Legislativa

Comments (...)

FAQ - Legislativní změny od 1.1.2012

 

00) Sbírka zákonů

 

  http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

01) DPH

 

   - snížená sazba se mění z 10% na 14%

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/od-ledna-2012-roste-dph-ctete-co-tato-zmena-ovlivni/

 

  http://jakpodnikat.cz/dph-sazby.php

 

  http://jakpodnikat.cz/dph.php

 

  http://jakpodnikat.cz/dph-danove-priznani-formular.php

 

   5 zapeklitých otázek kolem DPH, které vás zajímají

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/5-zhavych-otazek-kolem-dph-ktere-vas-zajimaji/

 

   Přehled vybraných změn v DPH od 1. ledna 2012

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/vybrane-zmeny-v-dph-od-1-ledna-2012/

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/uplatneni-dph-u-postovneho-zazehnany/

 

  http://cfoworld.cz/legislativa/zmeny-v-zakone-o-dph-za-dva-mesice-1258

 

   - Reverse - charge

 

    http://www.podnikatel.cz/clanky/ceska-danova-sprava-k-reverse-charge/

 

    http://www.podnikatel.cz/clanky/tuzemsky-reverse-charge-od-ledna-2012/

 

   - Režim přenesení daňové povinnosti

 

     Stanovisko Generálního finančního ředitelství k dopadu režimu přenesení

     daňové povinnosti u DPH na příjemce dotací

 

    http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_14673.html

 

     Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH

     ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

 

    http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14310.html

 

     Pokyn GFŘ - D – 4

     kterým se stanovuje formát a struktura výpisu z evidence pro daňové

     účely podle dle §92a

 

    http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Pokyn_GFR_D_4.pdf

 

     Zveřejnění informace k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH

     ve stavebnictví

 

    http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_14312.html

 

     Informace k výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti

     § 92a odst. 6 ZDPH (Aktualizace k 1.1.2012)

 

    http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14436.html

 

     Informace k § 92a zákona o DPH (novela 2011) - Výpis z evidence

     k režimu přenesení daňové povinnosti

 

    http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_12863.html?year=0

 

02) Elektronické podání

 

   Portál veřejné správy (PVS) se mění na Veřejné rozhraní e - Podání, VREP

 

  http://www.cssz.cz/cz/e-podani/zakladni-informace/

 

   Přesměrování podání z PVS na VREP

 

  http://www.cssz.cz/cz/e-podani/pro-vyvojare/presmerovani-podani-z-pvs-na-vrep.htm

 

   Komunikační kanály e - Podání

 

  http://www.cssz.cz/cz/e-podani/pro-vyvojare/komunikacni-kanaly-e-podani.htm

 

   Podávací a dotazovací protokol

 

  http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/0ACDBB35-F78A-4B1A-8258-7249B55C788E/0/csszpodavacidotazovaciprotokol20110608.pdf

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/od-roku-2012-se-meni-epodani-pro-cssz/

 

03) Mzdy

 

  http://www.mzdova-kalkulacka-2012.cz/

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/zakonik-prace-2012-meni-podminky-pro-vyplatu-mezd/

 

  http://spoctiduchod.mesec.cz/clanky/cista-mzda-2012-mesicne-si-polepsite-o-stokoruny/

 

  http://www.mesec.cz/clanky/deset-zmen-ktere-se-v-novem-roce-dotknou-zamestnancu/

 

   Nemocenské nadále náleží od 22. dne nemoci, z dohod o provedení práce

   se odvádí pojistné

 

  http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/nemocenske.htm

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/socialka-k-novinkam-zakona-o-nemocenskem/

 

   - od 1. ledna 2012 zůstávají v platnosti změny v nemocenském pojištění,

     které byly provedeny už k 1. lednu 2011

 

  http://www.personalista.com/zpravy/cssz-vychazky-behem-docasne-pracovni-neschopnosti-budou-nove-max-6-hodin-denne-a-dalsi-novinky-v-nemocenskem-pojisteni.html

 

   - zvyšují se redukční hranice pro úpravu DVZ. V některých případech může

     tedy dojít k mírnému růstu dávek.

 

     První redukční hranice bude činit 838 Kč (v roce 2011 částka 825 Kč),

     druhá redukční hranice bude 1 257 Kč (1 237 Kč v roce 2011) a

     třetí redukční hranice vzroste na 2 514 Kč (v roce 2011 činila 2 474 Kč).

 

     Postup pro redukci DVZ zůstává stejný, tj.

 

     do první redukční hranice se počítá z DVZ 90 %

     (u peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství

     a mateřství 100 %).

 

     Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá

     60 %.

 

     Z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá

     30 %.

     K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

 

     Denní výše nemocenského činí 60 % redukovaného DVZ po celou dobu DPN

     nebo nařízené karantény,

 

     pro peněžitou pomoc v mateřství činí denní výše jako dosud 70 %

     z redukovaného DVZ.

 

     Částka rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění se zvyšuje

     na 2 500 Kč (dosud 2 000 Kč).

 

     To znamená, že pokud sjednaný příjem bude nižší než 2 500 Kč,

     jedná se o zaměstnání malého rozsahu.

 

     Při výkonu zaměstnání malého rozsahu bude zaměstnanec pojištěn jen

     v těch kalendářních měsících, v nichž dosáhne příjmu ve výši aspoň

     2 500 Kč

 

   - náhrada mzdy

 

    http://www.podnikatel.cz/clanky/zmeny-v-poskytovani-nahrady-mzdy-od-roku-2012/

 

   - Příklad výpočtu nemocenského v roce 2012:

 

     Zaměstnanec v pracovním poměru, který se účastní nemocenského pojištění

     od 5. 1. 2010, bude uznán dočasně práce neschopným dne 1. 2. 2012.

     Dočasná pracovní neschopnost zaměstnance bude trvat do 8. 3. 2012.

 

     Nemocenské bude zaměstnanci náležet od 22. 2. do 8. 3. 2012.

 

     Rozhodným obdobím pro výpočet nemocenského bude období

     od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2012.

 

     Při vyměřovacím základu zaměstnance za rozhodné období ve výši

     350 000 Kč bude denní vyměřovací základ činit

     před redukcí 958,90 Kč (350 000 Kč/365 dnů).

 

     Z výše první redukční hranice (838 Kč v roce 2012) se započítá 90 %,

     tj. 754,2 Kč (= 90 % z 838 Kč).

 

     Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice

     (958,90 Kč – 838 Kč = 120,90 Kč) se započítá 60 %, tj. 72,54 Kč

     (= 60 % z 120,90 Kč).

 

     Redukovaný denní vyměřovací základ  bude činit 827 Kč

     (754,20 Kč + 72,54 Kč, zaokrouhleno na celé koruny nahoru).

 

     Výše nemocenského za kalendářní den bude činit 60 % redukovaného

     a na celé koruny nahoru zaokrouhleného denního vyměřovacího základu,

     tj. 496,2 Kč, po zaokrouhlení 497 Kč.

