) při zahájení práce (měsíční údaje z minulého období), po zpracování mezd a převodu do následujícího období se doplní automaticky.

 

 11) DNP - Dávka nemocenského pojištění - týká se pouze velkých organizací

 

  12) CN - ČASOVÁ NÁHRADA:

     Výdělek průměrný pro CN -  při zahájení zpracování mezd je nutno zadat hodinový průměrný výdělek z minulého období. Při dalším zpracování mezd se údaj automaticky doplňuje v potřebných intervalech.

 

Podrobnější popis jednotlivých polí karty zaměstnance je v kapitole Karta zaměstnance.

 

B) RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI

- tlačítko nad seznamem zaměstnanců, databáze se otevře pro právě aktivního zaměstnance. Klikneme na tlačítko "Nový" a zadáme postupně údaje o dětech, které má poplatník uvedeny v podepsaném prohlášení k dani ze mzdy a na něž uplatňuje daňovou slevu či bonus.

 

C) TRVALÉ SLOŽKY MZDY

-  zde zadáme takové složky mzdy, které jsou v každém měsíci pravidelně vypláceny nad rámec základní mzdy (ta se ve své měsíční či hodinové podobě uvede do karty zaměstnance v záložce Mzdové zařazení, plus případné procento pravidelně vyplácených prémií).

Do kolonky Trvalé složky mzdy patří například ošatné, prémie zadané nominálně (v Kč) a dále složky mzdy, které jsou pravidelně odváděny ze mzdy - sem patří např. spoření, exekuce, výživné, odvod doplatku mzdy na účet poplatníka. Podrobněji popsáno v kapitole Zadávání mzdových složek.

 

D) MĚSÍČNÍ SLOŽKY MZDY

- zde zadáváme při měsíčním zpracování složky mzdy, které jsou aktuální pouze v právě aktuálním měsíci - dovolená, nemoc, OČR, nárazově vyplácené prémie atd., tj. složky mzdy nad rámec základního platu nebo snižující základní plat, ale platné pouze v aktuálním měsíci. Údaje pro výpočet základního platu (ať už měsíčního nebo na základě hodinového tarifu) program bere přímo z karty zaměstnance, záložka Mzdové zařazení. V aktuálním měsíci zadáváme pouze změny odpracované doby. Pracoval-li zaměstnanec celý měsíc a má v kartě nastaven jak mzdový tarif tak případné prémie, provede se výpočet měsíční mzdy pouze na základě údajů z karty zaměstnance a není nutno nic dalšího vyplňovat.

 

 

 

Zaměstnanci - osobní evidence

 

Po provedení výběru zaměstnanců dle zvoleného klíče (omezení) se otevře panel obsahující v dolní části seznam vybraných (nebo všech) zaměstnanců. V tomto panelu se odehrává většina operací souvisejících s evidencí zaměstnanců a se zadáváním a následným výpočtem měsíční mzdy.

 

Takto vypadá výběr všech zaměstnanců - v tomto případě obsahuje pouze čtyři řádky - čtyři zaměstnance. Řádky seznamu obsahující aktivní zaměstnance jsou podsvíceny žlutě, zaměstnanec číslo 3 již ukončil pracovní poměr.

 

Funkce - činnosti

 

Všechny funkce (s výjimkou funkce Nový) v horní části panelu se provedou vždy pro aktuálně zvoleného zaměstnance (volíme posunem kurzorovými klávesami nebo myší na libovolné pole v řádku zvoleného zaměstnance). Data ze všech jednotlivých součástí evidence zaměstnanců vchází zcela nebo částečně do měsíčního výpočtu mzdy zaměstnance.

 

Opravit - Karta zaměstnance... oprava údajů na kartě zvoleného zaměstnance, podrobněji popsáno v kapitole Karta zaměstnance a Oprava údajů.

 

Nový ... zadání nového zaměstnance (viz kap. Nový zaměstnanec)

 

Zrušit ... zrušení zaměstnance z evidence, pro zrušení je vždy požadováno potvrzení

 

Výpočet mzdy …pracovní výpočet mzdy v libovolném okamžiku zpracování mezd s doplňkovými informacemi, vztahuje se k aktuálně vybranému zaměstnanci

 

Mzdový list ... v libovolném okamžiku zpracování mezd lze prohlížet i z této záložky mzdový list zaměstnance v naposledy vygenerovaném tvaru. Aktuální sestava Mzdový list se vytváří v záložce Tiskové sestavy.

