Padesátníky

Comments (...)

Řešení konce padesátníků k 1.9.2008 v POS a hotovostních dokladech

 

- řešení je dostupné od verze programu 2008.08.15a / 12:00

 

- od datumu zpracování 1.9.2008 se automaticky nastaví zaokrouhlení

 POS a hotovostního dokladu na korunu statisticky a případné zaokrouhlení

 se rozpustí do základu DPH podle zastoupení jednotlivých sazeb DPH

 a DPH se zaokrouhlí na halíř (umožňuje aktuální i chystané znění zákona o DPH)

 

- vše lze ověřit zaškrtnutím pole Padesátník od 1.9.2008 v záložce Nápověda

 v okně Přihlášení, kdy se parametry programu nastaví stejně jak budou

 automaticky nastaveny od 1.9.2008

 

 

 

2008.08.15a / 12:00

 

001) Řešení konce padesátníků k 1.9.2008 v POS a hotovostních dokladech

 

 

 

2008.08.15a / 12:00

 

005) Agenda / Nápověda

 

    - vpravo dole zaškrtávací pole

 

      Padesátník od 1.9.2008

 

      po zaškrtnutí se zapne testovací stav pro ověření zrušení padesátníků

      od 1.9.2008 - program se chová jako by bylo 1.9.2008 a jak se potom bude chovat

 

 

 

FAQ - Informace k  zaokrouhlení daně pro účely DPH v návaznosti na ukončení platnosti mincí  v nominální hodnotě 50 haléřů k 31. srpnu 2008 v ES manas

 

Z důvodu

 

a) nejednoznačného výkladu Informace k zaokrouhlení daně pro účely DPH v návaznosti

  na ukončení platnosti mincí v nominální hodnotě 50 haléřů k 31. srpnu 2008, kterou vydalo

  MF dne 22.7.2008 a která prakticky není použitelná při prodeji potravin v malém množství

  současně v obou sazbách DPH i bez DPH,

 

b) aktuálního znění zákona o DPH:

 

 § 28

 Daňový doklad při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby

 (2) Běžný daňový doklad musí obsahovat

 l) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na

    padesátihaléře.

 

c) novelizace zákona o DPH od 1.1.2009:

 

 V § 28 odst. 2 písmeno l) zní:

 

 “l) výši daně zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedenou v haléřích.”.

 

bude v ES manas proveden výpočet DPH po zaokrouhlení hotovostní platby

na koruny po zrušení padesátníků od 1.9.2008 následovně se ZAOKROUHLENÍM DPH NA HALÍŘE

(což umožňuje aktuální i novelizovaný zákon o DPH):

 

a) celková částka hotovostní platby - paragon na MO nebo hotovostní doklad na MO/VO - bude

  zaokrouhlena matematicky na koruny

 

b) vzniklý rozdíl (max. 0,50 Kč) bude matematicky rozpuštěn do základů i daní základní a snížené

  sazby DPH v přesném poměru použití obou sazeb DPH tak, aby platilo:

 

  základ 0% + základ 9% + daň 9% + základ 19% + daň 19% = celková cena včetně DPH (zaokrouhlená na koruny)

 

  případné zaokrouhlení (max. 1 halíř) bude přičteno k nižší sazbě DPH

 

  daň bude vypočtena pomocí koeficientů (0,0826 pro 9% DPH a 0,1597 pro 19% DPH) z celkové

  částky včetně DPH pro základní a sníženou sazbu DPH upravenou podle zaokrouhlení celkové

  částky včetně DPH na koruny matematicky

 

Př. 1:

 

         součet položek včetně DPH  9%   6,49 Kč

 

         základ daně 9%                  5,50 Kč = 6,00 - 0,50

         daň 9%                          0,50 Kč = 6,00 x 0,0826  

 

         cena celkem včetně DPH          6,00 Kč = 6,49 zaokrouhleno na koruny matematicky

 

Př. 2:

 

         součet položek včetně DPH  9%   6,50 Kč

 

         základ daně 9%                  6,42 Kč = 7,00 - 0,58

         daň 9%                          0,58 Kč = 7,00 x 0,0826

 

         cena celkem včetně DPH          7,00 Kč = 6,50 zaokrouhleno na koruny matematicky

 

Př. 3:

 

         součet položek včetně DPH  9%   9,24 Kč

         součet položek včetně DPH 19%   9,24 Kč

 

         základ daně 9%                  8,26 Kč = 18,00 x 0,50 - 0,74

         daň 9%                          0,74 Kč = 18,00 x 0,50 x 0,0826, 0,50 je poměr zastoupení 9%

 

         základ daně 19%                 7,56 Kč = 18,00 x 0,50 - 1,44

         daň 19%                         1,44 Kč = 18,00 x 0,50 x 0,1597, 0,50 je poměr zastoupení 19%

 

         cena celkem včetně DPH         18,00 Kč = 18,48 zaokrouhleno na koruny matematicky

 

 

 

FAQ - Konec padesátníků v ČR

 

- od 1.9.2008 končí platnost padesátníků na základě Vyhlášky č. 174/2008 Sb.

 ze dne 2. května 2008 o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993

 

 (1) Dnem 31. srpna 2008 se ukončuje platnost mincí po 50 haléřích vzoru 1993.

 

- na webu ČNB je následující FAQ:

 

http://www.cnb.cz/cs/faq/faq_zaokrouhlovani_ukonceni_platnosti_50hal.html

 

 Jak postupovat při zaokrouhlování po ukončení platnosti 50 haléřových mincí

 

 Otázka je řešena v zákoně č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

 Ten stanoví v § 3 písm. c), že při konečném účtování prodávaných výrobků

 a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy

 k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu.

 To tedy platí pro oblast hotovostního platebního styku.

 

 V oblasti bezhotovostního platebního styku se nic nemění a ukončení platnosti

 50 haléřových mincí nemá vliv na bezhotovostní úhrady a na výpočet daně

 a vystavování daňových dokladů.

 

- Znění zákona č. 634/1992 Sb. je např. zde:

 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-634-1992-sb-o-ochrane-spotrebitele/cdruha/

 

 Část druhá: Povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb

 § 3 Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb

 

 Prodávající je povinen:

 

 c) prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy

    a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat ;

    při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti

    se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných

    peněz v oběhu.

 

- 22.7.2008 vydalo Ministerstvo financí ČR následující informaci:

 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846C-B4349686/cds/xsl/legislativa_metodika_8746.html?year=0

 Informace k  zaokrouhlení daně pro účely DPH v návaznosti na ukončení platnosti mincí v nominální

 hodnotě 50 haléřů k 31. srpnu 2008

 

 Rozhodnutím ČNB končí platnost mincí nominální hodnoty 50 haléřů jako oběživa k  31. srpnu 2008.

 V zákoně o DPH je zrušení padesátihaléřů řešeno u zaokrouhlení daně v novele zákona o DPH, s účinností

 od 1. ledna 2009.

 

 V návaznosti se zrušením platnosti padesátihaléřů bude v období do účinnosti zmiňované novely zákona o DPH,

 tj. od 1. 9. 2008 do 31.12.2008  daň v hotovostním platebním styku zaokrouhlena na nejbližší měnovou

 jednotku v oběhu, tedy na koruny (matematicky). U bezhotovostního styku bude nadále možnost uvádět

 daň v haléřích.

 

 Podle § 3 písm. c)  zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

 se při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se zaokrouhlí

 celková částka vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu.

 

 V situacích, kdy je najednou dodáváno více druhů zboží, nebo poskytováno více služeb najednou,

 je možné provést výše uvedené zaokrouhlení až u „celkové“ daňové povinnosti, tj. daně vypočítané

 ze základu daně za všechna takto uskutečněná plnění.

 

 Pokud se jedná o zdanitelné plnění podléhající pouze jedné sazbě daně, plátce vypočte částku daně

 z konečné ceny po zaokrouhlení s využitím koeficientu, který vyjadřuje sazbu daně přepočtenou včetně daně,

 tj. sazbě 9% z ceny bez daně odpovídá koeficient 0,0826 a sazbě daně 19% z ceny bez daně koeficient 0,1597.