 

   - Novela zákoníku práce zavádí účast na nemocenském a důchodovém

     pojištění pro osoby, které konají práci na základě

     dohody o provedení práce (DPP), která dříve pojištěnou činností nebyla.

 

     Zaměstnanci, kteří vykonávají práci na základě DPP jsou od 1. 1. 2012

     účastni nemocenského pojištění, avšak jen v těch kalendářních měsících,

     do kterých jim je zúčtován započitatelný příjem vyšší než 10 000 Kč.

     Účast na pojištění se posuzuje v každém měsíci zvlášť.

     V praxi to bude znamenat, že pokud odměna zaměstnance na DPP v jednom

     kalendářním měsíci přesáhla 10 000 Kč, je zaměstnavatel povinen

     zaplatit a odvést pojistné na sociální zabezpečení.

     Zaměstnanec, který vykonává v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele

     více DPP, je účasten nemocenského pojištění, pokud součet jeho příjmů

     z těchto dohod přesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč.

     Z dávek nemocenského pojištění se zaměstnanci, účastnému nemocenského

     pojištění na základě DPP, poskytují při splnění stanovených podmínek

     nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství.

     Ochranná lhůta ze zaměstnání zaměstnance činného na základě DPP

     neplyne.

     Zaměstnavatel má povinnost oznámit nástup do zaměstnání zaměstnance

     na DPP v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o nemocenském

     pojištění v dané lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž vznikla

     poprvé účast na nemocenském pojištění.

     Den skončení zaměstnání tohoto zaměstnance je zaměstnavatel povinen

     oznámit do 8 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání.

 

    http://www.podnikatel.cz/clanky/dohoda-o-provedeni-prace-2012/

 

    http://www.podnikatel.cz/clanky/odmeny-z-dohody-o-provedeni-prace/

 

    http://www.podnikatel.cz/clanky/dohoda-o-provedeni-prace-na-socialko-a-zdravotko/

 

    http://www.podnikatel.cz/clanky/nahrada-odmeny-u-dohod-o-provedeni-prace-od-2012/

 

    http://jakpodnikat.cz/dohoda-provedeni-prace.php

 

    http://finexpert.e15.cz/rubriky/2012-zmeny-v-odstupnem-ci-dohode-o-provedeni-prace

 

    http://www.podnikatel.cz/clanky/dohoda-o-provedeni-prace-2012-a-socialni-pojisteni/

 

   - Krátkodobé zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu 2012

 

    http://www.podnikatel.cz/clanky/kratkodove-zamestnani-a-maly-rozsah-2012/

 

   - výše průměrné měsíční mzdy, kterou stanovuje vyhláškou vláda

     pro příští rok je stanovena na 25 137 korun

 

    http://finance.idnes.cz/rok-2012-zivnostnikum-se-zvysi-minimalni-zalohy-na-pojistnem-pqr-/podnikani.aspx?c=A111219_112005_podnikani_zuk

 

    http://www.gastrotrend.cz/7-rubriky-clanky/90-podnikani-uzitecne/2769-zmeny-ktere-se-dotknou-zamestnavatelu-a-zamestnancu.html

 

   - zůstává zachována superhrubá mzda a 15% sazba daně z příjmu fyzických

     osob

 

   - sleva na dítě se zvyšuje na 13 404 Kč (z 11 604 Kč) a

     sleva na poplatníka na 24 840 Kč (z 23 640 Kč)

 

    http://jakpodnikat.cz/sleva-na-dani-dite.php

 

    http://jakpodnikat.cz/sleva-na-dani-poplatnika.php

 

     maximální výše daňového bonusu se zvyšuje z 52 200 Kč na 60 300 Kč

     (maximální výše měsíčního daňového bonusu z 4 350 Kč na 5 025 Kč)

 

    http://www.podnikatel.cz/clanky/slevy-na-dani-platne-pro-rok-2011-a-zmeny-roku-2012/

 

   - všem složkám sociálního pojištění (tj. nemocenskému, důchodovému

     i pojištění na nezaměstnanost) budou nově podléhat společníci

     a jednatelé společností s ručením omezeným (dosud pouze důchodovému

     pojištění).

     Rovněž členové kolektivních orgánů právnických osob (představenstvo,

     dozorčí rada) budou nově podléhat sociálnímu pojištění (doposud pouze

     zdravotnímu pojištění).

     Zaměstnavatelé jsou povinni oznámit příslušné okresní správě sociálního

     zabezpečení nástup těchto osob do funkce, pokud mají za tuto činnost

     dohodnutou od ledna 2012 odměnu minimálně 2500 Kč měsíčně a dosud

     nebyli účastni sociálního pojištění z titulu pracovněprávního vztahu

     nebo z titulu smlouvy o výkonu funkce jednatele u dané společnosti

 

   - pokud jednatelé či členové orgánů právnických osob mají se společností

     také zaměstnanecký vztah jako vedoucí zaměstnanci, podléhá jejich

     odměna dle novely obchodního zákoníku od roku 2012 schválení valnou

     hromadou, případně dozorčí radou.

     Pokud souběh funkce a zaměstnání trval v roce 2011 a bude pokračovat

     i v roce 2012, doporučujeme společnostem, aby se valná hromada či

     dozorčí rada sešla ještě do konce roku 2011 a mzdy těchto vedoucích

     pracovníků schválila

 

    http://www.podnikatel.cz/clanky/spolecnici-jednatele-predsedove-v-roce-2012/

 

    http://www.podnikatel.cz/clanky/cinnost-jednatele-s-r-o-se-v-roce-2012-meni/

 

   - u dohod o provedení práce se zvyšuje dosavadní limit

     150 hodin na 300 hodin ročně.

     Tyto dohody budou nově podléhat sociálnímu i zdravotnímu pojištění,

     pokud příjem přesáhne 10 000 Kč měsíčně.

     Zaměstnavatel bude podávat přihlášku k pojištění, resp. oznámení

     o nástupu do zaměstnání obdobně jako u zaměstnání malého rozsahu zpětně,

     tedy až v měsíci následujícím po měsíci, za který zaměstnanci účast

     na pojištění vznikla, tj. kdy mu byl zúčtován stanovený příjem.

     Těmto zaměstnancům proto může vzniknout i nárok na náhradu mzdy v době

     prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti za dané období.

 

   - maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění bude

     činit 1 206 576 Kč (48násobek průměrné mzdy).

     Maximální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění bude

     činit 1 809 864 Kč (72násobek průměrné mzdy).

 

   - odměny vyplácené kolektivním orgánům právnických osob

     (členům představenstva, dozorčí rady) budou pro vyplácející společnosti

     daňovým nákladem.

 

   - od roku 2012 budou zaměstnavatelé nově povinni krátit zaměstnanci

     stravné v případě bezplatného poskytnutí jídla na pracovní cestě

     (tuzemské i zahraniční), a to za každé bezplatně poskytnuté jídlo.

     Zaměstnavatelé v podnikatelské sféře jsou však nadále oprávnění

     uplatnit nižší než stanovené krácení stravného, ale pouze pokud tak

     výslovně určí nebo dohodnou před vysláním na pracovní cestu.

