SP

Comments (...)

2016.12.14b / 09:00

 

002) Mzdy

 

    - SP zaměstnavatel nastaveno na 25% pro společníky a jednatele:

 

      Karta zaměstnance / Pracovní zařazení / Druh činnosti

 

      25 = P – člen družstva (§ 5 odst. 1 píN – smluvní zaměstnanec

      26 = R – jednatel, komanditista

      27 = S – společník

 

 

 

2012.05.07a / 16:00

 

001) Mzdy - mimo agendy HR a HP

 

    - do 2500 Kč se SP nepočítá

 

 

 

2011.02.10b / 09:00

 

001) Mzdy

 

    - upraven odvod SP

 

 

 

2011.02.10a / 08:00

 

001) Mzdy

 

    - upraven odvod SP

 

 

 

2010.04.06a / 17:00

 

001) Mzdy

 

    - pro druh činnosti 26 a 27 a vyměřovací základ SP <= 5.999 Kč

      se bere SP za zaměstnance i zaměstnavatele nulové

 

 

 

2010.01.11a / 13:00

 

012) Mzdy / Číselníky

 

    Nulování slevy na SP zaměstnavatele

 

    funkci spusťte v rámci převodu mezd do roku 2010

 

 

 

2010.01.11a / 13:00

 

016) Mzdy - Slevy SP - upraveno

 

 

 

2009.09.13a / 00:00

 

005) Mzdy - Slevy SP zaměstnavatele

 

    Důležité:

 

    - vypočtená sleva SP není uplatněna v příkaze do banky za SP za zaměstnavatele,

      je nutné ji uplatnit samostatně

 

      doporučujeme z příkazu do banky vyloučit SP za zaměstnavatele a upravený příkaz

      s uplatněním slevy za SP za zaměstnavatele do banky odeslat ručně mimo program

 

    - formulář pro ČSSZ pro uplatnění slevy není do programu doplněn, použijte

      ruční vyplnění do předepsaných online formulářů ČSSZ:

 

      http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/552869FE-B278-4BAB-847C-2CFC9BBEEA5E/0/895400.pdf

 

      Příloha k Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách

      za kalendářní měsíc srpen 2009

 

      http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/055327F3-F126-4D31-8894-56A814F087C3/0/895425.pdf

 

      Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách

 

      do těchto online formulářů vyplňte součty uvedené na konci v záložce Protokol

      nebo v tisku seznamu slev

   

    - v kartách všech zaměstnanců zaškrtněte pole

 

      Uplatnit slevu na SP zaměstnavatele

 

      v záložce Osobní údaje pouze pro ty zaměstnance, kterých se sleva podle

      platné legislativy týká

 

    - V Mzdy doplněna záložka Další a v ní záložka Sleva SP s podzáložkami:

 

      - Generování podkladů slev SP

 

        s funkcemi:

 

        Generování podkladů - mimořádná sleva 1-7/2009

 

        Generování podkladů za měsíc: 1-12

        ... sleva SP se generuje ze mzdových listů, ty jsou dostupné za aktuální

            měsíční období mezd až po výpočtu mezd a generování mzdových listů

            nebo po převodu mezd do následujícího období

 

        a oprávněním

 

        8695 Mzdy - Generování podkladů Slevy SP

 

      - Zaměstnanci s uplatněnou slevou SP

 

      - Zaměstnanci bez uplatněné slevy SP

 

      - Protokol

 

      - Chyba

 

      - Seznam slev SP

 

    - po spuštění funkce Generování podkladů bude obsah v záložce Protokol

      například následující:

 

      Celkem zaměstnanců se  mzdovým listem = 243

      Celkem zaměstnanců bez mzdového listu = 38

 

      Celkem zaměstnanců se  slevou SP      = 166 ... jejich mzdové listy uvedeny

                                                      v záložce Zaměstnanci s uplatněnou slevou SP

      Celkem zaměstnanců bez slevy  SP      = 77  ... jejich mzdové listy uvedeny

                                                      v záložce Zaměstnanci bez uplatněné slevy SP

 

