Platby

Comments (...)

2006.10.16a / 11:00

 

003) Daňová evidence - Platby

 

    - v účtové osnově musí být nastaveny závazkové a pohledávkové účty

 

      v okně Platby jsou zobrazeny dole

 

 

 

2006.08.09a / 07:00

 

002) Daňová evidence - Platby

 

    - aktualizují se údaje o vybraném dokladu

 

 

 

2005.07.19c / 20:00

 

001) Účetnictví / Daňová evidence

 

    - po provedené ruční platbě se zobrazí informace o dokladu zaúčtování platby

      (potlačeno v Účetnictví pro uživatele 112016)

 

002) Daňová evidence - Platby

 

    - informace o provedené platbě se zapíše do hlavičky saldokontního dokladu

 

    - při částečné úhradě se zaúčtuje poměrná část saldokontního dokladu tak,

      aby byl doklad platby vyrovnán

 

    - aktuální neuhrazená částka saldokontního dokladu je pro potřeby saldokonta

      a dalších případných částečných úhrad uložena v poli Neuhrazeno saldokontního

      dokladu

 

    - v hlavičce saldokontního dokladu MUSÍ být vyplněno pole Částka saldo

 

 

 

2003.09.25b / 19:00

 

01) Účetnictví - jednoduché

 

   - upraveny Platby

 

     - pro ruční číslování je nutné vyplnit pole Číslo dokladu

 

     - částečné úhrady je nutné zatím přeúčtovat ručně

 

     - na vybraném dokladě se stiskne pravé tlačítko a zvolí Zaúčtovat

 

       - po potvrzení se:

 

         - v saldokontním dokladě Neuhrazeno sníží o zadanou částku

 

         - saldokontní doklad se převezme do účetního deníku:

 

           - saldokontní účet 311/321 se nahradí Účtem platby

 

           - do Typu dokladu se dosadí zadaný typ dokladu

 

           - do předmětu operace se dosadí číslo výpisu / původní předmět operace

 

           - do čísla dokladu se při ručním zadávání dosadí pole Číslo dokladu,

             jinak se vygeneruje pořadové číslo dokladu podle typu dokladu

 

           - do pole Datum dokladu se dosadí pole Datum

 

 

 

Platby / Úhrady

 

Saldokontní doklady, tj. přijaté a vydané faktury (daňové doklady), které budou uhrazeny později hotově či bezhotovostně  se evidují v databázi saldokontních dokladů. Neuhrazené faktury z minulých let se při otevření nového účetního roku převedou do nového roku, kde se evidují v databázi saldokontních dokladů.

 

O platbách zaevidovaných přijatých a vydaných saldokontních dokladů účtujeme vždy prostřednictvím modulu "Platby". Tento postup zabezpečí, že se vytvoří automaticky nový účetní doklad se zaúčtovanou platbou a do věty saldokontního dokladu se poznamená uskutečněná platba, ať už úplná nebo částečná.

 

 

 

Platby

 

Saldokontní doklady, tj. přijaté a vydané faktury (daňové doklady), které budou uhrazeny později hotově či bezhotovostně  se evidují v databázi saldokontních dokladů. Neuhrazené faktury z minulých let se při otevření nového účetního roku převedou do nového roku, kde se evidují v databázi saldokontních dokladů.

 

O platbách zaevidovaných přijatých a vydaných saldokontních dokladů účtujeme vždy prostřednictvím modulu "Platby". Tento postup zabezpečí, že se vytvoří automaticky nový účetní doklad se zaúčtovanou platbou a do věty saldokontního dokladu se poznamená uskutečněná platba, ať už úplná nebo částečná.

 

Platby účtujeme na základě výpisu z běžného účtu nebo pokladních příjmových či výdajových dokladů, v případě daňové evidence se platby provádí vždy funkcí „Platby ručně".

 

Platby - platby ručně

V horní polovině panelu funkce „Platby ručně" jsou pole pro zadávání údajů charakterizujících danou platbu, v dolní části je pole se saldokontními doklady.

Při provádění platby zadáváme údaje z výpisu z BU nebo z pokladního dokladu do polí v horní části panelu „Platby ručně" v níže uvedeném pořadí. U některých polí tohoto panelu, u nichž je to vzhledem k jejich povaze vhodné,  se „pamatují" zadané údaje i při provádění následujících plateb až do jejich přepsání jiným údajem (např. číslo účtu a číslo výpisu z BU se nemění při účtování více plateb z jednoho výpisu).

 

Účet platby - zde zadáme kód čísla účtu z účtové osnovy, kterého se prováděná přijatá či uskutečněná platba týká, tj. pokud platba probíhá z běžného účtu zadáme např. 221xxx, pokud probíhá v hotovosti, zadáme 211xxx, kde xxx je analytické rozlišení každého účtu tak, jak je zadáno v účtové osnově (druhy příjmů a výdajů) pro danou firmu. Účet lze vybrat po stisku klávesy F9 nebo F10 z účtové osnovy.

