Konfigurace

Comments (...)

2016.12.27b / 14:00

 

005) Konfigurace - uživatel 112016

 

    - na VO doporučuji ručně překopírovat konfiguraci HRG_PC00.nx1 na HRH_PC00.nx1

 

 

 

2015.10.12b / 14:00

 

001) Pro uživatele 112016 odblokován parametr konfigurace:

 

    INI_PlochaTlacitkaOK_Lokalni

    INI_PlochaTlacitkaOK

 

 

 

2014.05.29b / 12:00

 

001) Konfigurace

 

    - doplněno výrazné upozornění (vlevo nahoře):

 

      POZOR - na počítačí MUSÍ být nainstalována tiskárna!

 

 

 

2014.05.29a / 00:00

 

002) Vyřazena konfigurace 3. POS pro nedotykovou pokladnu

 

 

 

2013.09.04a / 00:00

 

003) Servis / Konfigurace

 

    - Číselník uživatelů [ADMIN]

    - Seznam skupin oprávnění (role)

    - Seznam akcí oprávnění

    - Povolení akcí oprávnění

 

      - nahoře vlevo vedle názvu tabulky doplněn i počet vět

 

 

 

2013.07.31a / 00:00

 

002) Velmi rozsáhlé změny v jádru programu

 

    - zrušen číselník PC (PC01)

 

    - zrušeny tabulky PC02 a PC03

 

    - v konfiguraci a konfiguraci mezd dole tučně zobrazeno:

 

      agenda/rok znak/rok, tabulka konfigurace, číslo PC a číslo a jméno uživatele

 

      stejné údaje jsou zobrazeny dole tučně i v F12 - Globální funkce

 

      stejné údaje jsou zobrazeny dole netučně i v okně Přihlášení

 

      stejné údaje jsou zobrazeny dole netučně i v okně Mzdy

 

      stejné údaje jsou zobrazeny dole netučně i v okně Pekárna

 

      stejné údaje dále doplněny do:

 

      - Seznam skladových dokladů / Základ - dole uprostřed

 

      - většiny oken účetnictví a evidence majetku

 

 

 

2013.07.31a / 00:00

 

007) zcela přepracována práce s konfigurací

 

    - pro uživatele 112016 mimo POS použita roční tabulka aar_PC00, kde aa je agenda a r je znak roku

 

    - pro ostatní uživatele použita tabulka aaA_PC00, kde aa je agenda

 

 

 

2012.03.19a / 12:00

 

003) Servis / Konfigurace / 1. Program

 

    - v záložce Zakladač

 

      doplněny lokální parametry:

 

      Tisk při výdeji

      ... při zaškrtnutí se zaškrtne pole Tisk v výdeji ze zakladače, implicitně nezaškrtnuto

 

      Číslo systémového mustru

      ... číslo systémového mustru pro tisk při výdeji ze zakladače, implicitně 12302

      ... mustr převezměte z 12301 a upravte pro odlišení od příjmu

 

 

 

2012.03.18b / 12:00

 

002) Servis / Konfigurace / 1. Program

 

    - doplněna záložka

 

      Zakladač

 

      s lokálními parametry:

 

      Tisk při příjmu

      ... při zaškrtnutí se zaškrtne pole Tisk v příjmu na zakladač, implicitně nezaškrtnuto

 

      Číslo systémového mustru

      ... číslo systémového mustru pro tisk při příjmu na zakladač, implicitně 12301

 

 

 

2011.07.23a / 00:00

 

001) Servis / Konfigurace / SQL / SQL dotaz kombinovaný ...

 

    - pro POS upraveno pro použití starších kombinovaných SQL dotazů určených původně pro

      FlashFiler

 

 

2010.12.29a / 17:00

 

001) Konfigurace pro uživatele 112016 - velkoobchod

 

    - podle datumu zpracování se použije odpovídající tabulka roční

      konfigurace:

 

      2010 - HRA_PC00

      2011 - HRB_PC00

      2012 - HRC_PC00

 

      atd.

 

      neplatí pro maloobchod, kde od verze programu 2010.05.04a / 09:00

      je použita průběžná tabulka konfigurace

 

      XXA_PC00

 

      použitá tabulka konfigurace je zobrazena dole uprostřed v okně Přihlášení a

      vpravo nahoře v okně F12 - Globální funkce

 

 

 

2010.05.26a / 12:00

 

003) Lépe ošetřen zápis do konfigurace

 

 

 

2010.05.04a / 09:00

 

003) Tabulka PC00 obsahující síťovou konfiguraci upravena z roční na trvalou

 

    původní název aar_PC00 se mění na aaA_PC00

 

    aa je agenda, r je znak roku, pro rok 2010 je to A

 

    aktuální konfigurace pro rok 2010 tak zůstane nastavena trvale i v dalších letech

    a konfigurace se nebude přebírat vždy do nového roku

 

    tabulka aaA_PC00 tak slouží již pouze pro konfiguraci a ne jako číselník PC

 

 

 

FAQ - Konfigurace

 

- uložena v tabulce aaA_PC00, kde aa je agenda

 

- přehled vět konfigurace:

 

 123456 - v poli Cislo32 zašifrované systémové heslo

 

 999995 - pekárna - BlobMemoPoznamka - MANASP.INI

 

 999996 - mzdy - BlobMemoPoznamka - MANASL3.INI

 

 999997 - minimální - ZmenaDatum a maximální - ZmenaDatumServer datum

 