 

 Pokud nákup zboží a služeb bude obsahovat více zdanitelných plnění s různými sazbami daně,

 je možné při zaokrouhlení celkové částky za zboží a služby při úhradě v hotovosti rozdíl vzniklý

 se zaokrouhlení celkové částky přiřadit pouze k základu daně k jedné z použitých sazeb daně,

 popřípadě rozdělit vzniklý rozdíl ze zaokrouhlení celkové částky do jednotlivých základů daně

 v členění podle sazby daně.

 

 Bude-li při výpočtu částky daně vycházet plátce z ceny bez daně a dopočte cenu s daní jako součet

 ceny bez daně a vypočtenou daň v haléřích a tuto cenu s daní zaokrouhlí dodatečně na koruny,

 je povinen provést výpočet daně z této konečné, zaokrouhlené ceny včetně daně.

 

 Podle zákona o DPH se rozdíl vzniklý zaokrouhlením při výpočtu daně podle § 37 zákona o DPH

 do základu daně nezapočítává.

 

- zmiňovaná připravovaná novela zákona o DPH čeká na podpis prezidenta a je dostupná zde:

 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=442&CT1=0

 

 vládní tisk 442 - čeká na podpis prezidenta

 Vládní návrh

 na vydání

 zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

 

 V § 37 odst. 1 se slova “ze základu daně bez daně” nahrazují slovy “ze základu daně”, slovo “částky”

 se nahrazuje slovem “úplaty” a slova “zaokrouhlí na desetihaléře, popřípadě na padesátihaléře nebo

 se uvede v haléřích” se nahrazují slovy “uvede způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l)” .

 

 V § 37 odst. 2 se slova “částky za zdanitelné plnění včetně daně nebo ceny zjištěné podle § 36 odst. 6

 v úrovni včetně daně” nahrazují slovy “úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo z částky

 stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně,” a slova “zaokrouhlí na desetihaléře, popřípadě

 na padesátihaléře nebo se uvede v haléřích” se nahrazují slovy “uvede způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l)” .

 

- v této novele je zaokrouhlení DPH řešeno jednotně v následujícím paragrafu a na ten se ostatní

 paragrafy jen odvolávají

 

 V § 28 odst. 2 písmeno l) zní:

 

 “l) výši daně zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedenou v haléřích.”.

 

- současná platná úprava zaokrouhlení do 31.8.2008 je následující:

 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/182_690.html

 

 č. 235/2004 Sb.

 ZÁKON

 ze dne 1. dubna 2004

 o dani z přidané hodnoty

 

 § 28

 Daňový doklad při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby

 (2) Běžný daňový doklad musí obsahovat

 l) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na

    padesátihaléře.

 

- Závěr:

 

 1) informace Ministerstva financí je zcela nejasná a povede k různým výkladům

 

    svědčí o tom řada diskusí na Internetu, např.:

 

    http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=463794

 

    http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=464865

 

    http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=465971

 

 

 2) podle informace MF se DPH zaokrouhlí

 

    od 1. 9. 2008 do 31.12.2008  daň v hotovostním platebním styku zaokrouhlena na nejbližší měnovou

    jednotku v oběhu, tedy na koruny (matematicky)

 

    od 1.1.2009 od platnosti novelizace zákona o DPH to ale bude takto:

 

    výši daně zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedenou v haléřích

 

    a DPH tak může být vyčísleno i na haléře a to bez omezení jen na hotovostní platby

 

 3) praktický příklad - pro ustanovení:

 

    Pokud se jedná o zdanitelné plnění podléhající pouze jedné sazbě daně, plátce vypočte částku daně

    z konečné ceny po zaokrouhlení s využitím koeficientu, který vyjadřuje sazbu daně přepočtenou včetně daně,

    tj. sazbě 9% z ceny bez daně odpovídá koeficient 0,0826 a sazbě daně 19% z ceny bez daně koeficient 0,1597.