VS - zadáme variabilní symbol platby (tj. placeného dokladu).

Částka - zadá se částka platby.

Datum -  uvede se datum platby podle výpisu z BÚ nebo pokladního dokladu. Datum lze zadat ručně (nabídne se aktuální datum, lze změnit pouze den) nebo po kliknutí na políčko se šipkou v pravé části pole vybrat datum z kalendáře. Zadané datum je pak převzato do vygenerovaného dokladu o platbě jako datum dokladu.

Typ dokladu - je nutno zadat proto, aby se mohla platba správně zaúčtovat. Pokud zadáváme platby z BÚ nebo na BÚ, uvedeme odpovídající číselné označení typu dokladu tak, jak je zadáno v číselníku (databázi) typů účetních dokladů (např. 3), pokud zadáváme platbu hotovostní, zvolíme číslo dokladu podle charakteru platby (např. 1 – pokladna příjem, 2 – pokladna výdej). Číslo typu dokladu není nutno znát zpaměti, po stisku funkční klávesy F9 nebo F10 se otevře číselník typů dokladů a můžeme číslo dokladu vybrat (buď z klávesnice posunutím kurzoru šipkami na požadovaný typ a stiskem klávesy „ENTER" nebo pomocí „myši" a dvojklikem).

Číslo výpisu -  do tohoto pole můžeme zadat číslo výpisu, na němž je zadávaná platba, nebo jakýkoliv jiný údaj blíže charakterizující platbu. Údaj zde zadaný se převezme při zaúčtování platby do pole předmět operace na dokladu. Pokud nepotřebujeme platbu blíže specifikovat, nemusíme do tohoto pole zadávat žádný údaj, program dosazuje do automaticky generovaného účetního dokladu platby údaje z předmětu operace dokladu, jehož platbu účtujeme.

Číslo dokladu -  pokud je v konfiguraci nastaveno ruční číslování dokladů, nabídne se při účtování plateb toto pole a zde zadaný údaj se převezme jako číslo dokladu do účetního dokladu platby, který se vytvoří automaticky po potvrzení platby.

 

Saldokontní doklad se převezme do účetního deníku a na něm uvedený saldokontní účet 311/321 se nahradí účtem platby zadaným při platbách (211, 221). Do typu dokladu vygenerovaném při platbách se dosadí typ dokladu zadaný při platbách, do předmětu operace se dosadí číslo výpisu (pokud ho při zadávání plateb zadáme) a převezme se původní předmět operace.

Tímto způsobem postupujeme do zaúčtování všech aktuálních plateb. Panel ukončíme stiskem klávesy „ESC".

 

Částečné úhrady

saldokontních dokladů v daňové evidenci jsou možné a provádí se automaticky. U neplátce DPH je částka částečné úhrady pouze poznamenána do hlavičky saldokontního dokladu a v účetních dokladech je vygenerován doklad se zaplacenou částkou. Program umožňuje několik částečných úhrad, jednotlivé placené částky jsou vždy poznamenávány do hlavičky saldokontního dokladu až do úplného zaplacení.

Způsob zaúčtování částečných úhrad u plátců DPH není řešen žádným zákonem, z toho důvodu jsme přistoupili k dříve zavedenému systému poměrného rozdělení částky základu daně a daně. Při částečné úhradě daňového dokladu je tedy do účetních dokladů zaúčtována poměrná část základu daně a poměrná část daně, program do hlavičky saldokontního dokladu opět poznamená výši částečné úhrady a při další úhradě provede opět poměrné rozdělení částky mezi daňový základ a daň (je-li např. z celkové hodnoty Kč 10500,00 zaplacena přesně polovina, tj. Kč 5250,00, potom je zaúčtována do účetních dokladů částka 5000,00 do výdajů/příjmů a částka 250,00 jako DPH).

 

Vzájemné zápočty

Vzájemné zápočty (faktury přijaté - vydané, faktury přijaté a vydané - dobropisy) provádíme rovněž prostřednictvím modulu Platby. Jako účet platby zadáme číslo účtu z účtové osnovy, které je určeno pro vzájemné zápočty (např. ve vzorové účtové osnově je zadáno číslo 329000 Vzájemné zápočty, zúčtování - lze změnit) a provádíme postupně "platby" jednotlivých vzájemně započítávaných dokladů až do výše zápočtu.

 

Platby přijatých a vydaných dobropisů

Platby za přijaté či vydané dobropisy účtujeme také prostřednictvím modulu platby. Údaje zadáváme logicky podle druhu operace, všechny částky zadáváme kladně. Do dokladu v databázi saldokontních dokladů je poznamenána platba a zároveň je vygenerován doklad o platbě do databáze účetních dokladů.

