Licence

Comments (...)

    Licenční smlouva programového vybavení

 

    Ekonomický/Pokladní/Restaurační Systém manas (ES manas)

 

    s koncovým uživatelem (EULA)

 

    Licenční smlouva je neoddělitelnou součástí

programového vybavení ES manas (dále jen programové

vybavení manas) a upravuje právní vztahy mezi

dodavatelem programového vybavení manas - společností

 

manas.info s.r.o.

Slavojova 579/9, 12800 Praha 2

IČ: 44013370

DIČ: CZ44013370

Spisová značka: C 3002 vedená u rejstříkového soudu v Brně

Základní kapitál: 100 000 Kč

 

a koncovým uživatelem (odběratelem, uživatelem).

 

    Programové vybavení manas (včetně dokumentace a

souborů, které jsou jeho součástí) je autorské dílo

podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění

a jeho použití se řídí (není-li uvedeno jinak)

ustanoveními tohoto zákona. Programové vybavení manas se

neprodává - uděluje se POUZE licence k jeho užívání, a

to v podobě měsíčních licenčních poplatků, dle

aktuálního ceníku na http://manas.info/ za převod

a využití práv k 1 licenci programu. Autorem

programového vybavení manas a majitelem všech

autorských práv k němu je:

 

Ing. Petr Maňas - software,

Husníkova 2082/12, 15800 Praha 5

IČ: 11478489

 

    Nainstalováním programového vybavení manas uživatel

se zněním Licenční smlouvy programového vybavení manas

v aktuálním znění souhlasí a zavazuje se ji dodržovat

- vědomým zaškrtnutím pole "Souhlasim s vyse uvedenym

licencnim ujednanim" v úvodu instalace. Plný text této

licenční smlouvy je uveden v textovém poli ve stejném

okně a o nutnosti potvrdit souhlas se zněním licenćních

podmínek je uživatel upozorněn následujícím textem ve

stejném okně: "Pro pokracování v instalaci musíte

souhlasit s temito licencním podmínkami. Prectete si

je pozorne.". Uživatel se zněním Licenční smlouvy

programového vybavení manas také souhlasí a zavazuje se

ji dodržovat vědomým povolením aktualizace programového

vybavení manas přes Internet. Aktuální znění této

licenční smlouvy je uvedeno na konci souboru

Novinky.txt, který se zobrazí vždy současně s nabídnutím

povolení aktualizace programového vybavení manas přes

Internet.

 

    Licence ES manas opravňuje uživatele používat

programové vybavení manas v měsících, ve kterých

byl pro každou jím používanou licenci zaplacen měsíční

licenční poplatek.

 

    Uživatel - vlastník licence programového vybavení

manas - je oprávněn programové vybavení manas a jeho

následné inovace v podobě UPGRADE a UPDATE nainstalovat

POUZE na tolik počítačů, kolik má v tu chvíli zakoupeno

licencí programového vybavení manas. Toto se vztahuje na

počítače zapojené v síti, samostatné počítače (notebook,

...) a všechny počítače na jiných provozovnách

uživatele, na kterých je programové vybavení manas

nainstalováno.

 

    Uživatel nemůže poskytnout, pronajmout, převést,

půjčit ani prodat programové vybavení manas, ani jeho

žádnou součást, třetí straně bezplatně ani za úhradu.

 

    Uživatel nesmí provádět žádné zásahy a změny v

programovém vybavení manas ani v souborech, které jsou

jeho součástí, s výjimkou zásahů a změn, které jsou

výslovně uvedeny v dokumentaci. Dokumentace

k programovému vybavení manas je dostupná

v elektronické podobě a je součástí distribuce

programového vybavení manas. Aktuální dokumentace

k programovému vybavení manas je dostupná na

http://manas.info/. Není povolena dekompilace a zpětná

analýza programového vybavení.

 

Místem plnění záruky je vždy kontaktní adresa dodavatele.

 

    Záruka se poskytuje 24 měsíců od data uhrazení

ceny licence programového vybavení manas a výslovně se

vztahuje pouze na fyzické součástí distribučního balení

(CD-R média, tištěné materiály).