      Celkem zaměstnanců bez ML se slevou SP = 0 ... toto číslo by mělo být nulové

 

      celkový počet zaměstnanců v evidenci mezd je 243+38=281, pro 243 z nich

      je v datech generován a uložen mzdový list pro aktuální rok

 

      z nich (z 243) je pro 166 zaměstnanců zaškrtnuto v kartě zaměstnance pole

      Uplatnit slevu na SP zaměstnavatele a pro tyto zaměstnance bude sleva SP

      určena z údajů ve mzdových listech jednotlivých zaměstnanců, které obsahují

      mimo jiné vyměřovací základ SP

 

      v záložce Chyba by nemělo být uvedeno nic, protože obsahuje zaměstnance,

      pro které bylo v kartě zaměstnance zaškrtnuto Uplatnit slevu na SP zaměstnavatele

      a přitom se pro ně negeneruje mzdový list

 

      v každé záložce s výsledky je doplněna funkce Tisk a výsledky si pomocí ní

      můžete prohlédnout a případně vytisknout - oprávnění:

 

      8696 Mzdy - Slevy SP - Tisk - Uplatněna

      8697 Mzdy - Slevy SP - Tisk - Neuplatněna

      8698 Mzdy - Slevy SP - Tisk - Protokol

      8699 Mzdy - Slevy SP - Tisk - Chyba

 

      výsledky použijte pro případnou opravu nastavení pole Uplatnit slevu na SP zaměstnavatele

      v kartě zaměstnance    

 

    - karta partnera - doplněno 7 zaškrtávacích polí 1-7:

 

      Vyloučit slevu na SP zaměstnavatele v měsících 1 - 7 pro mimořádnou slevu SP

 

      při zaškrtnutí měsíce nebude v tomto měsíci sleva na SP za zaměstnance uplatněna

 

    - v Mzdy / Další / Sleva SP doplněna záložka Seznam slev SP spolu s funkcemi

 

      Tisk - podle OSČP

 

      Tisk - podle jména

 

      a oprávněním pro oba tisky:

      8700 Mzdy - Slevy SP - Tisk - Seznam slev SP

 

      jde o interní seznam slev za jednotlivé zaměstnance

 

      na konci sestav jsou doplněny součty převzaté ze záložky protokol

 

      součty se vztahují k poslednímu spuštění funkce Generování podkladů

 

006) Zákon č. 221/2009 Sb. - změna z. o pojistném na sociální zabezpeč. a z. o daních z příjmů

 

    - dostupný např. zde:

 

      http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_l=221/2009&PC_8411_ps=10#10821

 

      § 21a

 

      Slevy na pojistném

 

      (1) Zaměstnavatel má nárok na slevu na pojistném za každého zaměstnance uvedeného v § 3 odst. 3 písm. a),

          jehož vyměřovací základ je nižší, než 1,15násobek průměrné mzdy zaokrouhlený na celé stokoruny směrem nahoru.

 

      (2) Sleva na pojistném náleží jen za toho zaměstnance uvedeného v odstavci 1, jehož zaměstnání trvalo po celý

          kalendářní měsíc. Sleva na pojistném za zaměstnance nenáleží od kalendářního měsíce, v němž byla doručena

          výpověď z pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti zaměstnanci nebo zaměstnavateli nebo v němž byla

          uzavřena dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o rozvázání pracovního poměru nebo zrušení dohody

          o pracovní činnosti anebo v němž byl zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyrozuměn o zrušení pracovního poměru

          ve zkušební době. Sleva na pojistném nenáleží za zaměstnance, který podle zákona o nemocenském pojištění

          vykonává zaměstnání malého rozsahu, a za zaměstnance, jehož zaměstnání nemá trvat déle než 3 kalendářní měsíce.

 

      (3) Vykonává-li fyzická osoba pro téhož zaměstnavatele více zaměstnání, která zakládají účast na nemocenském

          pojištění, s výjimkou zaměstnání malého rozsahu, považuje se tato osoba pro účely slevy na pojistném

          za jednoho zaměstnance uvedeného v § 3 odst. 3 písm. a) a za vyměřovací základ tohoto zaměstnance pro účely

          slevy na pojistném se považuje úhrn vyměřovacích základů ze všech těchto zaměstnání.

 

      (4) Sleva na pojistném náleží za kalendářní měsíc.

