Mzdy

Comments (...)

Mzdy

 

http://www.podnikatel.cz/clanky/nahrada-mzdy-se-od-roku-2016-zvysuje-mozna-i-prodluzuje/

Náhrada mzdy se od roku 2016 zvyšuje, možná i prodlužuje

 

http://www.podnikatel.cz/clanky/exekuce-nove-i-z-dohod-o-provedeni-prace-ucetni-z-toho-zesedivi/

Exekuce nově i z dohod o provedení práce, účetní z toho zešediví

 

http://www.podnikatel.cz/clanky/konec-jednoduchosti-sjednavani-dohod-o-provedeni-prace/

Konec jednoduchosti sjednávání dohod o provedení práce

 

http://www.podnikatel.cz/clanky/exekuce-z-dohod-o-provedeni-prace-nove-pravni-vyklady/

Exekuce z dohod o provedení práce. Nové právní výklady

 

http://www.podnikatel.cz/clanky/ctete-jak-se-meni-minimalni-a-zarucena-mzda-v-roce-2016/?utm_content=buffer8ce65&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#utm_source=rss

Čtěte, jak se mění minimální a zaručená mzda v roce 2016

 

 

 

 

2011.03.22a / 00:00

 

002) Mzdy

 

    - v okně Mzdy vpravo nahoře doplněno tlačítko Dokumentace

      s aktuální dokumentací

 

 

 

2010.01.11c / 18:00

 

001) Mzdy upraveny (žlutě zvýrazněno) a doplněny smlouvy pro uživatele 112016:

 

    07 - Mzdový výměr - hodinová mzda

 

    - doplněny parametry:

 

      Mzda Kč/hod.

 

    08 - Dohoda o pracovní činnosti

 

    - doplněny parametry:

 

      DPČ - Vymezení pracovní činnosti:

 

      DPČ - Pracovní činnost začne dne

 

      DPČ - Zkušební doba

 

      DPČ - Ukončena bude dne

 

      DPČ - Zaměstnanec obdrží odměnu

 

    09 - Dodatek k dohodě o odpovědnosti

 

    - doplněny parametry:

 

      09 - Uzavřené dne

 

      09 - se mění ke dni

 

 

 

2010.01.05a / 12:00

 

001) Mzdy

 

    - pro druh činnosti 26 a 27 a vyměřovací základ SP <= 5.999 Kč

      se bere SP za zaměstnance nulové

 

 

 

2008.02.19a / 09:00

 

002) Mzdy

 

    - blokováno zadání zaměstnance s číslem (OSCP) mimo 1 - 99999999

 

 

 

2007.10.26c / 20:00

 

001) Mzdy - výběr zaměstnance

 

    - upraven výběr zaměstnance podle 5/6/7 - STRK/STRV při zadání delšího

      řetězce než 6/5 znaků

 

 

 

Mzdy

 

Modul MZDY otevíráme kliknutím na nápis "Mzdy" v horní liště příslušné aktuálně otevřené agendy (firmy), případně kliknutím na odkaz v levém sloupci pracovní plochy.

 

Agendu, tj. zpracovávanou firmu, volíme ihned po spuštění programu v úvodním panelu. Modul Mzdy je určen k výpočtu mezd pro libovolný počet zaměstnanců v malé i velké organizaci (s výpočtem dávek).

 

Nejprve je nutno nastavit základní údaje o firmě, čísla účtů pro odvody pojistného a další potřebné údaje v Konfiguraci mezd, poté doplnit data do osobní evidence zaměstnanců a pak je možno přistopit k měsíčnímu zpracování mezd.

 

Po otevření programu Mzdy se na monitoru objeví hlavní panel se základními funkcemi programu:

 

Jednotlivé funkce volíme několika způsoby:

a) Kliknutím myší na označení požadované funkce

 

b) Mezi jednotlivými funkcemi se pohybujeme pomocí tabelátoru nebo kurzorových kláves (šipka nahoru, dolů), aktivní funkci potvrdíme stisknutím klávesy ENTER

 

c) Zkrácenou volbou přímo z klávesnice můžeme zvolit funkci, v jejímž popisu je některé písmeno podtrženo, v tom případě stiskneme současně klávesu Alt + podtržené písmeno. Chceme-li například zvolit přímo z klávesnice bez použití myši nebo kurzorových kláves funkci Číselníky, stiskneme Alt+k.

