Sestavy

Comments (...)

2010.02.15d / 15:00

 

002) Daňová evidence / Sestavy

 

    - pokud neexistuje tabulka saldokontních dokladů, vytvoří se nová prázdná

 

 

 

2006.08.08b / 14:00

 

003) Daňová evidence

 

    - Sestava Přehled účtů

 

      - součty za syntetiku XXX/XX/X nejsou nijak pojmenovány

 

 

 

Sestavy

 

Panel Sestavy obsahuje několik záložek, do nichž jsou rozděleny sestavy podle jejich druhu. Druh a obsah tiskových sestav daňové evidence není zákonem stanoven (nejedná se o účetnictví), proto jsme při vytváření tiskových sestav daňové evidence vycházeli především z potřeb účetní. Data zadávaná do daňové evidence prostřednictvím modulu Saldokontní doklady a Účetní doklady jsou tříděna podle různých hledisek a výsledné tiskové sestavy jsou uspořádány především z hlediska srozumitelnosti a vypovídací hodnoty pro účetní. Názvy sestav vychází z klasického podvojného účetnictví, od něhož se daňová evidence liší pouze druhem zadávaných dat nikoli systémem jejich zadávání (v daňové evidenci evidujeme až skutečné daňové příjmy a výdaje, v účetnictví účtujeme o majetku a pohledávkách a závazcích).

Sestavy jsou rozděleny podle svého typu do sedmi záložek:

 

1.        Výsledkové sestavy - přehledové sestavy.

2.        DPH - funkce sloužící k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty za měsíční či čtvrtletní zdaňovací období.

3.        Deník - je základní účetní sestavou, obsahuje všechny řádky jednotlivých účetních dokladů.

4.        Přehled účtů - sestava vygenerovaná touto funkcí obsahuje údaje za zvolené období na všech účtech v tomto období aktivních, tj. vykazujících zůstatek nebo pohyb, sečtená za jednotlivé syntetické účty.

5.        Účty podrobně - v této záložce panelu lze vytvořit sestavu obsahující všechny pohyby na libovolně zvoleném účtu účtové osnovy. Pohybů na účtu včetně čísla protiúčtu a kódu DPH použitého na dokladu.

6.        Výkazy - zde jsou soustředěny účetní výkazové sestavy, tj. Výkaz zisku a ztráty v plném a zkráceném rozsahu v členění druhovém či účelovém a Rozvaha v plném a zkráceném rozsahu. Pro informaci lze v tomto panelu vytisknout i přehledné účetní sestavy Předvaha, Rozvaha a Výsledovka.

 

1.        Výsledkové sestavy - v první záložce jsou klasické účetní přehledové sestavy. Téměř všechny sestavy lze vytvořit od libovolného data k libovolnému datu v rámci jednoho účetního období. Zadáme počáteční a konečné datum zpracování, zvolíme středisko (pokud účtujeme na střediska) a zatrhneme požadavaný počet číslic účtu zleva (zvolíme-li např. 3 cifry, výsledky v sestavě budou sečteny za syntetické účty). Informativní charakter v daňové evidenci má především sestava pod názvem Předvaha, která obsahuje počáteční stavy, obraty a konečné zůstatky všech v účtové osnově zadaných účtů (druhů výdajů a příjmů) a pak především sestava pod názvem Výsledovka, která ukazuje výsledek hospodaření ve zvoleném období, tj. součet v tomto období zaevidovaných daňových výdajů a daňových příjmů.

 

1.        DPH - funkce sloužící k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty za měsíční či čtvrtletní zdaňovací období. Všechny sestavy je možno vytvořit v libovolném okamžiku za jakékoliv zvolené období (měsíc nebo čtvrtletí), každá se nabídne nejprve k prohlížení na obrazovce a není nutno ji tisknout. Nejprve zvolíme období, za které požadujeme zpracovat data do daňového přiznání (měsíc nebo čtvrtletí), poté klikneme na požadovaný druh tiskové sestavy.

 

1.        Deník - je základní účetní sestavou, obsahuje všechny řádky jednotlivých účetních dokladů. V daňové evidenci lze použít jako specifický druh peněžního deníku (v tzv. kódové podobě, kdy sloupec účetního deníku je nahrazen číselným kódem podle nastavení v účtové osnově. Deník obsahuje všechny řádky jednotlivých účetních dokladů. Účetní (peněžní) deník můžeme vytisknout za libovolné období. Zadáme tedy počáteční a konečné datum a pokud nepotřebujeme data setřídit speciálně, můžeme kliknout na tlačítko "Účetní deník". Výsledná sestava se opět nabídne k prohlížení na obrazovce či k následnému tisku. (Základní členění sestavy je implicitně zatrhnuto na panelu, tj. řazení podle čísla věty, tj. tak, jak byly věty postupně pořizovány do databáze účetních dokladů. Lze samozřejmě zvolit třídění jiné, jak je vidět výše na obrázku.)

