Zakladač

Comments (...)

2012.06.15a / 12:00

 

003) Zakladač - Tisk

 

    - do mustru 12301 a 12302 doplněna pole:

 

     06_JmenoUzivatele

     07_MnozstviNaPozici

 

 

 

2012.03.23a / 12:00

 

001) Zakladač + Zakladač HK / Výdej - Tisk na POS tiskárně

 

    - upraveno, tiskne postupně a ne po listech

 

    - tabulka S_REPORT se správně otevře před výdejem

 

 

 

2012.03.19c / 16:00

 

001) Zakladač + Zakladač HK / Výdej - Tisk na POS tiskárně

    Zakladač + Zakladač HK / Příjem - Tisk na POS tiskárně

 

    - upraveno, doplněna hlášení

 

 

 

2012.03.19a / 12:00

 

001) Zakladač + Zakladač HK / Výdej - Tisk na POS tiskárně

 

    - doplněno zaškrtávací pole Tisk

 

    - doplněna funkce Opakovaný tisk

 

002) Zakladač + Zakladač HK / Příjem - Tisk na POS tiskárně

 

    - doplněna funkce Opakovaný tisk

 

 

 

2012.03.18b / 12:00

 

001) Zakladač + Zakladač HK / Příjem - Tisk na POS tiskárně

 

    - potlačeno hlášení

 

      Chyba Load

 

      v případě problému mustru, jde o chybu cesty:

 

      Template.FileName = 'C:\_manas\temp\REPORTX.rtm'

 

      zapisuje se jen do logu

 

 

 

2012.03.18a / 10:00

 

001) Zakladač + Zakladač HK / Příjem - Tisk na POS tiskárně

 

    - pozice upravena na tvar:

 

      1 2 34 ... pole 01_Pozice

 

      5. pozice dostupná samostatně jako 05_Pozice5 - upravena pole v TextPipeline4:

 

      01_Pozice

      02_Nazev

      03_Cislo

      04_Datum

      05_Pozice5

 

    - v mustru 12301 je nutné nastavit používanou cestu v:

 

      Template.FileName = 'C:\_manas\temp\REPORTX.rtm'

 

 

 

2012.03.16a / 23:00

 

001) Zakladač + Zakladač HK / Příjem - Tisk na POS tiskárně

 

    - testovací verze

 

    - v Servis / Šablony/mustry sestav / Šablony/mustry systémové musí být definován mustr

 

      12301 - Zakladač příjem tisk POS

 

      mustr se nastaví v Tvar sestavy RB - Obsah

 

      pole se vybírají v TextPipeline4

 

      01_Pozice

      02_Nazev

      03_Cislo

      04_Datum

 

      uloží se pomocí:

 

      File / Save As - REPORTX.rtm

 

      změny v Designeru potom zůstanou uloženy

 

      tisk se provede pokud je zvolena funkce Příjem a zaškrtnuto pole Tisk

 

      - tiskne se na implicitní Win tiskárnu

 

      - v další verzi programu bude do konfigurace doplněno číslo mustru a implicitní zaškrtnutí

        pole Tisk

 

      Příklad mustru:

 

      - upraví se podle použité tiskárny

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

object ppReport1: TppReport

  AutoStop = False

  Columns = 2

  ColumnPositions.Strings = (

    '6350'

    '105000')

  DataPipeline = ppTextPipeline4

  PrinterSetup.BinName = 'Default'

  PrinterSetup.Collation = False

  PrinterSetup.DocumentName = 'Report1'

  PrinterSetup.PaperName = 'A4 210'#160'x'#160'297'#160'mm'

  PrinterSetup.PrinterName = 'Default'

  PrinterSetup.mmMarginBottom = 5000

  PrinterSetup.mmMarginLeft = 5000

  PrinterSetup.mmMarginRight = 5000

  PrinterSetup.mmMarginTop = 5000

  PrinterSetup.mmPaperHeight = 297000

  PrinterSetup.mmPaperWidth = 210000

  PrinterSetup.PaperSize = 9

  Template.FileName = 'C:\_manas\temp\REPORTX.rtm'

