Souhrnné hlášení

Comments (...)

2020.05.26b / 12:00

 

001) 2014 - SH - nelze uploudovat zapornou polozku

 

    - správně uvedena záporná částka

 

 

 

2015.10.12a / 00:00

 

001) Účetnictví / Sestavy / Souhrnné hlášení + DPHEVD

 

    - DPHEVD / DOD + DPHEVD / ODB

 

      - doplněn kód 12 - obiloviny, MJ kilogram

 

 

 

2015.05.15b / 14:00

 

001) Účetnictví / Sestavy - uživatel 112016

 

    - upraveny konstanty v XML souborech Souhrnné hlášení a DPHEVD pro SE/HP/HR

 

      c_ufo 463 se načte na EPO jako 3200, 13 se načte na EPO jako 4000

 

    - XML MUSÍ být vygenerovaný pod touto nebo novější verzí programu

 

 

 

2015.05.15a / 12:00

 

001) Účetnictví / Sestavy / Souhrnné hlášení + DPHEVD

 

    - DPHEVD / DOD + DPHEVD / DOD

 

      - doplněn kód 13 - kovy, MJ kilogram

 

    - blokována funkce DPHEVD2011

 

 

 

2015.04.30b / 13:00

 

001) Účetnictví / Sestavy - uživatel 112016

 

    - upraveny konstanty v XML souborech Souhrnné hlášení a DPHEVD pro SE/HP/HR

 

      - upraveno

 

      - každý XML soubor má jedinečný název

 

 

 

2015.04.30a / 00:00

 

001) Účetnictví / Sestavy - uživatel 112016

 

    - upraveny konstanty v XML souborech Souhrnné hlášení a DPHEVD pro SE/HP/HR

 

 

 

2014.01.24a / 00:00

 

002) Účetnictví - Souhrnné hlášení

 

    - rok se nastaví na rok přihlášení

 

 

 

2012.04.23a / 12:00

 

001) Účetnictví / Sestavy / Souhrnné hlášení + DPHEVD

 

    - upraveno pro všechny 4 možné kombinace - 4 stav / 5 jako odběratel / dodavatel

      podle částky v řádku účetního dokladu s poznámkou na straně MD / DAL

 

      pro každou ze 4 varianta zvolte parametry MD/DAL a ODB/DOD pod tlačítkem funkce

      a nastavte samostatný název generovaného XML souboru do pole Jméno a cesta XML souboru

 

 

 

2012.01.10a / 11:00

 

001) Souhrnné hlášení - upraveno pro uživatele 112016 pro agendu HR/HP

 

 

 

2011.02.18a / 12:00

 

001) Souhrnné hlášení

 

    - upraveno

 

 

 

2010.05.11a / 10:00

 

002) Souhrnné hlášení

 

    - před opisem SH.XML souboru se zobrazí protokol o generování

 

 

 

2010.04.28b / 15:00

 

002) Souhrnné hlášení - SH.XML

 

    - POUZE pro uživatele 112016

 

    - údaje přednastaveny

 

    - generuje se pouze SH.XML

 

    - zobrazí se počet řádků, počet plnění a celková hodnota plnění

 

    - načtení lze ověřit zde:

 

      https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

 

 

 

2010.04.09a / 12:00

 

002) Souhrnné hlášení

 

    - v podadresáři \DATA se vytvoří další 4 xml soubory:

 

      SHm1.XML ... 2 různé tvary pro měsíční hlášení

      SHm9.XML

 

      SHc1.XML ... 2 různé tvary pro čtvrtletní hlášení

      SHc9.XML

 

 

 

2010.03.31c / 12:00

 

002) Souhrnné hlášení - SH.XML

 

    - upraveno

 

 

 

2010.03.31b / 11:00

 

002) Souhrnné hlášení - SH.XML

 

    - všechna číselná pole doplněna úvodními nulami zleva na požadovanou délku

 

 

 

2010.03.26b / 14:00

 

003) Souhrnné hlášení - SH.XML

 

   - do věty R doplněn parametr c_rad - pořadové číslo řádku

 

     formát XML souboru je uveden zde:

 

    https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_detail.faces?zkratka=DPHSHV

 

 

 

2010.02.23a / 12:00

 

002) Souhrnné hlášení

 

    - pro převzetí údajů do skupiny Souhrnné hlášení slouží funkce

 

      Naplň z Partner + Částka saldo

 

       - doplní DIČ partnera z karty partnera,

         pokud je zadán v kartě partnera a je různý od CZxxxxxxxx

 

       - doplní Kč z pole Částka saldo

 

       - údaje není možné doplňovat automaticky při zadání Partnera nebo

         Částky saldo, protože mohou být vyplněny pouze u těch dokladů,

         které mají být součástí souhrnného hlášení        

 