 

    Záruka 6 měsíců se vztahuje na správný chod

programového vybavení manas v souladu s dokumentací.

V případě nesprávného chodu programového vybavení manas

bude uživateli poskytnuta opravená verze programového

vybavení jejím umístěním na webové stránky dodavatele.

Tato záruka se nevztahuje na nesprávný chod programového

vybavení manas způsobený nesprávným nebo špatným

používáním nebo nehodou, případně používáním na

nevhodném hardware (min. MS Windows XP, min. Pentium

Celeron 333 MHz, min. 256 MB na MS Windows XP/2003,

min. 512 MB na MS Vista/2008/7, min. 500 MB

volného místa na disku), chybně nakonfigurovaném

počítači nebo v prostředí chybně nastavené sítě nebo

následkem viru nebo jiného škodlivého kódu.

 

    Dodavatel výslovně v žádném případě a za žádných

okolností neručí za jakékoliv škody způsobené při

používání programového vybavení manas na výpočetní

technice, síťové technice, komunikační a telekomunikační

technice, příslušenství, programovém vybavení či

datových a jiných souborech uživatele. Dodavatel

výslovně v žádném případě a za žádných okolností

neodpovídá za ušlý zisk, finanční a jinou ztrátu, škody

ze ztrát na zisku, ztráty informací o podnikání,

přerušení podnikání, penále a pokuty a jiné finanční

nároky a komerční i ostatní škody uživatele, včetně

náhodných, speciálních, následných nebo jiných škod a

škod způsobených zásahem vyšší moci ať jsou jakékoliv.

Vyloučení jakékoliv záruky se týká i Y2K - problému roku

2000 a následujících. Výše uvedené platí i při označení

programového vybavení manas jako jednoho z možných

původců těchto škod. Dodavatel dále neručí za jakékoliv

výstupy programového vybavení manas vůči obchodním

partnerům, finančním úřadům, správcům daně a jiným

institucím a subjektům.

 

    Chybnou funkci programového vybavení manas musí

uživatel reklamovat písemně a pro vyřešení reklamace je

povinen na vyžádání zaslat dodavateli požadované

podklady, informace a datové i jiné soubory. Po vyřešení

reklamace bude opravené programové vybavení manas zdarma

zpřístupněno na Internetu nebo za cenu médií a

manipulační poplatek zasláno na CD-R médiu uživateli.

Vyřešení reklamace programového vybavení manas je

podmíněno zaplacením všech měsíčních licenčních poplatků

za každou uživatelem používanou licenci v okamžiku

nahlášení reklamace.

 

    Textové a jiné informace, které jsou součástí

programového vybavení manas, jsou zařazeny zdarma bez

jakékoliv záruky a s vyloučením odpovědnosti jakéhokoliv

druhu. Nesmí být použity mimo programové vybavení manas.

 

    V žádném případě a za žádných okolností odpovědnost

dodavatele programového vybavení manas nepřevýší

finanční částku zaplacenou za jeden měsíční licenční

poplatek, dle aktuálního ceníku na http://manas.info/

krát počet používaných licencí, a to bez ohledu na výši

a druh uplatňované náhrady vzniklých škod. Na základě

paragrafu 386 odstavce 1 Zákona 513/1991 Sb. - Obchodní

zákoník v aktuálním znění se uživatel programového

vybavení manas vzdává práva na náhradu škody.

 

    Podpora programového vybavení manas je provozována

prostřednictvím:

 

1) telefonní linky (aktuální uvedeny na http://manas.info/)

  v pracovních dnech v běžné pracovní době

  (při obsazené telefonní lince nebo při nedostupnosti

  obsluhy je nutné volání opakovat, při delší

  nedostupnosti jsou informace uvedeny na

  http://manas.info/)

 

2) elektronické pošty (info@manas.info) - dodavatel

  si vyhrazuje právo odpovědět dle svých časových dispozic

 

3) Internetu (http://manas.info/) - aktuální verze,

  dokumentace a informace

 

4) instalace, školení a osobní konzultace programového

  vybavení manas provádí dodavatel za úhradu pouze na svém

  pracovišti po předchozí domluvě dle aktuálního ceníku

  na http://manas.info/.

