Výpočet mzdy

Comments (...)

2018.03.24a / 00:00

 

002) Mzdy

 

    - nastavená měsíční mzda částkou - upraven výpočet mzdy - upraveno

 

 

 

2018.03.23a / 00:00

 

002) Mzdy

 

    - nastavená měsíční mzda částkou - upraven výpočet mzdy

 

 

 

2016.10.20a / 00:00

 

001) Mzdy - uživatel 112016

 

    - změněn limit při výpočtu mezd z 2500 Kč na 2499 Kč

 

 

 

2014.02.10b / 11:00

 

001) Mzdy

 

    - upraven algoritmus pro výpočet mzdy podle FAQ - Mzdy - Výpočet mzdy 2014

 

 

 

FAQ - Mzdy - Výpočet mzdy 2014

 

 

1) Nepodepsal prohlášení - slevy na dani = 0:

   ==========================================

 

               <=2.500 Kč     <=10.000 Kč      10.001+

               1-2.500        2.501-10.000     10.001-

 

HPP             SP/ZP           SP/ZP           SP/ZP

                zálohová SH     zálohová SH     zálohová SH

 

631=DPP         SP/ZP = 0       SP/ZP = 0       SP/ZP

                srážková 15%    srážková 15%    zálohová SH

 

632=DPČ         SP/ZP = 0       SP/ZP           SP/ZP

                zálohová        zálohová SH     zálohová SH

 

 

2) Podepsal prohlášení = může uplatnit slevu na dani:

   ==================================================

 

               <=2.500 Kč     <=10.000 Kč      10.001+

               1-2.500        2.501-10.000     10.001-

 

HPP             SP/ZP           SP/ZP           SP/ZP

                zálohová SH     zálohová SH     zálohová SH

 

631=DPP         SP/ZP = 0       SP/ZP = 0       SP/ZP

                zálohová        zálohová        zálohová SH   

 

632=DPČ         SP/ZP = 0       SP/ZP           SP/ZP

                zálohová        zálohová SH     zálohová SH

 

 

Poznámky:

=========

 

zálohová     = 0,15 x vyměřovací_základ

 

zálohová SH  = 0,15 x 1,34 x vyměřovací_základ (= zálohová ze superhrubé mzdy)

 

srážková 15% = 0,15 x vyměřovací_základ

 

SP/ZP        = SP zaměstnanec    = 0,065 x vyměřovací_základ

               SP zaměstnavatel  = 0,250 x vyměřovací_základ

               ZP zaměstnanec    = 0,045 x vyměřovací_základ

               ZP zaměstnavatel  = 0,090 x vyměřovací_základ

 

 

 

2014.01.31a / 00:00

 

001) Mzdy - výpočet pro rok 2014

 

    - nastaven kalendář pro rok 2014

 

    - nastaveny parametry pro výpočet nemocenské a mezd v roce 2014

 

 

 

2008.02.29c / 21:00

 

001) Mzdy - výpočet mzdy pro THP s měsíční mzdou, kteří nebyli zaměstnáni

    celý měsíc

 

    - upraveno

 

 

 

FAQ - Mzdy - minimální nutné zadané údaje pro výpočet mzdy

 

Příklad:

 

Osobní údaje / Jméno = test

 

Mzdové zařazení / Forma mzdy = 4 - hodinová mzda (dělník)

 

Mzdové zařazení / Mzdová sazba/mzda = 51,30

 

Mzdové zařazení / Tarifní stupeň = 1

 

ZP / Zdravotní pojišťovna = vseob

 

 

 

2007.01.22a / 10:00

 

003) Mzdy

 

    - výpočet mezd by měl být proveden i v měsíci, ve kterém se

      případně nevyplácí žádné mzdy

 

008) Mzdy

 

    12) upraven vypocet mzdy, kdy dojde k doplneni mesicnich

        dat o navyseny vymerovaci zaklad ZP do minimalni mzdy

 

        projevi se az od noveho vypoctu mezd

 

        v sestave 121 se navyseni promitne primo do sloupce

        zaklad pojisteni

 

 

 

Výpočet mezd

 

Výpočet mezd provádíme za předchozí kalendářní měsíc po provedení případných úprav a doplnění u těch zaměstnanců, kteří v uplynulém měsíci neodpracovali plný počet pracovních dnů z důvodu libovolné překážky (dovolená, OČR, nemoc atd.). Uvedené úpravy provádíme v panelu Zaměstnanci volbou tlačítek u jednotlivých aktuálně zvolených zaměstnanců. V panelu Zaměstnanci lze také provést předběžný kontrolní výpočet mzdy pro jednoho právě aktivního zaměstnance.

 

Dávkový Výpočet mezd pro všechny zaměstnance volíme z hlavní nabídky modulu Mzdy, záložka Výpočet mezd.

 

Touto funkcí provedeme výpočet mzdy pro všechny zaměstnance hromadně.

 

Po výpočtu lze okamžitě tisknout přímo z tohoto panelu následující tiskové sestavy:

 

•        Mzdové lístky

•        REKAPITULACE - Tisk - Kontrola zpracování ===> podklad pro odvody

•        Hromadný příkaz k úhradě - po vygenerování Rekapitulace

•        Tisk - c:\KBHRUSKA.TXT  - export složek mzdy s převodem na účet do HomeBanking KB

•        Výplatní listina - Dobírka mzdy

- podle výplatních a kmenových středisek

- zaměstnanec podepíše dobírku mzdy

 

Všechny tiskové sestavy lze vytisknout také kdykoli později v této záložce nebo v záložce Tiskové sestavy.