  Template.Format = ftASCII

  Units = utMillimeters

  AllowPrintToFile = True

  DeviceType = 'Screen'

  OutlineSettings.CreateNode = True

  OutlineSettings.CreatePageNodes = True

  OutlineSettings.Enabled = False

  OutlineSettings.Visible = False

  PreviewFormSettings.WindowState = wsMaximized

  PreviewFormSettings.ZoomSetting = zsPageWidth

  TextFileType = ftCustom

  TextSearchSettings.DefaultString = '<FindText>'

  TextSearchSettings.Enabled = False

  Left = 568

  Version = '7.04'

  mmColumnWidth = 98650

  DataPipelineName = 'ppTextPipeline4'

  object ppHeaderBand1: TppHeaderBand

    mmBottomOffset = 0

    mmHeight = 0

    mmPrintPosition = 0

  end

  object ppColumnHeaderBand1: TppColumnHeaderBand

    mmBottomOffset = 0

    mmHeight = 0

    mmPrintPosition = 0

  end

  object ppDetailBand1: TppDetailBand

    PrintHeight = phDynamic

    mmBottomOffset = 0

    mmHeight = 57150

    mmPrintPosition = 0

    object ppShape3: TppShape

      UserName = 'Shape1'

      mmHeight = 57150

      mmLeft = 0

      mmTop = 0

      mmWidth = 98690

      BandType = 4

    end

    object ppDBText20: TppDBText

      UserName = 'DBText2'

      DataField = '02_Nazev'

      DataPipeline = ppTextPipeline4

      Font.Charset = DEFAULT_CHARSET

      Font.Color = clBlack

      Font.Name = 'Times New Roman'

      Font.Size = 28

      Font.Style = [fsBold]

      ParentDataPipeline = False

      Transparent = True

      DataPipelineName = 'ppTextPipeline4'

      mmHeight = 11557

      mmLeft = 2646

      mmTop = 33338

      mmWidth = 92340

      BandType = 4

    end

    object ppDBText37: TppDBText

      UserName = 'DBText1'

      DataField = '03_Cislo'

      DataPipeline = ppTextPipeline4

      Font.Charset = DEFAULT_CHARSET

      Font.Color = clBlack

      Font.Name = 'Arial'

      Font.Size = 16

      Font.Style = []

      ParentDataPipeline = False

      Transparent = True

      DataPipelineName = 'ppTextPipeline4'

      mmHeight = 6350

      mmLeft = 2117

      mmTop = 47361

      mmWidth = 22490

      BandType = 4

    end

    object ppDBText1: TppDBText

      UserName = 'DBText3'

      DataField = '04_Datum'

      DataPipeline = ppTextPipeline4

      Font.Charset = DEFAULT_CHARSET

      Font.Color = clWindowText

      Font.Name = 'Arial'

      Font.Size = 16

      Font.Style = []

      ParentDataPipeline = False

      TextAlignment = taRightJustified

      Transparent = True

      DataPipelineName = 'ppTextPipeline4'

      mmHeight = 6350

      mmLeft = 59531

      mmTop = 47361

      mmWidth = 35190

      BandType = 4

    end

    object ppDBText2: TppDBText

      UserName = 'DBText4'

      DataField = '01_Pozice'

      DataPipeline = ppTextPipeline4

      Font.Charset = DEFAULT_CHARSET

      Font.Color = clBlack

      Font.Name = 'Arial'

      Font.Size = 72

      Font.Style = [fsBold]

      Transparent = True

      DataPipelineName = 'ppTextPipeline4'

      mmHeight = 29104

      mmLeft = 2910

      mmTop = 2381

      mmWidth = 92075

      BandType = 4

    end

  end

  object ppColumnFooterBand1: TppColumnFooterBand

    mmBottomOffset = 0

    mmHeight = 0

    mmPrintPosition = 0

  end

  object ppFooterBand1: TppFooterBand

    mmBottomOffset = 0

    mmHeight = 0

    mmPrintPosition = 0

  end

  object ppParameterList1: TppParameterList

  end

end

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2011.10.20a / 12:00

 