     Nižší krácení ovšem bude mít daňový dopad na zaměstnance: rozdíl bude

     považován za jeho zdanitelný příjem.

 

   - od ledna 2012 si budou zaměstnavatelé moci zapůjčovat své zaměstnance,

     aniž by museli mít povolení k agenturnímu zaměstnávání.

     Do zákoníku práce se totiž vrací institut dočasného přidělení

     zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Dočasně bude možné přidělit

     zaměstnance nejdříve po uplynutí 6 měsíců trvání jeho pracovněprávního

     vztahu. Za poskytnutí zaměstnance není možné účtovat úplatu.

     Zaměstnavatel tak bude moci přefakturovat pouze mzdové náklady,

     případně cestovní náhrady.

 

   - tzv. švarcsystém, tedy výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah,

     bude od ledna 2012 postižitelný jako nelegální práce. Zjistí-li úřady,

     že zaměstnavatel používá švarcsystém, pocítí zaměstnavatel důsledky

     nejenom v oblasti daní a pojistného, jak je tomu v současné době,

     ale i ve formě pokut podle zákona o zaměstnanosti.

     Sankce pro zaměstnavatele se zvyšuje na dvojnásobek současné maximální

     pokuty, tj. až na 10 milionů korun (minimálně 250 tisíc korun),

     a pro fyzickou osobu, která bude nelegální práci vykonávat, až na

     100 tisíc korun (nyní může za výkon nelegální práce dostat pokutu

     v maximální výši 10 tisíc korun).

 

     Švarcsystém se opět stane “ofiko” nelegálním, vysoké tresty hrozí i pracovníkům

 

    http://www.podnikatel.cz/clanky/svarcsystem-2012-novela-zakona-o-zamestnanosti/

 

    http://finexpert.e15.cz/jak-poznat-svarcsystem

 

   - novelizovaný pokyn D-300 - ve Finančním zpravodaji MF č. 7/2011

 

    http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Pokyn__GFR_c_D_6.pdf

 

   - doba určitá na přelomu roku 2011/2012

 

    http://www.podnikatel.cz/clanky/zaludnosti-doby-urcite-na-prelomu-roku-2011-2012/

 

   - minimální mzda a životní minimum

 

     Minimální mzda se nezvyšuje. Prozatím

 

    http://www.podnikatel.cz/clanky/minimalni-mzda-se-nezvysuje-prozatim/

 

     Minimální mzda zůstane 8000 korun, zvýší se životní minimum

 

    http://www.novinky.cz/domaci/252894-minimalni-mzda-zustane-8000-korun-zvysi-se-zivotni-minimum.html

 

     Životní minimum stoupne

 

    http://www.penize.cz/duchody-a-davky/226416-zivotni-minimum-stoupne-drabkuv-navrh-schvalila-vlada

 

     Životní minimum a existenční minimum se zvyšuje

 

    http://www.personalista.com/zpravy/zivotni-minimum-a-existencni-minimum-se-zvysuje.html

 

     Životní minimum se zvýší na 3 410 korun, minimální mzda zůstane 8 tisíc

 

    http://zpravy.idnes.cz/zivotni-minimum-se-zvysi-na-3-410-korun-minimalni-mzda-zustane-8-tisic-1p9-/domaci.aspx?c=A111207_200156_domaci_kop

 

    http://www.podnikatel.cz/clanky/po-peti-letech-vyssi-zivotni-i-existencni-minimum/

 

    http://www.podnikatel.cz/clanky/exekuce-a-jine-srazky-ze-mzdy-2012/

 

   - zdravotní pojištění

 

     Rok 2012 přináší nové povinnosti ve zdravotním pojištění

 

    http://www.podnikatel.cz/clanky/rok-2012-nove-povinnosti-ve-zdravotnim-pojisteni/

 

    http://www.mesec.cz/clanky/zmeny-ve-zdravotnim-pojisteni-od-1-ledna-2012/

 

   - nemocenské pojištění

 

    http://www.mesec.cz/clanky/zmeny-v-nemocenskem-pojisteni-2012/

 

    http://www.podnikatel.cz/clanky/kdo-vsechno-musi-od-roku-2012-platit-nemocenske-pojisteni/

 

   - rodičovský příspěvek

 

    http://finexpert.e15.cz/rubriky/2012-zmeny-v-cerpani-rodicovskeho-prispevku

 

    http://www.penize.cz/rodicovsky-prispevek/223792-kalkulacka-rodicovskeho-prispevku-zmeny-od-roku-2012

 

   - průměrná mzda

 

    http://www.podnikatel.cz/clanky/hranice-rozhodneho-prijmu-se-zvysuje-na-2500-kc/

 

   - OZP

 

    http://www.podnikatel.cz/clanky/v-roce-2012-se-meni-podminky-zamestnavani-ozp/

 

   - Pracovní poměr na dobu určitou podle novely zákoníku práce

 

    http://www.financninoviny.cz/kariera/zpravy/pracovni-pomer-na-dobu-urcitou-podle-novely-zakoniku-prace/731503

 

   - Výpověď 2012: vyznejte se v rozvázání pracovního poměru

 

    http://www.mesec.cz/clanky/vypoved-2012-vyznejte-se-v-rozvazani-pracovniho-pomeru/

 

   - Platba zdravotního pojištění při více příjmech

 

    http://finexpert.e15.cz/rubriky/platba-zdravotniho-pojisteni-pri-vice-prijmech

 

   - Jak správně počítat délku zkušební doby od roku 2012?

 

    http://www.mesec.cz/clanky/jak-spravne-pocitat-delku-zkusebni-doby-od-roku-2012/

 

   - Legislativní změny roku 2012 v mzdové a personální oblasti

 

    http://www.podnikatel.cz/clanky/legislativni-zmeny-roku-2012-v-mzdove-a-personalni-oblasti/

 

04) OSVČ

 

  http://finance.idnes.cz/rok-2012-zivnostnikum-se-zvysi-minimalni-zalohy-na-pojistnem-pqr-/podnikani.aspx?c=A111219_112005_podnikani_zuk

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/socialni-pojisteni-osvc-2012/

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-se-zmeni-zdravotni-pojisteni-osvc-v-roce-2012/

 

  http://finexpert.e15.cz/zdravotni-pojisteni-pro-osvc-v-roce-2012

 

  http://finexpert.e15.cz/rubriky/kolik-zaplatime-na-duchodovem-pojisteni-v-roce-2012

 

  http://jakpodnikat.cz/

 

  http://jakpodnikat.cz/zdravotni-pojisteni.php

 

  http://jakpodnikat.cz/nemocenske-pojisteni.php

 

  http://jakpodnikat.cz/socialni-pojisteni-a-nizky-zisk.php

 

  http://finexpert.e15.cz/rubriky/vydajove-pausaly-za-rok-2011

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/zdravotni-a-socialni-pojisteni-osvc-v-roce-2012/

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/vyssi-zalohy-socialni-pojisteni-2012/

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/podani-prehledu-o-prijmech-a-vydajich-na-zdravotko/

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/lhuty-osvc-dane-zdravotni-socialni-pojisteni/