 

    Dva brigádníci si na svačinu koupí jeden rohlík a vážený salát,

    tedy dvě různá zboží obojí v sazbě DPH 9%

 

    1. brigádník má hotově zaplatit 6,49 Kč - je to cena včetně DPH 9%

       jako součet ceny rohlíku a váženého salátu

 

       - hotově zaplatí 6,-- Kč, 6,49 se matematicky zaokrouhlí na 6,00

 

       - DPH z těchto 6,-- Kč ceny včetně DPH se vypočítá:

 

         6,00 x 0,0826 = 0,4956 Kč a zaokrouhlí se matematicky na 0,-- Kč !!!

 

       - na konci paragonu bude stát:

 

         součet položek včetně DPH       6,49 Kč

 

         základ daně 9%                  6,00 Kč

         daň 9%                          0,00 Kč  

         cena celkem včetně DPH          6,00 Kč

 

    2. brigádník má hotově zaplatit 6,50 Kč - je to cena včetně DPH 9%

       jako součet ceny rohlíku a váženého salátu - obsluha navážila o trošku

       víc než u 1. brigádníka

 

       - hotově zaplatí 7,-- Kč, 6,50 se matematicky zaokrouhlí na 7,00

 

       - DPH z těchto 7,-- Kč ceny včetně DPH se vypočítá:

 

         7,00 x 0,0826 = 0,5782 Kč a zaokrouhlí se matematicky na 1 Kč na 1,-- Kč !!!

 

       - na konci paragonu bude stát:

 

         součet položek včetně DPH       6,50 Kč

 

         základ daně 9%                  6,00 Kč

         daň 9%                          1,00 Kč  

         cena celkem včetně DPH          7,00 Kč

 

     Přestože je rozdíl v prodejní ceně zboží (včetně DPH) POUZE 0,01 Kč

     (1 halíř), je rozdíl v odvedeném DPH 1,-- Kč a 2. brigádník zaplatí

     o 1,-- Kč více. Z nákupu 1. brigádníka prodejce neodvede státu ŽÁDNÉ DPH !!!

 

     Pokud oba brigádníci zaplatí kreditní kartou, bude výše DPH

     u 1. brigádníka:

 

     6,00 x 0,0826 = 0,4956 Kč a zaokrouhlí se matematicky na 0,50 Kč

 

     a u 2. brigádníka:

 

     7,00 x 0,0826 = 0,5782 Kč a zaokrouhlí se matematicky na 0,58 Kč

 

     Zarážející je, že od 1.9.2009 je možné DPH při hotovostní platbě zaokrouhlit

     na haléře, v době od 1.9.2008 do 31.12.2008 POUZE matematicky na koruny

     a může tedy být i nulové (pro sazbu 9% pro zboží do ceny včetně DPH 6,49 Kč,

     pro sazbu 19% DPH do ceny včetně DPH 3,49 Kč)

 

 4) praktický příklad - pro ustanovení:

 

    Pokud nákup zboží a služeb bude obsahovat více zdanitelných plnění s různými sazbami daně,

    je možné při zaokrouhlení celkové částky za zboží a služby při úhradě v hotovosti rozdíl vzniklý

    se zaokrouhlení celkové částky přiřadit pouze k základu daně k jedné z použitých sazeb daně,

    popřípadě rozdělit vzniklý rozdíl ze zaokrouhlení celkové částky do jednotlivých základů daně

    v členění podle sazby daně.

 

    Příklad:

 

    zboží A včetně DPH  9% = 9,24 Kč, daň = 9,24 x 0,0826 = 0,7632, zaokrouhlím na halíře na 0,76 Kč

 

    zboží B včetně DPH 19% = 9,24 Kč, daň = 9,24 x 0,1597 = 1,4756, zaokrouhlím na halíře na 1,48 Kč

 

    základ  9% = 8,48 Kč -0,48 = 8,--

    daň     9% = 0,76 Kč 1

 

    základ 19% = 7,76 Kč

    daň    19% = 1,48 Kč 1

 

    celkem cena zboží včetně DPH = 18,48 Kč, zaokrouhlím matematicky na koruny na 18,-- Kč

