Zaúčtování

Comments (...)

2011.03.29a / 00:00

 

001) Upraven export DENIKV12

 

 

 

2006.02.11a / 15:00

 

002) Přímý export skladových pohybů do účetnictví

 

    - Servis / Konfigurace / 4. Účto / Sklad zaúčtování

 

      - doplněny parametry pro typ zaúčtování jednotlivých druhů dokladů

 

        Typ zaúčtování skladových dokladu:

 

        0 - pohyby na dokladu se nemají účtovat

        1 - typ dokladu souhrnná/dávková faktura (na základě dod. listu)

        2 - typ dokladu faktura (daňový saldokontní doklad)

        3 - typ dokladu hotově (daňový doklad zaplacený v hotovosti)

        4 - typ dokladu dodací list (vstup do dávkové fakturace, přesun)

        5 - typ dokladu storno souhrnná/dávková faktura

        6 - typ dokladu storno faktura

        7 - typ dokladu storno hotově

        8 - typ dokladu storno dodací list

 

      - doplněn parametr:

 

        Storno účtovat kladně na opačných stranách

 

 

 

2006.02.08b / 16:00

 

001) Přímý export skladových pohybů do účetnictví

 

    - Základní princip:

 

      - sklad je oddělen od účetnictví, používají pouze společný číselník partnerů

 

      - vystavené skladové daňové doklady lze exportovat v podobě DF nebo XML souborů

        pro následný import do účetnictví, pomocí XML lze rovněž do účetnictví

        importovat údaje z hlavičky skladového dokladu - daňovou tabulku

 

      - toto řešení ale již nevyhovuje v těch případech, kdy jsou například na

        faktuře uvedeny služby, zboží, materiál nebo obaly, které je nutné

        účtovat na samostatné účty, případně kódy DPH

 

      - novým rozšířením je možnost účtovat pohyby každého zboží, služby,

        materiálu nebo obalu zcela samostatně on-line v réálu přímo do

        účetnictví

 

        výhodou nového řešení bude kromě zaúčtování i sledování saldokonta

        skladových dokladů za jednotlivé partnery i na úroveň jednotlivých

        druhů zboží - bude možné testovat, zda např. souhrnná faktura dodavatele

        za několik dodávek zboží na základě dodacích listů odpovídá součtu

        těchto dodacích listů, zda je fakturováno přesně to, co bylo dodáno

        a zda nedošlo ke změně např. množství, ceny nebo druhu zboží

 

      - v konfiguraci bude možné pro každý typ dokladu definovat jeho typ z

        hlediska zaúčtování:        

 

        0 - pohyby na dokladu se nemají účtovat

        1 - typ dokladu souhrnná/dávková faktura (daňový doklad na základě dodacích listů)

        2 - typ dokladu faktura (daňový saldokontní doklad)

        3 - typ dokladu hotově (daňový doklad zaplacený v hotovosti)

        4 - typ dokladu dodací list (vstup do dávkové fakturace nebo přesun mezi sklady)

        5 - typ dokladu storno souhrnná/dávková faktura

        6 - typ dokladu storno faktura

        7 - typ dokladu storno hotově

        8 - typ dokladu storno dodací list

 

        dále se v konfiguraci nastaví, zda se jednotně storno doklady (dobropisy)

        budou účtovat záporně nebo kladně na opačných stranách MD/DAL

 

        charakter dokladu Příjem / Výdej je dán přímo druhem dokladu

 

      - v číselníku zboží/služeb/materiálu a obalů se pro každou větu

        nastaví typ zaúčtování příjmu a výdeje zboží - pole jsou v číselnících

        doplněna, v číselníku zboží i v hromadné editaci řádků pro snadné nastavení

 

      - dále je doplněn:  

 

        - Sklad / Účetnictví / Číselník typů zaúčtování skladu

 

          - tabulka má označení aar_UQ99.FF2

 

          - pro každý typ zaúčtování skladového pohybu se definuje:

 

            Číslo     ... pole Cislo

                          toto číslo typu zaúčtování se nastaví v číselníku

                          zboží a obalů, samostatně pro příjem a pro výdej

 

            Středisko ... pole Stredisko

 

            Název     ... pole Nazev

 

            Poznámka  ... pole Poznamka

 

            dále se uvede zaúčtování (účty MD/DAL a kódy DPH MD/DAL) pro typy dokladů:

 

            pole v tabulce:  

 

            D_Ucet_01        FA / Ucet MD

            D_Ucet_02        FA / Ucet DAL

            D_Ucet_03        FA / DPH MD

            D_Ucet_04        FA / DPH DAL

 

            D_Ucet_05        HO / Ucet MD

            D_Ucet_06        HO / Ucet DAL

            D_Ucet_07        HO / DPH MD

            D_Ucet_08        HO / DPH DAL

 

            D_Ucet_09        DF / Ucet MD

            D_Ucet_10        DF / Ucet DAL

            D_Ucet_11        DF / DPH MD

            D_Ucet_12        DF / DPH DAL

 

            D_Ucet_13        DPH Ucet 5

            D_Ucet_14        DPH Ucet 19

            D_Ucet_15        DPH DPH 5

            D_Ucet_16        DPH DPH 19

 

            D_Ucet2_01       DL / Ucet MD

            D_Ucet2_02       DL / Ucet DAL

 

          - všechny údaje (střediska, účty a kódy DPH) se dají vybrat z číselníků

            pomocí F9 - podle čísla nebo F10 - podle názvu (žlutě podsvícená pole)

 

          - doplněna oprávnění:

 

            8329 Číselník typů zaúčtování skladu

            8330 Číselník typů zaúčtování skladu - změna

            8331 Číselník typů zaúčtování skladu - Tisk

            8332 Číselník typů zaúčtování skladu - Export

            8333 Číselník zboží - Typ zaúčtování P/V

 

 

 

2005.10.28a / 12:00 BETA

 

001) Konfigurace / Účto / Sklad

 

    - doplněno nastavení účtů MD/DAL, typu dokladu a střediska pro export

      účetních hlaviček skladových dokladů do účta

 

002) Mzdy - export zaúčtování XML

 

    - exportní XML soubor se vytvoří v podadresáři \DATA

 

 

 

2005.03.31b / 20:00

 

02) Sklad / POS - Hlavička / Účetnictví

 

   - doplněno pole pro zadání Zaokrouhlení dokladu

 

   - doplněno zaškrtávací pole Zaplaceno

 

   - přehled použitých polí a odpovídající pole mustru pro typ 1/3/4:

 

     Význam             Pole v tabulce řádků     Pole mustru

 

     Celkem 0%          VetaLikvidace            465

 

     Základ 5%          VetaZdroj                466

     Daň 5%             VetaUcto                 467

     Celkem 5%          StavZauctovani           468

 

     Základ 19%         UUctoval                 469

     Daň 19%            TypDokladuZauctovani     470

     Celkem 19%         UKontroloval             471

 

     Základ obaly       VetaPlatby3              472

     Daň obaly          VetaPlatby4              473

     Celkem obaly       ULikvidovalPlatbu3       474

 

     Zaokrouhlení       UAdmin                   476

 

     Celkem             PCelekEU                 475

 

     ... v tabulce řádků jsou všechny částky zapsány jake celé číslo

         v halířích, v mustru ve formátu 10:2

 

     VS                 ULikvidoval              370

     ... 8 mist

 

     Zaplaceno          UVedouci                 368

     ... 8 mist, nenulová hodnota znamená Zaplaceno

 

 

 

2004.12.30f / 22:00

 

02) Sklad/POS - Hlavička / Účetnictví

 

   - daňová tabulka se správně zapíše do hlavičky dokladu po stisknutí Zapiš

     a je provedena kontrola zadaných údajů

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0