 999998 - minimální - ZmenaDatum účetnictví

 

 999999 - síťová konfigurace - BlobMemoPoznamka - MANASL.INI

 

 

 

2010.04.24a / 00:00

 

003) Konfigurace - 2. Sklad, POS - upraveno

 

 

 

2009.12.31a / 00:00

 

006) Upraveno a zrychleno převzetí konfigurace do nového roku

 

 

 

2009.12.27a / 12:00

 

001) Při prvním zadání datumu z roku 2010 v okně Přihlášení se automaticky

    převezme konfigurace z roku 2009 do roku 2010

 

    - upraveno

 

 

 

2009.12.23c / 20:00

 

003) Při prvním zadání datumu z roku 2010 v okně Přihlášení se automaticky

    převezme konfigurace z roku 2009 do roku 2010

 

    v konfiguraci v roce 2010 je nutné nastavit variabilní symboly, pokud

    se na POS používá generování daňových dokladů (faktur, ...)

 

 

 

2009.09.30a / 00:00

 

005) Servis / Konfigurace / Editace manas.INI

 

    - nová funkce pro snadnou editaci lokální konfigurace manas.INI ES manas

 

      je nabídnuta k editaci v editoru Windows Notepad - po změně je nutné

      zvolit v Notepad Soubor / Uložit a následně Soubor / Konec

 

    - soubor manas.INI je umístěn v adresáři programu - ten je zobrazen v okně Konfigurace dole

 

 

 

2009.02.17a / 00:00

 

003) Hlídání implicitně nastavené konfigurace - upraveno

 

 

 

2009.01.07a / 09:00

 

001) Kontrola nastavení síťové konfigurace

 

    - při každém čtení síťové konfigurace se ověřuje, zda je vyplněn následující parametr:

 

      1. Program,... / Firma / Základní údaje / Sídlo

 

      pokud ne - to může být způsobeno tím, že se v novém roce automaticky nepřevzala

      síťová konfigurace z minulého roku - se zobrazí varovná zpráva:

 

      Nastavte konfiguraci (není vyplněno: 1. Program,... / Firma / Základní údaje / Sídlo)

      nebo ji převezměte z minulého roku (Servis / Převod konfigurace z minulého roku)

 

 

 

FAQ - Převzetí síťové konfigurace z minulého roku

 

1) Servis / Převod konfigurace z minulého roku

 

  funkce není vázána na oprávnění

 

2) okno Přihlášení / Nový rok / Převzít konfiguraci z minulého roku

 

  funkce není vázána na oprávnění

 

 

 

FAQ - Kdy se vytváří tabulka aar_PC00_hhmmss

 

- jde o kopii aktuální konfigurace, která se vytváří v následujících případech:

 

 1) Servis / Reklamace programu ... u všech 5-ti typů reklamace

 

 2) F12 - Globální funkce programu / Zpráva autorovi programu / Odeslat reklamaci autorovi programu

 

 3) Okno Přihlášení / Archivace / Archivace všech tabulek / Archivace všech lokálních tabulek

 

 4) Okno Přihlášení / Archivace / Archivace tabulek agendy / Archivace lokálních tabulek agendy

 

 5) při spuštění manas.exe a manasNX.exe po havárii programu mimo POS

 

    bod 5) neplatí pro verze ES manas od 2008.11.01

 

 

 

2008.01.02b / 17:00

 

002) Servis / Převod konfigurace z minulého roku

 

    - pokud nedojde při prvním spuštění programu v roce k automatickému převzetí

      konfigurace z minulého roku, je možné použít tuto funkci

 

 

 

2007.07.30a / 15:00

 

002) Servis / Konfigurace

 

    - doplněna funkce

 

      Zapiš kompletní konfiguraci

 

      - funkce zapíše do konfigurace všechny parametry

 

        standardně se zapisují pouze ty parametry, u kterých se změnila

        původní hodnota, a ta může být implicitní a parametr tak není

        v konfiguračním souboru *.ini vidět (to ale nevadí, použije se

        implicitní hodnota parametru)

 

        manas.ini ... lokální konfigurace

 

        manasL.ini ... opis síťové konfigurace

 

        manasL3.ini ... opis síťové konfigurace mezd

 

        síťová konfigurace je uložena v číselníku PC pod číslem PC:

 

        999996 ... mzdy

        999999 ... program      

 

      - tuto funkci jednorázově spusťte

 

 

 

2006.02.11a / 15:00

 

001) Konfigurace

 

    - rozdělena na 4 samostatné části:

 

      1. Program, ostatní moduly

      2. Sklad/POS

      3. POS

      4. Účto

 

    - rychlejší spuštění i ukončení

 

 

 

INI

 

1. 15 Program

2. 12 Sklad

3. 14 POS

4. 13 Ucto

 

 

 

Konfigurace

 

Nastavení jednotlivých funkcí celého programu i jednotlivých jeho částí se provádí v modulu Konfigurace. Zde zadané údaje se při práci s programem převezmou do jednotlivých agend podle aktuální potřeby. Některé údaje je nutno vyplnit před samotným zahájením práce s programem, protože jsou nezbytné pro bezproblémový chod, jedná se např. o určení druhu účetnictví (implicitně nastaveno tzv. podvojné účetnictví, při daňové evidenci nutno změnit), nastavení počátečních čísel variabilních symbolů, saldokontních účtů apod. Doporučujeme proto všechny záložky modulu Konfigurace důkladně projít a potřebné údaje doplnit. Modul otevřeme přímo z pracovní plochy nebo zvolíme v horní liště pracovní plochy.