 

Ukončení práce

 

Při ukončení libovolné činnosti - myší klikneme na tlačítko "Konec" nebo stiskneme klávesu Esc. Některé funkce (např. opravy v kartě zaměstnance) lze ukončit bez uložení upravených dat stiskem tlačítka "Nezapisuj" nebo funkční klávesou F2.

 

Spustíme funkci Mzdy a vytvoříme základní databázi zaměstnanců (viz kap. dokumentace Nový zaměstnance). Není nutno u každého zaměstnance vyplňovat ihned všechny údaje, data lze aktualizovat či opravovat postupně.

 

Pro správnou funkci výpočtu mezd je nutno zadat nezbytné údaje do jednotlivých panelů programu, odkud jsou pak tyto údaje přebírány při výpočtu mezd.

 

Výpočet čerpá data z těchto databází:

 

 a) Karta zaměstnance - zde je možno nastavit např. mzdový tarif, formu mzdy a další údaje do jednotlivých záložek. Karty zaměstnanců se otevírají z databáze zaměstnanců. V panelu Seznam zaměstnanců v horní části nad řádky se seznamem zaměstnanců jsou tlačítka, jejichž funkce se vztahuje vždy k aktuálně zvolenému zaměstnanci (aktuálně zvolen je zaměstnanec, vedle jehož čísla jména v řádku je šipka vlevo na řádku nebo je podsvícené libovolné pole v řádku zaměstnance). Kartu pro doplnění údajů otevřeme tlačítkem Opravit.

 

 b) Rodinní příslušníci - tlačítko nad seznamem zaměstnanců, zadáme zde pro právě aktivního zaměstnance údaje o dětech, které má poplatník uvedeny v podepsaném prohlášení k dani ze mzdy a na něž uplatňuje daňovou slevu či bonus.

 

 c) Trvalé složky mzdy -  zde zadáme takové složky mzdy, které jsou v každém měsíci pravidelně vypláceny nad rámec základní mzdy (ta se ve své měsíční či hodinové podobě uvede do karty zaměstnance v záložce Mzdové zařazení, plus případné procento pravidelně vyplácených prémií).

Do kolonky Trvalé složky mzdy patří například ošatné, prémie zadané nominálně (v Kč) a dále složky mzdy, které jsou pravidelně odváděny ze mzdy - sem patří např. spoření, penzijní připojištění, exekuce, výživné, odvod doplatku mzdy na účet poplatníka. Zde také zadáváme penzijní připojištění hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance a můžete zde zadat (pokud požadujeme informaci na výplatnici) i částku životního pojištění hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance.

 

 d) Měsíční složky mzdy - zde zadáváme při měsíčním zpracování složky mzdy, které jsou aktuální pouze v právě aktuálním měsíci - dovolená, nemoc, OČR, nárazově vyplácené prémie, stravenky atd., tj. složky mzdy nad rámec základního platu nebo snižující základní plat, ale platné pouze v aktuálním měsíci. Údaje pro výpočet základního platu (ať už měsíčního nebo na základě hodinového tarifu) program bere přímo z karty zaměstnance, záložka Mzdové zařazení. V aktuálním měsíci zadáváme pouze změny odpracované doby. Pracoval-li zaměstnanec celý měsíc a má v kartě nastaven jak mzdový tarif tak případné prémie, provede se výpočet měsíční mzdy pouze na základě údajů z karty zaměstnance a není nutno nic dalšího vyplňovat.

 

 

 

MZDY

 

Modul MZDY otevíráme kliknutím na nápis "Mzdy" v horní liště příslušné aktuálně otevřené agendy (firmy), případně kliknutím na odkaz v levém sloupci pracovní plochy či ikonu přímo na hlavní pracovní ploše programu (podle zvoleného typu zobrazení).

 

Agendu, tj. zpracovávanou firmu, volíme ihned po spuštění programu v úvodním panelu podrobněji popsáno v kapitole spuštění programu.

 

Modul Mzdy je určen k výpočtu mezd pro libovolný počet zaměstnanců v malé i velké organizaci (s výpočtem dávek).

 

Nejprve je nutno nastavit základní údaje o firmě, čísla účtů pro odvody pojistného a další potřebné údaje v Konfiguraci mezd, poté doplnit data do osobní evidenci zaměstnanců a pak je možno přistopit k měsíčnímu zpracování mezd.

