Zálohy

Comments (...)

Účtování záloh v DE

 

Platíme-li předem zálohu (tj. část platby nebo i celou platbu) našemu dodavateli, nebo naopak přijímáme zálohu na námi poskytnuté zboží či služby a jsme přitom plátci DPH, musíme při účtování dodržovat několik zásad:

 

1. Úhrada zálohy

V daňové evidenci neúčtujeme o předpisu platby zálohy (v souvislosti s novým zákonem o DPH to není vhodné ani v podvojném účetnictví), účtujeme přímo platbu - přijatou nebo uskutečněnou. Závazek nebo pohledávku z titulu vystavené či přijaté zálohové faktury evidujeme pouze v operativní evidenci. (V zásadě je možné účtovat i závazek či pohledávku na základě zálohové či proforma faktury a potom prostřednictvím modulu platby úhradu částky, ale postup je zbytečně komplikovaný). Celá zaplacená částka se zaúčtuje jako výdaj nebo příjem (protiúčet pokladna nebo běžný účet) přímo do databáze účetních dokladů. Účtujeme vždy aktuální zaplacenou částku, tj. pokud je faktura vystavena na Kč 1000,00 a z nějakého důvodu byla zaplacena pouze část, účtujeme pouze zaplacenou částku - náš příjem či výdej bude tedy např. 800,00 Kč a na tuto částku bude vystaven i daňový doklad o platbě. Zápis o platbě zálohy potom může vypadat takto:

 

2. Zaúčtování daňového dokladu a DPH

Po obdržení daňového dokladu na celkovou částku za materiál zaevidujeme přijatý doklad do evidence saldokontních dokladů včetně zadání kódů DPH. Mohou nastat dva případy:

 

a) zálohou jsme uhradili pouze část celkové faktury, zbývá ještě část k úhradě - zápis obdržené faktury v evidenci saldokontních dokladů potom bude vypadat následovně:

 

Po zaplacení zbývající části faktury provedeme zaúčtování platby prostřednictvím modulu Platby, vygenerovaný účetní doklad bude mít následující řádky:

 

- namísto zúčtovacího účtu 321000 je doplněn účet platby, v tomto případě Běžný účet 221000, základ daně a daň je zaúčtována ve výši odpovídající údajům na faktuře (daňovém dokladu), výdaje jsou sníženy o dříve zaúčtovanou částku zálohy (zaúčtována přímo do výdajů).

 

b) zálohou byla uhrazena celá částka faktury, v tom případě je způsob evidence a účtování podobný, pouze v evidenci saldokontních dokladů odúčtujeme celkovou částku zaplacené zálohy zápisem 321000 MD, 501000 -MD. Vstoupíme do modulu Platby a provedeme "platbu" faktury (do pole částka zadáme hodnotu "0"), program vytvoří účetní doklad o provedené platbě. Tento způsob nám zabezpečí, že všechny přijaté faktury (i ty zaplacené celé předem zálohou) se objeví v evidenci saldokontních dokladů.

Pokud to nevyžadujeme a  byla opravdu celá částka faktury zaplacena předem zálohou, můžeme postup ještě zjednodušit. Není nutno v evidenci saldokontních dokladů provádět zápis přijaté faktury a potom provádět platbu. Údaje z přijaté faktury potřebujeme  promítnout do evidence DPH a odúčtovat zaplacenou zálohu z nákladů. To lze provést přímo v modulu účetní doklady. Zvolíme typ dokladu 70-Počát. stav, vzáj. zápočty, zúčtování a doklad zaúčtujeme následujícím způsobem. Nesmíme přitom zapomenout na vyplnění kódů DPH do příslušných polí, aby se údaje z dokladu dostaly do hlášení DPH v odpovídajícím účetním období.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0