001) Zakladač

 

    - upraven příjem a výdej pomocí

 

      .číslo_zboží

 

 

 

2011.10.19a / 13:00

 

001) Zakladač

 

    - upraven příjem a výdej pomocí čárkového kódu

 

    - upraven příjem a výdej při neexistujícím čárkového kódu

 

 

 

2011.01.24a / 18:00

 

001) Zakladač

 

    - upraven příjem na zakladač a výdej ze zakladače - zadání čárkového kódu

 

    - upraven výdej ze zakladače - zobrazují se pouze řádky zadaného zboží

 

 

 

2009.11.24a / 13:00

 

001) Zakladač - Příjem

 

    - upraveno zadání zboží podle čísla

 

      .číslo

 

002) Doplněno logování zakladače a zadání EAN

 

 

 

2009.11.23a / 17:00

 

006) Zakladač

 

    - lze použít dlouhý EAN 128

 

    - pokud EAN 128 obsahuje informaci i o datumu trvanlivosti (15) (např. ve tvaru 071016),

      automaticky se nastaví pole při příjmu

 

    - pohyby zakladače se zapisují do tabulky

 

      asZAZ_00

 

      kde as je agenda sklad

 

      jako cena je použita aktuální ZdrojovaCena

 

    - nápočty pohybů zakladače se zapisují do tabulky    

 

      asr_MO00_ZA

 

      a týdenní do

 

      asrTtt00_ZA

 

      kde as je agenda sklad

          r  je znak roku

          tt je číslo týdne

 

      jako cena je použita aktuální ZdrojovaCena

 

      nápočty a grafy jsou dostupné za:

 

      Číslo zboží

      Číslo uživatele

      CELKEM

 

    - v číselníku zboží v seznamu zboží doplněna záložka Zakladač s

      novými funkcemi a oprávněními:

   

      8712 Zboží - Zakladač - Pohyb

      8713 Zboží - Zakladač - Graf měsíční

      8714 Zboží - Zakladač - Graf týdenní

 

      pro prohlížení grafů doplněna oprávnění:

 

      8715 Zakladač - Graf - 01 - Z / Číslo

      8716 Zakladač - Graf - 02 - Uživatel / Číslo

      8717 Zakladač - Graf - 03 - Celkem

 

      pro zakladač použity indexy nápočtů:

 

      MO00_ZA 1900000000 Zakladač - Z / Číslo

      MO00_ZA 1800000000 Zakladač - Uživatel / Číslo

      MO00_ZA 1004000000 Zakladač - Celkem

 

    - Sklad / Zakladač - doplněna funkce s oprávněním:

 

      8718 Zakladač - Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní

 

      - pouze verze pro aktuální verzi NexusDB

 

    - Sklad / Zakladač HK - doplněna funkce s oprávněním:

 

      8719 Zakladač HK - Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní

 

      - pouze verze pro aktuální verzi NexusDB

 

    - další tabulky zakladače:

 

      as__ZZ01 ... zakladač

 

      ____ZAPR ... tisk zakladače

 

 

 

2007.10.05a / 00:00

 

001) Zakladač

 

    - u příjmu doplněny sloupce Stav a Priorita, řádky jsou řazeny podle

      polí Stav, Priorita a Cislo (t.j. Pozice)

 

 

 

1999.10.22d

 

 - zakladacovy sklad:

 

   - prijem:

 

     - po prijmu se nastavi 1. volna pozice

 

     - po prijmu se zrusi nazvy zbozi

 

   - vydej:

 

     - vyda se vzdy veskere zbozi z pozice X.X.XX.n, kde n je 0-9

 

 

 

1999.10.21a

 

Strucny popis zakladacoveho skladu

 

- princip vychazi z MIS97, kde je evidovano zbozi na samostatnych

 pozicich cislovanych jako X.X.XX.n, kde n je 0, pokud je na pozici

 umisten pouze 1 druh zbozi, nebo 0-9, pokud je na jedne pozici

 umisteno az 10 druhu zbozi

 