Výpočet mezd lze libovolně opakovat až do okamžiku převedení dat do dalšího měsíce.

 

Výpočet průměrného čistého výdělku:

 

Průměrný hrubý hodinový výdělek pro kvartál - CN:  CN = ( Kč + alikvotní části mezd vyplacených za delší období než je čtvrtletí (např. podíly) ) : odpracované hodiny

 

Hrubý průměrný výdělek (měsíční) = průměr pro CN x sjednaný týdenní úvazek (max. 42,5 hod) x koeficient 4,348 (tj. průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc)

Hrubý průměrný výdělek (měsíční) = průměr pro CN x průměrný počet prac. dnů (21,74) x sjednaný denní úvazek (max. 8,5 hod)

 

Čistý průměrný výdělek měsíční = Hrubý průměrný příjem - (ZP+SP+daň)

 

Průměr pro DNP:  DNP = vyměřovací základ (kalendářní dny v rozhodném období (čtvrtletí) - kalendářní dny nezahrnované pro výpočet )

 

Výpočet zákonných srážek:

 

Jedná se o výpočet části mzdy, ze které je možno provádět srážky - výpočet třetin. Srážky se provádí z čisté mzdy (čistá mzda = hrubá mzda - daň - pojištění + dávky NP).

 

a) stanovení vlastního základu pro výpočet třetin:

  - čistá mzda

  - základní částka na osobu povinného (62% ŽM)

  - počet vyživovaných osob pro zákonné srážky x částka na vyživovanou osobu (25% ŽM)

  - základ se porovná s částkou, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení (150% ŽM)

  - ŽM (životní minimum) = součet částek k zajištění výživy a ostatních základních potřeb ostatních občanů a částky           potřebné k zajištění nezbytných nákladů na domácnost jednotlivce

 

pokud:

•        základ <= než stanovená částka (150% ŽM), základ pro výpočet třetin se zaokrouhlí dolů na hodnotu dělitelnou 3 a  výška 1. TR1 a 2. TR2 třetiny se vypočítá jako základ:3

•        základ > než stanovená částka (150% ŽM), potom TR2 = 1/3 ze stanovené částky a TR1 = 1/3 ze stanovené částky + (základ - stanovená částka)

 

Dochází k uplatnění přednostních pohledávek z druhé třetiny  v následující posloupnosti:

1.        běžné výživné

2.        dlužné výživné

3.        ostatní přednostní pohledávky podle pořadí

 

Nepostačí-li výše 2. třetiny k pokrytí všech pohledávek běžného výživného, rozdělí se mezi ně částka 2. třetiny poměrně podle výše běžného výživného. Obdobně pokud zbytek z 2. třetiny nestačí k pokrytí všech nedoplatků na výživném, pak se dlužné výživné uspokojí poměrně podle výše běžného výživného. Dluh na výživném je v případě pohledávek běžného výživného evidován v údaji neprovedená měsíční splátka, do tohoto pole jsou automaticky kumulovány nedoplatky a jsou od něho odečítány splacené části dluhu.

 

Jestliže se z 2. třetiny podaří pokrýt všechny pohledávky výživného, pak se teprve z jejího zbytku uspokojují ostatní přednostní pohledávky podle pořadí. Mají-li 2 nebo více pohledávek stejné pořadí a nestačí-li částka na ně připadající

k jejich plnému pokrytí, uspokojí se poměrně.

 

Uspokojení pohledávek z první třetiny podle pořadí - z 1. třetiny jsou uspokojovány nepřednostní pohledávky a dále ty z přednostních pohledávek, které byly z 2. třetiny uspokojeny pouze částečně nebo vůbec. Rozhodující je pořadí a nepřihlíží se k přednostní/nepřednostní pohledávce. Pohledávka s nižší hodnotou pořadí má při zpracování přednost, mají-li dvě nebo více pohledávek stejné pořadí a částka nestačí k jejich plnému pokrytí, uspokojí se poměrně.

 

Výpočet:

 

Jednotlivé pohledávky se dle pořadí uspokojují postupně odpočtem z hodnoty 1. třetiny, dokud je zůstatek kladný nebo dokud nejsou všechny pohledávky uspokojeny, u neuspokojených se provede výpočet neprovedené srážky. Ta se přičítá do pole Neprovedená měsíční splátka a následující měsíc se program pokouší srazit hodnotu rovnou předepsané měsíční srážce zvýšené o tuto částku.

U pohledávek, které mají obsazen údaj celková výše pohledávky, se provádí odpočet provedené srážky od celkové výše pohledávky. Je-li po aktualizaci toto pole nulové, je platnost pohledávky zrušena a následující měsíc se již nezpracovává

 

Pro výpočet musí být nastaveno:

•         počet osob pro zákonné srážky

•         v INI výše nezabavitelných částek

 

Pro zákonné srážky se zadá:

•         datum vzniku

•         příjemce

•         účet příjemce

•         celková výše pohledávky (zůstatek dluhu)

•         měsíční splátka Kč

•         pořadí srážky - Klíč

•         1 - běžné výživné

•         2 - dlužné výživné (celková výše dluhu - bez stanovené měsíční splátky)

•         3 - dlužné výživné se stanovenou měsíční splátkou

•         4 - běžné výživné s nedoplatkem z minulého období

•         5 - běžné výživné se již nesráží, sráží se jen dluh

•         neprovedená měsíční splátka (úprava srážky)

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0