 

Mzdy stejně jako ostatní moduly ekonomického systému manas pracují s přednastavenými údaji. Základní databází pro konečné zpracování mezd je číselník složek mzdy.

 

1. Struktura dat

 

Pro každou agendu jsou data samostatná a jsou uchovávána měsíčně v tabulkách, jejich označení má následující strukturu:

 

aarmQZ11.FF2

osobní evidence

aarmQZ13.FF2

rodinní příslušníci

aarmQZ22.FF2

složky mzdy

aarmQZ24.FF2

trvalé složky mzdy

____QZ31.FF2

číselník složek mzdy

 

kde

 

aa je označení agendy,

rm je rok a měsíc (prosinec 2004 = 4C)

 

2. Význam zkratek

 

použitých dále v textu:

 

SLOM

složka mzdy

BR

běžný rok

MR

minulý rok

DP

daň z příjmu

ZP

zdravotní pojištění

SP

sociální pojištění

VZ

vyměřovací základ

FF2

přípona souboru tabulky databázového stroje FlashFiler

PP

penzijní připojištění

 

3. Ovládání programu

 

Zahájení práce

Po otevření programu Mzdy se na monitoru objeví hlavní panel se základními funkcemi programu:

 

Jednotlivé funkce volíme několika způsoby:

 

a) Kliknutím myší na označení požadované funkce

 

b) Mezi jednotlivými funkcemi se pohybujeme pomocí tabelátoru nebo kurzorových kláves (šipka nahoru, dolů), aktivní funkci potvrdíme stisknutím klávesy ENTER

 

c) Zkrácenou volbou přímo z klávesnice můžeme zvolit funkci, v jejímž popisu je některé písmeno podtrženo, v tom případě stiskneme současně klávesu Alt + podtržené písmeno. Chceme-li například zvolit přímo z klávesnice bez použití myši nebo kurzorových kláves funkci Číselníky, stiskneme Alt+k.

 

Ukončení práce

 

Při ukončení libovolné činnosti - myší klikneme na tlačítko "Konec" nebo stiskneme klávesu Esc. Některé funkce (např. opravy v kartě zaměstnance) lze ukončit bez uložení upravených dat stiskem tlačítka "Nezapisuj" nebo funkční klávesou F2.

 

 

 

Zavedení mezd

 

I pokud zpracováváme mzdy pro firmu, která nevede sklad nebo jíž nevedeme účetnictví, musíme tuto firmu nastavit jako zpracovávanou agendu. Postup otevření nové agendy je popsán v kapitole Nová agenda/rok, u kroku "Převezmi data z agendy" otevřeme seznam agend, vybereme agendu "Demo mzdy", zvolíme aktuální rok a zrušíme výběr převáděných tabulek (mají význam pouze pro účetnictví). Po kliknutí na tlačítko "Převezmi" se otevře nová agenda označená námi zvolenou zkratkou a popisem. Neprovedeme-li zrušení výběru převáděných tabulek, bude program při převodu vypisovat hlášení o neexistenci tabulek, v tomto případě pouze hlášení potvrdíme, na správné otevření agendy to nemá vliv.

 

Při faktickém zavádění zpracování mezd pro již existující právě aktuální agendu (nebo pro právě za použití předchozího návodu vytvořenou pouze mzdovou agendu)  je nutno postupovat následovně:

 

1. Po otevření agendy (firmy) zvolíme nejprve modul mzdy a v něm panel Mzdy - Konfigurace MZDY"

 

V aktivní záložce vyplníme období, za které budeme poprvé počítat mzdu, v dalších záložkách vyplníme všechny potřebné údaje (podrobně popsáno v části Konfigurace / nastavení).

 

2. Poté zvolíme panel "Mzdy" a vytvoříme základní databázi zaměstnanců (viz kap. Nový zaměstnanec). Není nutno u každého zaměstnance vyplňovat ihned všechny údaje, data lze aktualizovat či opravovat postupně.

 

Další údaje potřebné k výpočtu mzdy, jako je např. mzdový tarif, formu mzdy a další zadáváme v kartě zaměstnance do jednotlivých záložek. Karty zaměstnanců jsou seřazeny v databázi zaměstnanců.