 

Zvolíme-li funkci Konfigurace, otevře se panel se záložkami, v nichž nastavujeme hodnoty sdílené v celém programu. Hodnoty se nastavují podle jednotlivých modulů programu. Po otevření úvodního panelu volíme požadovaný modul pro nastavení:

 

1. Program, ostatní moduly  - první panel konfigurace, který obsahuje záložky:

Firma - zde nastavíme základní údaje firmy, na niž je pořízena licence programu. V horní části jsou uvedeny údaje o firmě z instalačního CD, tj. identifikační číslo, DIČ a obchodní jméno firmy. Při prvním otevření nově zadávané účetní agendy v tomto panelu v pravé horní části zrušíme zatrhnutí pole Účetnictví, pokud nová agenda není účetnictví, ale daňová evidence

Pokud zpracováváme účetnictví pro jinou firmu, je nutno údaje o této firmě vyplnit v záložce Zpracovávaná firma:

Název - zde uvedeme název firmy (obchodní jméno)

IČO - identifikační číslo firmy

DIČ - uvedeme, pokud je firma plátcem DPH

Adresa - v tomto poli zadáme znovu obchodní jméno firmy a dále její adresu, tj. sídlo podnikání - údaje v tomto poli uvedené se převezmou při zpracování účetnictví do hlavičky účetního dokladu.

 

Program - základní nastavení a přizpůsobení práce s daty našim potřebám

Grafy - zobrazování a aktualizace výstupů ve formě grafů

Majetek -  základní nastavení způsobu výpočtu odpisů rovnoměrných i zrychlených a případné změny při úpravě legislativy

Plánovač - zde je možno nastavit čas, kdy se mají generovat saldokontní sestavy při větším objemu zpracovaných dat.

E-mail - údaje pro odeslání E-mailu

2. Sklad/POS

Zde nastavíme parametry pro zpracování a tisk dokladů v modulu Sklad - minimální a maximální datum, variabilní symboly, použití systémových nebo uživatelských šablon atd.

3. POS

Zde nastavíme parametry pro práci programu v modulu POS - Pokladní systém

4. Účto

Zde nastavíme parametry pro práci programu v modulu Účto (i daňová evidence)

 

Úvodní panel funkce Konfigurace dále obsahuje tlačítka pro nastavení údajů společných pro celý ekonomický systém manas. Jsou to:

 

Volba tiskárny

Nastavení tisku

Je možno nastavit požadovanou tiskárnu a implicitní způsob tisku dokumentů z programu manas.

 

Číselník uživatelů

Jednotlivým uživatelům přidělíme čísla podle našeho uvážení, v dalších krocích je možno nastavit pro každého uživatele různý stupeň oprávnění, tj. rozsah použití programového vybavení manas.

 

Seznam skupin oprávnění

Seznam akcí oprávnění

Povolení akcí oprávnění

 

Číselník PC

Číselník agend

Číselník agend skladů

Číselník středisek

 

 

 

Převod konfigurace z minulého roku

 

Tato funkce převezme nastavení Konfigurace z minulého roku. Je možno ji použít, pokud při převodu dat do dalšího roku došlo k poruše převáděných dat a nastavení programu nebylo převedeno v požadovaném tvaru. Aktuální konfigurace je přepsána původní až po potvrzení.

 

 

 

Servis - konfigurace

 

Nastavení jednotlivých funkcí celého programu i jednotlivých jeho částí se provádí v modulu Konfigurace. Zde zadané údaje se při práci s programem převezmou do jednotlivých agend podle aktuální potřeby. Některé údaje je nutno vyplnit před samotným zahájením práce s programem, protože jsou nezbytné pro bezproblémový chod, jedná se např. o určení druhu účetnictví (implicitně nastaveno tzv. podvojné účetnictví, při daňové evidenci nutno změnit), nastavení počátečních čísel variabilních symbolů, saldokontních účtů apod. Doporučujeme proto všechny záložky modulu Konfigurace důkladně projít a potřebné údaje doplnit. Modul otevřeme přímo z pracovní plochy nebo zvolíme v horní liště pracovní plochy:

 

Servis - Konfigurace

 

Otevře se panel se záložkami, v nichž nastavujeme hodnoty sdílené v celém programu. Hodnoty se nastavují podle jednotlivých modulů programu. Po otevření úvodního panelu volíme požadovaný modul pro nastavení.

 

Dále volíme jednotlivé panely konfigurace:

 

1. Program, ostatní moduly  - první panel konfigurace, který obsahuje záložky:

 

Firma

Program

Grafy

Majetek

Plánovač

E-mail

 

2. Sklad / POS

3. POS

4. Účto

 

Úvodní panel obsahuje dále tlačítka pro nastavení údajů společných pro celý ekonomický systém manas.

Jsou to:

 

Volba tiskárny

Nastavení tisku

Je možno nastavit požadovanou tiskárnu a implicitní způsob tisku dokumentů z programu manas.

 

Číselník uživatelů

Jednotlivým uživatelům přidělíme čísla podle našeho uvážení, v dalších krocích je možno nastavit pro každého uživatele různý stupeň oprávnění, tj. rozsah použití programového vybavení manas.