- kazda pozice ma svou vysku v cm a muze byt zablokovana

 

- pri prijmu zbozi na zakladacovy sklad lze pro zvolenou pozici

 (v prave tabulce nabidnuty vsechny volne pozice, t.j. ty, ktere

 pro cislo X.X.XX.0 nejsou zablokovany a nemaji zadano cislo zbozi, a to

 podle cisel) zadat 1-10 druhu zbozi

 

- pro kazde zbozi se zada mnozstvi MJ (skutecne, ne pocet baleni) a

 datum spotreby;

 dalsi udaje se do databaze zakladacoveho skladu HR__ZA01.FFD doplni

 automaticky z ciselniku zbozi, nejsou ale aktualne pouzity

 

- pro zadani zbozi vyzkousen zpusob, kdy je mozne v jednom poli

 zadat zbozi vyberem podle ruznych kriterii

 

 a) pomoci snimace carkoveho kodu:

 

    - po zadani prvniho ciselneho znaku '0'-'9' at uz rucne nebo

      pouzitim snimace se otevre okno umoznujici vyber podle

      carkoveho kodu;

 

      vyber se ukonci klavesou <Enter> (generuje snimac) nebo <Esc>

      (obe klavesy jsou rovnocenne) a do pole, ve kterem byl vyber

      proveden se dosadi cislo zbozi doplnene z ciselniku carkoveho

      kodu podle zadaneho carkoveho kodu;

 

      pokud je zadan neznamy nebo chybny carkovy kod, lze zbozi

      vybrat ve vyberovem okne rucne (trideno podle carkoveho kodu)

      nebo po zruseni sejmuteho cisla klavesou <Backspace> (opakovane)

      lze sejmuti snimacem carkoveho kodu opakovat

 

 b) vyhledanim podle nazvu zbozi

 

    - po zadani prvniho abecedniho znaku 'A'..'Z' nebo 'a'..'z'

      (bez diakritiky, na velikosti pismen nezalezi) se otevre okno,

      umoznujici vyber zbozi podle nazvu (polozky setrideny podle nazvu,

      vyber se provadi pro znaky zadavane zleva)

 

 c) primym zadanim cisla zbozi nebo vyhledanim podle cisla zbozi

 

    - pro zadani zbozi podle jeho cisla je nutne pred zadavane cislo

      uvest tecku '.', napr.: ".11113" - otevre se okno pro vyber

      zbozi podle cisla (polozky setrideny podle cisla, nabidnou se

      od polozky zbozi, jejiz cislo je vetsi nebo rovno nez zadane cislo)

 

 d) vyhledanim podle skupiny zbozi

 

    - pro zadani zbozi podle skupiny zbozi je nutne pred zadavane cislo

      skupiny uvest '/S' nebo '/s', napr.: "/s6" - otevre se okno

      pro vyber zbozi podle skupiny (polozky setrideny podle skupiny,

      nabidnou se od polozky zbozi, jejiz cislo skupiny je vetsi nebo

      rovno nez zadane cislo skupiny)

 

 e) vyhledanim podle zkratky zbozi

 

    - pro zadani zbozi podle zkratky je nutne pred zadavanou zkratku

      uvest '/Z' nebo '/z', napr.: "/zvpc" - otevre se okno

      pro vyber zbozi podle zkratky (polozky setrideny podle zkratky,

      nabidnou se od polozky zbozi, jejiz zkratka je vetsi nebo

      rovna zadane zkratce)

 

 ---> pomoci mnemotechnicky jednoducheho a nekomplikovaneho zpusobu

      lze vybrat zbozi podle vsech pozadovanych zpusobu (carkovy kod,

      nazev, cislo, skupina, zkratka) v jednom poli

 

    Shrnuti - zpusob vyberu, zacina-li zadany retezec:

 

    a) '0'..'9' ... carkovy kod

 

    b) 'A'..'Z','a'..'z' ... nazev zbozi

 

    c) '.' nasledovane cislem ... cislo zbozi

 

    d) '/S' nebo '/s' nasledovane cislem ... skupina zbozi

 

    e) '/Z' nebo 'z' nasledovane textem ... zkratka zbozi

 

- pri prijmu zbozi na zakladacovy sklad je po zadani 1-10 polozek

 zbozi (cislo, mnozstvi MJ a datum spotreby) nutne stisknout klavesu

 <Prijem>, kdy se provede vlastni prijem a nabidne k tisku list A4

 se seznamem zbozi prodanou pozici X.X.XXn, kde n je 0-9 a pozice

 se nebude dale nabizet pri dalsim prijmu, mustr pro tisk lze editovat

 (soubor ZAPR.PTS - pokud jej budete menit, uschovejte si zmeneny

 a neprepisujte jej stejnym z me nasledujici distribuce) pomoci praveho

 tlacitka mysi na tlacitku <Tisk>, libovolne jej upravim

 

- pri vydeji zbozi se po vyber zbozi (viz vyse) nabidne seznam

 pozic, ktere zadane zbozi obsahuji setrideny sestupne podle

 datumu spotreby a cisla pozice (a tim i vzdalenosti);

 pokud je zbozi na pozici X.X.XX.0, provede se vydej ze vsech

 pozic s n=0-9 - pokud bylo na pozici X.X.XX vice druhu zbozi, je

 nutne nepotrebne zbozi opet prijmout (pozice se vyberem uvolni);

 pokud je zbozi vybirano pouze z pozice s n=1-9, provede se vydej

 pouze tohoto zbozi bez ohledu na dalsi mozne druhy zbozi na stejne

 pozici

 

- pri rucni aktualizaci zakladacoveho skladu je mozne rucne poridit

 seznam pozic se soucasnym zadanim vysky pozice v cm a priznaku, ze

 je pozice zablokovane a je mozne editovat vsechna pole v databazi

 zakladacoveho skladu

 

- prijmy a vydeje na zakladacovem skladu se loguji na serveru do

 databaze _LZAmmdd.FFD - trideno sestupne podle zapisu

 

 

 

Pohyby zakladače jsou v tabulkách

 

HRZAZ_00

 

nápočty měsíční v tabulce

 

HRA_MO00_ZA

 

nápočty týdenní mají také příponu

 

_ZA

např. HRAT4300_ZO

 

 

 

Zakladačový sklad

 

Stručný popis zakladačového skladu

 

Princip vychází z MIS97, kde je evidováno zboží na samostatných  pozicích číslovaných jako X.X.XX.n, kde n je 0, pokud je na pozici  umístěn pouze 1 druh zboží, nebo 0-9, pokud je na jedné pozici umístěno až 10 druhů zboží.

 

Každá pozice má svou výšku v cm a může být zablokovaná.

 

Při příjmu zboží na zakladačový sklad lze pro zvolenou pozici  (v pravé tabulce nabídnuty všechny volné pozice, t.j. ty, které pro číslo X.X.XX.0 nejsou zablokovány a nemají zadáno číslo zboží, a to podle čísel) zadat 1-10 druhů zboží.

 

Pro každé zboží se zadá množství MJ (skutečné, ne počet balení) a  datum spotřeby; další údaje se do databáze zakladačového skladu YY__ZA01.FF2 doplní automaticky z číselníku zboží, nejsou ale aktuálně použity.

 

Zadání zboží

 

a) pomocí snímače čárkového kódu:

 

   - po zadání prvního číselného znaku '0'-'9' ať už ručně nebo  použitím snímače se otevře okno umožňující výběr podle čárkového kódu;

 

   - výběr se ukončí klávesou Enter (generuje snímač) nebo Esc (obě klávesy jsou rovnocenné) a do pole, ve kterém byl výběr proveden se dosadí číslo zboží doplněné z číselníku čárkového kódu podle zadaného čárkového kódu;

 