 

3. Pro správnou funkci výpočtu mezd je nutno zadat nezbytné údaje - jejich popis je na jednotlivých záložkách karty zaměstnance zvýrazněn žlutou barvou.

 

V panelu Seznam zaměstnanců v horní části nad řádky se seznamem zaměstnanců jsou tlačítka, jejichž funkce se vztahuje vždy k aktuálně zvolenému zaměstnanci (aktuálně zvolen je zaměstnanec, vedle jehož čísla jména v řádku je šipka vlevo na řádku nebo je podsvícené libovolné pole v řádku zaměstnance).

 

a) Karta zaměstnance

- zde je nutno nastavit např. mzdový tarif, formu mzdy a další údaje do jednotlivých záložek. Karty zaměstnanců se otevírají z databáze zaměstnanců. V panelu Seznam zaměstnanců v horní části nad řádky se seznamem zaměstnanců jsou tlačítka, jejichž funkce se vztahuje vždy k aktuálně zvolenému zaměstnanci (aktuálně zvolen je zaměstnanec, vedle jehož čísla jména v řádku je šipka vlevo na řádku nebo je podsvícené libovolné pole v řádku zaměstnance). Kartu pro doplnění údajů otevřeme tlačítkem Opravit.

 

OSOBNÍ ÚDAJE:

       Osobní číslo hlavního pracovního poměru - uvedeme číslo shodné s číslem zaměstnance, pokud se jedná o kartu zaměstnance v hlavním pracovním poměru. Pokud vyplňujeme kartu pro zaměstnance ve vedlejším pracovním poměru, který je zároveň u nás zaměstnán v hlavním pracovním poměru, uvedeme zde číslo karty jeho hlavního pracovního poměru (a naopak na kartě hlavního pracovního poměru uvedeme číslo jeho karty vedlejší činnosti.

       Rodné číslo, Rozená, Místo narození - uvedeme rodné číslo bez lomítka a další údaje o pracovníkovi

       Osobní číslo HPP - uvedeme číslo shodné s osobním číslem pracovníka, údaje je nutný pro statistické výkazy

 

Pokud má být v některém poli této i ostatních záložek zadán nějaký speciální znak, je jejich výčet uveden u pole, např. v poli Pohlaví (M/Z) je nutné zadat M nebo Z a ne m/z.

       

MZDOVÉ ZAŘAZENÍ:

Údaje z této záložky vstupují přímo do zpracování mezd v každém aktuálním měsíci a tvoří základní část mzdy.

 

       Forma mzdy - v tomto poli musíme pro správný výpočet mezd povinně zadat hodnotu, volíme z následujících možností:

               1 - THP,  měsíční mzda

               4 - dělník, hodinová mzda

               6 - dohoda o pracovní činnosti a ostatní vedlejší pracovní poměry

               7 - Mzda zadávaná ručně, speciální druh mzdy pouze pro MO síť Hruška

 

       Mzdová sazba, plat - toto pole musí být vyplněno, aby byla mzda vypočítána. Pokud je forma mzdy 1 - měsíční mzda, pak zde uvedeme měsíční plat, při formě mzdy 4 - hodinová mzda zde uvedeme sazbu hodinovou. Údaj tohoto pole je přebírán při měsíčním zpracování mezd do výpočtu mezd jako základní mzdová složka.

 

     Tarifní stupeň -  údaj musí být vyplněn, zadáme číslici od 1 do 16,  

 

       Mzdová sazba prémie - zadáme-li do tohoto pole v kartě zaměstnance procento prémii, budou se v každém měsíčním zpracování počítat prémie podle zadané hodnoty. Nepožadujeme-li výpočet prémií pravidelně, ale pouze v některém měsíci, zadáme v tomto případě v aktuálním měsíci výši prémií jako Měsíční složku mzdy konkrétního zaměstnance.

 

       Osobní ohodnocení -  pole může zůstat nevyplněno, v tom případě se bere osobní ohodnocení rovno 0. Zadáme-li nominální hodnotu, přebírá se při každém měsíčním zpracování mezd do výpočtu mzdy zaměstnance.