 

 

 

Platby saldokontních dokladů

 

Saldokontní doklady, tj. přijaté a vydané faktury (daňové doklady), které budou uhrazeny později hotově či bezhotovostně  se evidují v databázi saldokontních dokladů. Neuhrazené faktury z minulých let se při otevření nového účetního roku převedou do nového roku, kde se evidují v databázi saldokontních dokladů.

 

Platby zaevidovaných přijatých a vydaných saldokontních dokladů provádíme vždy prostřednictvím modulu "Platby". Tento postup zabezpečí, že se vytvoří automaticky nový účetní doklad se zaúčtovanou platbou a do věty saldokontního dokladu se poznamená uskutečněná platba, ať už úplná nebo částečná.

 

Platby provádíme na základě výpisu z běžného účtu nebo pokladních příjmových či výdajových dokladů, v případě daňové evidence se platby provádí vždy funkcí „Platby ručně".

 

Na pracovní ploše nebo v horní liště pracovní plochy zvolíme funkci

 

Platby - platby ručně

 

V horní polovině panelu funkce „Platby ručně" jsou pole pro zadávání údajů charakterizujících danou platbu, v dolní části je pole se saldokontními doklady.

Při provádění platby zadáváme údaje z výpisu z BU nebo z pokladního dokladu do polí v horní části panelu „Platby ručně" v níže uvedeném pořadí. U některých polí tohoto panelu, u nichž je to vzhledem k jejich povaze vhodné,  se „pamatují" zadané údaje i při provádění následujících plateb až do jejich přepsání jiným údajem (např. číslo účtu a číslo výpisu z BU se nemění při účtování více plateb z jednoho výpisu).

 

Účet platby - zde zadáme kód čísla účtu z účtové osnovy, kterého se prováděná přijatá či uskutečněná platba týká, tj. pokud platba probíhá z běžného účtu zadáme např. 221xxx, pokud probíhá v hotovosti, zadáme 211xxx, kde xxx je analytické rozlišení každého účtu tak, jak je zadáno v účtové osnově (druhy příjmů a výdajů) pro danou firmu. Účet lze vybrat po stisku klávesy F9 nebo F10 z účtové osnovy.

 

VS - zadáme variabilní symbol platby (tj. placeného dokladu).

 

Částka - zadá se částka platby.

 

Datum -  uvede se datum platby podle výpisu z BÚ nebo pokladního dokladu. Datum lze zadat ručně (nabídne se aktuální datum, lze změnit pouze den) nebo po kliknutí na políčko se šipkou v pravé části pole vybrat datum z kalendáře. Zadané datum je pak převzato do vygenerovaného dokladu o platbě jako datum dokladu.

 

Typ dokladu - je nutno zadat proto, aby se mohla platba správně zaúčtovat. Pokud zadáváme platby z BÚ nebo na BÚ, uvedeme odpovídající číselné označení typu dokladu tak, jak je zadáno v číselníku (databázi) typů účetních dokladů (např. 3), pokud zadáváme platbu hotovostní, zvolíme číslo dokladu podle charakteru platby (např. 1 – pokladna příjem, 2 – pokladna výdej). Číslo typu dokladu není nutno znát zpaměti, po stisku funkční klávesy F9 nebo F10 se otevře číselník typů dokladů a můžeme číslo dokladu vybrat (buď z klávesnice posunutím kurzoru šipkami na požadovaný typ a stiskem klávesy „ENTER" nebo pomocí „myši" a dvojklikem).

 

Číslo výpisu -  do tohoto pole můžeme zadat číslo výpisu, na němž je zadávaná platba, nebo jakýkoliv jiný údaj blíže charakterizující platbu. Údaj zde zadaný se převezme při zaúčtování platby do pole předmět operace na dokladu. Pokud nepotřebujeme platbu blíže specifikovat, nemusíme do tohoto pole zadávat žádný údaj, program dosazuje do automaticky generovaného účetního dokladu platby údaje z předmětu operace dokladu, jehož platbu účtujeme.

 

Číslo dokladu -  pokud je v konfiguraci nastaveno ruční číslování dokladů, nabídne se při účtování plateb toto pole a zde zadaný údaj se převezme jako číslo dokladu do účetního dokladu platby, který se vytvoří automaticky po potvrzení platby.