 

5) programátorské práce, konverze dat, tvorba mustrů a

  šablon sestav, SQL dotazů, oprava poškozených dat a

  další služby jsou prováděny za úhradu na základě písemné

  objednávky uživatele, dodavatel může požadovat zálohu

  vyplacenou předem až do výše 100 % předpokládané ceny

  - cena je smluvní, dle aktuálního ceníku na

  http://manas.info/.

 

    Podpora programového vybavení manas platí po dobu

pravidelných úhrad měsíčních licenčních poplatků. Po

tuto dobu má uživatel přístup ke všem aktualizacím

programu na http://manas.info/ a nárok na telefonickou a

E-mailovou podporu.

 

    V případě, že měsíční licenční poplatek v násobku

uživatelem používaného počtu licencí nebyl včas uhrazen,

a to ani po případné upomínce, nebude uživateli dále

poskytována jakákoliv podpora programu a uživatel je

povinen programové vybavení manas odinstalovat ze všech

počítačů a přestat je dále používat. V případě, že po

přerušení pravidelných úhrad měsíčních licenčních poplatků

má uživatel později zájem programové vybavení manas dále

používat, je uživatel povinen doplatit zpětně všechny

měsíční licenční poplatky od přerušení úhrad až do

okamžiku jejich obnovení.

 

    Cena licence programu, placené podpory a  dalších

služeb je uvedena v aktuálním platném ceníku dostupném

na http://manas.info/. Individuálně je možné sjednat

rozšířenou placenou podporu programového vybavení manas

přesně dle požadavků uživatele, včetně úprav programového

vybavení manas. V tomto případě je cena smluvní.

 

    Dodavatel si vyhrazuje právo odložit vyřešení

reklamace a jiných závazků vůči uživateli do doby, než

uživatel uhradí veškeré finanční závazky, které má vůči

dodavateli.

 

    Tato Licenční smlouva programového vybaveni

ES manas platí od 3. června 2012 do vydání nové.

                               

 

 

  Instalací aktuální verze programového vybavení manas souhlasíte s aktuálním

  zněním Licenční smlouvy ES manas uvedené na konci tohoto souboru.

 

 

 

2010.04.26a / 16:00

 

003) Upravena správa starších licenčních souborů

 

 

 

2010.02.12a / 12:00

 

001) Pokud vystavujete daňové doklady, ověřte správnost uvedení Vašeho DIČ na nich

 

    v některých případech by ve starších verzích programu mohlo být uvedeno

    DIČ ve tvaru XXX-xxxxxxxx místo tvaru CZxxxxxxxx, pouze v případě, že je Váš

    licenční soubor xxxxxxxx.WMU starší než cca. 5 let

 

    podle MFČR (ověřeno dne 17.02.2009) starší tvar DIČ bez CZ nevadí, lze dohledat

    v rejstřících

 

002) Upravena správa licencí

 

 

 

FAQ - Účtování měsíčních platech za licenci ES manas

 

1. proforma faktura (výzva k zaplacení částky) se neúčtuje závazkově, pouze vede

  v operativní evidenci, je to klasická platba předem, záloha, tzn. účtuje se

  až celková zaplacená částka na základě výpisu z BU:

 

  Př.:

 

  1785,00  MD 314xxx

  1785,00                     D 221xxx

 

2. Přijatý daňový doklad vystavuju tak, že DUZP = den zaplacení, obsahuje

  náležitosti daňového dokladu, je zde uvedena částka zaplacené zálohy a částka

  k úhradě (= 0) a rekapitulace DPH. Zaúčtuje se nákladově (plus nárok na

  odpočet DPH) a zaplacená záloha se odúčtuje proti závazkovému účtu:

 

  Př.:

 

  1785,00                       D 321xxx

  1500,00  MD 518xxx

   285,00  MD 343xxx

  1785,00  MD 321xxx

  1785,00                      D 314xxx    

 

 

 

Novinky v Ekonomickém Systému manas od 1. října 2007.