 

Rodinní příslušníci  …zde zadáváme děti uplatňované při výpočtu mzdy pro slevu na dani či daňový bonus (podle  podepsaného prohlášení zaměstnance) Po otevření okna Rodinní příslušníci volíme funkci:

 

   Nový nebo Opravit nebo Zrušit. Při zadávání údajů je nutno zadat:

    - Jméno

    - Rodné číslo

    - Datum narození

    - Vztah  (pro uplatnění odpočtu se uvede 3)

    - Invalidita    (uvede se A ... pro odpočet na invalidní dítě)

 

Trvalé složky mzdy  …pravidelné opakující se měsíční převody, odečítají se od částky mzdy k vyplacení, nebo jsou k této částce pravidelně přičítány (náhrada za pomůcky, prémie zadávané absolutní hodnotou...). Zadávají se jednorázově při vzniku povinnosti odvodu nebo rozhodnutí o přiznání dávky. Po kliknutí na tlačítko "Trvalé složky mzdy" se otevře okno, ve kterém opět volíme funkci:

 

Při ukončení odvodu některé trvalé složky mzdy označíme kliknutím myší nebo kurzorovými klávesami řádek s touto složkou a zvolíme funkci Zrušit. Podrobněji je postup zadávání trvalých složek mzdy popsán v kapitole Zadávání mzdových složek.

 

Měsíční složky mzdy  - tato funkce slouží k zadání změn vlastní mzdy v každém aktuálním měsíci, pokud zaměstnanec z jakéhokoliv důvodu neodpracoval plný počet pracovních dní nebo naopak obdrží jenom v aktuálním měsíci příplatky, prémie či jiné zvýhodnění k základní mzdě. Důvod nepřítomnosti (nemoc, ošetřování člena rodiny, dovolená atd.) nebo druh zvýhodnění zadáme prostřednictvím složky mzdy (vybereme z číselníku složek mzdy). Mzda (hodinova nebo měsíční zadana v kartě zaměstnance v záložce Mzdové zařazení) je pak o dobu nepřítomnosti pokrácena a částka příplatků či prémií je k této základní mzdě připočtena. Ke mzdě můžeme v aktuálním měsíci přidávat libovolný počet mzdových složek - viz Číselníky - Složky mzdy. Opět volíme funkci:

 

Nový,  Opravit a zadáváme údaje do jednotlivých polí:

 

    Mzdová složka ... SLOM - v tomto případě částka za stravenky vybíraná od zaměstnance

    Měsíc ... nabídne se aktuální

    Rok ... nabídne se aktuální

    OD ... den začátku

    DO ... den konce

    Hodiny ... počet hodin, je-li zadáno i OD znamená, že dne OD se týká pouze

               zadaný počet hodin

    Sazba ... hodinová sazba

    Kč ... celková částka

    Klíč ... pomocné údaje

 

Pokud potřebujeme některou již pořízenou složku odstranit, volíme opět funkční tlačítko "Zrušit". Seznam složek mzdy je uveden v části číselníky.

 

 

 

Karta zaměstnance

 

Po zvolení funkce Opravit - Karta zaměstnance se otevře pro aktuálně zvoleného zaměstnance Karta zaměstnance (kurzorem myši nebo šipkami označíme libovolné pole v řádku požadovaného zaměstnance, černá šipka vlevo od řádků se přesune ke zvolenému řádku):

 

(aktuálně zvolený zaměstnanec číslo 2)

 

Zadávání údajů do karty

 

V kartě se v jednotlivých záložkách vyplňují pole s tučným popisem (zbývající pole slouží k výpočtům a některá z nich budou postupně doplněna či naopak odstraněna, názvy polí nezbytných k výpočtu mezd a k základním tiskům jsou podsvíceny žlutě).