 

  http://finance.idnes.cz/rok-2012-podnikatele-si-mohou-navysit-zalohy-na-duchodove-pojisteni-1ch-/podnikani.aspx?c=A120110_1713705_podnikani_zuk

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/2-aktualni-tipy-k-danovemu-priznani-osvc/

 

05) Daň z nemovitostí

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/dan-z-nemovitosti-v-roce-2012-vime-co-se-meni/

 

   Nové zdanění zpevněných ploch daní z nemovitostí

 

  http://www.ucetni-portal.cz/nove-zdaneni-zpevnenych-ploch-dani-z-nemovitosti-107-c.html

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/kdo-podava-priznani-k-dani-z-nemovitosti/

 

06) Zákoník práce

 

   Zákoník práce 2012. Velký rozcestník připravovaných změn

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/zakonik-prace-2012-pripravovane-zmeny/

 

   Zákoník práce a změny pro rok 2012

 

  http://www.mineralfit.cz/clanek/zakonik-prace-a-zmeny-pro-rok-2012

 

   Změny v zákoníku práce od 1. 1. 2012

 

  http://www.mesec.cz/clanky/prehledne-zmeny-v-zakoniku-prace-od-1-1-2012/

 

  http://www.novinky.cz/domaci/250367-novy-zakonik-prace-umoznuje-sefum-vyhodit-simulanty.html

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/od-ledna-se-vyrazne-meni-zakonik-prace-ctete-jak/

 

  http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/zacne-platit-novela-zakoniku-prace-ma-zamezit-svarcsystemu-729758#utm_medium=ekomail&utm_source=mail

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/ctenari-patraji-po-prechodnych-opatrenich-k-novele-zakoniku/

 

07) Sazby mýtného a dálniční kupóny

 

   Sazby mýtného v roce 2012

 

  http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/doprava/mdcr-sazby-mytneho-v-roce-2012/1000470/62871/

 

  http://www.ceskaposta.cz/cz/aktualne/tiskove-zpravy/2011/dalnicni-kupony-jiz-koupite-na-vsech-postach--id36424/

 

  http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/mytne-podrazi-dopravcum-se-pritizi-i-pres-slibene-kompenzace-729736#utm_medium=ekomail&utm_source=mail

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/myto-dalnicni-znamky-2012/

 

08) Účetnictví

 

   Platná legislativa - Vyhlášky pro rok 2012

 

  http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_vf_pravpred_platna_leg_vyhlasky2011_65419.html

 

   Změny Českých účetních standardů

 

  http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/financni_zpravodaj_66548.html

 

  http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_vf_pravpred_platna_leg_standardy2011_66835.html

 

  http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_vf_pravpred_66793.html

 

  http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ucetni_reforma_vf_PAP_66833.html

 

  http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_vf_pravpred_platna_leg_vyhlasky_67128.html

 

09) Daňový kalendář pro rok 2012

 

  http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/danovy-kalendar-pro-rok-2012/1000465/62730/

 

   Upozornění na daňové povinnosti v roce 2012

 

  http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/upozorneni-na-danove-povinnosti-rok-2012/1000465/62723/

 

   Upozornění na daňové povinnosti v roce 2012

 

  http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/danove_tiskopisy_14567.html

 

  http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/analyzy-statistiky/kalendar-rychlych-informaci-v-roce-2012/1000431/62370/

 

10) Zahraniční stravné

 

  http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/sazby-zahrnicniho-stravneho-2012/1000465/62856/

 

   Vyhláška č. 379/2011 Sb.

   o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012

 

  http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/cestovni_nahrady_66193.html

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/zahranicni-cestovni-nahrady-v-roce-2012/

 

11) Sazby náhrad za používání vozidel, stravné a průměrné ceny pohonných hmot

 

  http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/nahrady-pouziti-vozidel-prum-cen-hmot-12/1000465/62883/

 

   Změny v cestovních náhradách 2012

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/zmeny-v-cestovnich-nahradach-2012/

 

   Zaměstnancům stoupnou diety za služební cesty vlastním autem

 

  http://ekonomika.idnes.cz/zamestnancum-stoupnou-diety-za-sluzebni-cesty-vlastnim-autem-p7t-/ekonomika.aspx?c=A111229_204752_ekonomika_brm

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/zmeny-v-tuzemskych-cestovnich-nahradach/

 

  http://www.mesec.cz/clanky/jak-se-vas-dotknou-zmeny-u-stravneho/

 

  http://www.seky.cz/aktuality-seky/aktualita:96/

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/vyhlaska-se-sazbami-tuzemskeho-stravneho-ke-stazeni/

 

12) Kalkulačky

 

  http://www.penize.cz/kalkulacky

 

13) Trestní odpovědnost firem

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/firmy-treste-se-od-ledna-jste-trestne-odpovedne/

 

   Víme, jak eliminovat riziko trestní odpovědnosti firmy na minimum

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-eliminovat-riziko-trestni-odpovednosti/

 

14) Odbory

 

   Omezení odborů, v malých firmách budou mít útrum

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/omezeni-odboru-v-malych-firmach-budou-mit-utrum/

 

15) Sociální dávky

 

   Se sockartou pro hotovost i na nákupy

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/se-sockartou-pro-hotovost-i-na-nakupy/

 

  http://www.nasepenize.cz/prispevek-na-bydleni-od-ledna-vzrostl-kdo-ma-narok-a-kolik-muze-ziskat-10088

 

16) Živnostenský zákon

 

   S označováním provozovny číslem počkejte, brzy tato povinnost skončí

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/s-oznacovanim-provozovny-cislem-pockejte/

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/novela-zbavi-zivnostniky-nekterych-povinnosti/

 

17) Obchodní rejstřík

 

   Zápis do obchodního rejstříku půjde rychleji a levněji

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/zapis-do-obchodniho-rejstriku-pujde-rychleji/

 

18) Občanský zákoník

 

   Nový občanský zákoník ovlivní podnikání

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/novy-obcansky-zakonik-podnikani/

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/poslanci-odklepli-novy-obcansky-zakonik/

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/obcansky-zakonik-pozitivni-zmeny-pravni-nejistota/

 

  http://zpravy.idnes.cz/prosel-obcansky-zakonik-zmeni-po-50-letech-zivot-od-kolebky-do-hrobu-1fr-/domaci.aspx?c=A111109_073354_domaci_kop

 

  http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=719042

 

19) Zákon o obchodních korporacích

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/zakon-o-obchodnich-korporacich-prosel-snemovnou/

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/novy-zakon-o-obchodnich-korporacich/

 

20) Další legislativa

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/rok-2012-prinasi-smrst-zakonnych-zmen/

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/co-se-meni-od-roku-2012-v-prijmovce/

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/pausal-na-dopravu-2011-v-danove-evidenci/

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/novy-pokyn-gfr-d-5-k-postupu-pri-realizaci-ruceni/

 

  http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-54314500-rok-2011-konci-co-nas-ceka-v-tom-pristim-projdete-si-nejdulezitejsi-zmeny?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed

 

  http://www.mesec.cz/clanky/zmeny-v-roce-2012-v-kostce/

 

  http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/rok-bez-penez-730033

 

  http://www.penize.cz/dph/227493-zmeny-ktere-v-roce-2012-provetraji-nasi-penezenku

 

  http://www.sfinance.cz/zpravy/finance/337643-co-nam-letos-stat-vezme-a-co-da-/

 

  http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zmeny-od-roku-2012/zmeny-pro-podnikatele-od-roku-2012/1001697/59121/

 

  http://finexpert.e15.cz/rubriky/2012-zdrazi-temer-vsechno

 

  http://www.denik.cz/ekonomika/pripravte-se-na-smrst-novych-zakonu20120102.html

 

  http://www.penize.cz/sporeni/227596-skola-financni-gramotnosti-utahovani-opasku

 

  http://www.personalista.com/penize/stavebni-sporeni-2012-nizsi-statni-podpora-zdanene-uroky.html

 

  http://prazsky.denik.cz/ekonomika/co-noveho-ceka-ceskou-rodinu20120103.html

 

  http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/monitoring-sbirky/pravni-predpisy-sbirka-52-tyden-2011/1001183/62938/?ctrss=2007

 

  http://www.ipodnikatel.cz/Dane-v-podnikani/prehled-nejdulezitejsich-zmen-pro-podnikatele-v-roce-2012.html

 

  http://finexpert.e15.cz/prehled-zmen-ktere-tento-rok-provetraji-nasi-penezenku#utm_medium=ekomail&utm_source=mail

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/co-podnikatele-ceka-v-roce-2012/

 

21) ISPV

 

  http://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/FAQ.aspx

 

   V roce 2012 je termín dodání dat do 25. dne měsíce následujícího

   po skončení sledovaného období. Termín pro zaslání dat za 4. čtvrtletí

   2011 je 25. leden 2012.

   V tomto čtvrtletí nezapomeňte odeslat obě části dat – údaje o ekonomickém

   subjektu (za říjen - prosinec 2011) i o pracovních poměrech

   (za leden - prosinec 2011)!

 

22) Daňové formuláře

 

   Vzory všech aktuálních daňových tiskopisů v roce 2012

 

  http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/66.html

 

   Upozornění MF k tiskopisům

 

  http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/danove_tiskopisy_5301.html

 

   25 5460

   Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních

   požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění

   (Vzor č. 19)

 

  http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2012/5460_19.pdf

 

  http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_14991.html?year=0

 

   25 5401

   Přiznání k dani z přidané hodnoty

   (Vzor č. 17)

 

  http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2012/5401_17.pdf

 

   5 5412

   Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty

   (Vzor č. 13)

 

  http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2012/5412_13.pdf

 

   Upozornění k tiskopisům pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé

   činnosti a z funkčních požitků

 

  http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10062.html

 

23) Obchodní právo

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/vite-co-se-v-roce-2012-zmeni-v-obchodnim-pravu/

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/konec-schrankovym-firmam/

 

24) Popis struktury souborů

 

  http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_seznam.faces

 

   Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH

   Zkratka: DPHEVD

   Verze: 01.01.03

   Ze dne: 2.5.2011

 

  http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_detail.faces?zkratka=DPHEVD

 

   Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH

   Zkratka: DPHEVD

   Verze: 01.01.04

   Ze dne: 14.11.2011

 

  http://epodpora.mfcr.cz/media/struktura_dphevd_112011.pdf

 

   Změna XML struktury formuláře DPHEVD v souvislosti s §92e zákona

   č. 235/2004 Sb., o DPH - poskytnutí stavebních nebo montážních prací

 

  http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr_info/aktualita.faces;jsessionid=8376F73637336E664FBA3F33A0155267.ajp13sqli2v?zaznam=24

 

   Informace o XML strukturách formulářů aplikace EPO od 1.1.2012

 

  http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr_info/aktualita.faces;jsessionid=8376F73637336E664FBA3F33A0155267.ajp13sqli2v?zaznam=29

 

   Daňový portál - EPO - Elektronická podání

 

  http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

 

   Přehled formulářů pro daňovou správu

 

  https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

 

   Obecný popis struktury souborů

 

  https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/PodatelnaEPO.pdf

 

25) Specializovaný finanční úřad

 

   Přechod na Specializovaný finanční úřad

 

  http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_14582.html

 

   Informace o Specializovaném finančním úřadu

 

  http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/14473.html

 

26) Plánovací kalendář 2012

 

  http://www.julda.cz/wp-content/uploads/2010/12/kalendar2012hodiny.pdf

 

27) Spotřební daně od 1.1.2012 - změna u tabáku a tabákových výrobků

 

  - platná legislativa je zde:

 

    http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dan-lih/

 

    http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dan-pivo/

 

    http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dan-vino/

 

    http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dan-tabak/

 

                          Sazba daně      Sazba daně       Minimální

                          pevná část      procentní část

 

    Cigarety              1,12 Kč / kus   28 %             celkem nejméně však 2,10 Kč / kus

 

    Doutníky, cigarillos  1,25 Kč / kus        

 

    Tabák ke kouření      1 400Kč / kg        

 

    Ostatní tabák         1 350 Kč / kg

 

28) Prezident podepsal daňovou reformu, která ruší superhrubou mzdu

 

  http://www.denik.cz/ekonomika/prezident-podepsal-danovou-r20111227.html

 

   Reforma nahrazuje koncept superhrubé mzdy se sazbou 15 procent novou 19procentní sazbou daně,

   která by měla být počítána z hrubé mzdy.

 

   Vládní daňová reforma by podle schváleného znění měla nabýt účinnosti v povolebním roce 2015;

   ministr financí Miroslav Kalousek ale již v rámci jejího schvalování uvedl, že na jaře bude

   přijata novela, která změny vrátí na počátek roku 2014

 

  http://ekonomika.idnes.cz/klaus-podepsal-danove-zakony-i-loterijni-normu-fr4-/ekonomika.aspx?c=A111227_114456_ekonomika_spi

 

  http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-54291570-klaus-podepsal-dalsi-reformni-zakony-souhlasil-i-s-odvody-z-hazardu-obcim?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed

 

  http://www.novinky.cz/domaci/254558-klaus-podepsal-danovou-reformu-upravuje-hazard-a-rusi-superhrubou-mzdu.html

 

  http://www.novinky.cz/domaci/254568-prehled-jake-zmeny-prinese-danova-reforma.html

 

29) 2012: zrušen statistický výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/2012-mene-administrativy-je-pro-nektere-podnikatele-usporou/

 

30) Velký rozcestník daňových změn roku 2012

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/velky-rozcestnik-danovych-zmen-roku-2012/

 

31) Zdravotní reforma

 

  http://www.mednews.cz/cz/aktuality/11721/hlavni-zmeny-vyplyvajici-pro-pacienty-ze-zdravotnicke-reformy-?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

 

   Hlavní změny vyplývající pro pacienty z reformy zdravotnictví v roce 2012

 

  http://www.vitalia.cz/clanky/zmeny-pro-pacienty-ze-zdravotnicke-reformy/

 

