Účtová osnova

Comments (...)

2014.12.02a / 00:00 BETA

 

002) Účetnictví / Účtová osnova

 

    - doplňte (připravte) účty pro DPH 10% od 1.1.2015

 

 

 

2006.08.01c / 15:00

 

001) Účetnictví

 

    - urychlen test účtové osnovy při vstupu/výstupu do/z účetních dokladů

 

    - test lze vypnout v konfiguraci v lokálním parametru:

 

      4. Účto / Testovat účtovou osnovu v účetních sestavách

 

      při vypnutí je test dostupný v Účetnictví / Testy účto

 

 

 

2006.04.18a / 14:00

 

001) Účto

 

    - doplněn test účtové osnovy

 

      Účetnictví / Testy účto / Test účtové osnovy

 

      - oprávnění: 8344 Účto - Test účtové osnovy

 

      - test odhalí případné duplicity účtů a účet 0, který by v účtové

        osnově neměl být

 

        ve zprávě je na tyto účty upozorněno a stačí je ručně zrušit

        v účtové osnově

 

 

 

2006.02.21e / 18:00

 

002) Účetnictví

 

    - Účtová osnova - doplněn sloupec RVZAZU - řádek pro Výkaz zisků a ztrát

      v účelovém členění

 

 

 

2004.10.19c / 13:00

 

1) Účetnictví / Účtová osnova

 

  - v sloupci Vzor lze nastavit číslo účtu ze vzorové účtové osnovy

 

  - v tomto případě se ze vzorové účtové osnovy převezme nastavení následujících

    sloupců výkazových sestav:

 

    VZAZP, VZAZZ, RBP, RKP, RBZ a RKZ

 

  - číslo lze zapsat i záporně - nastavení ze vzorové účtové osnovy se potom

    také převezme záporně

 

  - není tak nutné složitě přiřazovat jednotlivé účty z vlastní účtové osnovy

    k polím výkazových sestav (každý rok se většinou mění) a stačí jen pro

    vlastní účty nastavit jejich vzor (číslo účtu ve vzorové účetní osnově)

 

  - pokud není pole Vzor nastaveno na nenulovou hodnotu nebo zadaný vzorový

    účet ve vzorové účtové osnově neexistuje, zachová se nastavení z vlastní

    účtové osnovy

 

    z tohoto důvodu by mělo být nastavení provedeno pro každý účet vlastní

    účtové osnovy

 

 

 

2004.08.04b / 12:00

 

03) Účtová osnova

 

   - pokud je v účtové osnově účet 0, je možné ukončit nový účetní doklad

     bez zadání údajů

 

     má význam při zkoušení v agendě, kde není definována účtová osnova - v tomto

     případě se do účtové osnovy automaticky doplní účty 0 a 999999 pro testování

     a do číselníku typů dokladů typ dokladu 9999

 

 

 

2004.05.06a / 08:00

 

01) Účetnictví / Účtová osnova

 

   - doplněno pole DPH EU (Int_02) se stejným významem jako pole EU (Int_01)

     platné pro datum uskutečnění zdanitelného plnění od 1.5.2004

 

 

 

2003.07.21d / 22:00

 

02) Účtová osnova

 

   - doplněno pole DPH M/D s významem

 

     0 = typ DPH požadován ke straně MD nebo DAL, původní význam

     1 = typ DPH požadován ke straně MD

     2 = typ DPH požadován ke straně DAL

 

 

 

2002.10.30a / 07:00

 

02) Účetnictví

 

   - účtová osnova

     - doplněn sloupec DPH (pole INT_01)

       - hodnota kódu DPH se dosadí do řádku účetního dokladu

 

02) Účetnictví

 

   - účtová osnova obsahuje pole Středisko - pro nenulovou hodnotu v tomto poli

     je požadováno zadání střediska pro řádek účetního dokladu s takto nastaveným

     účtem a nelze ukončit aktualizaci řádků, dokud není pro tento účet nenulové

     středisko zadáno

 

 

 

2002.10.29a / 12:00

 

02) Účetnictví

 

   - vzorová účtová osnova X___UO00 aktualizována podle aktuálního stavu legislativy

 

 

 

2002.08.29a / 14:00

 

01) Účetnictví

 

   - při výběru z účtové osnovy podle čísla účtu jsou nabízeny 6-ti místné

     účty zleva - např. po stisknutí 5 se nastaví účty od 500000

     - je nutné jednorázově vstoupit do Účtové osnovy

 

 

 

Účtová osnova

 

Panel Účtová osnova je tvořen přehlednou tabulkou se seznamem všech námi zvolených účtů.