 

Od 1. října 2007 platí nové licenční podmínky pro užití ES manas, naleznete

je v aktuální Licenční smlouvě. Největší změnou je změna našeho obchodního modelu,

kdy místo platby za každou licenci programu a následnou roční fakturaci jeho

UPGRADE budeme nyní požadovat pravidelný měsíční licenční poplatek 300,-- Kč

(+ 19 % DPH) za každou objednanou licenci programu (tj. za každý počítač, na

kterém je program nainstalován, a to bez ohledu na to, zda jde o počítače

zapojené v síti, samostatné počítače nebo počítače na pobočkách a dalších

místech podnikání uživatele). Fakturace bude probíhat měsíčně elektronicky

zasíláním výzev k úhradě a daňových dokladů E-mailem v podobě PDF souborů

se všemi náležitostmi daňového dokladu.

 

ES manas tak můžete začít používat ihned a přitom náklady na jeho provoz

v podobě pravidelných měsíčních licenčních poplatků platit postupně.

Pokud s našimi službami nebudete spokojeni, můžete poskytování licence kdykoliv

písemně vypovědět. Podrobnosti naleznete v aktuálním znění Licenční smlouvy.

 

 

 

Fakturace ES manas na přelomu 2009/2010

 

   - se změnou DPH souvisí i fakturace z naší strany - od 1. 1. 2010 budeme vystavovat

     všechny naše zálohové faktury a faktury vždy k 1. dni v objednaném platebním

     období (měsíc/čtvrtletí/pololetí/rok) předem, všichni uživatelé ES manas obdrží

     první platební doklad k 1.1.2010 již s novými sazbami DPH a koncem roku 2009

     platební doklad do 31.12.2009 se současnými sazbami DPH tak, že bude obsahovat

     poměrnou část částky do 31.12.2009. Poslední platební doklad v roce 2009 bude vystaven

     v průběhu prosince se splatností 31.12.2009 a měl by být uhrazen do 31.12.2009,

     abychom mohli vystavit daňový doklad ještě s 19% DPH. Daňový doklad je možné

     vystavit až po přijetí platby. Na uhrazení všech našich platebních dokladů

     do 31.12.2009 (den, kdy by se částka měla objevit na našem účtě, je nutné počítat

     s bankovním převodem a jeho omezením na konci roku) bude vázána naše pomoc

     při inventuře na začátku roku 2010.

 

 

 

Použití ES manas

 

   - uživatelé s trvalou licencí ES manas:

 

     - mohou používat časově neomezeně všechny verze ES manas až do data ukončení podpory

       ES manas dle objednané a uhrazené podpory, po jejím ukončení mohou používat

       poslední dostupnou verzi ES před datumem ukončení podpory libovolně dlouho,

       ale bez podpory od tvůrce programu a přístupu k importu XML dokladů z VO

       přes webovou službu, bez nápočtů/grafů a některých dalších novějších

       funkcí programu

 

     - stačí při upozornění nainstalovat aktuální verzi programu pouze na

       příjmovém počítači povolením nabídnutého AutoUpgrade

 

   - uživatelé s měsíční (čtvrtletní/pololetní/roční) licencí ES manas:

 

     - mohou používat ES manas včetně podpory od tvůrce programu a přístupu k importu

       XML dokladů z VO přes webovou službu, nápočtů/grafů a všech funkcí programu

       POUZE po dobu objednané a uhrazené podpory

 

     - nejpozději do 30.04.2010 a 30.11.2010 je nutné přeinstalovat ES manas

       na všech počítačích, včetně pokladních míst a náhledových skenerů, jinak

       stačí při upozornění nainstalovat aktuální verzi programu pouze na

       příjmovém počítači povolením nabídnutého AutoUpgrade

 

   - informace o časovém omezení používání licence ES manas, podpory od autora

     ES manas a dalších funkcích jsou přehledně uvedeny v okně Přihlášení

     v záložce Licence + Podpora

 

   - počínaje 14 dny před vypršením některého z časových omezení se při každém

     spuštění programu v okně Přihlášení objeví informace o nutnosti nainstalovat

     aktuální verzi programu

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0