 

Seznam skupin oprávnění

Seznam akcí oprávnění

Povolení akcí oprávnění

 

Číselník PC

 

Číselník agend

Číselník agend skladů

 

Číselník středisek

 

 

 

Konfigurace - FIRMA

 

1. Základní údaje

 

Zde nastavíme základní údaje firmy, na niž je pořízena licence programu. V horní části jsou uvedeny údaje o firmě z instalačního CD, tj. identifikační číslo, DIČ a obchodní jméno firmy.

 

Při prvním otevření nově zadávané účetní agendy v tomto panelu v pravé horní části zrušíme zatrhnutí pole Účetnictví, pokud nová agenda není účetnictví, ale daňová evidence.

 

Do polí níže zadáváme případně další doplňující údaje, které se odsud přebírají při práci s jednotlivými moduly programu.

 

Na této záložce můžeme také nastavit změnu vzhledu jednotlivých oken programu manas. Zaškrtnutím pole Povolení vzhledu změníme strohý "windowsovský" vzhled na implicitně nastavený. V pracovní ploše programu můžeme vyzkoušet některý z více než padesáti vzhledů (design) oken programu a poté námi vybrané číslo vzhledu zapíšeme do pole Vzhled. Program potom bude mít při každém dalším spuštění námi vybraný vzhled pracovní plochy (zvolený vzhled se poprvé nastaví až po ukončení programu a následném novém spuštění).

 

POS

POS lokální ... pro chování klienta jako POS (pokladní systém, prodej prostřednictvím PC) je nutno zatrhnout jedno z těchto polí

Parametr Fulltext - Fulltext lokální - při zaškrtnutí se vyhledává zboží v řádku skladového/POS dokladu fulltextově (kdekoliv v textu). Pokud nepoužijeme, vyhledává program od zadaného řetězce zleva. Červené parametry mají význam pouze na daném počítači, černé jsou síťové.

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví) - tento parametr je implicitně zaškrtnutý, pokud zpracováváme Daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) a nepřevezmeme při otevírání firmy nastavení konfigurace pro tento typ účetnictví, je nutno jako první krok vstoupit do konfigurace a zrušit zatrhnutí parametru Účetnictví.

Vzhled - na pracovní ploše programu (ne v konfigurace) můžeme postupně vybírat z více než padesáti druhů vzhledu pracovní plochy a oken programu. Námi vybrané číslo vzhledu potom zapíšeme do tohoto pole v konfiguraci programu a program potom bude mít při každém dalším spuštění nastavený námi vybraný vzhled pracovní plochy.

Povolení vzhledu - zaškrtnutím tohoto pole změníme strohý "windowsovský" vzhled pracovní plochy na vzhled implicitně nastavený - v tomto případě pod číslem 6.

Mluvení - zaškrtneme-li pole mluvení, bude spuštění i ukončení programu doprovázeno slovním komentářem.

 

2.  Zpracovávaná firma

 

Pokud zpracováváme účetnictví pro jinou firmu, je nutno údaje o této firmě vyplnit v záložce Zpracovávaná firma.

 

Název - zde uvedeme název firmy (obchodní jméno)

IČO - identifikační číslo firmy

DIČ - uvedeme, pokud je firma plátcem DPH

Adresa - v tomto poli zadáme znovu obchodní jméno firmy a dále její adresu, tj. sídlo podnikání - údaje v tomto poli uvedené se převezmou při zpracování účetnictví do hlavičky účetního dokladu.

 

 

 

Konfigurace - PROGRAM

 

1.  Základní nastavení

 

DPH nulové, snížené, základní - do polí v levé části panelu zadáme aktuální procentní hodnoty DPH dle platného zákona.  V číselnících se pak používá pro DPH nulové hodnota 0, pro sníženou sazbu hodnota 1 a pro sazbu základní hodnota 2.

Dále můžeme zatrhnout některou z možností nabízených na obrazovce:

 

Drogerie ... při zatrhnutí pole je nastaven jeden ze skladů jako drogerie (speciální funkce pro jednoho klienta), pro jednoduché zpracování účetnictví a jednoho skladu nemá význam

 

Náklady 4xx xxx ... zatrhneme při zpracování účetnictví pro neziskové organizace a současném nastavení nákladových účtů ve tvaru 4xx xxx. V tomto případě se do výsledovky dostávají účty účtové třídy 4 (ne 5).

 

Zobrazovat oprávnění ... při zatržení zobrazuje program vlevo dole aktuální číslo oprávnění

- při přihlášení systémovým heslem slouží ke zjištění čísel oprávnění pro požadované funkce programu

 

Číslo prodejny ... bude použito v sestavách modulu POS

 

Čistá plocha ...

 

Info Internet - lokál

 

Info Internet - LAN ...    při zaškrtnutí alespoň jednoho z výše uvedených zaškrtávacích polí  se budou zobrazovat linky na informace na Internetu v oknech:

 

      - Editace partnera

        - Editace zboží

        - INFO - partner

        - INFO - zboží

 

Informace  je tak možné plošně vypnout a zapnout je jen na těch klientech, kteří mají přístup k Internetu.

 

Volba výběru funkcí ... zde je možno nastavit nadpisy tří sloupců, které slouží k rychlému otevření funkcí programu při nastaveném vzhledu "Výběr".

 

Volba vzhledu pracovní plochy

 

- v příkladu na obrázku bude po spuštění programu implicitně nastaven vzhled "Ikony". V průběhu práce je možno vzhled pracovní plochy měnit pomocí přepínacích tlačítek uprostřed horní lišty pracovní plochy, po ukončení a opětovném spuštění programu je vždy aktuální vzhled naposledy použitý.