 

       Základ daně poplatník - protože se předpokládá, že většina zaměstnanců (poplatníků) má podepsáno prohlášení k dani ze mzdy, vyplňují se údaje v tomto poli následovně:

 

       Prázdné  pole - poplatník podepsal prohlášení k dani ze mzdy (uplatňuje se sleva na dani)

       1 - důchodce (podepsal prohlášení, není nárok na měsíční slevu na dani)

       2 - nepodepsal prohlášení v HPP (hlavní pracovní poměr)

       3 - nedaní se

       4 - student

 

       Základ daně invalidita - údaje do tohoto pole se opět vyplňují logicky, tj.:

       Prázdné pole - není invalidita

       1 - částečná invalidita

       2 - plná invalidita

       3 - ZTP

       A - částečná invalidita + ZTP

       B - plná invalidita + ZTP

 

       Kód odlišnosti výpočtu - uvedeme údaj 7 v případě, že zaměstnanec nemá placeny svátky v žádném měsíčním zpracování mezd.

 

       Datum změny - týká se předchozího údaje a zadáme ho v případě, že dojde ke změně ve zpracování mezd v průběhu kalendářního roku.

 

PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ:

         Druh činnosti - uvedeme 9, pokud se jedná o zaměstnance na dohodu o provedení práce, jinak pole zůstane prázdné

         Druh pracovního poměru - není-li pole vyplněno, program automaticky zařadí zaměstnance do hlavního  pracovního poměru. Pokud má pracovník u stejné firmy pracovní poměr hlavní i vedlejší, zadáme  zde V (= vedlejší pracovní poměr) V tomto případě musí mít dvě karty zaměstnance, v kartě hlavního prac. poměru uvedeno číslo karty vedlejšího pracovního poměru a v kartě VPP v poli "Druh pracovního poměru" uvedeno V.)

       Středisko kmenové -  uvedeme kmenové středisko zaměstnance (tj. středisko, v němž zaměstnanec pracuje a na jehož vrub budou případně účtovány mzdové náklady zaměstnance), v případě malé firmy neúčtující na střediska uvedeme číslo 1. Údaj je využíván při vytváření tiskových sestav, zaměstnanec může mít různé středisko kmenové a výplatní.

       Středisko výplatní - pokud zaměstnavatel vyplácí mzdu na více místech, ale ne na každém středisku. Může být jedno výplatní středisko pro více středisek kmenových, v případě malé firmy opět uvedeme číslo 1.

 

DOBA ZAMĚSTNÁNÍ:

       Datum nástupu - uvedeme datum nástupu zaměstnance do zaměstnání, nutno uvést i v případě nového zavádění zpracování mezd u každého zaměstnance, potom u každé nově vyplňované karty zaměstnance.

 

       Konec pracovního poměru - u zaměstnanců v pracovním poměru nutno v současné verzi vyplnit datum vyšší než datum nástupu (tj. např. rok 2050), jinak neproběhne výpočet mzdy v měsíčním zpracování mezd. Při faktickém ukončení pracovního poměru nahradíme aktuálním datumem ukončení pracovního poměru.

 

ÚVAZEK:

     Úvazek sjednaný denní - uvedeme sjednaný denní pracovní úvazek zaměstnance, údaj je nutno vyplnit pro správnou funkci výpočtu mezd

 

       Týdenní pracovní úvazek  - uvedeme týdenní pracovní úvazek zaměstnance

 

ZP - ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA:

     Zdravotní pojišťovna - zvolíme zatrhnutím políčka před názvem příslušnou zdravotní pojišťovnu a klikneme na tlačítko "Nastav ZP". Do pole ZP se nastaví zkratka vybrané pojišťovny podle následujícího seznamu:

      vseob - 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna

     vojensk - 201 - Vojenská zdr. pojišťovna

     hutni - 205 - Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

     bankov - 207 - Oborová pojišťovna zaměstnanců bank

     skoda- 209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠKOD

     vnitra - 211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

     revirni - 213 -Revirní bratrská pojišťovna

     metal  - 217 - Zdravotní pojišťovna METAL -ALIANCE

     ceska - 222 - Česká národní zdravotní pojišťovna

 

     ZP z doplatku do minimální mzdy platí:

 

     1) zaměstnanec (tato volba je implicitně nastavena jako správná podle zákona) - pokud je hrubá mzda nižší než je minimální vyměřovací základ, potom podle znění aktuálně platného zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, hradí celou částku zdravotního pojistného z rozdílu mezi hrubou mzdou a minimální mzdou (minimální vyměřovací základ) tj. celých 13,5% zaměstnanec. Zaměstnanec v tomto případě odvádí 1/3 pojistného na ZP ze svého vyměřovacího základu (nižší než min. vym. základ) a celou částku pojistného z rozdílu mezi vyměřovacím základem a minimálním vyměřovacím základem.