    - při generování souhrnného hlášení se vytváří textová sestava

      s údaji převáděnými do XML - nabídne se k prohlížení

 

    - souhrnné hlášení je generováno za zvolený měsíc a rok

 

 

 

2010.02.22a / 00:00

 

002) Souhrnné hlášení

 

    - formát XML souboru je popsán zde:

 

      https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_detail.faces?zkratka=DPHSHV

 

    - do hlavičky účetního dokladu doplněny následující údaje:

 

      - DIČ

 

        včetně kódu země, Př.: CZ12345678

 

      - Kč

 

        hodnota plnění v Kč

 

      - Kód

 

        Kód plnění

 

        - 0 -  při dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované

               k dani v jiném členském státě (§ 13 odst. 1 a 2 zákona)

        - 1 -  při přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského

               státu (§ 13 odst. 6 zákona)

        - 2 -  při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou

               třístranného obchodu (§ 17 zákona), tento kód vyplňuje pouze

               prostřední osoba

        - 3 -  při poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě

               podle § 9 odst. 1 zákona, pokud je povinen přiznat a zaplatit

               daň příjemce služby

 

      - Storno

 

        zaškrtávací pole

 

      pro účetní doklady, které mají být uvedeny na souhrnném hlášení

      tyto údaje doplňte

 

    - pole jsou v tabulce uložena následovně:

 

      DIČ    ... ParovaciSymbol

      Kč     ... Currency_01

      Kód    ... Byte_02

      Storno ... Byte_03

 

    - výstup se generuje pomocí následujícího SQL Př.:

 

SELECT

   SUM(Currency_01) AS Kc,

   Count(Currency_01) AS Pocet,

   ParovaciSymbol,

   Byte_02,

   Byte_03

FROM

   HR9_UH11

WHERE

   (ABS(Currency_01)>0.0099) AND

   (DatumUskZdPl_RRRRMM>=200910) AND

   (DatumUskZdPl_RRRRMM<=200912) 

GROUP BY

   ParovaciSymbol,

   Byte_02,

   Byte_03

 

    - Účetnictví / Sestavy - doplněna záložka Souhrnné hlášení

 

    - vyplňte pole:

 

      - Čtvrtletí

 

        kalendářní čtvrtletí, za které (příp. za jehož část) podáváte souhrnné hlášení

 

      - Měsíc

       

        kalendářní měsíc, za který (příp. za jehož část) podáváte souhrnné hlášení

 

      - Rok

 

        kalendářní rok, za který (příp. za jehož část) podáváte souhrnné hlášení

 

      - Forma SH

 

        označíte, zda se jedná o Souhrnné hlášení nebo o Následné souhrnné hlášení

 

    - vyplňte další pole

 

      popis některých polí:

 

      Datum narození

      V případě, že zástupce je fyzická osoba, bude vyplněno buď datum narození

      zástupce nebo evidenční číslo osvědčení daňového poradce – fyzické osoby

 

      Evidenční číslo osvědčení daňového poradce

      V případě, že zástupce je fyzická osoba, bude vyplněno buď datum narození zástupce

      nebo evidenční číslo osvědčení daňového poradce – fyzické osoby

 

      Kód zástupce

      Vyberte číselný kód podle níže uvedených typů zástupců:

      Fyzická osoba:

      1 – zákonný zástupce

      2 – ustanovený zástupce

      3 – společný zástupce, smluvní zástupce

      4a – obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba

      4b – fyzická osoba daňový poradce nebo advokát

      Právnická osoba:

      2 – ustanovený zástupce

      3 – společný zástupce, smluvní zástupce

      4a – obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba

      4c –právnická osoba vykonávající daňové poradenství

 

    - do pole Jméno a cesta XML souboru zadejte cestu ke generovanému XML souboru

 

    - Generuj Souhrnné hlášení / XML

 

      - oprávnění: 8229 Generuj Souhrnné hlášení / XML

 

      - Data se berou za Rok + Čtvrtletí

 

      - po vygenerování se XML soubor nabídne k prohlížení

 

      - XML se odešle přes portál veřejné správy nebo datovou schránku

 

 

 

2004.04.25a / 10:00

 

03) Souhrnné hlášení

 

   - od 1.5.2005 se na základě par. 102 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

     vystavuje čtvrtletně při dodání zboží do jiného členského státu Souhrnné hlášení

 

     Souhrrná hlášení slouží pro kontrolu nároku na osvobození od DPH z titulu dodání

     zboží do jiného členského státu.

 

   - v tomto okamžiku zatím není známa definitivní podoba formuláře, všechny

     údaje pro jeho vyhotovení jde v programu zadat a získat

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0