 

Mezi výše uvedenými poli se při zadávání dokladů můžeme pohybovat stiskem klávesy „ENTER" (směrem dolů od prvního pole k poslednímu) nebo kliknutím „myší" ve zvoleném poli. Údaje lze libovolně editovat a po odsouhlasení se opakovaným stiskem klávesy „ENTER" nebo kliknutím „myší" přesunout na tlačítko „VYHLEDAT". Program potom vyhledá v databázi saldokontních dokladů aktuálního roku a minulých let doklad podle zadaných kritérií. Vlevo od tlačítka „Vyhledat" lze zvolit, zda rozhodujícím kritériem při vyhledávání bude variabilní symbol (pak se najdou všechny doklady s uvedeným variabilním symbolem), částka (v tomto případě jsou ve výběru všechny doklady se zadanou částkou – vhodné například u účtování plateb prováděných prostřednictvím platební karty, kdy banka dosazuje svůj variabilní symbol) nebo datum (potom se najdou doklady odpovídající uvedenému datu vystavení).

Po stisku tlačítka „Vyhledat" se v dolní části nabídne jeden nebo více dokladů odpovídajících zadaným kritériím. Zvolíme myší správný doklad a na libovolném poli v řádku tohoto dokladu stiskneme pravé tlačítko myši a potvrdíme tlačítko „Zaúčtovat".  Po opětovném potvrzení program vygeneruje doklad se zaúčtovanou platbou a do saldokontního dokladu poznamená částku platby a datum provedení platby, pole Neuhrazeno se sníží o částku zadanou při platbách.

 

Saldokontní doklad se převezme do účetního deníku a na něm uvedený saldokontní účet 311/321 se nahradí účtem platby zadaným při platbách (211, 221). Do typu dokladu vygenerovaném při platbách se dosadí typ dokladu zadaný při platbách, do předmětu operace se dosadí číslo výpisu (pokud ho při zadávání plateb zadáme) a převezme se původní předmět operace.

Tímto způsobem postupujeme do zaúčtování všech aktuálních plateb. Panel ukončíme stiskem klávesy „ESC".

 

Částečné úhrady

saldokontních dokladů v daňové evidenci jsou možné a provádí se automaticky. U neplátce DPH je částka částečné úhrady pouze poznamenána do hlavičky saldokontního dokladu a v účetních dokladech je vygenerován doklad se zaplacenou částkou. Program umožňuje několik částečných úhrad, jednotlivé placené částky jsou vždy poznamenávány do hlavičky saldokontního dokladu až do úplného zaplacení.

Způsob zaúčtování částečných úhrad u plátců DPH není řešen žádným zákonem, z toho důvodu jsme přistoupili k dříve zavedenému systému poměrného rozdělení částky základu daně a daně. Při částečné úhradě daňového dokladu je tedy do účetních dokladů zaúčtována poměrná část základu daně a poměrná část daně, program do hlavičky saldokontního dokladu opět poznamená výši částečné úhrady a při další úhradě provede opět poměrné rozdělení částky mezi daňový základ a daň (je-li např. z celkové hodnoty Kč 10500,00 zaplacena přesně polovina, tj. Kč 5250,00, potom je zaúčtována do účetních dokladů částka 5000,00 do výdajů/příjmů a částka 250,00 jako DPH).

 

Vzájemné zápočty

 

Vzájemné zápočty (faktury přijaté - vydané, faktury přijaté a vydané - dobropisy) provádíme rovněž prostřednictvím modulu Platby. Jako účet platby zadáme číslo účtu z účtové osnovy, které je určeno pro vzájemné zápočty (např. ve vzorové účtové osnově je zadáno číslo 329000 Vzájemné zápočty, zúčtování - lze změnit) a provádíme postupně "platby" jednotlivých vzájemně započítávaných dokladů až do výše zápočtu.

 

Platby přijatých a vydaných dobropisů

 

Platby za přijaté či vydané dobropisy účtujeme také prostřednictvím modulu platby. Údaje zadáváme logicky podle druhu operace, všechny částky zadáváme kladně. Správná evidence vydaných či přijatých dobropisů je popsána v části Saldokontní doklady - faktury. Do dokladu v databázi saldokontních dokladů je poznamenána platba a zároveň je vygenerován doklad o platbě do databáze účetních dokladů.

 

Platbu vydaného dobropisu (k dříve námi vydané faktuře za zboží, tj. platíme my) zadáváme následujícím způsobem:

 

Vygenerovaný účetní doklad o platbě vypadá takto:

 

- částka za vydaný dobropis byla vydána z pokladny a částka bez daně snižuje příjmy za zboží (MD účtu 604000) a příjmy DPH - účet 343619.

 

Platba přijatého dobropisu probíhá stejným způsobem, tj. částka se zadává kladně, typ dokladu zvolíme buď 3 - Běžný účet nebo 1 - Příjmový pokladní doklad. Vygenerovaný účetní doklad vypadá následovně:

 

- tj. v tomto případě za přijatý dobropis je přijata celková částka do pokladny a sníženy náklady na zboží a nárok na odpočet DPH zápisem na opačnou stranu příslušného účtu.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0