 

    kupující v hotovosti zaplatí o 0,48 Kč včetně DPH méně a tento rozdíl "přiřadím" ke zvolenému

    základu DPH 9% a současně obě daně zaokrouhlím matematicky na korunu a dostanu následující

    daňovou tabulku:

 

    základ  9% = 8,48 Kč -0,48 = 8,-- Kč

    daň     9% = 0,76 Kč       = 1,-- Kč (zaokrouhleno na koruny)

 

    základ 19% = 7,76 Kč

    daň    19% = 1,48 Kč       = 1,-- Kč (zaokrouhleno na koruny)

 

    celkem cena zboží včetně DPH = 18,00 Kč

 

    Tento výpočet asi nejlépe odpovídá nesmyslnému nařízení MF a výsledkem je daňová tabulka,

    ve které neplatí základy + daně = celkem cena včetně DPH

 

 5) praktický příklad - pro ustanovení:

 

    Bude-li při výpočtu částky daně vycházet plátce z ceny bez daně a dopočte cenu s daní jako součet  

    ceny bez daně a vypočtenou daň v haléřích a tuto cenu s daní zaokrouhlí dodatečně na koruny,

    je povinen provést výpočet daně z této konečné, zaokrouhlené ceny včetně daně.

 

    - v podstatě se na hotovostním dokladě vystaveném např. na VO celková vypočtená

      částka k platbě včetně DPH zaokrouhlí matematicky na korunu a pak se postupuje

      stejně jak je uvedeno výše

 

- Závěr #2:

 

 - vedle tohoto nejednoznačného v podstatě nesmyslného způsobu výpočtu DPH

   bude v ES manas volitelně dostupný (zapnutí v konfiguraci) i způsob

   zaokrouhlení celkové hotovostní platby a výpočtu DPH tak, že bude DPH

   počítáno přesně se zaokrouhlením na halíře tak, jak bude možné na základě

   novelizace DPH platné od 1.1.2009

 

 

 

2008.07.24a / 06:00

 

002) Konec padesátníků od 1.9.2008

 

    - od následující verze je v programu nastaveno automatické zaokrouhlení

      na koruny po zrušení padesátníků od 1.9.2009

 

      jde zatím o pracovní verzi, která může být ještě dále upravena, protože

      zatím neexistuje právní předpis, jak pracovat s DPH při zaokrouhlení

 

003) Konec padesátníků od 1.9.2008 - informace

 

    od 1.9.2008 končí platnost padesátníků na základě Vyhlášky č. 174/2008 Sb.

    ze dne 2. května 2008 o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993

 

    (1) Dnem 31. srpna 2008 se ukončuje platnost mincí po 50 haléřích vzoru 1993.

 

    podobně jako byla k 1.11.2003 ukončena platnost desetníků a dvacetníků

 

    zaokrouhlení při zrušení desetníků a dvacetníků v návaznosti na DPH bylo řešeno

    pokynem D-253, obdobný předpis pro práci s DPH při zaokrouhlení po zrušení

    padesátníků doposud neby vydán

 

    na webu ČNB je následující FAQ:

 

    http://www.cnb.cz/cs/faq/faq_zaokrouhlovani_ukonceni_platnosti_50hal.html

 

    Jak postupovat při zaokrouhlování po ukončení platnosti 50 haléřových mincí

 

    Otázka je řešena v zákoně č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

    Ten stanoví v § 3 písm. c), že při konečném účtování prodávaných výrobků

    a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy

    k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu.

    To tedy platí pro oblast hotovostního platebního styku. Text předpisu lze nalézt

    na internetových stránkách Sbírky zákonů.

 

    V oblasti bezhotovostního platebního styku se nic nemění a ukončení platnosti

    50 haléřových mincí nemá vliv na bezhotovostní úhrady a na výpočet daně

    a vystavování daňových dokladů. Pro informaci lze odkázat na dříve vydaný pokyn

    č. D - 253 Ministerstva financí, týkají se uplatňování daně z přidané hodnoty

    po zrušení platnosti 10 a 20 haléřových mincí.