 

Údaje o zaměstnanci zadáváme do jednotlivých záložek panelu. Při otevření je aktuální záložka OSOBNÍ ÚDAJE, další záložky volíme kliknutím na jejich název:

 

1) OSOBNÍ ÚDAJE:

   

       Osobní číslo hlavního pracovního poměru - uvedeme číslo shodné s číslem zaměstnance, pokud se jedná o kartu zaměstnance v hlavním pracovním poměru. Pokud vyplňujeme kartu pro zaměstnance ve vedlejším pracovním poměru, který je zároveň u nás zaměstnán v hlavním pracovním poměru, uvedeme zde číslo karty jeho hlavního pracovního poměru (a naopak na kartě hlavního pracovního poměru uvedeme číslo jeho karty vedlejší činnosti.

 

       Rodné číslo, Rozená, Místo narození - uvedeme rodné číslo bez lomítka a další údaje o pracovníkovi

 

       Osobní číslo HPP - uvedeme číslo shodné s osobním číslem pracovníka, údaje je nutný pro statistické výkazy

 

Pokud má být v některém poli této i ostatních záložek zadán nějaký speciální znak, je jejich výčet uveden u pole, např. v poli Pohlaví (M/Z) je nutné zadat M nebo Z a ne m/z.

 

2) MZDOVÉ ZAŘAZENÍ:

 

       Forma mzdy - v tomto poli musíme pro správný výpočet mezd povinně zadat hodnotu, volíme z následujících možností:

               1 - THP,  měsíční mzda

               4 - dělník, hodinová mzda

               6 - dohoda o pracovní činnosti a ostatní vedlejší pracovní poměry

               7 - Mzda zadávaná ručně

 

       Mzdová sazba, plat - toto pole musí být vyplněno. Pokud je forma mzdy 1 - měsíční mzda, pak zde uvedeme měsíční plat, při formě mzdy 4 - hodinová mzda zde uvedeme sazbu hodinovou. Údaj tohoto pole je přebírán při měsíčním zpracování mezd do výpočtu mezd jako základní mzdová složka.

 

     Tarifní stupeň -  údaj musí být vyplněn, zadáme číslici od 1 do 12

 

       Mzdová sazba prémie - zadáme-li do tohoto pole v kartě zaměstnance procento prémii, budou se v každém měsíčním zpracování počítat prémie podle zadané hodnoty. Nepožadujeme-li výpočet prémií pravidelně, ale pouze v některém měsíci, zadáme v tomto případě v aktuálním měsíci výši prémií jako Složku mzdy v kartě zaměstnance.

 

       Osobní ohodnocení -  pole může zůstat nevyplněno, v tom případě se bere osobní ohodnocení rovno 0. Zadáme-li nominální hodnotu, přebírá se při každém měsíčním zpracování mezd do výpočtu mzdy zaměstnance.

 

       Základ daně poplatník - protože se předpokládá, že většina zaměstnanců (poplatníků) má podepsáno prohlášení k dani ze mzdy, vyplňují se údaje v tomto poli následovně:

 

       Prázdné  pole - poplatník podepsal prohlášení k dani ze mzdy (uplatňuje se sleva na dani)

       1 - důchodce

       2 - nepodepsal prohlášení v HPP (hlavní pracovní poměr)

       3 - nedaní se

       4 - student

 

       Základ daně invalidita - údaje do tohoto pole se opět vyplňují logicky, tj.:

       Prázdné pole - není invalidita

       1 - částečná invalidita

       2 - plná invalidita

       3 - ZTP

       A - částečná invalidita + ZTP

       B - plná invalidita + ZTP

 

       Kód odlišnosti výpočtu - uvedeme údaj 7 v případě, že zaměstnanec nemá placeny svátky v žádném měsíčním zpracování mezd.

 

       Datum změny - týká se předchozího údaje a zadáme ho v případě, že dojde ke změně ve zpracování mezd v průběhu kalendářního roku.

 

3) PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ:

 

         Druh činnosti - uvedeme 9, jedná-li se o zaměstnance na dohodu o provedení práce, jinak necháme pole prázdné

 

         Druh pracovního poměru - není-li pole vyplněno, program automaticky zařadí zaměstnance do hlavního  pracovního poměru. Pokud má pracovník u stejné firmy pracovní poměr hlavní i vedlejší, zadáme  zde V (= vedlejší pracovní poměr) V tomto případě musí mít dvě karty zaměstnance, v kartě hlavního prac. poměru uvedeno číslo karty vedlejšího pracovního poměru a v kartě VPP v poli "Druh pracovního poměru" uvedeno V.)