32) Přehled nových zákonů, které se dotknou v roce 2012 firem

 

  http://www.podnikatel.cz/clanky/prehled-novych-zakonu-ktere-se-v-roce-2012-dotknou-firem/

 

33) Bankovní účty

 

  http://www.penize.cz/ucty-karty/227499-jak-se-zmeni-poplatky-bank-v-novem-roce

 

  http://finexpert.e15.cz/rubriky/srovnani-podnikatelskych-uctu

 

34) Sociální pojištění

 

  http://spoctiduchod.mesec.cz/clanky/zmeny-v-socialnim-pojisteni-od-1-1-2012/

 

35) Daňové přiznání 2011

 

  http://www.mineralfit.cz/clanek/danove-priznani-za-rok-2011

 

36) Stavební spoření

 

  http://www.mineralfit.cz/clanek/stavebni-sporeni-a-zmeny-pro-rok-2012

 

 

 

FAQ - Legislativní změny v roce 2011

 

- Změny v nemocenském pojištění zaměstnanců od 1. 1. 2011

 

http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/zmeny-nemocenskem-pojisteni-zamestnancu-od-1-1-2011-zmeny-postupu-osetrujiciho-lekare-zamestnavatele.htm

 

 Od 1. 1. 2011 se bude nemocenské vyplácet až od 22. kalendářního dne trvání

 dočasné pracovní neschopnosti

 

 Zaměstnavatel bude poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy podle zákoníku práce

 v období prvních 21 kalendářních dnů

 

 Pro dobu od 1. 1. 2011 bude nadále platit právní úprava denní výše

 nemocenského - tj. 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ)

 po celou dobu DPN nebo nařízené karantény, která byla přijata původně

 jen pro rok 2010. (Místo dřívější odstupňované sazby nemocenského

 z redukovaného DVZ ve výši 60 %, 66 % a 72 %.)

 

 Jestliže DPN vznikne nebo karanténa bude nařízena před 1. 1. 2011 a bude

 trvat ještě v roce 2011, bude se nemocenské vyplácet za podmínek a po dobu

 podle zákona o nemocenském pojištění ve znění účinném do 31. 12. 2010

 (tj. od 15. kalendářního dne trvání DPN)

 

 Výpočet dávek – změny redukčních hranic

 

 Dávky nemocenského pojištění se vypočítávají z redukovaného DVZ a rozhodným

 obdobím je zpravidla 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem,

 ve kterém vznikla sociální událost, s níž je spojen vznik nároku na dávku.

 K 1. 1. 2011 se změní redukční hranice pro úpravu DVZ v závislosti na vývoji

 výše průměrné mzdy, což ovlivní i mírný nárůst výše dávek. První redukční

 hranice bude činit 825 Kč (nyní 791 Kč), druhá redukční hranice 1 237 Kč

 (nyní 1 186 Kč) a třetí redukční hranice 2 474 Kč (nyní 2 371 Kč).

 Do první redukční hranice se počítá z denního vyměřovacího základu 90 %

 (u peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství

 a mateřství 100 %). Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční

 hranice se počítá 60 %. Z částky nad druhou redukční hranici do třetí

 redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se

 nepřihlíží

 

- Změny v poskytování náhrady mzdy roku 2011

 

http://www.podnikatel.cz/clanky/zmeny-v-poskytovani-nahrady-mzdy-roku-2011/

 

 Redukční hranice nemocenské

 

 Redukční hranice  první  druhá  třetí

 2010                791   1186   2371

 2011                825   1237   2474

 

 Stanovení redukčních hranic pro náhradu mzdy

 

 Krok první

 

 Výpočet redukční hodinové hranice pro náhradu mzdy z redukčních hranic (RH)

 pro nemocenské pojištění:

 

 - První RH: 825 x 0,175 = 144,38 Kč

 - Druhá RH: 1237 x 0,175 = 216,48 Kč

 - Třetí RH: 2474 x 0,175 = 432,95 Kč

 

 Redukční hranice náhrada mzdy

 

 Redukční hranice  první   druhá   třetí

 2010             138,43  207,55  414,93

 2011             144,38  216,48  432,95

 

 Krok druhý

 

 Dále se postupuje v souladu se zákonem o nemocenském pojištění.

 Částka první redukční hranice se započítává z průměrného hodinového výdělku

 ve výši 90 %.

 Z rozdílu částky druhé a první redukční hranice se započítává

 60 % průměrného hodinového výdělku a z rozdílu třetí a druhé redukční

 hranice se započítává 30 % průměrného hodinového výdělku.

 K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

 

 - 1. redukční hranice: 144,38 x 0,9 = 129,95 Kč

 - 2. redukční hranice: 216,48 – 144,38 = 68,60 x 0,6 = 43,26 Kč

 - 3. redukční hranice: 432,95 – 216,48 = 216,47 x 0,3 = 64,95 Kč

 

 Maximální upravený redukovaný základ:

 

 129,95 + 43,26 + 64,95 = 238,16 Kč

 

 Krok třetí

 

 Vypočte se hodinová náhrada mzdy z upraveného průměrného hodinového výdělku

 náležejícího od 4. pracovního dne dočasné pracovní neschopnosti.

 Náhrada mzdy se zaokrouhluje na haléře, teprve za celý kalendářní měsíc

 se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru

 

 Příklad pro srovnání náhrady mzdy v roce 2010 s rokem 2011

 

 Onemocněl zaměstnanec pracující v běžných osmihodinových směnách s průměrným

 hodinovým výdělkem 172,50 Kč, což odpovídá hrubé měsíční mzdě ve výši cca

 30 000  Kč. Jeho pracovní neschopnost trvala jeden pracovní týden

 (od pondělí do neděle).

 

 Rok 2010

 

 - Z první redukční hranice bude započteno 124,59 Kč

 - Z druhé redukční hranice bude započteno 20,445 Kč

   tj. (172,50 - 138,43) x 0,6

 

 Hodinová náhrada mzdy od 4. dne pracovní neschopnosti činí 87,02 Kč,

 tj. 60 % z (124,59 + 20,45).

 

 Za první tři dny nemoci, tj. pondělí až středa, náhrada mzdy nenáleží.

 Za čtvrtek a pátek se započítá celkem 16 hodin. V sobotu a v neděli

 neměl zaměstnanec podle harmonogramu směn pracovat, náhrada mzdy za

 tyto dny mu tedy nenáleží. Vypočtená hodinová náhrada mzdy činí po

 zaokrouhlení na celé koruny nahoru 87,01 x 16 hodin = 1393 Kč.

 

 Rok 2011

 

 - Z první redukční hranice bude započteno 129,95 Kč

 - Z druhé redukční hranice bude započteno 16,87 Kč

   tj. (172,50 – 144,38) x 0,6

 

 Hodinová náhrada mzdy od 4. dne pracovní neschopnosti činí 88,09 Kč

 tj. 60 % z (129,95 + 16,87).