 

2. Server

 

Nastavení základních parametrů serveru, měl by dělat odborník.

 

3.  Agenda

 

V této záložce je informace o zkratce právě aktuální agendy, skladu a střediska.

V záložce Agenda lze mimo jiné nastavit:

 

Minimální datum

Maximální datum

Maximální datum splatnost (pro faktury)

Maximální datum spotřeby (pro zakladač)

 

a všechny datumy zadávané v programu se na tyto mezní údaje kontrolují.

 

Pro uživatele ADMIN jsou rozsahy datumů bez omezení, pouze při změně data při spuštění programu platí omezení a pokud má být zadáno datum mimo povolené rozsahy, je nutné po přihlášení volit funkci Agenda, kde již datum půjde změnit bez omezení.

 

Číselník agend

Číselník agend skladů

Číselník středisek -  po kliknutí na tlačítko se otevře panel se seznamem všech agend (agend skladů - středisek) zpracovávaných programem. Je možno upravit název agendy (skladu, střediska), případně nepoužívanou agendu (sklad, středisko) vyřadit ze seznamu.

 

4.  Zabezpečení

 

Panel zabezpečení obsahuje tlačítka, kterými se vyvolají číselníky - uživatelů, seznam skupin oprávnění, seznam akcí oprávnění a databáze obsahující povolení akcí oprávnění.

 

V číselníku uživatelů je možné definovat větu uživatele číslo 255 (správce programu) a nastavit jméno, které se potom v košilce účetního dokladu uvede v poli Vyhotovil.

 

5. Cesty

 

Obsahuje odkazy na umístění programu a jeho jednotlivých databází na disku počítače.

 

6. Program

 

Zde můžeme nastavit hlasový výstup programu při spuštění a ukončení.

 

7. Fonty

 

V této záložce můžeme nastavit velikost a typ fontu (písma), který se použije při tisku jednotlivých sestav  v účetnictví. Standardní nastavení není nutno měnit.

 

8. Tisk

 

Zde nastavujeme velikost písma v jednotlivých typech textů v programu, dále počet řádků na list a počet kopií tiskových sestav, který se automaticky nastaví při tisku v programu. Do tohoto panelu jsou postupně doplňovány informace o dalších implementovaných funkcích programu v oblasti tiskových výstupů.

 

9. Tisk 2 - Nastavení parametrů tisku

 

V tomto panelu máte možnost definovat umístění sestavy na tiskové stránce, lze nastavit:

 

   - Počet řádků na stránce ... implicitně 56, samostatně pro tisk naležato

   - Počet znaků v řádku pro velikost fontu 12-4, samostatně pro tisk naležato

   - Počet volných řádků shora ... implicitně 0 = odsazení shora

   - Počet volných znaků zleva ... implicitně 0 = odsazení zleva

   - Tisk naležato ... zaškrtnout při plánovaných tiscích naležato

   - lokální parametry, nutno vyzkoušet samostatně pro každou tiskárnu

 

10.  Moduly

 

Zde můžeme zatržením zvolit pouze ty moduly programového vybavení manas, jež aktivně používáme a ty se pak objeví v horní liště pracovní plochy po spuštění programu. Změna se projeví při dalším spuštění programu.

 

11.  LOG

 

Slouží správci programu k nastavení logování vybraných činností programu. Při práci se u zvolených činností zaznamenávají všechny provedené operace a pomocí tohoto mechanismu je možno dohledat případný problém v činnosti programu, ve výstupních sestavách atd.

 

 

 

Konfigurace - GRAFY

 

Program v reálu v modulech sklad a pokladní systém zaznamenává nápočty a obraty důležitých ukazatelů.

 

1. Grafy

 

V této záložce je možné povolit zobrazování grafů z minulého (M) a předminulého (P) roku a povolit aktualizaci (v aktuálním roce - A) a zobrazování týdenních grafů.

 

2. Grafy měsíční

 

Zde se povolí, které parametry se mají zaznamenávat v měsíčních grafech v měsíčních grafech.

 

3. Grafy týdenní

 

Zde se povolí, které parametry se budou zaznamenávat v týdenních grafech.

 

4. Zpracování zásob

 

Zde se povolí, které parametry se mají zaznamenávat v pohybech.

 

 

 

Konfigurace - MAJETEK

 

Odpisy majetku se počítají pro každý rok samostatně. Základní nastavení způsobu výpočtu a případné změny při změnách zákona nastavíme v Konfiguraci programu, v záložce Majetek (Servis/Konfigurace/Majetek).

 

1. Základní nastavení

 

V úvodní záložce Základní nastavení je nastaven vždy aktuální rok odpisování majetku. Dále zde zvolíme, zda program má počítat i odpisy daňové - implicitně jsou počítány odpisy účetní a program oba typy odpisů  počítá odděleně.

 

Další zatrhávací pole sloužilo k určení poněkud odlišného způsobu výpočtu účetních odpisů u specifického uživatele v předchozích účetních obdobích. Program nabízel při výpočtu účetních odpisů více možností -standardně bylo v programu nastaveno, že pokud účetní odpisy majetku byly nastaveny stejně jako daňové, počítaly se účetní odpisy zcela shodně s daňovými. Dále se dalo zatrhnout v konfiguraci majetku pole Účetní odpisy jako daňové, ale v 1. roce měsíčně, program v prvním roce odpisování majetku počítal účetní odpisy jako poměrnou část odpisů daňových. V dalších letech se účetní odpisy rovnaly daňovým a rozdíl byl doúčtován v posledním roce odpisování majetku - tento způsob výpočtu už není v aktuální verzi programu podporován.