       Středisko kmenové -  uvedeme kmenové středisko zaměstnance (tj. středisko, v němž zaměstnanec pracuje a na jehož vrub budou případně účtovány mzdové náklady zaměstnance), v případě malé firmy neúčtující na střediska uvedeme číslo 1. Údaj je využíván při vytváření tiskových sestav, zaměstnanec může mít různé středisko kmenové a výplatní.

       Středisko výplatní - pokud zaměstnavatel vyplácí mzdu na více místech, ale ne na každém středisku. Může být jedno výplatní středisko pro více středisek kmenových, v případě malé firmy opět uvedeme číslo 1.

 

4) DOBA ZAMĚSTNÁNÍ:

 

       Datum nástupu - uvedeme datum nástupu zaměstnance do zaměstnání, nutno uvést i v případě nového zavádění zpracování mezd u každého zaměstnance, potom u každé nově vyplňované karty zaměstnance.

 

       Konec pracovního poměru - u zaměstnanců v pracovním poměru nutno v současné verzi vyplnit datum vyšší než datum nástupu (tj. např. rok 2050), jinak neproběhne výpočet mzdy v měsíčním zpracování mezd. Při faktickém ukončení pracovního poměru nahradíme aktuálním datumem ukončení pracovního poměru.

 

5) ÚVAZEK:

 

     Úvazek sjednaný denní - uvedeme sjednaný denní pracovní úvazek zaměstnance, údaj je nutno vyplnit pro správnou funkci výpočtu mezd

 

       Týdenní pracovní úvazek  - uvedeme týdenní pracovní úvazek zaměstnance

 

6) ZP - ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA:

 

     Zdravotní pojišťovna -  zvolíme zatrhnutím políčka před názvem příslušnou zdravotní pojišťovnu a klikneme na tlačítko "Nastav ZP". Do pole ZP se nastaví zkratka vybrané pojišťovny podle následujícího seznamu:

 

      vseob - 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna

     vojensk - 201 - Vojenská zdr. pojišťovna

     hutni - 205 - Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

     bankov - 207 - Oborová pojišťovna zaměstnanců bank

     skoda- 209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠKOD

     vnitra - 211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

     revirni - 213 -Revirní bratrská pojišťovna

     metal  - 217 - Zdravotní pojišťovna METAL -ALIANCE

     ceska - 222 - Česká národní zdravotní pojišťovna

 

     ZP z doplatku do minimální mzdy platí:

 

     1) zaměstnanec (tato volba je implicitně nastavena jako správná podle zákona) - pokud je hrubá mzda nižší než je minimální vyměřovací základ, potom podle znění aktuálně platného zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, hradí celou částku zdravotního pojistného z rozdílu mezi hrubou mzdou a minimální mzdou (minimální vyměřovací základ) tj. celých 13,5% zaměstnanec. Zaměstnanec v tomto případě odvádí 1/3 pojistného na ZP ze svého vyměřovacího základu (nižší než min. vym. základ) a celou částku pojistného z rozdílu mezi vyměřovacím základem a minimálním vyměřovacím základem.

 

     2) zaměstnavatel - v tomto případě odvádí zaměstnanec pouze 1/3 ZP ze svého (nižšího vyměřovacího základu) a celou částku pojistného z rozdílu mezi minimální mzdou a vyměřovacím základem (13,5 %) hradí zaměstnavatel (překážky na straně zaměstnavatele, dohoda se zaměstnancem atd., daňové dopady z hlediska daně z příjmu musí řešit organizace individuálně).

 

     3) zaměstnanec i zaměstnavatel - pokud zaškrtneme  tuto možnost,  bere se při nižším vyměřovacím základu než je minimální mzda jako vyměřovací základ ZP minimální vyměřovací základ (minimální mzda) a z něho se vypočítá zdravotní pojištění, z této částky pak zaměstnavatel strhne zaměstnanci 1/3 a zbývající část doplatí.