 

 Vypočtená hodinová náhrada mzdy činí po zaokrouhlení na celé koruny nahoru

 88,09 x 16 hodin = 1410 Kč. Zaměstnanec tedy v roce 2011 dostane ta

 stejnou délku nemoci o celých 17 Kč více.

 

- Slevy na dani a daňové zvýhodnění v Kč

 

  Sleva na dani                                 2010  2011 2011 (měsíčně)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Poplatník                                    24840 23280 1970

  Manželka/manžel v domácnosti                 24840 24840 jen v ročním zúčtování

  Invalidní důchod prvního nebo druhého stupně  2520  2520  210

  Invalidní důchod třetího stupně               5040  5040  420

  Držitel průkazu ZTP/P                        16140 16140 1345

  Student do 26 let věku                        4020  4020  335

  Daňové zvýhodnění (bonus) na dítě            11604 11604  967

  - maximální daňový bonus                     52200 52200 4350

  - minimální daňový bonus                       100   100   50 

 

- Přechod pracovní neschopnosti z roku 2010 do roku 2011

 

 Vznikla-li pracovní neschopnost v roce 2010 a trvá i v roce 2011, poskytuje

 se náhrada mzdy a nemocenské podle stávajících předpisů platných

 do 31.12.2010, čili náhrada mzdy od zaměstnavatele náleží prvních

 14 dnů pracovní neschopnosti a nemocenské od 15. dne trvání pracovní

 neschopnosti.

 

- Podpůrčí doba u nemocenské

 

 Z důvodu prodloužení období poskytování náhrady mzdy o 7 kalendářních dnů

 se zkracuje podpůrčí doba pro poskytování nemocenského u poživatelů

 starobního a invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně. Poživatelům

 těchto důchodů náleží nemocenské od 1. 1. 2011 po dobu nejvýše 63

 kalendářních dnů; dosud náleželo po dobu až 70 kalendářních dnů v

 kalendářním roce nebo při téže pracovní neschopnosti.

 

 Vznikla-li poživateli starobního a invalidního důchodu pro invaliditu

 3. stupně pracovní neschopnost v roce 2010 a trvá i v roce 2011, náleží

 nemocenské po dobu až 70 kalendářních dnů.  Teprve v případě, kdy pracovní

 neschopnost vznikla 1. ledna 2011 nebo po tomto datu, náleží poživateli

 takového důchodu nemocenské nejvýše po dobu jen 63 kalendářních dnů.

 

- Výše nemocenské

 

 Nemocenské bude již trvale činit 60% redukovaného denního vyměřovacího

 základu.

 

- Nástup na peněžitou pomoc v mateřství

 

 Těhotná žena má nastoupit na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) v období

 mezi začátkem osmého a šestého týdne před očekávaným dnem porodu.

 

 Jestliže nastoupí na PPM později, například jen 4 týdny před očekávaným

 dnem porodu, považuje se za den nástupu na PPM začátek 6. týdne před

 očekávaným dnem porodu.

 

 K začátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu se zjišťuje:

 

 - splnění podmínky účasti na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270

   kalendářních dnů v posledních dvou letech před tímto dnem,

 - rozhodné období pro výpočet PPM,

 - u OSVČ ještě splnění podmínky účasti na nemocenském pojištění OSVČ po

   dobu aspoň 180 dnů v posledním roce před tímto dnem (kromě 270 dnů),

 - začátek podpůrčí doby, to znamená, že od tohoto dne se začíná počítat

   poskytování PPM, i když ve skutečnosti se PPM poskytuje až od pozdějšího

   data, například až od 4. týdne před očekávaným dnem porodu.

 

- Pojistné na sociální zabezpečení od 1. 1. 2011

 

http://www.pamservis.cz/1/2/pojistne-na-socialni-zabezpeceni-od-1-1-2011-cid249118/?wa=WWW10E3%20MU&uid=81385&e=134266&odkud=ENMUP

 

 Sazba pojistného na nemocenské pojištění zůstává pro zaměstnavatele

 ve výši 2,3 % s tím, že zaměstnavatelé již nebudou mít možnost odečíst

 si polovinu částky zúčtované na náhradě mzdy poskytnuté zaměstnancům

 za dobu dočasné pracovní neschopnosti (DPN) nebo karantény.

 

 Zaměstnavatelé s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26

 si mohou dobrovolně zvolit, že jim možnost odečtu zůstane zachována,

 pokud zaplatí vyšší nemocenské pojištění – tj. v sazbě 3,3 % (místo 2,3 %).

 Tuto volbu však musí zaměstnavatelé předem písemně oznámit nejpozději do

 20. ledna příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a budou si moci

 odečíst od pojistného polovinu náhrad mzdy vyplacených zaměstnancům za

 období prvních 21 dnů DPN v kalendářních měsících běžného  roku.

 

 Výše sazby pojistného na nemocenské pojištění OSVČ se zvýší na 2,3 %

 (nyní 1,4 %) a sjednotí se s výší pojistného u zaměstnavatelů. Nemocenské

 pojištění je pro OSVČ nadále dobrovolné.

 

 Minimální platba na nemocenské pojištění se v důsledku této změny zvyšuje

 na 92 Kč. OSVČ, které v současné době platí měsíční platbu nemocenského

 pojištění v rozmezí 56–91 Kč, si musí za měsíc leden 2011 a následující

 měsíce zvýšit platbu minimálně na 92 Kč, aby nedošlo k zániku jejich

 nemocenského pojištění. Zároveň se měsíční základ stanovený platbou na

 nemocenské pojištění omezuje dle měsíčního vyměřovacího základu pro zálohu

 na pojistné na důchodové pojištění za daný kalendářní měsíc, který si nově

 OSVČ může také určit svou platbou. To znamená, že pro platbu pojistného

 na nemocenské pojištění se použije měsíční vyměřovací základ stejný jako

 pro platbu pojistného na důchodové pojištění.

 

 Maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného na sociální

 zabezpečení v kalendářním roce 2011 zůstává stejný (tj. na úrovni roku 2010),

 ve výši 72násobku průměrné měsíční mzdy, tzn. částka 1 781 280 Kč. Pokud

 tuto částku zaměstnanec pracující u jednoho zaměstnavatele přesáhne, z

 částky, o kterou ji přesáhne, nebude již platit pojistné zaměstnanec ani

 zaměstnavatel.

 

 Maximálním vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

 pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku

 zaměstnanosti bude v roce 2011, stejně jako u zaměstnanců, 72násobek

 průměrné mzdy, tedy částka 1 781 280 Kč.

 

 Maximální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro placení záloh na pojistné

 v roce 2011  činí 148 440 Kč, tedy 1/12 maximálního (ročního) vyměřovacího

 základu. Tento limit platí i pro měsíční základ nemocenského pojištění.

 

 Den platby pojistného je důležitý. Za den platby v případě placení na účet

 příslušné okresní správy sociálního zabezpečení se považuje den, kdy dojde

 k připsání pojistného na její účet. Za každý den prodlení běží penále ve

 výši 0,05 % z dlužného pojistného. Přesný termín platby je významný

 především u dobrovolného nemocenského pojištění OSVČ. V případě, že platba

 nemocenského pojištění není připsána na účet místně příslušné OSSZ do

 20. dne následujícího měsíce, ale třeba až 21. dne, tak dojde k zániku

 nemocenského pojištění OSVČ od prvního dne měsíce, za který nebylo pojistné

 řádně a včas uhrazeno.