 

    Znění zákona č. 634/1992 Sb. je např. zde:

 

    http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-634-1992-sb-o-ochrane-spotrebitele/cdruha/

 

    Část druhá: Povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb

    § 3 Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb

 

    Prodávající je povinen:

 

    c) prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy

       a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat ;

       při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti

       se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných

       peněz v oběhu.

 

    Pokyn D-253 je dostupný např. zde:

 

    http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/182_1388.html

 

    http://business.center.cz/business/finance/dane/d-253.aspx

 

    Pokyn D-253Finanční zpravodaj č.9-10/2003

    2/2003 CV.

    Pokyn č. D-253

    Uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 haléřových mincí,

    č.j: 181/79 421/2003 ze dne 6. října 2003

    Vyřizuje: Ing. L. Pitner, l. 2573

 

    Ministerstvo financí v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 588/1992 Sb.

    o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), vydává tento pokyn,

    který řeší uplatňování DPH při zaokrouhlování cen za zboží a služby po zrušení 10 a 20

    haléřových mincí. Tento metodický pokyn se nijak nedotýká principu sjednávání cen podle

    §2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

 

    1) Česká národní banka vydala vyhlášku č. 79/2003 Sb. ze dne 10. března 2003 s účinností

       od 1. 4. 2003 o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích

       vzoru 1993. Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů č. 32/2003. V §1 této vyhlášky

       je stanoveno, že dnem 31. října 2003 se ukončuje platnost mincí po 10 haléřích vzoru 1993

       a mincí po 20 haléřích vzoru 1993. Dále jsou vyhláškou stanoveny lhůty a podmínky pro

       výměnu těchto mincí.

 

    2) Schválena byla novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších

       předpisů, a to zákonem č. 277/2003 Sb. ze 6. srpna 2003 (publikován ve Sbírce zákonů

       č. 93/2003). V §3 písm. c) byl novelou doplněn text podle kterého „se při konečném

       účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti bude zaokrouhlovat celková

       částka vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu“, tj. na celé

       koruny nebo na 50 haléře. Účinnost této změny je dnem vyhlášení, tj. dnem 28. 8. 2003.

 

    3) Uplatňování DPH ve vztahu k výše uvedené úpravě uvedené v bodě 2 tohoto pokynu, a to

       podle jednotlivých paragrafů ZDPH:

 

    a) Výpočet částky daně, její zaokrouhlení a uvedení na daňových dokladech při bezhotovostní

       úhradě:

 

       Zrušení 10 a 20 haléřových mincí se týká platidel, tedy úhrady v hotovosti, nemá žádný

       vliv na bezhotovostní úhradu a na výpočet částky daně a vystavování daňových dokladů

       v případech bezhotovostních plateb. Základem daně je u bezhotovostních úhrad cena bez daně

       a částka daně se vypočte podle §17 odst. 2 a vypočtená daň se zaokrouhlí na desetihaléře

       nahoru nebo se uvede v haléřích a takto se uvede i na daňových dokladech. Cena včetně daně

       se pro účely zákona o DPH dopočte jako součet ceny bez daně a vypočtené daně po případném

       zaokrouhlení.

 

    b) Výpočet částky daně, její zaokrouhlení a uvedení na daňových dokladech při úhradě

       v hotovosti:- §14 - Základ daně a jeho výpočet, §17 - Výpočet daně, §18 - Stanovení daňové

       povinnosti u plátců, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu

 

       Základem daně bude vždy cena po zaokrouhlení, z toho vyplývá, že rozdíl vzniklý ze

       zaokrouhlení celkové částky za zboží a služby při úhradě v hotovosti je součástí ceny

       včetně daně a je tedy i součástí základu pro výpočet DPH podle §17 odst. 3 ZDPH

       (z ceny vč. daně po zaokrouhlení). V žádném případě nelze vzniklý rozdíl považovat pouze

       za finanční vypořádání, které není předmětem daně. Výpočet částky daně podle §17 odst. 3,

       tj. z ceny vč. daně se použije proto, že se jedná o úhradu v hotovosti a cena je v tomto

       případě cenou vč. daně.

