Malá organizace

Comments (...)

FAQ - Mzdy - malá organizace

 

1. U zaměstnanců v hlavním pracovním poměru s podepsaným prohlášením doplňte v

  Kartě zaměstnance v záložce Mzdové zařazení Forma mzdy = 4

  (7 je určena pro specifický výpočet u největšího zákazníka v jeho maloobchodní síti),

  Mzdová sazba = částka a mzdový tarif (není nutno, bere se mzdová sazba).

  Pokud budou tyto údaje zadány a pracovník odpracoval celý měsíc bez dalších

  složek mzdy (nebo je zadáno datum ukončení pracovního poměru), není nutno

  v měsíčních složkách mzdy znovu zadávat mzdu 121, program vezme údaje přímo

  z karty a vypočítá časovou mzdu sám. Pokud se ve stejné záložce zadá i procento

  prémií, počítá je taky automaticky. Prémie stanovené pevnou částkou se zadávají

  do měsíčních složek mzdy.

 

2. U důchodců uveďte opět v Kartě zaměstnance v záložce Mzdové zařazení:

  - Forma mzdy = 6

  - Sazba (bude-li uvedena v kartě sazba, stačí při zadávání měsíční složky mzdy DoPP,

    tj. 631 zadat pouze počet odpracovaných hodin a program  si  sazbu vezme z karty.

    Pokud je sjednaná odměna jiná než hodinová, zadá se počet hodin a do pole Kč

    celková odměna (např. 1200) a program sazbu zpětně dopočítá a vychází z této

    zadané částky.

  - Základ daně/poplatník = 1 (důchodce) - je nastaveno, že podepsal prohlášení

    (tj. daň se počítá zálohově 12 %) a zároveň se bere jako důchodce, tzn. nemá

    nárok na měsíční odpočet nezdanitelné částky ani slevy na dani

  - Ve složce ZP doplňte pojišťovnu (zvolit a stisknout "nastav"), byť se z DoPP

    pojistné nepočítá, program kontroluje zadání pojišťoven u všech zaměstnanců

    (nikde není uvedeno, že nebude mít třeba v dalším měsíci mzdu podléhající odvodu

    zdravotního či sociálního pojistného)

 

3. Nastavení měsíčních složek mzdy u jednotlivých zaměstnanců:

  - pokud je základní hodinová sazba nastavena v kartě zaměstnance v měsíčních složkách

    mzdy se pak neuvádí, výpočet by byl duplicitní

  - základní mzda za N odpracovaných dnů se vezme z karty podle datumu nástupu a ukončení

  - složka mzdy 631 (DoPP), počet hodin a buď nic (bere se sazba z karty) nebo celková

    částka v případě smluvní odměny.

 

4. Mzdové listy - nahlížení je možné, ale je nutno je nejdříve nechat vygenerovat

  (tlačítko Mzdový list v záložce Zaměstnanci slouží k rychlému otevření již vygenerovaného

  mzdového listu pro případné prohlížení). Mzdové listy za celý rok se generují

  při převodu mezd, v průběhu roku můžete kdykoliv vygenerovat mzdový list, který

  bude obsahovat zpracovaná data (tj. od 1.1. do zpracovávaného měsíce) v záložce

  Tiskové sestavy (Mzdy/Tiskové sestavy), v okně vyberete sestavu Mzdový list

  (myší, podsvítí se modře celý řádek) a pod oknem kliknete na tlačítko

  "Sestava - Generování + tisk". Sestava se vytvoří a nabídne k prohlížení na obrazovce

  případně k vytištění. Po vygenerování lze pak u každého právě aktivního zaměstnance

  v záložce zaměstnanci otevřít jeho mzdový list k prohlížení.

 

5. Karta zaměstnance - pracovní verze karty přístupná z Evidence zaměstnanců - otevřete

  zvoleného zaměstnance k "opravě", na otevřené Kartě zaměstnance zvolíte záložku

  Sestavy, na ní bude aktivní zcela vlevo podzáložka Tiskové sestavy a na ní hned po

  názvem je tlačítko "Tisk karty zaměstnance za období" - vytiskne se zatím pracovní verze,

  která ale obsahuje všechny údaje.

 

6. Tiskopisy pro zdravotní sociální pojišťovnu lze po provedeném výpočtu mezd

  (u zaměstnanců je pouze pracovní výpočet mezd pro právě aktivního zaměstnance,

  měsíční výpočet pro všechny zaměstnance se provádí v záložce Výpočet mezd) nechat

  vygenerovat stejným způsobem jako výše popsaný Mzdový list

  v záložce "Tiskové sestavy". Sestavy jsou seřazeny podle abecedy,najdete

  "Sociální pojištění" a zvolíte tlačítko Sestava - generování a tisk.

  Pro správné vytištění je nutno v konfiguraci mít nastavené všechny údaje u pojišťoven

  i u zpracovávané firmy (projít jednotlivé záložky Konfigurace mezd).

  Sestava pro zdravotní pojišťovny se vytvoří obdobně, pokud je pojišťoven více,

  generují se postupně.

 

7. ELDP - v aktuální verzi je možno vytvořit kompletní ELDP pro elektronické podání

  (el. klíč a smlouva s ČSSZ) nebo podklady pro vyplnění údajů do tiskopisu, který je volně

  ke stažení na stránkách www.cssz.cz . U menšího počtu zaměstnanců je to jednodušší

  než domlouvat elektronický styk (dokud ho nezavedou povinně jak plánují).

  Podklady pro vyplnění lze vygenerovat z hlavní nabídky Mzdy, záložka XML/ELDP,

  potom záložka ELDP a tlačítko "ELDP - generování XML+tisk"

 

8. Potvrzení o zaměstnání u "odejitšího" zaměstnance - po provedeném měsíčním výpočtu mezd

  zvolte Zaměstnanci, otevřte jeho kartu (Opravit), v ní záložku Sestavy a přímo uprostřed

  uvidíte (napravo od tisku karty zaměstnance z bodu 5) úzké bílé výběrové okno se

  seznamem sestav, klikněte na šipku vpravo a najděte sestavu

  198-Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), zaškrtněte políčko "načti data" a zvolte

  vpravo tlačítko "Sestava". Musí být nastaveny údaje o firmě (jak bylo popsáno výše

  v konfiguraci mezd), sestava se nabídne k prohlížení a tisku.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0