 

Pro každou účtovanou firmu je možno definovat jinou účtovou osnovu. V levé horní části panelu nad řádky se seznamem účtů jsou ovládací tlačítka pro pohyb po jednotlivých řádcích seznamu účtů a pro přidávání (tlačítko „+"), či pro mazání (tlačítko „-„) jednotlivých řádků účtové osnovy.

Sloupce mají následující význam:

 

Číslo -  zadáme šestimístné číslo účtu, ve sloupci se levé nuly nevypisují, i při použití pouze syntetických účtů (typ xxx000) je nutno tři pravé nuly zadat nejenom v panelu účtové osnovy, ale i při pořizování dokladů

Název -  zde napíšeme název účtu včetně údajů sloužících k jeho odlišení od jiných účtů téhož druhu (např. typ a sazbu DPH pro analytickou evidenci DPH, název banky u více bankovních účtů …). Zde zadané údaje jsou přebírány do všech tiskových výstupů účetnictví.

Akt. -  hodnota tohoto pole je buď 1 (aktivní ANO) u účtů majících zůstatek na aktivní straně nebo 0 (aktivní NE) u účtů s pasívním zůstatkem.

Saldo -  v tomto poli je nastavena 0 s výjimkou těch účtů, které chceme sledovat v saldokontu, tj. převážně  účet dodavatelů a odběratelů, pak jsou závazky označeny hodnotou 1 a pohledávky hodnotou 2.

Rozvaha -  u všech účtů rozvažných musí být v tomto poli zadána hodnota 1 (aktiva) nebo 2 (pasíva), ostatní účty mají zadánu hodnotu 0

Výsledovka -  opět nutno vyplnit obdobným způsobem – hodnota 1 (náklady) nebo 2 (výnosy), u ostatních účtů hodnota 0.

Středisko – v tomto poli je standardně nastavena hodnota 0, pokud ji změníme na aktivní hodnotu 1, bude při zadání tohoto účtu do řádku účetního dokladu požadováno doplnění střediska (doplnění je požadováno při ukončení pořizování dokladu).

DPH -  do tohoto pole můžeme u námi zvolených účtů (v praxi zejména u účtů DPH a vybraných nákladových či výnosových účtů) zadat kód DPH z číselníku DPH (např. u účtu 343505 – DPH přijatá zd. plnění 5 % lze zadat kód 3150). Hodnota tohoto pole se při pořizování účetního dokladu dosadí do řádku účetního dokladu při použití účtu číslo 343505, což významně zrychlí práci při pořizování dokladů. Převzatý kód  lze přepsat jiným kódem nebo i vymazat – toto je potřeba rozhodně provést na účetním dokladě při přeúčtování DPH na konci zdaňovacího období, aby nedošlo k „vynulování" daňového přiznání DPH.

DPH M/D -  lze nastavit následující hodnoty: 0 – typ DPH požadován ke straně MD nebo DAL, 1 – typ DPH požadován ke straně MD, 2 – typ DPH požadován ke straně DAL, lze použít jako kontrolní mechanismus při pořizování dokladů, není nutno vyplňovat

VZAZP -  výkaz zisku a ztráty v plném znění – zde je nutno zadat u nákladových a výnosových účtů číslo řádku příslušné výkazové sestavy, obdobně se postupuje u dalších sloupců účtové osnovy. Ve vzorové účtové osnově jsou čísla řádků uvedena podle aktuálního platného stavu.

VZAZZ - výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu

RBP - rozvaha brutto v plném rozsahu

RKP - rozvaha korekce v plném rozsahu

RBZ - rozvaha brutto ve zkráceném rozsahu

RKZ - rozvaha korekce ve zkráceném rozsahu

Zůstatek účtu - zvolíme kurzorem pole se zadaným číslem účtu a klikneme pravým tlačítkem myši, poté vybereme první volbu - Zůstatek účtu - a na obrazovce se objeví panel s konečným zůstatkem účtu k právě aktuálnímu datumu.

 

Účtová osnova vzorová 2003

 

Účtová osnova vzorová pro NO

 

V těchto panelech jsou uvedeny všechny účty účtové osnovy včetně nastavení základních parametrů tak, aby bylo možno vytisknout účetní výkazy (výkaz zisku a ztráty a rozvahu).

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0