 

     4) nedopočítávat - v tomto případě se zdravotní pojištění počítá ze zadaného základu, bez ohledu na jeho minimální výši.

 

7) SP -  SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ:

 

Zde zadáváme pouze údaje za aktuálního zaměstnance nutné pro vyplnění přehledu MO o vyměřovacích základech a pojistném na sociální zabezpečení-

 

8) VZDĚLÁNÍ:

 

Do pole vyplňte kód (velkými písmeny podle nápovědy uvedené níže) označující nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání. Údaj je přebírán do sestavy Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) vystavované zaměstnanci při ukončení pracovního poměru.

 

9) DOVOLENÁ:

 

       Nárok na dovolenou BR (běžný rok) - zadejte počet dnů nároku na dovolenou u poplatníka za běžný kalendářní rok.

 

       Nárok na dodatečnou dovolenou BR (běžný rok) - zadejte počet dnů nároku na dodatečnou dovolenou u poplatníka za běžný kalendářní rok.

 

     Čerpání dovolené BR - zadáme počet dnů vyčerpané dovolené, pokud pracovník nastoupil do zaměstnání v průběhu roku a má část dovolené vyčerpanou. Při čerpání dovolené v průběhu zaměstnání se údaj v tomto poli aktualizuje.

 

       Zůstatek dovolené BR - zadáme zůstatek dovolené, pokud pracovník nastoupil do zaměstnání v průběhu roku a má část dovolené vyčerpanou. Při čerpání dovolené v průběhu zaměstnání se údaj v tomto poli aktualizuje.

 

       Převod loňské dovolené -  zadáme počet dnů nevyčerpané loňské dovolené, pokud pracovník nastoupil do zaměstnání v průběhu roku a má část dovolené vyčerpanou. Při dalším zpracování mezd se údaj v tomto poli aktualizuje.

 

     Čerpání loňské dovolené -  zadáme počet dnů vyčerpané loňské dovolené, pokud pracovník nastoupil do zaměstnání v průběhu roku a má část loňské dovolené vyčerpanou. Při dalším zpracování mezd se údaj v tomto poli aktualizuje.

 

     Zůstatek loňské dovolené -  zadáme počet dnů zbývající loňské dovolené, pokud pracovník nastoupil do zaměstnání v průběhu roku a má část loňské dovolené vyčerpanou. Při dalším zpracování mezd se údaj v tomto poli aktualizuje.

 

     Čerpání MR v BR (dovolené minulého roku v běžném roku) - do těchto polí se doplňují údaje po zpracování mezd při čerpání dovolené z minulého roku v běžném roku - podle jednotlivých měsíců.

 

     Čerpání BR v BR (dovolené běžného roku v běžném roku) - do těchto polí se doplňují údaje po zpracování mezd při čerpání dovolené v běžném roku - podle jednotlivých měsíců.

 

10) CN - ČASOVÁ NÁHRADA:

 

     Výdělek průměrný pro CN -  při zahájení zpracování mezd je nutno zadat hodinový průměrný výdělek z minulého období. Při dalším zpracování mezd se údaj automaticky doplňuje v potřebných intervalech.

 

11) PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK:

 

     Výdělek průměrný pro DNP - musíme zadat při zahájení práce (údaj z minulého období), po zpracování mezd se opět doplní automaticky.

 

12) DNP - Dávky nemocenského pojištění

 

Tato záložka shromažďuje údaje nutné pro výpočet dávek nemocenského pojištění u velké organizace (vyplácející tyto dávky). Malá organizace nevyplňuje, nemocenské dávky vyplácí OSSZ.

 

13) DŮCHOD/PP:

 

V této záložce je potřeba v reálném zpracování mezd vyplnit pouze pole PP - Penzijní Připojištění a to v tom případě, že organizace přispívá aktuálnímu zaměstnanci na penzijní připojištění částkou v jiné procentní výši než povoluje zákon. Implicitní výše penzijního připojištění (hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance) se nastavuje v konfiguraci mezd a týká se všech zaměstnanců. Pokud je příspěvek zaměstnavatele některým zaměstnancům rozdílný, je nutno u těchto zaměstnanců tuto jinou procentní výši nastavit. Pokud zaměstnavatel přispívá částkou neodvíjející se od vyměřovacího základu zaměstnance (pevně stanovená částka), pak se tato částka zadá v trvalých složkách mzdy zápornou hodnotou.