 

      (5) Výše slevy na pojistném za jednotlivého zaměstnance činí 3,3 % rozdílu mezi 1,15násobkem průměrné mzdy

          zaokrouhleným na celé stokoruny směrem nahoru a vyměřovacím základem zaměstnance. Výše slevy na pojistném

          za jednotlivého zaměstnance činí nejvýše 25 % jeho vyměřovacího základu. Výše slevy na pojistném za

          jednotlivého zaměstnance se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

 

      (6) Úhrn slev na pojistném náležející zaměstnavateli za kalendářní měsíc odečte zaměstnavatel z částky pojistného

          odváděného za kalendářní měsíc, a to před odečtem poloviny částky, kterou v kalendářním měsíci zúčtoval

          zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti a kterou odečítá podle § 9 odst. 2, 3 nebo 4,

          popřípadě před ostatními odečty z částky odváděného pojistného.

          Zaměstnavatel uplatňuje úhrn slev na pojistném na předepsaném tiskopisu podle § 9 odst. 5 nebo 6;

          na tomto tiskopisu uvádí též údaj o úhrnu slev, který mu za kalendářní měsíc náleží, a údaj o počtu zaměstnanců,

          za které mu sleva na pojistném náleží. Úhrn slev na pojistném lze uplatnit jen do dne splatnosti

          pojistného za kalendářní měsíc, za který sleva na pojistném náleží; slevu na pojistném nelze uplatnit zpětně.

          Byl-li z částky pojistného odečten úhrn slev na pojistném ve vyšší částce, než mohl být odečten, považuje

          se částka, o kterou bylo pojistné takto zkráceno, za dluh na pojistném; byl-li z částky pojistného odečten

          úhrn slev na pojistném v nižší částce, než mohl být odečten, nedoplatek na slevě na pojistném nevzniká.

 

      (7) Nárok na slevu na pojistném podle odstavce 1 nemá zaměstnavatel, který vstoupil do likvidace nebo vůči

          němuž bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek; nárok na slevu na pojistném

          zaniká od prvního dne kalendářního měsíce, v němž nastaly tyto skutečnosti.

      (8) Sleva na pojistném podle odstavce 1 náleží do konce roku 2010; naposledy náleží za prosinec 2010.

 

      Čl. II

 

      Mimořádná sleva na pojistném

 

      1. Za kalendářní měsíc, v němž tento zákon nabyl účinnosti, náleží zaměstnavatelům mimořádná sleva na pojistném

         na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“). Mimořádná sleva

         na pojistném se stanoví jako součet úhrnu slev na pojistném za jednotlivé kalendářní měsíce roku 2009 přede

         dnem účinnosti tohoto zákona; tyto slevy na pojistném za tyto měsíce se stanoví podle § 21a zákona č. 589/1992 Sb.,

         o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění účinném ode dne

         nabytí účinnosti tohoto zákona, (dále jen „zákon o pojistném“). Při stanovení těchto slev se berou v úvahu

         jen ti zaměstnanci, jejichž zaměstnání trvá k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž tento zákon nabyl účinnosti.

 

      2. Mimořádnou slevu na pojistném odečte zaměstnavatel z částky pojistného odváděného za kalendářní měsíc,

         v němž tento zákon nabyl účinnosti, a to až po odečtu slevy na pojistném náležející podle § 21a zákona

         o pojistném a přednostně před ostatními odečty z částky odváděného pojistného. Je-li částka mimořádné slevy

         na pojistném vyšší než pojistné za tento kalendářní měsíc, popřípadě než rozdíl mezi pojistným za tento

         kalendářní měsíc a slevou na pojistném náležející podle § 21a zákona o pojistném, požádá zaměstnavatel

         příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o úhradu rozdílu; ustanovení § 9 odst. 7 zákona

         o pojistném platí obdobně pro případ odečtu mimořádné slevy na pojistném. Žádost o úhradu tohoto rozdílu

         se podává na předepsaném tiskopisu. Nebyl-li nárok na mimořádnou slevu uplatněn do dne splatnosti pojistného

         za kalendářní měsíc uvedený ve větě první, zaniká. Byla-li z částky pojistného odváděného za kalendářní

         měsíc odečtena mimořádná sleva ve vyšší částce, než měla být odečtena, nebo byla-li okresní správa

         sociálního zabezpečení požádána o úhradu rozdílu podle § 9 odst. 7 zákona o pojistném a tato správa požadovaný

         rozdíl uhradila, avšak zaměstnavateli náležela tato úhrada v nižší částce nebo nenáležela vůbec, považuje

         se částka, o kterou bylo pojistné takto zkráceno, za dluh na pojistném.