 

     2) zaměstnavatel - v tomto případě odvádí zaměstnanec pouze 1/3 ZP ze svého (nižšího vyměřovacího základu) a celou částku pojistného z rozdílu mezi minimální mzdou a vyměřovacím základem (13,5 %) hradí zaměstnavatel (překážky na straně zaměstnavatele, dohoda se zaměstnancem atd., daňové dopady z hlediska daně z příjmu musí řešit organizace individuálně).

 

     3) zaměstnanec i zaměstnavatel - pokud zaškrtneme  tuto možnost,  bere se při nižším vyměřovacím základu než je minimální mzda jako vyměřovací základ ZP minimální vyměřovací základ (minimální mzda) a z něho se vypočítá zdravotní pojištění, z této částky pak zaměstnavatel strhne zaměstnanci 1/3 a zbývající část doplatí.

 

     4) nedopočítávat - v tomto případě se zdravotní pojištění počítá ze zadaného základu, bez ohledu na jeho minimální výši.

 

SP -  SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ:

Zde zadáváme pouze údaje za aktuálního zaměstnance nutné pro vyplnění přehledu MO o vyměřovacích základech a pojistném na sociální zabezpečení.

 

VZDĚLÁNÍ:

Do pole vyplňte kód (velkými písmeny podle nápovědy uvedené níže) označující nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání. Údaj je přebírán do sestavy Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) vystavované zaměstnanci při ukončení pracovního poměru.

 

DOVOLENÁ:

       Nárok na dovolenou BR (běžný rok) - zadejte počet dnů nároku na dovolenou u poplatníka za běžný kalendářní rok.

 

       Nárok na dodatečnou dovolenou BR (běžný rok) - zadejte počet dnů nároku na dodatečnou dovolenou u poplatníka za běžný kalendářní rok.

 

     Čerpání dovolené BR - zadáme počet dnů vyčerpané dovolené, pokud pracovník nastoupil do zaměstnání v průběhu roku a má část dovolené vyčerpanou. Při čerpání dovolené v průběhu zaměstnání se údaj v tomto poli aktualizuje.

 

       Zůstatek dovolené BR - zadáme zůstatek dovolené, pokud pracovník nastoupil do zaměstnání v průběhu roku a má část dovolené vyčerpanou. Při čerpání dovolené v průběhu zaměstnání se údaj v tomto poli aktualizuje.

 

       Převod loňské dovolené -  zadáme počet dnů nevyčerpané loňské dovolené, pokud pracovník nastoupil do zaměstnání v průběhu roku a má část dovolené vyčerpanou. Při dalším zpracování mezd se údaj v tomto poli aktualizuje.

 

     Čerpání loňské dovolené -  zadáme počet dnů vyčerpané loňské dovolené, pokud pracovník nastoupil do zaměstnání v průběhu roku a má část loňské dovolené vyčerpanou. Při dalším zpracování mezd se údaj v tomto poli aktualizuje.

 

     Zůstatek loňské dovolené -  zadáme počet dnů zbývající loňské dovolené, pokud pracovník nastoupil do zaměstnání v průběhu roku a má část loňské dovolené vyčerpanou. Při dalším zpracování mezd se údaj v tomto poli aktualizuje.

 

     Čerpání MR v BR (dovolené minulého roku v běžném roku) - do těchto polí se doplňují údaje po zpracování mezd při čerpání dovolené z minulého roku v běžném roku - podle jednotlivých měsíců.

 

     Čerpání BR v BR (dovolené běžného roku v běžném roku) - do těchto polí se doplňují údaje po zpracování mezd při čerpání dovolené v běžném roku - podle jednotlivých měsíců.

 

CN - ČASOVÁ NÁHRADA:

     Výdělek průměrný pro CN -  při zahájení zpracování mezd je nutno zadat hodinový průměrný výdělek z minulého období. Při dalším zpracování mezd se údaj automaticky doplňuje v potřebných intervalech.

 

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK:

     Výdělek průměrný pro DNP - musíme zadat při zahájení práce (údaj z minulého období), po zpracování mezd se opět doplní automaticky.