 

14) SESTAVY:

V této záložce jsou dostupné kromě Karty zaměstnance a Mzdového listu i následující sestavy vázané přímo na zaměstnance:

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti {139}

Pracovní smlouva - vedlejší pracovní poměr {177}

Dohoda o provedení práce {178}

Dohoda o skončení pracovního poměru {179}

Výpověď z pracovního poměru {180}

Dodatek k pracovní smlouvě {181}

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem {182}

Rozvázání pracovního poměru ve zkušební době {183}

Platový výměr - příloha k pracovní smlouvě {185}

Dohoda o hmotné odpovědnosti {186}

Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list) {198}

Dohoda o pracovní činnosti {211}

Platový výměr MO - příloha k pracovní smlouvě

 

15) DP - VÝPOČET daně a daňového zvýhodnění:

V této záložce je  soustředěn výpočet daně a daňového zvýhodnění pro právě aktuálního zaměstnance. Většina údajů se do formuláře pro výpočet dostane načtením ze mzdového listu, případné příjmy od dalších zaměstnavatelů a uplatňované dary či odpočty úroků je nutno doplnit ručně.

Číslování jednotlivých položek odpovídá příslušnému formuláři MFČR pro Výpočet daně a daňového zvýhodnění u DPFO. U většiny položek je popis uveden, níže jsou vysvětleny zkratky položek, jejichž popis se do okna nevešel:

 

22 DZN - Daňové zvýhodnění - Nárok celkem

23 DZS - Daňové zvýhodnění - z toho sleva na dani

24 DZB - Daňové zvýhodnění - danovy bonus

25 DpS - Zúčtování záloh na daň po slevě - Daň po slevě

26 RpS - Zúčtování záloh na daň po slevě - Rozdíl na dani po slevě

27 VdB - Zúčtování měsíčních daňových bonusů - Vyplacené měsíční daňové bonusy ...

28 RdB - Zúčtování měsíčních daňových bonusu - Rozdil na danovem bonusu

29 DzZ - ... Doplatek za zuctovani

 

16) ELDP:

Slouží k vyplnění Evidenčního listu důchodového pojištění za zdaňovací období případně při odchodu zaměstnance. ELDP jsou zatím zpracovávány pouze do souboru pro zaslání v elektronické podobě (velká organizace), tiskové výstupy pro malé organizace budou k dispozici v průběhu roku.

 

17) EVIDENCE - VYNĚTÍ:

V této záložce uvádíme vynětí z evidenčního počtu zaměstnanců z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou, případně z jiného nespecifikovaného důvodu.

 

18) AKCE:

Využívá specifický zákazník pro svou kontrolní činnost.

 

19) STATISTIKA:

V této záložce jsou soustředěna data potřebná pro statistická zkoumání, týká se převážně velkých organizací.

 

 

 

Oprava údajů - postup

 

Oprava všech údajů v modulu mzdy se provádí vždy u aktuálně vybraného zaměstnance. Pokud seznam zaměstnanců obsahuje víc než jednu položku, vybereme zvoleného zaměstnance kliknutím myší do libovolného pole v řádku zaměstnance nebo posunem kurzorovými klávesami (šipkami). Řádek aktuálně vybraného zaměstnance je označen černou šipkou na levé straně.

 

Po zvolení funkce Opravit v panelu se zvoleným seznamem zaměstnanců se otevře pro aktuálně zvoleného zaměstnance Karta zaměstnance. V kartě pak vybereme záložku, v níž potřebujeme provést změnu a opravíme údaje. Všechny změněné údaje se ihned aktualizují. Jsou-li všechny námi provedené změny v pořádku, ukončíme opravu údajů kliknutím na "Konec" nebo klávesou "Esc". Nepřejeme-li si změny provést, zvolíme "Nezapisuj" nebo "F2" a údaje o zaměstnanci zůstanou v nezměněné podobě.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0