 

 U plateb v hotovosti v pokladně příslušné správy sociálního zabezpečení

 se nic nemění, dnem platby je nadále den převzetí hotovosti.

 

- Sazby pojistného

 

 Zaměstnavatel vyplácí zaměstnancům náhrady za 4. pracovní až 21. kalendářní

 den nemoci. Za jistých podmínek může polovinu vyplacených náhrad dostat

 zpět snížením odvodu sociálního pojištění ČSSZ:

 

 Rok 2010

 

 - jedna sazba nemocenského pojištění

 - refundace 50% náhrad pro všechny zaměstnavatele

 

 Rok 2011

 

 - refundace 50% náhrad jen pro zaměstnavatele, kteří dobrovolně platí

   vyšší nem.poj. 3,3 % místo 2,3 % (soc.poj. celkem 26 % místo 25 %)

 - zaměstnavatel se přihlašuje k tomuto režimu na celý kalendářní rok

   písemným oznámením na OSSZ nejpozději 20. ledna

 - ostatní zaměstnavatelé uplatní refundaci vyplacených náhrad za nemoc

   naposled ve mzdách za prosinec 2010

 - změnou sazby pojistného (z 25 na 26 %) se nezmění základ daně

   (superhrubá mzda)

 

- Maximální vyměřovací základ zdravotního a sociálního pojištění

 

       2010               2011

 1.707.048        1.781.280

 

- Změny v pojistném na zdravotní pojištění od 1.1.2011

 

http://www.zpmvcr.cz/cz/aktualita.html?id=287

 

 Od ledna 2011 dochází k navýšení hodnoty průměrné mzdy, která ovlivňuje

 stanovení minimálního a maximálního vyměřovacího základu.

 

 Minimální vyměřovací základ zaměstnance a OBZP

 

 Minimální vyměřovací základ je odvozen z minimální mzdy, která zůstala

 od ledna 2007 nezměněna, a to ve výši 8 000 Kč.  Pojistné z minimální

 vyměřovací základu pro zaměstnance a OBZP tedy bude i nadále činit

 1 080 Kč.

 

 Minimální vyměřovací základ pro OSVČ

 

 Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50% průměrné

 měsíční mzdy v národním hospodářství, která je určena částkou 24 740 Kč.

 Minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2011 je 12 370 Kč

 a minimální záloha na pojistné 1 670 Kč. Zálohu ve výši 1 670 Kč musí

 poprvé za leden 2011, nejpozději do 8. 2. 2011, uhradit OSVČ, které

 zahajují v roce 2011 samostatnou výdělečnou činnost, nebo ty, které

 podle Přehledu za rok 2009 platily v roce 2010 zálohy nižší než 1 670 Kč,

 s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ.

 

 Maximální vyměřovací základ pro zaměstnance a OSVČ

 

 Maximální vyměřovací základ pro zaměstnance a OSVČ činí 72násobek

 průměrné mzdy ve výši 24 740 Kč. Maximální vyměřovací základ tak bude

 v roce 2011 pro zaměstnance a OSVČ činit 1 781 280 Kč.

 

 Pro zálohy OSVČ platí, že maximální měsíční vyměřovací základ je

 148 440 Kč a z toho maximální výše zálohy OSVČ je stanovena na 20 040 Kč.

 Tato nová maximální výše zálohy bude platná až od měsíce, ve kterém OSVČ

 podají nebo by měly podat Přehled za rok 2010

 

- Informace k novému přiznání k dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2011

 

http://www.du.cz/1/2/informace-k-novemu-priznani-k-dani-z-pridane-hodnoty-od-1-1-2011-cid249216/?wa=WWW10E3%20DU&uid=1690845&e=514037&odkud=ENDU

 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/5401_vzor_17.pdf

 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/5412_vzor_13.pdf

 

- Pro firmy i jednotlivce zůstávají stejné sazby daně z příjmů - 19 % a 15 %

 

- Sazba pro odvod pojistného pro zaměstnavatele nadále 25 %

 

- S koncem roku 2010 končí i možnost platit daně daňovou složenkou

 

http://www.podnikatel.cz/clanky/co-ceka-a-nemine-podnikatele-v-roce-2011/

 

 Od ledna 2011 se tedy budou daňové zálohy a doplatky daní platit:

 

 1. Na pokladně finančního úřadu

 2. Poštovní poukázkou typu „A“

 3. Bankovním příkazem

 4. Internetovým bankovnictvím

 

- Sazby pojistného placeného zaměstnavatelem

 

  2010                        2011

  ---------------------------------------------------------

  jedna varianta:             dvě varianty:

  25% s refundací 1/2         a) 25% bez refundace náhrad

  vyplacených náhrad          b) 26% s refundací 1/2 náhrad

 

- Formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé

 činnosti a z funkčních požitků (MFin 5457 vzor 21 platný od roku 2011)

 

- Rozhodný příjem pro důchodové pojištění jednatelů, společníků

 

   2010          2011

  6.000         6.200

 

- Daňové změny roku 2011

 

http://www.podnikatel.cz/clanky/co-ceka-a-nemine-podnikatele-v-roce-2011/

 

 Zdanění důchodů podnikajících nebo pracujících důchodců, které přesáhnou

 hranici 840 tisíc korun ročně

 

 Je zavedena tzn. povodňová daň v podobě slevy na dani na poplatníka,

 která je snížena o 1200 Kč ročně, a to pouze pro zdaňovací období roku 2011

 

- Novela zákona o účetnictví a související novely vyhlášek

 

http://cfoworld.cz/legislativa/novela-zakona-o-ucetnictvi-a-souvisejici-novely-vyhlasek-668

 

- Dochází ke změně minimální výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění.

 Nejnižší vyměřovací základ, z něhož se bude toto pojistné hradit, bude od

 1. 1. 2011 částka 6 185 Kč a minimální měsíční pojistné na dobrovolné

 důchodové pojištění bude činit 28 % z této částky, tj. 1 732 Kč.

 (V roce 2010 činilo minimální měsíční pojistné 1 660 Kč.)

 

http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/zmeny-v-duchodovem-pojisteni-od-1-1-2011.htm

 

http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/ucast-na-pojisteni/dobrovolna.htm

 

- Jak se mění podmínky doručování písemností v novém daňovém řádu

 

http://www.podnikatel.cz/clanky/zmeny-pisemnosti-spravce-dane/

 

- Od 01.04.2011 - snížení limitu při osvobození od DPH u zásilek

 zaslaných ze zemí, které nejsou členy EU ze současných 150 EUR na 22 EUR

 

http://www.lupa.cz/zpravicky/nakupy-v-zahranici-podrazi-az-od-dubna/

 

- Padesátikoruna skončí v oběhu na konci března 2011

 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci/143476/padesatikoruna-skonci-v-obehu-na-konci-brezna.html

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0