 

1.        Přehled účtů - sestava vygenerovaná touto funkcí obsahuje údaje za zvolené období na všech účtech v tomto období aktivních, tj. vykazujících zůstatek nebo pohyb, sečtená za jednotlivé syntetické účty. Jedná se prioritně o sestavu (podvojného) účetnictví, ale údaje z ní lze využít i v daňové evidenci. Sestava vygenerovaná touto funkcí obsahuje data za zvolené období na všech účtech v tomto období aktivních, tj. vykazujících zůstatek nebo pohyb, sečtená za jednotlivé syntetické účty. Sestava obsahuje o každém účtu tyto údaje: Číslo účtu, Počáteční stav MD a Dal, Obraty MD a Dal a Konečný zůstatek MD a Dal, opět číslo účtu a jeho celý název. V nabídce tohoto panelu je také sestava Výsledovka. Jedná se o klasickou účetní přehledovou sestavu, přehled daňových výdajů a daňových příjmů za zvolené období.

 

1.        Účty podrobně - v této záložce panelu lze vytvořit sestavu obsahující všechny pohyby na libovolně zvoleném účtu účtové osnovy. Pohybů na účtu včetně čísla protiúčtu a kódu DPH použitého na dokladu (neboli sloupci peněžního deníku kódově označeného). V poli v levé části panelu se nabídnou všechny účty námi nastavené účtové osnovy. Kliknutím zvolíme vlevo od čísla a názvu účtu jeden či více účtů pro vytvoření sestavy. Můžeme zvolit funkci Všechny účty, pak bude sestava obsahovat všechny účty účtové osnovy.

 

1.        Výkazy - zde jsou soustředěny účetní výkazové sestavy, jejichž data můžeme využít i při práci v daňové evidenci, tj. Předvaha a Výsledovka. Pro zabezpečení správných výsledků a urychlení práce je vhodné nejprve zaškrtnout v levé části panelu políčka u počátečních stavů a námi zvolených období a zadat Generování - obraty účtů.

 

 

 

Sestavy - do 30.4.2004

 

Zde jsou soustředěny tiskové sestavy pro možnost tiskových výstupů podle legislativy platné do 30. 4. 2004, jejich členění a obsah jsou stejné jako u aktuálních sestav.

 

 

 

Sestavy Daňové evidence

 

Panel Sestavy obsahuje několik záložek, do nichž jsou rozděleny sestavy podle jejich druhu. Druh a obsah tiskových sestav daňové evidence není zákonem stanoven (nejedná se o účetnictví), proto jsme při vytváření tiskových sestav daňové evidence vycházeli především z potřeb účetní. Data zadávaná do daňové evidence prostřednictvím modulu Saldokontní doklady a Účetní doklady jsou tříděna podle různých hledisek a výsledné tiskové sestavy jsou uspořádány především z hlediska srozumitelnosti a vypovídací hodnoty pro účetní. Názvy sestav vychází z klasického podvojného účetnictví, od něhož se daňová evidence liší pouze druhem zadávaných dat nikoli systémem jejich zadávání (v daňové evidenci evidujeme až skutečné daňové příjmy a výdaje, v účetnictví účtujeme o majetku a pohledávkách a závazcích).

 

1. Výsledkové sestavy

 

v první záložce jsou klasické účetní přehledové sestavy. Téměř všechny sestavy lze vytvořit od libovolného data k libovolnému datu v rámci jednoho účetního období.

 

Zadáme počáteční a konečné datum zpracování, zvolíme středisko (pokud účtujeme na střediska) a zatrhneme požadavaný počet číslic účtu zleva (zvolíme-li např. 3 cifry, výsledky v sestavě budou sečteny za syntetické účty).

 

Dále můžeme zatrhnout políčko "Generovat obraty před Datum OD", v tom případě bude každá z vygenerovaných sestav obsahovat dvě části. V první části budou zpracována všechna data za období předcházející

počátečnímu datu zpracování sestavy, za ní pak následuje sestava s daty zpracovanými za zvolené období.

Zadáme-li například Datum OD: 01.11.2003 a Datum DO: 30.11.2003 a zvolíme zároveň funkci Generovat obraty před Datum OD, budou v první části sestavy údaje za období 01.01.2003 - 30.09.2003.

 

Až do tohoto okamžiku jsou tlačítka s názvy jednotlivých sestav ztlumena a jasné je pouze tlačítko Generování:

 

Po provedení "Generování" se zjasní i další tlačítka a můžeme otevřít libovolnou zde uvedenou sestavu k prohlížení na obrazovce případně k následnému tisku na tiskárně.

 

Informativní charakter v daňové evidenci má především sestava pod názvem Předvaha, která obsahuje počáteční stavy, obraty a konečné zůstatky všech v účtové osnově zadaných účtů (druhů výdajů a příjmů) a pak především sestava pod názvem Výsledovka, která ukazuje výsledek hospodaření ve zvoleném období, tj. součet v tomto období zaevidovaných daňových výdajů a daňových příjmů.

 

2. DPH

 

Problematika Daně z přidané hodnoty je v účetnictví i v daňové evidence téměř totožná. Údaje do výstupních sestav čerpá program u daňové evidence ze dvou databází - z databáze účetních dokladů se přeberou údaje z hotovostně placených dokladů a z databáze saldokontních dokladů se převezmou údaje z faktur přijatých a vydaných. V obou případech se data do tiskové sestavy převezmou podle data uskutečnění zdanitelného plnění na příslušném dokladu.