 

Počítání účetních odpisů

Aktuální verze Evidence majetku počítá účetní odpisy podle platné legislativy. Při zadávání majetku zvolíme typ daňových odpisů, tento typ je zároveň převzat do záložky účetních odpisů. Daňové odpisy podle zvoleného typu se počítají ročně (podle zákona o daních z příjmů) a účetní odpisy se v tomto případě počítají rovnoměrně měsíčně od data zařazení majetku do používání. Doba odpisování je počet měsíců uvedený u zvoleného typu odpisů, tj. počet roků dané odpisové skupiny x 12.

 

Lze nastavit odlišný způsob účetního odpisování majetku, a to tak, že zvolíme na záložce účetní odpisy druh účetního odpisování z číselníku druhů majetku. V kartě majetku je pak v záložce Daňové odpisy nastaven jiný druh majetku než v záložce Účetní odpisy. Způsob účetního odepisování (lineárně ročně zadaný počet roků, měsíčně zadaný počet měsíců atd.) vybereme z číselníku druhů majetku (pokud zde potřebný druh není zadán, lze jednoduše doplnit nový druh majetku, popsáno v části Číselník druhů majetku.

 

Následující přepínací tlačítka slouží k určení způsobu účetního odpisování - od měsíce zařazení (implicitně nastaveno) nebo od následujícího měsíce. Tato volba se týká všech druhů účetních odpisů.

 

2. Odpisové skupiny

 

V této záložce jsou nastaveny odpisové skupiny dlouhodobého majetku podle aktuální legislativy. Ke každé odpisové skupině je přiřazeno pole s udaným počtem roků odpisování. Z důvodu neustálých změn legislativy je konfigurace majetku systémová pro všechny účtované firmy, ale týká se vždy pouze aktuálního účetního roku.

 

3. Rovnoměrné odpisování

 

Odpisové sazby pro rovnoměrné odpisování dlouhodobého majetku a sazby pro zvýšení odpisu v prvním roce používání jsou uvedeny v následujících záložkách. Procenta zde uvedená lze při změně legislativy změnit a jsou platná vždy aktuální účetní rok.

 

4. Zrychlené odpisování

 

Odpisové sazby pro zrychlené odpisování dlouhodobého majetku jsou v této záložce.

Údaje zde uvedené lze při změně legislativy změnit a jsou platné vždy aktuální účetní rok.

 

5. Odpisy do roku 2004

 

Poslední záložka obsahuje seznam odpisových skupin a procentních sazeb odpisů dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku do konce roku 2004. Protože metodu počítání účetních odpisů nelze v průběhu odpisování měnit, slouží pro výpočet účetních odpisů nastavených jako daňové u majetku pořízeného do roku 2004 k počítání účetních odpisů právě tyto původní sazby daňových odpisů. U nově pořízeného majetku se postupuje podle aktuálních sazeb a aktuální legislativy.

 

 

 

Konfigurace - PLÁNOVAČ

 

Popis

 

1. Plánovač - Saldokonto

 

Zde je možno nastavit čas, kdy se mají generovat saldokontní sestavy při větším objemu zpracovaných dat.

 

 

 

Konfigurace - SKLAD / POS

 

Zde se nastaví parametry pro zpracování v modulu sklad a POS - Pokladní systém.

 

1.  Doklady

 

2. Doklady 2

 

3. Omezení

 

V této záložce můžeme nastavit maximální hodnoty jednotlivých položek na pořizovaném dokladu, např. číslo zboží, tara, egalizace, cena za měrnou jednotku atd..

 

4. VS

 

Na záložce Sklad - VS můžeme nastavit počáteční čísla variabilních symbolů jednotlivých typů dokladů, které budeme používat. Variabilní symboly je nutno nastavit pouze u těch dokladů, které budeme opravdu používat, ostatní pole mohou zůstat prázdná a údaje do nich se dají doplnit kdykoliv v průběhu roku při práci s programem. Samostatná záložka VS-Drogerie je určena speciálně pro jednoho klienta.

 

5. Mustr

 

Každému typu dokladu lze připojit číslo mustru, tj. vlastně šablony, do níž se bude doklad při použití tisknout. Jednotlivé mustry, šablony se dají měnit a nastavit jejich vzhled funkcí Servis - Šablony / mustry (Systémové).

 

V distribuční verzi jsou všechny typy mustrů (šablon) pro jednotlivé doklady nastaveny. Pokud je v konfiguraci před číslem mustru znaménko - (mínus), použije se při tisku dokladu distribuovaný systémový mustr. Nastaví-li si uživatel svoji šablonu funkcí Servis - Šablony / mustry - Uživatelské, pak v konfiguraci odstraní před číslem mustru znaménko mínus a pro tisk dokladu bude použit mustr (šablona) upravený uživatelem.

 

6. Datum

 

V záložce datum zadáme u všech typů dokladů, které budeme v reálu používat minimální a maximální datum. Je možno zadat datum v libovolném rozmezí, pro předcházení chybám v průběhu roku je vhodné zvolit rozmezí právě aktuálního roku s případným přesahem do roku minulého a následujícího.