 

Podrobnější popis dalších záložek karty zaměstnance je v kapitole Karta zaměstnance.

 

b) Rodinní příslušníci

- tlačítko nad seznamem zaměstnanců, zadáme zde pro právě aktivního zaměstnance údaje o dětech případně manželce, které má poplatník uvedeny v podepsaném prohlášení k dani ze mzdy a na něž uplatňuje daňovou slevu či bonus.

 

c) Trvalé složky mzdy

-  zde zadáme takové složky mzdy, které jsou v každém měsíci pravidelně vypláceny nad rámec základní mzdy (ta se ve své měsíční či hodinové podobě uvede do karty zaměstnance v záložce Mzdové zařazení, plus případné procento pravidelně vyplácených prémií).

Do kolonky Trvalé složky mzdy patří například ošatné, prémie zadané nominálně (v Kč) a dále složky mzdy, které jsou pravidelně odváděny ze mzdy - sem patří např. spoření, exekuce, výživné, odvod doplatku mzdy na účet poplatníka.

 

d) Měsíční složky mzdy

- zde zadáváme při měsíčním zpracování složky mzdy, které jsou aktuální pouze v právě aktuálním měsíci - dovolená, nemoc, OČR, nárazově vyplácené prémie atd., tj. složky mzdy nad rámec základního platu nebo snižující základní plat, ale platné pouze v aktuálním měsíci. Údaje pro výpočet základního platu (ať už měsíčního nebo na základě hodinového tarifu) program bere přímo z karty zaměstnance, záložka Mzdové zařazení. V aktuálním měsíci zadáváme pouze změny odpracované doby. Pracoval-li zaměstnanec celý měsíc a má v kartě nastaven jak mzdový tarif tak případné prémie, provede se výpočet měsíční mzdy pouze na základě údajů z karty zaměstnance a není nutno nic dalšího vyplňovat.

 

 

 

Měsíční zpracování mezd

 

Měsíční zpracování mezd můžeme rozdělit do dvou skupin:

 

1. AUTOMATICKÝ VÝPOČET - bez úprav

 

Pokud v měsíci zpracování zaměstnanec odpracoval všechny pracovní dny a neměl žádné překážky v práci ani nečerpal dovolenou, údaje pro výpočet mezd se převezmou tak, jak jsou nastaveny v kartě zaměstnance a dále v části Trvalé složky mzdy  (např. pojištění, půjčky, spoření, odvody ze mzdy ...). Počet odpracovaných dnů a hodin a počet svátků se převezme z konfigurace pro daný kalendářní rok a měsíc a všechna tato data se zahrnou do výpočtu mezd pro zaměstnance. Bezproblémový výpočet mezd předpokládá pečlivé nastavení údajů v kartě zaměstnance, především v záložce Mzdové zařazení a Pracovní zařazení. Podrobnosti v části Karta zaměstnance.

 

2. ÚPRAVY A DOPLŇKY V MĚSÍČNÍM ZPRACOVÁNÍ

 

Jestliže zaměstnanec v měsíci zpracování mezd neodpracoval všechny pracovní dny nebo je mu vyplácena nějaká částka nad rámec měsíční mzdy, případně pokud není v kartě zaměstnance zadána výše měsíční či hodinové mzdy, je nutno funkcí Měsíční složky mzdy (Otevírá se tlačítkem v horní části panelu Osobní evidence) tyto údaje zadat.

 

Nastavíme omezení výběru zaměstnanců (níže na obrázku je zvolen filtr "všechny věty"),

 

klikneme na tlačítko Zaměstnanci a otevře se seznam námi vybraných zaměstnanců.

 

Kurzorem myši zvolíme zaměstnance pro zadávání údajů (na obrázku je to zaměstnanec číslo 4). Všechny operace (kromě tlačítka Nový) uvedené nad seznamem zaměstnanců se vždy vztahují k aktuálnímu zvolenému zaměstnanci. Klikneme-li v tomto případě na tlačítko Měsíční složky mzdy, údaje zadávané do otevřeného okna se budou vztahovat k zaměstnanci číslo 4, jeho jméno je také uvedeno v hlavičce okna.