 

      Čl. III

 

      Přechodné ustanovení

 

      Sleva na pojistném podle § 21a zákona o pojistném náleží poprvé za kalendářní měsíc, v němž tento zákon nabyl

      účinnosti.

 

      Čl. IV

 

      V § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 2/2009 Sb., se na konci

      odstavce 13 doplňuje věta „Při výpočtu základu daně podle věty první se při stanovení částky povinného pojistného

      nepřihlíží ke slevám nebo k mimořádným slevám na pojistném u zaměstnavatele a ani k jiným částkám, o které si

      zaměstnavatel snižuje odvody povinného pojistného.

 

 

 

2009.08.03a / 00:00

 

006) MZDY / Číselníky -  Nastavení slevy na SP zaměstnavatele

 

    - pro zaměstnance:

 

      1. s datumem nástupu do pracovního poměru PŘED

 

         a současně

 

      2. s datumem ukončení pracovního poměru PO:

 

    - nastavte oba datumy a spusťte jednorázově funkci Nastav

 

      oprávnění:

 

      8694 Nastavení slevy na SP zaměstnavatele

 

    - v Kartě zaměstnance nebo v Editaci seznamu zaměstnanců upravte ručně SlevaSP na 0/1 podle

      toho, jestli se má sleva na SP zaměstnavatele za zaměstnance uplatnit dle

 

      Zákona č. 221/2009 Sb.

 

007) Výpočet slevy na SP zaměstnavatele včetně sestavy doplníme v některé

    z následujících verzí programu

 

 

 

2009.03.19a / 12:00

 

004) Mzdy - Odvod SP do KBHRUSKA.TXT

 

    - doplněno - Kc860/2

 

 

 

2009.02.04c / 19:00

 

002) Mzdy - Procento SP zaměstnavatel

 

    - pro

 

      Karta zaměstnance / Pracovní zařazení / Druh činnosti

 

      25 = P – člen družstva (§ 5 odst. 1 píN – smluvní zaměstnanec

      26 = R – jednatel, komanditista

      27 = S – společník

 

      se použije při výpočtu mezd

 

      Procento SP zaměstnavatel 21,5 místo 25 (Konfigurace mzdy / SP / Výpočet)

 

 

 

2009.02.04c / 19:00

 

005) Karta zaměstnance / SP

 

    - zrušeny údaje pro malé organizace

 

 

 

2008.03.27b / 17:00

 

001) Mzdy

 

    - SP zaměstnavatel celkem

 

      pro uživatele 112016 pro zaúčtování na účet 524111 použito středisko 7

 

 

 

2007.09.06a / 10:00

 

002) Mzdy - upraven výpočet ZP+SP pro mzdu < 400 Kč

 

 

 

2007.08.29b / 15:00

 

002) Mzdy

 

    - upraveno generování mezd pro vyměřovací základ mzdy menší než 400 Kč

 

      - vyměřovací základ ZP a SP není nulový

 

    - projeví se až u generování mezd aktuálního měsíce

 

 

 

2006.05.02a / 12:00

 

002) Mzdy - Sociální pojištění pro malé organizace

 

    - v kartě zaměstnance v záložce SP se uvede

 

      Druh činnosti pro SP:

 

      0 - první pracovní poměr

      1 - druhý pracovní poměr

      2 - třetí pracovní poměr

      3 - dohoda o pracovní činnosti

      5 - zaměstnanci na nepravidelnou výpomoc

      6 - dohoda o pracovní činnosti

      7 - společníci a jednatelé spol. s r.o.,

          komandisté komanditní společnosti,

          společník-komandista

      8 - členové družstev

      9 - domáčtí zaměstnanci

 

      Omluvená absence:

 

      kalendářní dny platné pro aktuálně zpracovávaný měsíc mezd

 

      Vyloučené doby:

 

      kalendářní dny platné pro aktuálně zpracovávaný měsíc mezd

 

    - sestava 116 pro malou organizaci:

 

      Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace

 

    - pro malou organizaci se při výpočtu mezd se pro mzdové

      složky 511 a 512 na výplatním lístku zobrazí počet kalendářních

 

      kalendářní počet dní nemoci je vidět u velkých organizací u

      složky mzdy 811, ta se ale u malé organizace nepoužívá

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0