 

       Pokud se jedná o zdanitelné plnění podléhající pouze jedné sazbě daně, plátce vypočte

       částku daně z konečné ceny po zaokrouhlení s využitím koeficientu, který vyjadřuje sazbu

       daně přepočtenou z ceny vč. daně, tj. sazbě 5 % z ceny bez daně odpovídá koeficient

       0,0476 a sazbě 22 % z ceny bez daně koeficient 0,1803.

 

       V případě, že nákup zboží a služeb bude obsahovat více zdanitelných plnění s různými

       sazbami daně, je možno při zaokrouhlení celkové částky za zboží a služby při úhradě

       v hotovosti rozdíl vzniklý ze zaokrouhlení celé částky přiřadit pouze k základu daně

       k jedné z použitých sazeb daně, popř. rozdělit rozdíl vzniklý ze zaokrouhlení celkové

       částky do jednotlivých základů daně v členění podle sazby daně.

 

       Bude-li při výpočtu částky daně vycházet plátce daně z ceny bez daně a dopočte cenu s daní

       jako součet ceny bez daně a vypočtené částky daně v haléřích nebo zaokrouhlené na 10 haléře

       a tuto cenu s daní zaokrouhlí dodatečně na koruny nebo 50 haléře, je povinen provést

       výpočet daně z této konečné, zaokrouhlené ceny vč. daně.

 

    -  §12 - Daňové doklady

 

       Zrušení některých mincí nemá žádný dopad na zaokrouhlování částky daně na daňových dokladech

       a dokladech o použití podle §12 odst. 2 a 5, kde se bude daň nadále uvádět v haléřích nebo

       desítkách haléřů, jako platných jednotkách české měny. Částka daně uváděná na daňových

       dokladech, je součástí ceny včetně daně, není v praxi samostatně placena v hotovosti

       (s výjimkou vracení daně zahraničním fyzickým osobám při vývozu zboží podle §45e ZDPH -

       viz dále), je pouze vedena v účetní a daňové evidenci plátce U zjednodušených daňových

       dokladů podle §12 odst. 9, popř. dokladů o zaplacení podle §12 odst. 7 postupují plátci,

       pro které je zdanitelné plnění určeno, při výpočtu částky daně stejným způsobem, který je

       uveden v bodě 3 písm. b) prvním odstavci tohoto pokynu.

 

    -  §11 Vedení záznamů pro daňové účely

 

       Jak již vyplývá z bodu 3 písm. b) tohoto pokynu, zrušení některých mincí nemá vliv na

       vedení záznamů pro daňové účely podle §11 zákona o DPH, údaje mohou být nadále uváděny

       v platných jednotkách české měny, tj. v haléřích popř. zaokrouhlené na desetihaléře.

 

       Připomínáme, že na daňových přiznáních, na jejichž základě je přiznávána a placena daň,

       se daň uvádí v celých korunách.

 

    -  §45e - Vracení daně zahraničním fyzickým osobám při vývozu zboží

 

       S účinností od 1. října 2003 vstoupil v platnost zákon č. 322/2003 Sb., kterým se mění

       zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon

       č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon

       č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (publikován ve Sbírce zákonů

       částka 107).

 

       Součástí této novely ZDPH jsou i změny v §45e, m. j. zaokrouhlení částky daně. Podle §45e

       odst. 4 písm. g) je prodávající povinen na vyžádání zahraniční fyzické osoby vystavit

       doklad o prodeji zboží, na kterém musí uvést m. j. výši daně celkem zaokrouhlenou

       na celé koruny nahoru. Plátce (prodávající) vrácenou daň uvádí v daňovém přiznání.

 

 

 

2003.09.22b / 11:00

 

01) POS - automatické nastavení zaokrouhlení na padesátník

 

   - od 1. listopadu 2003 se automaticky nastaví zaokrouhlení celkové

     částky paragonu na POS na padesátník

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0