 

7. Číselníky

 

Zde se zatím nachází parametry týkající se zboží při editaci číselníku zboží:

... Požadovat skupinu zboží, tento parametr zabezpečí, že se provádí kontrola na správné zařazení do skupiny zboží u aktuálního zboží při ukončení editace v číselníku.

... Požadovat hmotnost zboží, tento parametr zabezpečí, že se provádí kontrola na uvedení hmotnosti zboží při ukončení editace číselníku zboží.

... Požadovat cenu 01, Požadovat cenu 02 - opět kontrola uvedení cen v číselníku zboží při ukončení editace.

 

8. Tisk

 

V této záložce nastavíme požadavky pro úpravu dokladů při tisku v modulu sklad, tj. zaokrouhlení celkové částky dokladu podle našich požadavků, zaokrouhlení na padesátník u vybraných typů dokladů, tisk údajů o saldokontu či obalovém kontu přímo na výstupních dokladech apod..

... Zaokrouhlení celkové částky - můžeme zvolit typ zaokrouhlení celkové částky na dokladu podle našich požadavků.

... Zaokrouhlení na padesátník - při zaškrtnutém poli se použije v tomto typu dokladu zaokrouhlení

... Pořadí jako na dokladu - při zaškrtnutém poli se řádky dokladu vytisknou v tom pořadí, v jakém je vidíme na monitoru počítače, tj. vzestupně, posledně pořizované řádky na první pozici nahoře.

 

9. Definice sloupců

 

Sloupce seznamu dokladů jsou číslovány zleva od čísla 1 - údaje v levé části aktivního okna. Vedle každého čísla sloupce

je pole s volitelnou a proměnlivou hodnotou, která označuje druh informace zobrazované v daném sloupci. Číselník

druhů zobrazovaných informací je v pravé části okna ve vnořeném okně. Změníme-li číselný kód v proměnlivém poli

(pomocí šipek nebo přepsáním), změní se zároveň druh zobrazované informace v tomto sloupci. Můžeme tak přesunout

námi preferovaný druh informace do levé části zobrazované sestavy - seznamu dokladů modulu Sklad.

 

 

 

Konfigurace - POS

 

Základní popis

 

1. POS

 

Popis

 

2. POS - new

 

Popis

 

3. Tisk

 

Popis

 

V rámci modulu POS je možný přímý tisk kusových cenovek zboží - zcela bez použití klávesnice.

V této záložce konfigurace POS se doplní do pole Start EAN ... EAN pro zahájení tisku cenovek (cenovky se tisknou z panelu INFO z ČK) a dále do pole Stop EAN .... EAN pro ukončení tisku cenovek. Oba EANy musí být doplněny do číselníku čárkového kódu a navázány na zboží v číselníku zboží (např.: EAN pro zahájení tisku cenovek = 1111111111111 přiřazeno zboží = 11111111 EAN pro ukončení tisku cenovek = 2222222222222 přiřazeno zboží = 22222222). Tyto servisní EANy mohou být vytištěny na kartičce, kterou obsluha použije po sejmutí pro zahájení a ukončení tisku cenovek. Po zahájení tisku cenovek se vlevo dole objeví červený text Tisk EAN a všechny další EANy až do zadání EANu pro ukončení tisku cenovek způsobí tisk cenovky pro zadaný EAN modulem Cenovky. Po ukončení tisku cenovky se okno Cenovky automaticky uzavře a je možné pokračovat v zadání dalšího EANu. Je nutno vždy vyčkat, až se okno s tiskem cenovek uzavře a kurzor se objeví opět v poli pro zadání EANu .

 

4. Příjem

 

Popis

 

5. Váhy

 

Popis

 

6. Scaner

 

Popis

 

7. LCD/Displej

 

Popis

 

8. Vypnutí prvků

 

Popis

 

Vypnutí prvků - doklady

 

Vypnutí prvků - hlavička

 

Vypnutí prvků - řádky

 

9. Rozbory 1

 

Popis

 

 

10. Rozbory 2

 

Popis

 

 

11. DPH

 

Popis

 

 

 

Konfigurace - ÚČTO

 

1. Účto

 

... Povinné středisko pro nákladové účty

Máme-li v účetnictví deklarována střediska, můžeme (ale nemusíme) při zadávání dat do účetního dokladu zadat u nákladových a výnosových účtů středisko. Pokud chceme zabezpečit, že středisko bude uvedeno POVINNĚ u všech nákladových a výnosových účtů, zatrhneme toto políčko.

 

... Typ dokladu / Tlačítko podle názvu

 

... Kontrola bankovního účtu

Při zadávání čísla bankovního účtu do číselníku je prováděna kontrola správnosti zadaného čísla účtu (algoritmus banky)

 

... Číslo dokladu ručně

V účetnictví lze zvolit dva druhy automatického účtování:

První typ čísluje doklady ve tvaru  XXX / 000001. 000002 atd., kde XXX je číslo typu dokladu a za lomítkem je uvedeno pořadové číslo věty v databázi účetních dokladů, v níž je tento doklad zaúčtován.

Druhý typ je opět ve tvaru XXX / 000001, 000002 atd., ale zde je za lomítkem uvedeno pořadové číslo dokladu v rámci daného typu dokladu. Na vytištěné "košilce" k dokladu je pak uvedena i věta zaúčtování dokladu pro lepší orientaci při kontrole.