 

Zaměstnanec má zadány dvě složky mzdy (SLOM), jejich seznam je ve střední části okna, aktivní složka má jedno pole podsvícené a je označena šipkou). Nyní můžeme vždy aktivní složku zrušit, opravit či vytvořit další novou složku mzdy.  Zadáme zde tedy čerpání dovolené, příplatky či jednorázové prémie, nepřítomnost v práci z důvodu nemoci, ošetřování člena rodiny, či z důvodu jiných překážek na straně zaměstnance či zaměstnavatele - všechny tyto SLOŽKY MZDY vybíráme z číselníku Složek mzdy a zadáváme u nich odpovídající údaje. Údaje zde zadávané mají platnost pouze v daném měsíci zpracování a nepřebírají se (na rozdíl od údajů v panelu Trvalé složky mzdy) do dalších měsíců zpracování.

 

Kontrolní výpočet mzdy můžeme provést u jednotlivého zaměstnance aktivací tlačítka Výpočet mzdy. Tlačítko je umístěno  v kartě zaměstnance v záložce Osobní údaje nebo ho lze aktivovat v horní části seznamu zaměstnanců, výpočet se v tomto případě provede pro právě aktivního zaměstnance (šipka vlevo v řádku).

 

Jednorázová odměna (DoPP nebo DPČ) se vždy zadává jako Měsíční složka mzdy.

 

2a) Dohoda o provedení práce - postup zadání:

 

V kartě zaměstnance v záložce Pracovní zařazení nastavíme Druh činnosti = 9 a v záložce Mzdové zařazení je nutno u zaměstnance nastavit Forma mzdy = 6 (DPP+DPČ).

 

Při zpracování mezd zvolíme v panelu "Seznam zaměstnanců" u právě aktuálního zaměstnance novou Měsíční složku mzdy:

 

Na obrázku je aktivní zaměstnanec číslo 1  - Josef Novák, tzn. zvolíme-li nyní libovolné tlačítko v horní části panelu, bude se úprava provádět právě pro tohoto zaměstnance. Zadáváme-li měsíční odměnu za dohodu o provedení práci, zvolíme tlačítko Měsíční složky mzdy.

 

Otevře se okno se seznamem měsíčních složek mzdy (pokud už byly nějaké zadány). Pokud je seznam prázdný, zvolíme tlačítko "Nový" a zadáme údaje do jednotlivých polí karty.

 

Mzdová složka: 631  - můžeme zadat přímo tuto číselnou hodnotu (místo otazníku se uvede název této mzdové složky), nebo použít výběr prostřednictvím kláves F9 (podle čísla) či F10 (podle názvu).

Měsíc:               aktuální měsíc - při zpracování mezd je již toto pole vyplněno

Rok:                   zadáme aktuální rok - při zpracování mezd je toto pole již vyplněno

Hodiny:              zadáme počet odpracovaných hodin

Sazba / Kč:        můžeme zadat buď hodinovou sazbu a program dopočítá celkem Kč nebo zadat pouze celkovou odměnu za vykonanou práci v rámci DPP a program naopak dopočítá  sazbu.

 

2b) Dohoda o pracovní činnosti - měsíční složky mzdy

 

V kartě zaměstnance v záložce Mzdové zařazení nastavíme Forma mzdy = 6 (DPP+DPČ) Zadáme novou Měsíční složku mzdy:

Mzdová složka: 632

Měsíc:                 aktuální měsíc

Rok:                    aktuální rok

Od:                  

Do:                  

Hodiny:              počet odpracovaných hodin

Sazba:                hodinová sazba nebo

Kč:                     celková výše odměny

ostatní pole zůstanou prázdná/nulová

 

3. VÝPOČET MZDY

 

pro všechny zaměstnance provedeme z hlavní nabídky modulu Mzdy v záložce Výpočet mezd.

 

Ihned po provedení výpočtu mezd je nabídnuta sestava mzdových lístků k vytištění. Tisk je možno provést později pomocí tlačítka "Mzdové lístky".

 

Nový měsíc

 

Po ukončení zpracování mezd v daném měsíci se provede převod dat do měsíce následujícího. Opět z hlavní nabídky modulu Mzdy zvolíme záložku Převod mezd a v panelu zvolíme tlačítko Převod dat do následujícího měsíce.

 

Již uzavřená data v měsících předcházejících jsou po převodu a otevření nového měsíce přístupná pouze pro prohlížení a tisk.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0