 

Všechny sestavy je možno vytvořit v libovolném okamžiku za jakékoliv zvolené období (měsíc nebo čtvrtletí), každá se nabídne nejprve k prohlížení na obrazovce a není nutno ji tisknout.

 

Nejprve zvolíme období, za které požadujeme zpracovat data do daňového přiznání (měsíc nebo čtvrtletí), poté klikneme na požadovaný druh tiskové sestavy.

 

3. Deník

 

je základní účetní sestavou. V daňové evidenci lze použít jako specifický druh peněžního deníku (v tzv. kódové podobě, kdy sloupec účetního deníku je nahrazen číselným kódem podle nastavení v účtové osnově. Deník obsahuje všechny řádky jednotlivých účetních dokladů.

 

Účetní (peněžní) deník můžeme vytisknout za libovolné období. Zadáme tedy počáteční a konečné datum a pokud nepotřebujeme data setřídit speciálně, můžeme kliknout na tlačítko "Účetní deník". Výsledná sestava se opět nabídne k prohlížení na obrazovce či k následnému tisku. (Základní členění sestavy je implicitně zatrhnuto na panelu, tj. řazení podle čísla věty, tj. tak, jak byly věty postupně pořizovány do databáze účetních dokladů. Lze samozřejmě zvolit třídění jiné, jak je vidět výše na obrázku.)

 

4. Přehled účtů

 

Jedná se prioritně o sestavu (podvojného) účetnictví, ale údaje z ní lze využít i v daňové evidenci. Sestava vygenerovaná touto funkcí obsahuje data za zvolené období na všech účtech v tomto období aktivních, tj. vykazujících zůstatek nebo pohyb, sečtená za jednotlivé syntetické účty. Sestava obsahuje o každém účtu tyto údaje:

 

Číslo účtu, Počáteční stav MD a Dal, Obraty MD a Dal a Konečný zůstatek MD a Dal, opět číslo účtu a jeho celý název.

 

Zadáme počáteční a konečné datum (kromě sestav DPH, které jsou definovány měsíčním či čtvrtletním obdobím jsou všechny sestavy zásadně vytvářeny od libovolného do libovolného data), pokud máme v účetnictví deklarována střediska, zvolíme požadovanou variantu.

Uprostřed panelu jsou hranatá zaškrtávací pole, jejichž implicitní nastavení zabezpečí tisk sestavy Hlavní kniha – syntetika v požadovaném tvaru, tj. počáteční stavy zadávané v účetnictví vnitřním dokladem s datumem 01.01.xxxx se zobrazí jako počáteční stav na daném účtu  - pro daňovou evidenci nemají praktický význam, následují obraty MD a DAL a konečné zůstatky účtů.

 

V nabídce tohoto panelu je také sestava Výsledovka. Jedná se o klasickou účetní přehledovou sestavu, přehled daňových výdajů a daňových příjmů za zvolené období.

 

5. Účty podrobně

 

V této záložce panelu lze vytvořit sestavu obsahující všechny pohyby na libovolně zvoleném účtu účtové osnovy (neboli sloupci peněžního deníku kódově označeného).

 

V poli v levé části panelu se nabídnou všechny účty námi nastavené účtové osnovy. Kliknutím zvolíme vlevo od čísla a názvu účtu jeden či více účtů pro vytvoření sestavy. Můžeme zvolit funkci Všechny účty, pak bude sestava obsahovat všechny účty účtové osnovy. Pokud výslednou sestavu budeme tisknout, je vhodné pro přehlednost zvolit funkci Každý účet na novou stránku.

 

Zvolením funkce Rekapitulace účtu dosáhneme podrobného přehledu všech pohybů na účtu včetně čísla protiúčtu a kódu DPH použitého na dokladu.

 

Po nastavení všech potřebných parametrů v panelu klikneme na tlačítko "HK - analytika / položky" a na monitoru se nabídne k prohlížení sestava obsahující údaje v tomto členění:

 

Věta/  řádek,  Datum dok.,  Číslo dokladu,  Střed.,  DPH, Účet,  MD Kč,  DAL Kč,  Zůstatek Kč,  Předmět operace, TypD.

 

6. Výkazy

 

V této záložce jsou soustředěny účetní výkazové sestavy, jejichž data můžeme využít i při práci v daňové evidenci, tj. Předvaha a Výsledovka.

 

Pro zabezpečení správných výsledků a urychlení práce je vhodné nejprve zaškrtnout v levé části panelu políčka u počátečních stavů a námi zvolených období a zadat Generování - obraty účtů.

 

Poté zvolíme období, do jehož ukončení se budou data zpracovávat (zvolíme-li např. měsíc 05, bude sestava obsahovat počáteční stav, obrat za měsíc 05, obrat za období od 1.1. do měsíce 05 a konečný stav ke konci měsíce 05).

 

Pak už jenom kliknutím na příslušné tlačítko volíme požadovaný druh tiskové sestavy.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0