Chceme-li doklady číslovat sami, zatrhneme políčko Číslo dokladu ručně a při pořizování dokladu doplníme vždy naše interní číslo dokladu.

 

... Číslo dokladu v rámci typu dokladu

Tato volba je v distribuční verzi nastavena automaticky, tzn., že pokud políčko neodznačíme, budou se účetní doklady číslovat druhým typem, tj. XXX / 000001, kde XXX je číslo typu dokladu a číslo za lomítkem je pořadové číslo dokladu v rámci právě tohoto typu.

 

... Platby účtovat kladně

Při vytvoření dokladu o provedené platbě automatickým systémem (prostřednictvím modulu Platby) jsou částky na dokladu vždy kladné.

 

... Košilka / datum zaúčtování = datum dokladu

Zatrhneme-li toto políčko, objeví se na "košilce" k účetnímu dokladu jako datum zaúčtování datum použité na dokladu, tj. účtujeme-li 10.8. doklad s datumem 5.8., bude na dokladu jako datum zaúčtování uvedeno 5.8.. Jestliže toto políčko nezatrhneme, objeví se na košilce vždy aktuální systémové datum počítače, na němž zpracováváme účetnictví.

 

... DPH podle datumu dokladu

V hlavičce účetního dokladu zadáváme jako v pořadí první údaj datum dokladu. Zatrhneme-li toto políčko, uvede se stejné datum i v poli datum uskutečnění zdanitelného plnění a my ho můžeme buď potrvdit klávesou ENTER nebo přepsat jiným údajem.

 

... Nápočty účtů

V aktuální verzi programu je tato funkce neaktivní.

 

... Kontrola DPH podle účtové osnovy

Timto parametrem nastavíme kontrolu typů DPH zadávaných při pořizování dokladů na údaje uvedené v účtové osnově.

 

.. DPH / řádek 534/535 záporně

Od 1.5.2004, tj. vstupu do EU a s tím související jinou legislativou a novým tiskopisem přiznání k DPH ztrácí tento parametr smysl a zůstává zde pouze pro případný tisk dřívějších typů přiznání k DPH. Jeho význam je daný jeho názvem.

 

.. Účtárna - neomezený datum

Při zatrhnutí tohoto pole neplatí pro uživatele přihlášeného jako Účtárna omezení zadávaných datumů dokladů.

 

2. Import deníku

 

V této záložce nastavíme čísla typů dokladů pro import deníků dokladů vystavených v modulu Sklad do Účetnictví. Nutno je vyplnit pouze u těch deníků, které se budou vytvářet, ostatní pole mohou být nulová. Zatrhneme-li vpravo od názvů tří typů hotovostních dokladů (zjednodušený daňový doklad, doklad za hotové a za hotové z rozvozu) políčko součet, provede se import za každý den jednou položkou, tzn. že nebude v účetnictví zaúčtováno například 20 vystavených dokladů, ale pouze součet za všechny toho dne vystavené doklady rozlišený na celkovou částku a částky bez daně a daň podle jednotlivých daňových sazeb.

 

3. Bankovní účty

 

Zde uvedeme čísla účtů a jejich číselné označení v naší účtové osnově pro provedení automatického importu výpisů z účtů do účetnictví, pokud takovou službu využíváme.

 

4. Banka export / HP

 

Uvedeme číslo účtu a další požadované údaje pro vytvoření hromadného příkazu k úhradě přijatých saldokontních dokladů. Je možno použít až pět různých účtů pro úhradu. V jednotlivých záložkách jsou údaje pro vytvoření bankovního souboru pro specifického klienta, v další záložce jsou údaje potřebné pro vytvoření souboru do HVB bank.

 

5. Saldokonto

 

V této záložce je nutno vyplnit především čísla účtů závazků a pohledávek z naší účtové osnovy (definice pro jednotlivé sestavy saldokontní jsou nastaveny a není nutno je měnit). V této první záložce vyplníme základní a nejvíce používané účty, další případná čísla účtů pro saldokontní sledování je možno nastavit v záložce Saldokonto 3.

 

V pravé dolní části uvedeme do jednotlivých polí čísla vět, v nichž jsou zaúčtovány počáteční stavy všech účtů (počáteční účet rozvažný) případně konečné převody rozvahových účtů. Sestavy saldokontních dokladů jsou generovány z dat v jednotlivých účetních větách a účetní převody počátečních a konečných stavů by saldokontní výsledky zkreslovaly.

 

6. Saldokonto vyrovnání

 

V této záložce můžeme uvést údaje pro vyrovnání tzv. malých pohledávek či závazků (má význam v účetnictví velkého rozsahu, kde není možno jednoduše dohledat a ručně zaúčtovat rozdíly vzniklé například zaokrouhlením částky platby odběratelem apod.) Pokud zde údaje nastavíme, převezmou se při provádění funkce Vyrovnání malých pohledávek v modulu Účetnictví do aktivního panelu a zde je můžeme ještě případně změnit.

 

7. Saldokonto účty

 

Poslední záložka konfigurace saldokonta je určena pro zadání dalších až devíti čísel účtů pohledávek a závazků podle naší účtové osnovy, u nichž potřebujeme sledovat doklady z hlediska saldokonta.

Zároveň zde lze doplnit až 6 typů dokladů, pro které se nemá provádět test shody Částky s celkovým obratem na saldokontních účtech (nastavených v konfiguraci) jako první typ dokladu se implicitně nastaví 3 (v číselníku dokladů nastaven jako bankovní výpisy).

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0