  -  pokud je zadán neznámý nebo chybný čárkový kód, lze zboží  vybrat ve výběrovém okně ručně (tříděno podle čárkového kódu)  nebo po zrušení sejmutého čísla klávesou Backspace (opakovaně) lze sejmutí snímačem čárkového kódu opakovat

 

b) vyhledáním podle názvu zboží

 

  - po zadání prvního abecedního znaku 'A'..'Z' nebo 'a'..'z'   (bez diakritiky, na velikosti písmen nezáleží) se otevře okno,  umožňující výběr zboží podle názvu (položky setříděny podle názvu, výběr se provádí pro znaky zadávané zleva)

 

c) přímým zadáním čísla zboží nebo vyhledáním podle čísla zboží

 

   - pro zadání zboží podle jeho čísla je nutné před zadávané číslo  uvést tečku '.', např.: ".11113" - otevře se okno pro výběr zboží podle čísla (položky setříděny podle čísla, nabídnou se od položky zboží, jejíž číslo je větší nebo rovno než zadané číslo)

 

d) vyhledáním podle skupiny zboží

 

   - pro zadání zboží podle skupiny zboží je nutné před zadávané číslo skupiny uvést '/S' nebo '/s', např.: "/s6" - otevře se okno pro výběr zboží podle skupiny (položky setříděny podle skupiny, nabídnou se od položky zboží, jejíž číslo skupiny je větší nebo rovno než zadané číslo skupiny)

 

e) vyhledáním podle zkratky zboží

 

   - pro zadání zboží podle zkratky je nutné před zadávanou zkratku uvést '/Z' nebo '/z', např.: "/zvpc" - otevře se okno pro výběr zboží podle zkratky (položky setříděny podle zkratky, nabídnou se od položky zboží, jejíž zkratka je větší nebo rovna zadané zkratce)

 

---> pomocí mnemotechnicky jednoduchého a nekomplikovaného způsobu lze vybrat zboží podle všech požadovaných způsobů (čárkový kód,

      název, číslo, skupina, zkratka) v jednom poli

 

Shrnutí - způsob výběru, začíná-li zadaný řetězec:

 

   a) '0'..'9' ... čárkový kód

   b) 'A'..'Z','a'..'z' ... název zboží

   c) '.' následované číslem ... číslo zboží

   d) '/S' nebo '/s' následované číslem ... skupina zboží

   e) '/Z' nebo 'z' následované textem ... zkratka zboží

 

Při příjmu zboží na zakladačový sklad je po zadání 1-10 položek  zboží (číslo, množství MJ a datum spotřeby) nutné stisknout klávesu  <Příjem>, kdy se provede vlastní příjem a nabídne k tisku list A4  se seznamem zboží pro danou pozici X.X.XXn, kde n je 0-9 a pozice se nebude dále nabízet při dalším příjmu, mustr pro tisk lze editovat (soubor ZAPR.PTS - pokud jej budete měnit, uschovejte si změněný a nepřepisujte jej stejným z následující distribuce) pomocí pravého tlačítka myši na tlačítku <Tisk>.

 

Při výdeji zboží se po výběru zboží (viz výše) nabídne seznam pozic, které zadané zboží obsahují, setříděný sestupně podle datumu spotřeby a čísla pozice (a tím i vzdálenosti); pokud je zboží na pozici X.X.XX.0, provede se výdej ze všech pozic s n=0-9 - pokud bylo na pozici X.X.XX více druhů zboží, je nutné nepotřebné zboží opět přijmout (pozice se výběrem uvolní); pokud je zboží vybíráno pouze z pozice s n=1-9, provede se výdej pouze tohoto zboží bez ohledu na další možné druhy zboží na stejné pozici.

 

Při ruční aktualizaci zakladačového skladu je možné ručně pořídit seznam pozic se současným zadáním výšky pozice v cm a příznaku, že je pozice zablokovaná a je možné editovat všechna pole v databázi zakladačového skladu.

 

Příjmy a výdeje na zakladačovém skladu se logují na serveru do databáze _LZAmmdd.FF2 - tříděno sestupně podle zápisu.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0